"Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego".

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.ABW.2015.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 25 marca 2015 r.

DECYZJA Nr 27
SZEFA AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO
z dnia 25 marca 2015 r.
w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego"

Na podstawie § 1 statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 73 Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie nadania statutu Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (M.P. z 2014 r. poz. 203) postanawia się, co następuje:
§  1.
1.
Mając na względzie dobro służby i dobre imię funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej "ABW", a także świadomość działania funkcjonariusza ABW, jako funkcjonariusza publicznego w służbie Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadza się w ABW "Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW", o których mowa w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz. U. z 2010 r. Nr 29, poz. 154, z późn. zm.).
2.
"Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW " stanowią załącznik nr 1 do decyzji.
3.
Obowiązkiem funkcjonariusza ABW jest przestrzeganie zasad etyki zawodowej funkcjonariusza ABW.
4.
Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW nie zwalniają funkcjonariusza ABW z obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej wynikających z odrębnych przepisów.
§  2.
1.
Funkcjonariusza ABW zapoznaje się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" niezwłocznie po przyjęciu do służby w ABW.
2.
Fakt zapoznania się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" funkcjonariusz ABW potwierdza własnoręcznym podpisem.
3.
Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" włącza się do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
§  3.
1.
Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych ABW do zapoznania funkcjonariuszy ABW pełniących służbę w podległych im jednostkach organizacyjnych ABW z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie decyzji.
2.
Pisemne oświadczenie o zapoznaniu się z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" włącza się do akt osobowych funkcjonariusza ABW.
§  4.
Wzór oświadczenia, o którym mowa w § 2 ust. 3 i § 3 ust. 2, stanowi załącznik nr 2 do decyzji.
§  5.
Decyzja wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Zasady etyki zawodowej funkcjonariusza ABW"

Funkcjonariusz ABW wierny rocie złożonego ślubowania, świadomy swoich praw i obowiązków, w swych działaniach podczas służby w ABW i poza nią powinien kierować się następującymi zasadami:
§  1.
Funkcjonariusz ABW powinien mieć na względzie dobro Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochronę jej demokratycznego ustroju.
§  2.
W sytuacjach nieuregulowanych przepisami prawa lub nieujętymi w niniejszych zasadach etyki zawodowej funkcjonariusz ABW powinien kierować się zasadami współżycia społecznego oraz rotą złożonego ślubowania postępując tak, aby jego działania mogły być przykładem praworządności i prowadziły do pogłębienia społecznego zaufania do ABW.
§  3.
Funkcjonariusz ABW działając na podstawie i w granicach prawa powinien kierować się zasadami praworządności, legalizmu i pogłębiania zaufania obywatela do Państwa i jego organów.
§  4.
Funkcjonariusz ABW powinien przedkładać dobro publiczne ponad własne interesy, a powierzone czynności służbowe wykonywać według najlepszej woli i wiedzy, z najwyższą starannością oraz rzetelnością wykazując się profesjonalizmem, odwagą inicjatywą, odpowiedzialnością i ofiarnością.
§  5.
Funkcjonariusza ABW powinna cechować godność osobista, patriotyzm, uczciwość, odpowiedzialność i solidarność zawodowa rozumiana, jako poczucie wspólnoty i współodpowiedzialności za realizację zdań ustawowych. Funkcjonariusz ABW powinien dbać o wizerunek i etos służby, z którą się utożsamia.
§  6.
Funkcjonariusz ABW wykonując zadania służbowe powinien pamiętać o poszanowaniu godności osób trzecich i ich prawa do prywatności oraz postępować w sposób wykluczający uprzedzenia rasowe, narodowościowe, światopoglądowe i polityczne.
§  7.
Funkcjonariusz ABW powinien przestrzegać zasad poprawnego zachowania oraz kultury osobistej, a także dbać o odpowiedni wygląd i ubiór.
§  8.
Funkcjonariusz ABW w czasie służby i poza nią powinien postępować w sposób nie godzący w dobre imię ABW i jej funkcjonariuszy, prezentując w środowisku najwyższe wartości moralne.
§  9.
Funkcjonariusz ABW, jako funkcjonariusz publiczny powinien wystrzegać się korupcji w każdej postaci oraz zwalczać wszelkie jej przejawy.
§  10.
Funkcjonariusz ABW w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, a w szczególności podczas oficjalnych spotkań służbowych, może przyjmować, a także wręczać zwyczajowo określone upominki.
§  11.
Funkcjonariusz ABW nie powinien wykorzystywać zajmowanego stanowiska służbowego do osiągania jakichkolwiek nienależnych korzyści materialnych lub osobistych dla siebie lub kogoś innego, ani zachowywać się w sposób wskazujący na chęć uzyskania takich korzyści.
§  12.
Funkcjonariusz ABW powinien zachować w tajemnicy wszystkie informacje, które mogą szkodzić dobremu imieniu służby, dobru służby oraz prawnie chronionym dobrom osób uczestniczących w działaniach podejmowanych przez tego funkcjonariusza.
§  13.
Funkcjonariusz ABW powinien dążyć do podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.
§  14.
Funkcjonariusz ABW nie powinien uchylać się od odpowiedzialności za własne postępowanie.
§  15.
Funkcjonariusz ABW powinien dbać o powierzone mu mienie publiczne, racjonalnie nim gospodarować i nie wykorzystywać go do celów prywatnych.
§  16.
Relacje służbowe funkcjonariusza ABW powinny opierać się na współodpowiedzialności, współpracy i wzajemnym szacunku do innych funkcjonariuszy ABW oraz pracowników ABW.
§  17.
Funkcjonariusz ABW powinien terminowo i rzetelnie wykonywać polecenia i rozkazy przełożonego oraz odnosić się do niego z szacunkiem.
§  18.
Przełożony funkcjonariusza ABW powinien swoim zachowaniem dawać podwładnym przykład nienagannego zachowania, w szczególności nie może nadużywać stanowiska służbowego ani sprawowanej funkcji w celu poniżenia podwładnych lub stosowania wobec nich przejawów dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, wiek i wyznanie.
§  19.
Przełożony funkcjonariusza ABW powinien dbać o terminową i rzetelną realizację zadań służbowych, dając podwładnym przykład należytego ich wykonywania.
§  20.
Przełożony powinien zapewnić podległemu funkcjonariuszowi ABW odpowiednie warunki realizacji zadań służbowych i rozwoju zawodowego, pomóc w sprawach służbowych, a w miarę możliwości również w sprawach osobistych, a także powinien dbać o atmosferę służby i pozytywne relacje interpersonalne.
§  21.
Polecenia i rozkazy wydawane funkcjonariuszowi ABW przez przełożonych powinny być precyzyjne i zrozumiałe.
§  22.
W miarę swoich możliwości funkcjonariusz ABW powinien wspierać innych funkcjonariuszy ABW w realizacji zadań służbowych.
§  23.
Funkcjonariusz ABW nie powinien akceptować, tolerować ani lekceważyć naruszeń prawa lub zasad etyki zawodowej przez innych funkcjonariuszy ABW.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

OŚWIADCZENIE

.................................................................................

(stopień, imię i nazwisko funkcjonariusza ABW)

........................................................................

(nr identyfikacyjny funkcjonariusza ABW)

........................................................................

(jednostka i komórka organizacyjna ABW)

Oświadczam, że w dniu ...................... zostałem (-am) zapoznany (-a) z "Zasadami etyki zawodowej funkcjonariusza ABW" stanowiącymi załącznik nr 1 do decyzji nr .... Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia ............... 2015 r. w sprawie "Zasad etyki zawodowej funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego". Ich treść jest dla mnie zrozumiała.