Departmental acts

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.134 t.j. | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.209 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.209 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminów organizacyjnych komendom oddziałów Straży Granicznej

Dz.Urz.KGSG.2018.26 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.17 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

Dz.Urz.GITD.2018.1 | zarządzenie z dnia 2 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Kwoty, o których mowa w art. 7 ust. 2-5 ustawy o podatku od wydobycia niektórych kopalin, na rok 2018.

Dz.Urz.MF.2018.4 | obwieszczenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Służbie Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2018.7 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wysokość funduszu na nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2018.6 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.31 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Dz.Urz.WUG.2018.30 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Dz.Urz.MEN.2018.6 | zarządzenie z dnia 1 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Kontrola zarządcza w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.7 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw kontroli zarządczej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.8 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MI.2018.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Upoważnienie kierowników jednostek do dokonywania przeniesień wydatków w planach finansowych.

Dz.Urz.MI.2018.2 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nowego podziału obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne.

B.I.LP.2018.3.33 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie nowego podziału obszarów leśnych Polski na strefy prognostyczne.

B.I.LP.2018.3.33 | zarządzenie z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy.

Dz.Urz.ABW.2018.7 | decyzja z dnia 31 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Czasowe udostępnienia środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Runowo (RDLP w Toruniu).

B.I.LP.2018.3.45 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Czersk (RDLP w Toruniu).

B.I.LP.2018.3.47 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Przymuszewo (RDLP w Toruniu).

B.I.LP.2018.3.44 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Czasowe udostępnienie środków związanych z funduszem leśnym Nadleśnictwu Rytel (RDLP w Toruniu).

B.I.LP.2018.3.46 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady opiniodawczo-doradczej do spraw edukacji o Holokauście.

Dz.Urz.MEN.2018.5 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo - doradczego do spraw nauczania o Holokauście.

Dz.Urz.MEN.2018.4 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.25 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.98 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.98 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.98 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.98 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.11 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | tekst jednolity | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.98 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.11 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Ustalenie składu osobowego Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2020.11 t.j. | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt indywidualny

Wyznaczenie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.26 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2018.26 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie stałych przedstawicieli Wyższego Urzędu Górniczego w Komisji do spraw Szkoleń w Górnictwie.

Dz.Urz.WUG.2019.80 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zakresy czynności członków Kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2018.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie rozkładu czasu służby w Komendzie Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.23 | decyzja z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2018.125 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.6 | zarządzenie z dnia 30 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Pełnomocnika do spraw organizacji Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Dz.Urz.MIniR.2018.1 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw oceny regulacji prawnych z zakresu ochrony rolników indywidualnych i producentów rolnych.

Dz.Urz.MS.2018.119 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeprowadzenie konkursu na stanowisko Dyrektora Technikum Żeglugi Śródlądowej we Wrocławiu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.1 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie w sądach powszechnych punktów kontaktowych Europejskiej Sieci Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych.

Dz.Urz.MS.2018.120 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania statutu Narodowemu Centrum Kultury.

Dz.Urz.MKiDN.2018.6 | zarządzenie z dnia 29 stycznia 2018 r. | Akt jednorazowy