Departmental acts

Prowadzenie Policyjnego Rejestru Imprez Masowych.

Dz.Urz.KGP.2015.14 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie Policyjnego Rejestru Imprez Masowych.

Dz.Urz.KGP.2015.14 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Prowadzenie Policyjnego Rejestru Imprez Masowych.

Dz.Urz.KGP.2015.14 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie w 2015 r. kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Dz.Urz.MSP.2015.6 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2015.17 | zarządzenie z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian w elementach struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2015.4 | decyzja z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki.

Dz.Urz.KGP.2015.15 | decyzja z dnia 27 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie imienia patrona 21. Centralnemu Poligonowi Lotniczemu.

Dz.Urz.MON.2015.53 | decyzja z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.5 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.5 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Podział zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.5 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Porozumienie w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczycieli religii Zboru w Wodzisławiu Śląskim.

Dz.Urz.MEN.2015.12 | porozumienie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez Oddział Żandarmerii Wojskowej w Krakowie.

Dz.Urz.MON.2015.54 | decyzja z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Narodowego Centrum Kryptologii.

Dz.Urz.MON.2015.55 | decyzja z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2015.11 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.25 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.25 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Naukowej Babiogórskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.25 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt indywidualny

Wniosek o rejestrację nazwy "kiełbasa krakowska sucha staropolska" jako gwarantowana tradycyjna specjalność.

Dz.Urz.MRiRW.2015.4 | ogłoszenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wniosek o rejestrację nazwy "tradycyjna kiełbasa krakowska sucha" jako gwarantowana tradycyjna specjalność.

Dz.Urz.MRiRW.2015.5 | ogłoszenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego dla absolwentów szkół wyższych.

Dz.Urz.KGP.2015.13 | decyzja z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.26 | zarządzenie z dnia 25 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Wykonywanie zadań obronnych w 2015 r.

Dz.Urz.GITD.2015.13 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zagraniczne wyjazdy służbowe w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2015.10 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian statutu Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2015.52 | decyzja z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.4 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana Regulaminu Wykonawczego do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich.

Dz.Urz.UPRP.2015.6 | informacja z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie planowania działalności oraz zarządzania ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2015.14 | zarządzenie z dnia 24 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2015.9 | komunikat z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2015.2 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dz.Urz.MRiRW.2015.2 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji egzaminacyjnej kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2015.3.47 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wewnętrzna Procedura Antymobbingowa w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2015.3.46 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania Raportu Uznania Wiedzy.

Dz.Urz.ULC.2015.3 | decyzja z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz dodatków stosowanych w roku 2013 do produkcji wyrobów tytoniowych.

Dz.Urz.MZ.2015.11 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek instytucji kultury, którym przyznano dotacje podmiotowe oraz kwoty tych dotacji.

Dz.Urz.MRiRW.2015.3 | obwieszczenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana uchwały w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych.

Dz.Urz.NBP.2015.1 | uchwała z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2015.13 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2015 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu Kierownictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GIOŚ.2015.1 | decyzja z dnia 20 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "SETAR" w Siedlcach.

Dz.Urz.MS.2015.79 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "SETAR" w Siedlcach.

Dz.Urz.MS.2015.79 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "SETAR" w Siedlcach.

Dz.Urz.MS.2015.79 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.5 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.5 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Rady do spraw Szkolnictwa Artystycznego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.5 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do Spraw Negocjacji Wielostronnych w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO).

Dz.Urz.MG.2015.7 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Sposób i tryb przetwarzania informacji niejawnych o klauzuli "poufne" w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2015.3 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady postępowania z wnioskiem o skierowanie na rehabilitację leczniczą.

Dz.Urz.PKRUS.2015.4 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2014 r.

Dz.Urz.GUS.2015.8 | komunikat z dnia 19 lutego 2015 r. | Akt nienormatywny

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń.

Dz.Urz.GUS.2015.10 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2015 r. | Akt obowiązujący

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2015.11 | obwieszczenie z dnia 18 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarzy Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2015.10 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2015.9 | zarządzenie z dnia 18 lutego 2015 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.43 | pełnomocnictwo z dnia 17 lutego 2015 r. | Akt indywidualny