Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Studiu Filmowemu "Tor".

Dz.Urz.MKiDN.2017.70 | zarządzenie z dnia 17 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw rewizji kompetencji organów administracji geologicznej.

Dz.Urz.MŚ.2017.85 | zarządzenie z dnia 16 października 2017 r. | Akt utracił moc

Likwidacja Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej we Frankfurcie nad Menem (Republika Federalna Niemiec).

Dz.Urz.MSZ.2017.60 | decyzja z dnia 13 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania modelu kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Dz.Urz.MEN.2017.43 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.52 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wykonywania działań specjalnych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.51 | zarządzenie z dnia 13 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie danych dotyczących dokonanych skreśleń z listy doradców podatkowych.

Dz.Urz.MRiF.2017.208 | obwieszczenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt indywidualny

Postępowanie ze skargami, wnioskami i petycjami w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.207 | zarządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Dz.Urz.MIiB.2017.70 | zarządzenie z dnia 12 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2019.41 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2019.41 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.90 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2018.90 t.j. | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2017.48 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Czasopismo Wyższego Urzędu Górniczego "Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie".

Dz.Urz.WUG.2017.48 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Komitet organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA" oraz obchodów 95-lecia Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2017.51 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Ochrona obiektów Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2017.68 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Powołanie w Ministerstwie Rozwoju Rady do spraw Bezpieczeństwa Informacji.

Dz.Urz.MRiF.2017.206 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu Komisji do spraw Ochrony Powierzchni.

Dz.Urz.WUG.2017.50 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń pracowników resortu obrony narodowej.

Dz.Urz.MON.2017.194 | decyzja z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Muzeum Wojsk Lądowych w Bydgoszczy.

Dz.Urz.MON.2017.195 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji i realizacji przedsięwzięć międzynarodowych.

Dz.Urz.KGP.2017.69 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Ochrony Informacji Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.50 | zarządzenie z dnia 11 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zamiar i przyczyny podziału państwowej instytucji kultury Instytut Książki.

Dz.Urz.MKiDN.2017.69 | obwieszczenie z dnia 10 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2017.

Dz.Urz.MON.2017.193 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Zasobów Kopalin.

Dz.Urz.MŚ.2017.83 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MIiB.2017.69 | decyzja z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2017.100 | zarządzenie z dnia 10 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie składu i kadencji Rady Naukowo-Technicznej.

Dz.Urz.KGPSP.2017.15 | decyzja z dnia 9 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Średnia cena tony miedzi oraz średnia cena kilograma srebra za wrzesień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.202 | obwieszczenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.54 | zarządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zakresów czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2017.55 | zarządzenie z dnia 9 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Określenie zadań Gabinetu Politycznego Ministra.

Dz.Urz.MON.2017.191 | decyzja z dnia 6 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Organizacja kursu podstawowego dla kandydatów do pracy w Straży Leśnej.

B.I.LP.2017.11.179 | decyzja z dnia 6 października 2017 r. | Akt utracił moc

Średnia cena megawatogodziny gazu ziemnego oraz średniej ceny tony ropy naftowej za wrzesień 2017 r.

Dz.Urz.MRiF.2017.201 | obwieszczenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt nienormatywny

Świadczenie usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.49 | decyzja z dnia 6 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Świadczenie usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2017.49 | decyzja z dnia 6 października 2017 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MRiF.2017.200 | zarządzenie z dnia 6 października 2017 r. | Akt jednorazowy

Narada dyrektorów regionalnych dyrekcji Lasów Państwowych oraz dyrektorów zakładów o zasięgu krajowym.

B.I.LP.2017.11.175 | decyzja z dnia 4 października 2017 r. | Akt obowiązujący