Departmental acts

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresu 470-790 MHz.

Dz.Urz.UKE.2015.46 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych.

Dz.Urz.KGP.2015.35 | decyzja z dnia 22 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wykaz zarządzających obiektami chronionymi strefą P.

Dz.Urz.ULC.2015.25 | ogłoszenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.151 | decyzja z dnia 22 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2015.36 | zarządzenie z dnia 22 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.23 | komunikat z dnia 21 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Regulamin organizacyjny Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2015.29 | zarządzenie z dnia 21 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie członków komisji egzaminacyjnej.

Dz.Urz.ULC.2015.24 | decyzja z dnia 20 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Rozpoczęcie postępowania konsultacyjnego dotyczącego przetargu na 23 rezerwacje częstotliwości.

Dz.Urz.UKE.2015.43 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.22 | komunikat z dnia 20 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Krajowemu Ośrodkowi Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2015.21 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2015.22 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.28 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu interdyscyplinarnego do spraw programu "Mobilność Plus".

Dz.Urz.MNiSW.2015.28 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.20 | obwieszczenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2014 r.

Dz.Urz.NBP.2015.9 | uchwała z dnia 19 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Komunikacji Elektronicznej.

Dz.Urz.MAiC.2015.38 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Mazowieckiej Instytucji Gospodarki Budżetowej MAZOVIA.

Dz.Urz.MS.2015.159 | zarządzenie z dnia 19 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Plan zagospodarowania częstotliwości dla zakresów 74-76 GHz oraz 84-86 GHz.

Dz.Urz.UKE.2015.41 | zarządzenie z dnia 18 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe".

B.I.LP.2015.6.85 | zarządzenie z dnia 18 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie "Zasad zarządzania projektami w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe".

B.I.LP.2015.6.85 | zarządzenie z dnia 18 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie powołania Wojskowych Energetycznych Komisji Kwalifikacyjnych.

Dz.Urz.MON.2015.149 | decyzja z dnia 18 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podróży służbowych poza granicami kraju.

Dz.Urz.WUG.2015.63 | zarządzenie z dnia 18 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Gdańsku.

Dz.Urz.GUS.2015.19 | zarządzenie z dnia 15 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia ceny kilograma srebra za kwiecień 2015 r.

Dz.Urz.MF.2015.34 | obwieszczenie z dnia 14 maja 2015 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji.

Dz.Urz.KGP.2015.32 | decyzja z dnia 14 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Proces zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MPiPSp.2015.22 | zarządzenie z dnia 13 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Nadanie sztandaru Leśnemu Bankowi Genów w Kostrzycy.

B.I.LP.2015.6.96 | decyzja z dnia 12 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2015.145 | pełnomocnictwo z dnia 11 maja 2015 r. | Akt indywidualny

Limit awansowy w 2015 r.

Dz.Urz.MON.2015.155 | decyzja z dnia 11 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Połączenie jednostek budżetowych.

Dz.Urz.MON.2015.143 | zarządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Realizacja szkolenia specjalistycznego z wychowania fizycznego i sportu w resorcie obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.140 | decyzja z dnia 11 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Wewnętrzny regulamin Komisji do spraw mikroorganizmów i organizmów genetycznie zmodyfikowanych.

Dz.Urz.MŚ.2015.47 | zarządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2015.

Dz.Urz.MON.2015.141 | decyzja z dnia 11 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału zadań Kierownictwa Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.15 | zarządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2015.13 | zarządzenie z dnia 11 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2015 r.

Dz.Urz.MKiDN.2015.20 | obwieszczenie z dnia 8 maja 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego.

Dz.Urz.KGP.2015.31 | decyzja z dnia 8 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2015.33 | zarządzenie z dnia 8 maja 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSW.2015.15 | postanowienie z dnia 7 maja 2015 r. | Akt indywidualny