Departmental acts

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatrudnienie i fundusz wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej

Dz.Urz.MON.2016.89 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.91 | decyzja z dnia 9 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Sztabu Komendanta Głównego Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.22 | zarządzenie z dnia 9 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Właściwość przełożonych w niektórych sprawach osobowych.

Dz.Urz.ABW.2016.23 | zarządzenie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji podmiotowej i celowej przyznanych poszczególnym jednostkom na 2016 r.

Dz.Urz.MKiDN.2016.26 | obwieszczenie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2016.18 | zarządzenie z dnia 6 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Oksfordzie (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2016.19 | decyzja z dnia 5 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru na aplikację prokuratorską w 2016 r.

Dz.Urz.MS.2016.107 | zarządzenie z dnia 4 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Górniczej.

Dz.Urz.MŚ.2016.34 | zarządzenie z dnia 4 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Opłaty lotniskowe na lotnisku Mielec.

Dz.Urz.ULC.2016.52 | ogłoszenie z dnia 2 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Cyfryzacji do spraw współpracy międzynarodowej.

Dz.Urz.MC.2016.14 | zarządzenie z dnia 2 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych".

Dz.Urz.MON.2016.83 | zarządzenie z dnia 2 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Ośrodkowi Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.23 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania rozwiązań reformujących Służbę Więzienną.

Dz.Urz.MS.2016.105 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na 2016 r.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.26 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przyjęcie Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na 2016 r.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.26 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie państwowej instytucji kultury - Ośrodka Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego.

Dz.Urz.MKiDN.2016.22 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w Ciągowicach Oddziału Zewnętrznego Zakładu Karnego w Wojkowicach.

Dz.Urz.MS.2016.106 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek wraz z kwotami dotacji celowych na wydatki inwestycyjne przyznanych poszczególnym jednostkom na 2016 r.

Dz.Urz.MKiDN.2016.24 | obwieszczenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie zmian elementów struktury przestrzeni powietrznej.

Dz.Urz.ULC.2016.51 | decyzja z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Onkologii.

Dz.Urz.MZ.2016.52 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.13 | zarządzenie z dnia 29 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu roboczego do spraw związanych z kontrolą zezwoleń ministra właściwego do spraw transportu.

Dz.Urz.GITD.2016.16 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Procedura postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.13 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Procedura postępowania z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.13 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów do działań bojowych.

Dz.Urz.KGP.2016.21 | decyzja z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przeprowadzenie w 2016 r. kontroli problemowej przedsiębiorców w zakresie wykonywania zadań obronnych.

Dz.Urz.MSP.2016.12 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu do spraw deregulacji i transparentności prawa.

Dz.Urz.MNiSW.2016.31 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.20 | zarządzenie z dnia 28 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.20 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.20 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Krakowie.

Dz.Urz.MKiDN.2016.20 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2016.19 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka w Wieliczce.

Dz.Urz.MKiDN.2016.19 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2016.19 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu dla działu administracji rządowej oświata i wychowanie.

Dz.Urz.MEN.2016.19 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw kształcenia zawodowego.

Dz.Urz.MEN.2016.20 | zarządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. | Akt jednorazowy