Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2016.67 | zarządzenie z dnia 18 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zlecenie Instytutowi Badawczemu Leśnictwa realizacji 2 usług badawczych dotyczących leśnego materiału podstawowego.

B.I.LP.2016.11.170 | decyzja z dnia 17 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu zadaniowego do spraw Refundacji Leków Recepturowych.

NFZ.2016.107 | zarządzenie z dnia 17 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Przeprowadzenie pełnej rocznej inwentaryzacji w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2016.48 | zarządzenie z dnia 14 października 2016 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do użytku "Instrukcji zarządzania dokumentacją w Archiwum Żandarmerii Wojskowej".

Dz.Urz.MON.2016.174 | decyzja z dnia 14 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1945/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.88 | komunikat z dnia 14 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 28/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.87 | komunikat z dnia 14 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 286/16.

Dz.Urz.ULC.2016.89 | komunikat z dnia 14 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana zarządzenia w sprawie dokumentacji dotyczącej zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.98 | zarządzenie z dnia 14 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2016.49 | zarządzenie z dnia 14 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Wojskowemu Instytutowi Wydawniczemu w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2016.173 | zarządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Kraków-Balice.

Dz.Urz.ULC.2016.86 | ogłoszenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie redaktora naczelnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dz.Urz.ABW.2016.47 | decyzja z dnia 13 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie redaktora naczelnego "Przeglądu Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dz.Urz.ABW.2016.47 | decyzja z dnia 13 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw przeprowadzenia naboru na stanowiska Zastępców Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych.

Dz.Urz.ME.2016.8 | zarządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.97 | decyzja z dnia 13 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania i trybu działania Społecznej Rady Sportu.

Dz.Urz.MSiT.2016.21 | zarządzenie z dnia 13 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do Spraw Nagród.

Dz.Urz.MNiSW.2016.66 | zarządzenie z dnia 12 października 2016 r. | Akt utracił moc

System Informacji Operacyjnych.

Dz.Urz.KGP.2016.65 | decyzja z dnia 12 października 2016 r. | Akt obowiązujący

System Informacji Operacyjnych.

Dz.Urz.KGP.2016.65 | decyzja z dnia 12 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zasady i tryb postępowania komórek organizacyjnych Ministerstwa Skarbu Państwa w procesie dokonywania wydatków publicznych.

Dz.Urz.MSP.2016.36 | zarządzenie z dnia 12 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.96 | decyzja z dnia 12 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie określenia rocznego planu emisji znaczków pocztowych na 2016 r.

Dz.Urz.MIiB.2016.76 | decyzja z dnia 11 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2016 r.

Dz.Urz.MRiF.2016.2 | obwieszczenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Zasady rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2016.47 | zarządzenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.57 | zarządzenie z dnia 10 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja likwidacyjna dla organów celnych.

Dz.Urz.MRiF.2016.5 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów".

Dz.Urz.WUG.2016.92 t.j. | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów".

Dz.Urz.WUG.2018.72 t.j. | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych z prowadzeniem ruchu zakładu górniczego KWB "Turów".

Dz.Urz.WUG.2018.72 t.j. | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw Puszczy Białowieskiej.

Dz.Urz.MŚ.2016.68 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt utracił moc

Regulamin działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Dz.Urz.MIiB.2016.75 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Regulamin działania komisji do spraw weryfikacji i rekomendacji pytań egzaminacyjnych.

Dz.Urz.MIiB.2016.75 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średnia cena tony ropy naftowej za wrzesień 2016 r.

Dz.Urz.MRiF.2016.1 | obwieszczenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt nienormatywny

Uruchomienie II transzy środków na zapomogi dla żołnierzy zawodowych.

Dz.Urz.MON.2016.170 | decyzja z dnia 7 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Forum Dialogu Społecznego przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2016.55 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2016.46 | zarządzenie z dnia 7 października 2016 r. | Akt jednorazowy

Nadanie sztandaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

B.I.LP.2016.11.166 | decyzja z dnia 6 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Opłata za koordynację w Porcie Lotniczym Chopina w Warszawie.

Dz.Urz.ULC.2016.82 | obwieszczenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2016.107 | zarządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Lekarza Seniora im. dr Kazimierza Fritza w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2016.107 | zarządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2016.106 | zarządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Domu Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie.

Dz.Urz.MZ.2016.106 | zarządzenie z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Pozyskiwanie środków finansowych na Fundusz Wsparcia Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2016.95 | wytyczne z dnia 6 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Przyjęcie nazwy wyróżniającej i ustanowienie Święta 15. Brygady Wsparcia Dowodzenia.

Dz.Urz.MON.2016.168 | decyzja z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie do użytku w resorcie obrony narodowej formularza "karty indywidualnej ratownika medycznego".

Dz.Urz.MON.2016.167 | decyzja z dnia 6 października 2016 r. | Akt obowiązujący

Zdarzenie lotnicze nr 1274/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.85 | komunikat z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 1850/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.84 | komunikat z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 2225/2016.

Dz.Urz.ULC.2016.83 | komunikat z dnia 6 października 2016 r. | Akt indywidualny

Zmiana decyzji w sprawie zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych.

Dz.Urz.MON.2016.166 | decyzja z dnia 6 października 2016 r. | Akt jednorazowy