Departmental acts

Szczegółowy tryb nadzoru nad działalnością Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Dz.Urz.MIiB.2016.35 | zarządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacji i trybu działania Głównej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Dz.Urz.MIiB.2016.37 | zarządzenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiany w centralnym rejestrze rzeczoznawców majątkowych.

Dz.Urz.MIiB.2016.36 | obwieszczenie z dnia 25 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za I kwartał 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.24 | komunikat z dnia 24 maja 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2016.17 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Dz.Urz.MC.2016.17 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Skład Państwowej Rady Ochrony Przyrody

Dz.Urz.MŚ.2016.40 | komunikat z dnia 24 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Wydanie "Wytycznych dotyczących świadczenia usług maklerskich na rynku OTC instrumentów pochodnych".

Dz.Urz.KNF.2016.14 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wydanie Rekomendacji C dotyczącej zarządzania ryzykiem koncentracji.

Dz.Urz.KNF.2016.15 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zakres czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarza Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2016.18 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Narodowego Banku Polskiego w 2015 r.

Dz.Urz.NBP.2016.4 | uchwała z dnia 24 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2016.

Dz.Urz.MON.2016.104 | decyzja z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2016.34 | decyzja z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu Platforma Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Dz.Urz.MF.2016.45 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.35 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Skarbu Państwa.

Dz.Urz.MSP.2016.15 | zarządzenie z dnia 24 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Organizacja wykonywania zadań w ramach powszechnego obowiązku obrony.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.4 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Plany operacyjne funkcjonowania w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.8 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

System stałego dyżuru.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.9 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Wytycznych w sprawie finansowania zadań na rzecz obronności państwa.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.5 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2016 roku.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.10 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Wytyczne do planów osłony technicznej infrastruktury portowej i transportu morskiego.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2016.7 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Naukowej Karkonoskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.38 | zarządzenie z dnia 23 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Dokonywanie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Dz.Urz.MSWiA.2016.31 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Dokonywanie w resorcie spraw wewnętrznych i administracji wydatków przy wykorzystaniu służbowych kart płatniczych

Dz.Urz.MSWiA.2016.31 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Instrukcje Techniczne bezpiecznego transportu materiałów niebezpiecznych drogą powietrzną.

Dz.Urz.ULC.2016.54 | obwieszczenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie imienia patrona i ustanowienie Święta 6. Samodzielnego Oddziału Geograficznego.

Dz.Urz.MON.2016.101 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Nadanie imienia patrona Wojskowemu Ośrodkowi Medycyny Prewencyjnej w Modlinie.

Dz.Urz.MON.2016.100 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2016.23 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2016.23 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2016.23 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MIniR.2016.23 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji przez 45. Wojskowy Oddział Gospodarczy.

Dz.Urz.MON.2016.95 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie nazwy wyróżniającej przez 37. Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2016.102 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Przyjęcie nazwy wyróżniającej przez 38. Dywizjon Zabezpieczenia Obrony Powietrznej.

Dz.Urz.MON.2016.103 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Dywizjonu Okrętów Podwodnych.

Dz.Urz.MON.2016.98 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Ustanowienie Święta Dywizjonu Okrętów Wsparcia.

Dz.Urz.MON.2016.99 | decyzja z dnia 20 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie prowadzenia prac nad opracowaniem i realizacją programów polityki zdrowotnej.

Dz.Urz.MZ.2016.57 | zarządzenie z dnia 20 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w I kwartale 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.22 | komunikat z dnia 20 maja 2016 r. | Akt nienormatywny

Nadanie odznaki.

Dz.Urz.MSWiA.2016.30 | postanowienie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminów organizacyjnych komórek Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2016.32 | zarządzenie z dnia 19 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie wykazu obowiązujących zarządzeń wewnętrznych.

Dz.Urz.GUS.2016.21 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Organizacja, skład oraz miejsce i tryb pracy Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2016.11 | zarządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w kwietniu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.19 | obwieszczenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt nienormatywny

Wniosek o rejestrację nazwy "kiełbasa piaszczańska" jako chronione oznaczenie geograficzne.

Dz.Urz.MRiRW.2016.6 | ogłoszenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Rady Sportu Osób Niepełnosprawnych.

Dz.Urz.MSiT.2016.12 | zarządzenie z dnia 18 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.34 | decyzja z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie przyjęcia Programu Młodzież Solidarna w Działaniu na lata 2016-2019.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.29 | zarządzenie z dnia 17 maja 2016 r. | Akt jednorazowy