Departmental acts

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Dz.Urz.MZ.2016.81 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu założeń projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie.

Dz.Urz.MZ.2016.81 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.51 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Rada Naukowo-Techniczna przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.51 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Dz.Urz.MSWiA.2016.52 | decyzja z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2016.80 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym w Poznaniu.

Dz.Urz.MKiDN.2016.51 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw budżetu zadaniowego.

Dz.Urz.MŚ.2016.58 | zarządzenie z dnia 24 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Cena 1 m[2] powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za II kwartał 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.34 | komunikat z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeznaczenie mienia znajdującego się w zarządzie Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich w likwidacji.

Dz.Urz.MRPiPSp.2016.39 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie.

Dz.Urz.KGPSP.2016.17 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Dz.Urz.CBA.2016.25 | zarządzenie z dnia 23 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Weimarze (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2016.36 | decyzja z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Terminy sprawdzianów umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2016.25 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zakres tematyczny sprawdzianu umiejętności.

Dz.Urz.KNF.2016.26 | komunikat z dnia 22 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Dolnośląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą we Wrocławiu.

Dz.Urz.MRiRW.2016.20 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Kujawsko-Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Minikowie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.21 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Lubelskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Końskowoli.

Dz.Urz.MRiRW.2016.22 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Lubuskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Kalsku.

Dz.Urz.MRiRW.2016.23 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Dz.Urz.MRiRW.2016.24 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Łódzkiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Bratoszewicach.

Dz.Urz.MRiRW.2016.24 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Małopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Karniowicach.

Dz.Urz.MRiRW.2016.25 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Mazowieckiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.26 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Opolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Łosiowie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.27 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Podkarpackiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Boguchwale.

Dz.Urz.MRiRW.2016.28 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Podlaskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Szepietowie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.29 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu.

Dz.Urz.MRiRW.2016.30 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Pomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Lubaniu.

Dz.Urz.MRiRW.2016.30 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Śląskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Częstochowie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.32 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Świętokrzyskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Modliszewicach.

Dz.Urz.MRiRW.2016.31 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Warmińsko–Mazurskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Dz.Urz.MRiRW.2016.33 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MRiRW.2016.34 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Wielkopolskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Poznaniu.

Dz.Urz.MRiRW.2016.34 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Zachodniopomorskiemu Ośrodkowi Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach.

Dz.Urz.MRiRW.2016.35 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady do spraw Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony Radiologicznej II kadencji.

Dz.Urz.PAA.2016.4 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Wykaz refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Dz.Urz.MZ.2016.79 | obwieszczenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie wyznaczenia pełnomocnika do spraw bezpieczeństwa cyberprzestrzeni.

Dz.Urz.MNiSW.2016.48 | zarządzenie z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w II kwartale 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.33 | komunikat z dnia 19 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MC.2016.33 | zarządzenie z dnia 18 sierpnia 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu komitetu audytu.

Dz.Urz.MR.2016.40 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Powołanie komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą.

Dz.Urz.MEN.2016.40 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Dz.Urz.MR.2016.41 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Ekspertów do prowadzenia prac nad wzorami dokumentów i ich zabezpieczeniami.

Dz.Urz.MSWiA.2016.50 | zarządzenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lipcu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.32 | komunikat z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w lipcu 2016 r.

Dz.Urz.GUS.2016.31 | obwieszczenie z dnia 17 sierpnia 2016 r. | Akt nienormatywny