Departmental acts

Utrata mocy decyzji nr 121/11 Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Dz.Urz.CBA.2017.34 | decyzja z dnia 20 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie kierowania Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.206 | decyzja z dnia 20 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Państwowej Agencji Atomistyki.

Dz.Urz.PAA.2017.8 | zarządzenie z dnia 20 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ogłoszenia "Programu inwestycji o szczególnym znaczeniu dla sportu edycja 2017".

Dz.Urz.MSiT.2017.81 | decyzja z dnia 19 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Kryteria i tryb przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

Dz.Urz.MS.2017.219 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Garnizonowej Przychodni Lekarskiej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Modlinie.

Dz.Urz.MON.2017.201 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie wykazu wód uznanych jako naturalne wody mineralne.

Dz.Urz.MZ.2017.103 | obwieszczenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt utracił moc

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.56 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2017.56 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu specjalistycznego do spraw projektów zgłoszonych w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Polski MOOC".

Dz.Urz.MNiSW.2017.58 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu instytutu badawczego pod nazwą "Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej".

Dz.Urz.MON.2017.198 | zarządzenie z dnia 18 października 2017 r. | Akt obowiązujący

"Karta audytu wewnętrznego w Wyższym Urzędzie Górniczym".

Dz.Urz.WUG.2017.53 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt utracił moc

Inwentaryzacja składników majątkowych w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.

Dz.Urz.CBA.2017.32 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.52 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.157 t.j. | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Planowanie działalności oraz zarządzanie ryzykiem w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.52 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku we wrześniu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.44 | komunikat z dnia 17 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.46 | obwieszczenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw we wrześniu 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2017.45 | obwieszczenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Rozdział zadań pomiędzy Wiceprezesami Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.55 | decyzja z dnia 17 października 2017 r. | Akt utracił moc

Stałe dyżury w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2017.54 | decyzja z dnia 17 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Domowi Pracy Twórczej w Radziejowicach.

Dz.Urz.MKiDN.2017.71 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2017.70 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2017.85 | zarządzenie z dnia 16 października 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2017.60 | decyzja z dnia 13 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.52 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.51 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.208 | obwieszczenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt indywidualny

Postępowanie ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.207 | zarządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.70 | zarządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2019.41 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2019.41 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.90 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.90 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2017.48 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2017.48 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.51 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.68 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie w Ministerstwie Rozwoju Rady do spraw Bezpieczeństwa Informacji.

Dz.Urz.MRiF.2017.206 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2017.50 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.194 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2017.195 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2017.69 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.50 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zamiar i przyczyny podziału państwowej instytucji kultury Instytut Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2017.69 | obwieszczenie z dnia 10 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.193 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2017.83 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiB.2017.69 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy