Dzienniki resortowe

Dz.Urz.WUG.2012.84

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 września 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 32
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 6 września 2012 r.
w sprawie "Instrukcji dotyczącej sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne"

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228), a także art. 165 ust. 1, art. 166 ust. 2 oraz art. 167 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. Nr 163, poz. 981), zarządza się, co następuje:
§  1. Zatwierdza się oraz wprowadza się w urzędach górniczych "Instrukcję dotyczącą sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne", stanowiącą załącznik do zarządzenia.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK

INSTRUKCJA

dotycząca sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne

§  1. Instrukcja dotycząca sposobu i trybu nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony w urzędach górniczych materiałów zawierających informacje niejawne, zwana dalej "Instrukcją", określa sposób i tryb nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania oraz zakres i warunki stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego w celu ich ochrony przez komórki Wyższego Urzędu Górniczego, zwanego dalej "WUG", okręgowe urzędy górnicze, zwane dalej "OUG", oraz Specjalistyczny Urząd Górniczy, zwany dalej "SUG".
§  2.
1. Przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "tajne" są nadawane, przyjmowane, przewożone lub wydawane przez pocztę specjalną przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.
2. Przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "poufne" albo "zastrzeżone" są nadawane lub przyjmowane przez przedsiębiorcę uprawnionego do wykonywania działalności pocztowej, zwanego dalej "operatorem pocztowym".
3. Przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne:
1) podlegają:
a) stałemu nadzorowi,
b) ochronie przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych;
2) są przewożone w możliwie najkrótszym czasie i bezpośrednio do lub z placówki operatora pocztowego, poczty specjalnej albo adresata.
4. Dopuszcza się przewóz przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne bez pośrednictwa przewoźników, o których mowa w ust. 1 i 2, jeżeli jednocześnie są spełnione następujące wymagania:
1) przesyłka jest zabezpieczona przed utratą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych;
2) przesyłka jest przekazywana bezpośrednio od nadawcy do adresata;
3) przesyłka jest przewożona i ochraniana przez konwojenta będącego pracownikiem odpowiednio: WUG, OUG albo SUG, posiadającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie, poruszającego się samochodem w obecności co najmniej jednego pracownika tego samego urzędu górniczego;
4) konwojent jest wyposażony w środki łączności umożliwiające kontakt z nim podczas przewozu oraz zapoznany z zasadami postępowania z ochranianymi i przewożonymi przesyłkami.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, jeżeli następuje przekazywanie przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "poufne" i "zastrzeżone" na terenie tej samej miejscowości, dopuszcza się przewożenie i ochranianie tej przesyłki jedynie przez konwojenta będącego pracownikiem odpowiednio: WUG, OUG albo SUG, posiadającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa lub upoważnienie, bez udziału drugiego pracownika.
§  3.
1. Do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "tajne" za pośrednictwem poczty specjalnej jest uprawniony:
1) kierownik kancelarii tajnej WUG;
2) Pełnomocnik do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w WUG;
3) pracownik upoważniony przez Prezesa WUG, w przypadku nieobecności osób, o których mowa w pkt 1 i 2.
2. Do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "poufne" albo "zastrzeżone" za pośrednictwem operatora pocztowego w WUG jest uprawniony:
1) pracownik Kancelarii Głównej WUG;
2) pracownik upoważniony przez dyrektora Biura Dyrektora Generalnego w WUG.
3. Do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne o klauzuli "poufne" albo "zastrzeżone" za pośrednictwem operatora pocztowego w OUG albo SUG jest uprawniony:
1) dyrektor OUG albo SUG lub zastępca dyrektora OUG albo SUG;
2) pracownik upoważniony przez właściwego dyrektora OUG albo SUG.
§  4.
1. Osobę uprawnioną do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne zapoznaje się z przepisami regulującymi te czynności.
2. Osoba uprawniona do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne potwierdza na piśmie fakt zapoznania się z przepisami regulującymi te czynności.
3. Do nadawania lub przyjmowania przesyłek z materiałami zawierającymi informacje niejawne w miarę możliwości upoważnia się pracownika mającego odpowiednie poświadczenie bezpieczeństwa.
§  5.
1. Do każdej nadawanej przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne sporządza się w 2 egzemplarzach wykaz przesyłek nadanych, którego wzór został określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz. U. Nr 276, poz. 1631), po jednym egzemplarzu dla nadawcy przesyłki oraz przewoźnika, o którym mowa w § 2 ust. 1 i 2, albo adresata.
2. Przyjęcie przesyłek od nadawcy za pośrednictwem przewoźnika albo bezpośrednio od nadawcy potwierdza się podpisem, zapisem liczbowym i słownym liczby przyjętych przesyłek oraz odciskiem pieczęci na obu egzemplarzach wykazu przesyłek nadanych.
3. Przesyłki nadawane za pośrednictwem operatora pocztowego przekazuje się jako przesyłki polecone ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
§  6. Wykazy przesyłek nadanych oraz wykazy przesyłek wydanych są przechowywane do czasu przekazania dokumentu do archiwum lub jego brakowania.
§  7.
1. Pracownik WUG uprawniony do przyjmowania przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne niezwłocznie przekazuje ją do kancelarii tajnej WUG, w celu jej rejestracji w dzienniku ewidencji.
2. W przypadku nieobecności kierownika kancelarii tajnej WUG i Pełnomocnika do spraw Ochrony Informacji Niejawnych w WUG, pracownik WUG upoważniony do przyjmowania przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne przekazuje tę przesyłkę sekretarzowi Prezesa WUG.
§  8. Pracownik OUG albo SUG upoważniony do przyjmowania przesyłki z materiałami zawierającymi informacje niejawne niezwłocznie przekazuje tę przesyłkę właściwemu dyrektorowi OUG albo SUG, który odpowiada za zarejestrowanie przyjętego materiału w dzienniku ewidencji.