Departmental acts

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu dla działu administracji rządowej - środowisko.

Dz.Urz.MŚ.2018.36 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚ.2018.34 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Cyfryzacji.

Dz.Urz.MC.2018.21 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie ustalenia Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dz.Urz.MSiT.2018.53 | zarządzenie z dnia 20 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie danych dotyczących osób wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2018.68 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego w 2018 r.

Dz.Urz.MS.2018.196 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2018.194 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2018.194 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2018.194 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania założeń projektu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury.

Dz.Urz.MS.2018.194 | zarządzenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Program nauczania na kursie specjalistycznym z zakresu techniki kryminalistycznej - poziom zaawansowany.

Dz.Urz.KGP.2018.71 | decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Uchylenie decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego dla policjantów - kandydatów na nurków.

Dz.Urz.KGP.2018.72 | decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Uznanie niektórych aktów kierowania Komendanta Głównego Policji za nieobowiązujące.

Dz.Urz.KGP.2018.70 | obwieszczenie z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie kontroli tachografów cyfrowych.

Dz.Urz.KGP.2018.73 | decyzja z dnia 19 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Komitetu Sterującego do spraw Inwestycji na Śródlądowych Drogach Wodnych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.25 | zarządzenie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w maju 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.31 | komunikat z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt indywidualny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju 2018 r.

Dz.Urz.GUS.2018.30 | obwieszczenie z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt nienormatywny

Zmiana decyzji budżetowej na rok 2018.

Dz.Urz.MON.2018.80 | decyzja z dnia 18 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Likwidacja Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Gostyninie - Zalesiu.

Dz.Urz.MZ.2018.46 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie.

Dz.Urz.MON.2018.79 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Unieważnienie i ponowne przeprowadzenie konkursu na stanowisko dyrektora Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie.

Dz.Urz.MEN.2018.18 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Uruchomienie rezerwy ogólnej uwzględnionej w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia na 2018 r.

NFZ.2018.51 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie podziału pracy w kierownictwie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.21 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityki) rachunkowości wraz z planem kont w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Dz.Urz.MIniR.2018.22 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana decyzji w sprawie Komitetu organizacji uroczystości "DNIA GÓRNIKA".

Dz.Urz.WUG.2018.130 | decyzja z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

Dz.Urz.MKiDN.2018.39 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia.

NFZ.2018.52 | zarządzenie z dnia 15 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Instrukcja inwentaryzacyjna.

Dz.Urz.WUG.2018.128 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie.

Dz.Urz.MKiDN.2018.38 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Narodowemu Instytutowi Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą "Polonika".

Dz.Urz.MKiDN.2018.37 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.129 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.196 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.129 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.196 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Ustalenie Regulaminu pracy okręgowych urzędów górniczych oraz Specjalistycznego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.13 t.j. | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt utracił moc

Zakres czynności Sekretarza Stanu oraz Podsekretarzy Stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2018.45 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Zmiana nazwy Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za Granicą.

Dz.Urz.MKiDN.2018.36 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie powołania Komitetu Audytu.

Dz.Urz.MF.2018.67 | zarządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.127 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.38 t.j. | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.127 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.38 t.j. | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2019.38 t.j. | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Gospodarowanie mieniem Wyższego Urzędu Górniczego.

Dz.Urz.WUG.2018.127 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Opłaty lotniskowe na lotnisku Łódź-Lublinek.

Dz.Urz.ULC.2018.34 | ogłoszenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw samooceny ryzyka nadużyć finansowych.

Dz.Urz.MGMiŻŚ.2018.21 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Szkolenie obronne w działach administracji rządowej łączność oraz transport.

Dz.Urz.MI.2018.18 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt utracił moc

Uchylenie zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.33 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Utworzenie i funkcjonowania stałych dyżurów w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe.

B.I.LP.2018.7.113 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt obowiązujący

Zmiana decyzji w sprawie wydatków reprezentacyjnych i okolicznościowych.

Dz.Urz.MON.2018.72 | decyzja z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy

Zmiana zarządzenia w sprawie zadań ochronnych dla Narwiańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚ.2018.32 | zarządzenie z dnia 13 czerwca 2018 r. | Akt jednorazowy