Departmental acts

Utworzenie Muzeum Westerplatte i Wojny 1939.

Dz.Urz.MKiDN.2015.60 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie składu i trybu prac Naukowej Rady Statystycznej.

Dz.Urz.GUS.2015.49 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie planowania i wykonywania budżetu resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2015.343 | decyzja z dnia 22 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Tryb brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2015.95 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Kampinoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.85 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie podziału kompetencji w Kierownictwie Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2015.84 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.93 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia zasad rachunkowości w Narodowym Funduszu Zdrowia.

NFZ.2015.97 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Słowińskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2015.86 | zarządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Inwentaryzacja składników majątkowych Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego.

Dz.Urz.GITD.2015.44 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2016.2 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Termin egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.59 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Termin pierwszego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2015.57 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.341 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wydanie upoważnienia.

Dz.Urz.MON.2015.342 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zakres tematyczny egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2015.58 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny egzaminu na maklera papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2015.60 | komunikat z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie rozdziału zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.92 | decyzja z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie gospodarki transportowej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2015.34 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.91 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku MYŚLIBÓRZ-GIŻYN.

Dz.Urz.ULC.2015.71 | ogłoszenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zespół do spraw przeprowadzenia naboru na stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2015.56 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Przedsiębiorstwu Państwowemu "SETAR" w Siedlcach.

Dz.Urz.MS.2015.245 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Zniesienie sądowej służby doręczeniowej w Sądzie Okręgowym w Słupsku.

Dz.Urz.MS.2015.246 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Stutthof w Sztutowie.

Dz.Urz.MKiDN.2015.59 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w listopadzie 2015 r.

Dz.Urz.GUS.2015.47 | obwieszczenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt nienormatywny

Ustalenie zakresu czynności pełniącego obowiązki Zastępcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2015.2 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wydanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2015.337 | komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wydanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2015.338 | komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Wydanie pełnomocnictwa.

Dz.Urz.MON.2015.339 | komunikat z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie utworzenia Wojskowego Instytutu Wydawniczego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2015.345 | zarządzenie z dnia 16 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku GLINIANY LAS.

Dz.Urz.ULC.2015.69 | ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Nadanie oznaczenia lokalizacji stacji stałej służby lotniczej zlokalizowanej na lądowisku ZPUE WŁOSZCZOWA.

Dz.Urz.ULC.2015.70 | ogłoszenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji C-SKOK dotyczącej rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.

Dz.Urz.KNF.2015.65 | uchwała z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2015.90 | zarządzenie z dnia 15 grudnia 2015 r. | Akt jednorazowy

Informacja o istotnych decyzjach dotyczących spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz ich realizacji.

Dz.Urz.MSP.2015.55 | zarządzenie z dnia 14 grudnia 2015 r. | Akt utracił moc