Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw Kontroli Zarządczej w Ministerstwie Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.26 | zarządzenie z dnia 19 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Nadanie statutu Służbie Zdrowia Służby Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2018.19 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie komitetu audytu.

Dz.Urz.MON.2018.43 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w marcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.17 | komunikat z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.15 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt nienormatywny

Sprostowanie błędów.

Dz.Urz.WUG.2018.94 | obwieszczenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Ustalenie dni wolnych od pracy w 2018 r. oraz terminów ich odpracowania.

NFZ.2018.34 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie Rady Naukowo-Technicznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2018.18 | zarządzenie z dnia 18 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dz.Urz.GITD.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dz.Urz.GITD.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Komitetu Sterującego projektem "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dz.Urz.GITD.2018.13 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie odznak i oznak noszonych przez funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa.

Dz.Urz.MSWiA.2018.16 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt indywidualny

Utworzenie Zespołu projektowego oraz grup specjalistycznych do spraw realizacji projektu "Wzmocnienie potencjału Inspekcji Transportu Drogowego".

Dz.Urz.GITD.2019.53 t.j. | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Wykonywanie zadań obronnych oraz zadań na rzecz obronności państwa w 2018 roku.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.14 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana zarządzenia w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2018.26 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów.

Dz.Urz.MF.2018.43 | zarządzenie z dnia 17 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2018.45 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Dysponowanie danymi z systemu Komputerowy Rejestr Automatów do Gier (KRAG).

Dz.Urz.MF.2018.45 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Nabór na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.167 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ogłoszenie Urzędowego Wykazu Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MZ.2018.23 | obwieszczenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 rok.

NFZ.2018.33 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie podziału zadań kierownictwa Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.11 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.

Dz.Urz.GDOŚ.2018.4 | zarządzenie z dnia 16 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.Urz.MZ.2018.22 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.Urz.MZ.2018.22 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw opracowania propozycji nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

Dz.Urz.MZ.2018.22 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Pełnomocnika Ministra Obrony Narodowej do spraw otwartości danych.

Dz.Urz.MON.2018.66 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MZ.2018.26 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw informatyzacji.

Dz.Urz.MZ.2018.26 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zadaniowego "Efekt Zdrowie".

Dz.Urz.MZ.2018.24 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Zespołu Zadaniowego "Efekt Zdrowie".

Dz.Urz.MZ.2018.24 | zarządzenie z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie prowadzenia badań psychologicznych kandydatów do służby w Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2018.56 | decyzja z dnia 13 kwietnia 2018 r. | Akt jednorazowy

Organizacja szkoleń w zakresie szacowania szkód łowieckich.

B.I.LP.2018.5.82 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie warunków technicznych na pozostałości drzewne.

B.I.LP.2018.5.83 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.15 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Dz.Urz.MRPiPSp.2018.15 | zarządzenie z dnia 12 kwietnia 2018 r. | Akt utracił moc