Departmental acts

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.17 | decyzja z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Programu e-Podatki.

Dz.Urz.MF.2018.16 | zarządzenie z dnia 26 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Dz.Urz.MKiDN.2018.15 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Historii Żydów Polskich Polin.

Dz.Urz.MKiDN.2018.15 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2018.13 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej MANGGHA.

Dz.Urz.MKiDN.2018.13 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MF.2018.13 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Pełnomocnika Ministra Finansów do Spraw Informatyzacji.

Dz.Urz.MF.2018.13 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie zasad budowy komórek organizacyjnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.14 | decyzja z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zakres zadań i tryb działania Komisji Metodologicznej.

Dz.Urz.GUS.2018.10 | zarządzenie z dnia 23 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Cena 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego za IV kwartał 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.9 | komunikat z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Odwołanie i powołanie Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.

Dz.Urz.MIniR.2018.3 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Komisji Odpowiedzialności Zawodowej.

Dz.Urz.MIniR.2018.4 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Uchylenie decyzji w sprawie prowadzenia centralnego zbioru informacji o kandydatach do służby w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.40 | decyzja z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.2 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania komitetu audytu.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.5 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości w Komendzie Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.41 | zarządzenie z dnia 22 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie referentek używanych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.42 | zarządzenie z dnia 21 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2018.10 | decyzja z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Obsługa biblioteczna w placówkach zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym.

Dz.Urz.MZ.2018.7 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

Dz.Urz.MZ.2018.6 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki bieżące wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.9 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje celowe na wydatki majątkowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.10 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek, którym w 2017 r. przyznano dotacje podmiotowe wraz z kwotami tych dotacji.

Dz.Urz.MZ.2018.12 | obwieszczenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie dodatkowych przedmiotów umundurowania funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.39 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie metod i form wykonywania zadań w policyjnej izbie dziecka.

Dz.Urz.KGP.2018.36 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Rady Społecznej Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dz.Urz.MZ.2018.8 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie procedury legislacyjnej w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.11 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie umundurowania specjalistycznego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.41 | zarządzenie z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiany cen produkcji budowlano-montażowej w IV kwartale 2017 r.

Dz.Urz.GUS.2018.8 | komunikat z dnia 20 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Metody i formy brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.34 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Metody i formy brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.34 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Termin oraz zasady punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradcę inwestycyjnego.

Dz.Urz.KNF.2018.2 | komunikat z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie świadczenia usług psychologicznych w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.37 | decyzja z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie norm należności wyposażenia specjalnego funkcjonariuszy Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.36 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zasad naliczeń etatowych w Policji.

Dz.Urz.KGP.2018.35 | zarządzenie z dnia 19 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w styczniu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.6 | obwieszczenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt nienormatywny

Regulamin Kancelarii Tajnej Międzynarodowej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Dz.Urz.ABW.2018.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Gdańsku.

Dz.Urz.CBA.2018.1 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie Komitetu Audytu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.10 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie kontroli zarządczej w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.33 | zarządzenie z dnia 16 lutego 2018 r. | Akt jednorazowy