Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie referentek używanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.42 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Obsługa biblioteczna w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.9 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.10 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.12 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.39 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2018.36 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2018.8 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.41 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.8 | komunikat z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Metody i formy brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.34 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.34 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2018.2 | komunikat z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.37 | decyzja z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.36 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.35 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.6 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.33 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie organizacji pionu ochrony w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.9 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.131 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Wyznaczenie terminu przeprowadzenia egzaminu sędziowskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.130 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej Funduszu Modernizacji Sił Zbrojnych.

Dz.Urz.MON.2018.12 | decyzja z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana decyzji w sprawie zasad i trybu zlecania zadań publicznych przez Ministra Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.11 | decyzja z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie instrukcji kasowej.

Dz.Urz.WUG.2018.46 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie wytycznych do programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018.

Dz.Urz.MKiDN.2018.11 | zarządzenie z dnia 15 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja wewnętrznego obiegu dokumentów w ramach programów Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na rok 2018.

Dz.Urz.MKiDN.2018.10 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.3.41 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.3.41 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Regulamin organizacyjny Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych.

B.I.LP.2018.3.41 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dz.Urz.MEN.2018.8 | zarządzenie z dnia 14 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.45 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.45 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2018.45 | zarządzenie z dnia 13 lutego 2018 r. | Akt utracił moc