Departmental acts

Powołanie komisji opiniującej wnioski o przyznanie środków z Funduszu Promocji Twórczości.

Dz.Urz.MKiDN.2015.18 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw projektu "Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej" z dnia 29 grudnia 2014 r.

Dz.Urz.MIniR.2015.31 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Polityki Bezpieczeństwa Informacji Urzędów Górniczych".

Dz.Urz.WUG.2015.48 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania "Procedur Bezpieczeństwa Teleinformatycznego Urzędów Górniczych".

Dz.Urz.WUG.2015.49 | zarządzenie z dnia 21 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.44 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.44 | decyzja z dnia 20 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.17 | komunikat z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.15 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Udzielanie zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

Dz.Urz.KGSG.2015.27 | wytyczne z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Udzielanie zezwoleń funkcjonariuszom Straży Granicznej na podjęcie zajęcia zarobkowego poza służbą.

Dz.Urz.KGSG.2015.27 | wytyczne z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz udzielonych przez Skarb Państwa poręczeń i gwarancji.

Dz.Urz.MF.2015.26 | obwieszczenie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zasady sporządzania szacunków brakarskich.

B.I.LP.2015.6.82 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zasady sporządzania szacunków brakarskich.

B.I.LP.2015.6.82 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu.

Dz.Urz.KGPSP.2015.8 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2015.119 | decyzja z dnia 17 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.113 | upoważnienie z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.114 | upoważnienie z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.115 | pełnomocnictwo z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.116 | pełnomocnictwo z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.117 | pełnomocnictwo z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.118 | pełnomocnictwo z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Odwołanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.112 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Przetargowej ds. zamówienia publicznego pod nazwą "Dostawa urządzeń komputerowych".

B.I.LP.2015.5.78 | decyzja z dnia 16 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.111 | oświadczenie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Konkurs na stanowisko Dyrektora Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.

Dz.Urz.MSZ.2015.15 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.24 | zarządzenie z dnia 15 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Rzeszowie.

Dz.Urz.MSWiA.2015.13 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu roboczego do spraw opracowania nowych zasad kwalifikacji do leczenia przeszczepieniem nerki.

Dz.Urz.MZ.2015.22 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i nadanie imienia patrona Komendzie Portu Wojennego Gdynia.

Dz.Urz.MON.2015.109 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wymagania EUROCONTROL w zakresie przepisów systemu opłat trasowych.

Dz.Urz.ULC.2015.19 | ogłoszenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zarządzanie kontami Centrum Przetwarzania Danych Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.

Dz.Urz.GITD.2015.16 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2015.19 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji nr 14 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 lutego 2015 r.

B.I.LP.2015.5.77 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Grupy Roboczej do spraw Górnictwa Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2015.43 | decyzja z dnia 10 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.21 | zarządzenie z dnia 10 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Niszczenie legitymacji funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.12 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Niszczenie legitymacji funkcjonariuszy i pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.12 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej w Straży Granicznej

Dz.Urz.KGSG.2015.22 | decyzja z dnia 9 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie legitymacji pracownika Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.11 | zarządzenie z dnia 9 kwietnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za marzec 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.24 | obwieszczenie z dnia 8 kwietnia 2015 r. | Akt nienormatywny