Dzienniki resortowe

NFZ.2019.115

| Akt jednorazowy
Wersja od: 30 sierpnia 2019 r.

ZARZĄDZENIE Nr 115/2019/DSO
PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25 oraz art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 i 1394) zarządza się, co następuje:
§  1.  W zarządzeniu Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zmienionym zarządzeniem Nr 122/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 92/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 lipca 2019 r., wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 14 dodaje ust. 11 w brzmieniu:

"11. W przypadku braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania albo wystąpienia zagrożenia ograniczenia dostępności do świadczeń na obszarach wiejskich pozostających poza granicami administracyjnymi miast, obejmujących obszary gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich, na których gęstość zaludnienia nie przekracza 50 mieszkańców na kilometr kwadratowy 1 , świadczenia na takich obszarach mogą być udzielane przez lekarza dodatkowo zatrudnionego, nie posiadającego specjalizacji, który po zdaniu Lekarskiego Egzaminu Końcowego po dniu 1 stycznia 2019 r., w okresie 12 miesięcy nie rozpoczął szkolenia specjalizacyjnego w trybie rezydentury, w miejscach udzielania świadczeń utworzonych po wejściu w życie zarządzenia lub już istniejących.";

2) w § 15:
a) w ust. 2 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) osoba niewymieniona w pkt 1-7 - współczynnik 3,2.",

b) dodaje się ust. 7-14 w brzmieniu:

"7. Finansowanie świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 11 dokonuje się zgodnie z zasadami określonymi w § 9 ust. 9 pkt 1-3, począwszy od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęte zostało udzielanie świadczeń przez lekarza, o którym mowa w § 14 ust. 11 i trwa przez 12 kolejnych miesięcy.

8. Jednostką rozliczeniową dla świadczeń, o których mowa w § 14 ust. 11, jest ryczałt miesięczny, którego cena jednostkowa jest określona w załączniku nr 1 do zarządzenia w wierszu l.p. 1.8.

9. Finansowanie świadczeń, dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna, odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 1.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca ten przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

10. W przypadku objęcia opieką świadczeniobiorców chorych przewlekle, w ramach deklaracji wyboru lekarza POZ, o której mowa w § 8 ust. 1, zgodnie z jednostkami chorobowymi określonymi w załączniku nr 20 do zarządzenia, zastosowanie współczynnika korygującego stawką kapitacyjną, o którym mowa w ust. 2 pkt 8, odbywa się z zastosowaniem następujących zasad:

1) podstawę prowadzonej przez Oddział Funduszu weryfikacji w zakresie spełnienia warunku, o którym mowa w pkt 2, stanowią raporty z udzielonych porad, złożone od dnia 1 października 2019 r. przez świadczeniodawców ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w związku z leczeniem cukrzycy, przewlekłych chorób układu krążenia lub tarczycy;

2) liczba porad lekarza POZ udzielonych osobom z powodu chorób określonych w załączniku nr 20 do zarządzenia, od dnia 1 kwietnia 2020 r. nie może być mniejsza niż jedna przypadająca na 3 kolejne okresy sprawozdawcze;

3) udzielenie osobie, o której mowa w pkt 2, świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej odpowiadających wymienionym jednostkom chorobowym powoduje wstrzymanie rozliczenia tych świadczeń, współczynnikiem korygującym stawkę kapitacyjną, o którym mowa w ust. 2 pkt 8 na 12 kolejnych okresów sprawozdawczych, liczonych od daty udzielenia świadczenia, o którym mowa w pkt 1.

11. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę - lekarza POZ recept w postaci elektronicznej, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), który udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 1.1b -1.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.

12. W przypadku realizacji świadczeń, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 14, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r., po zakończeniu:

1) I kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń co najmniej 15% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki Chorób Układu Krążenia (ChUK), zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnioną przez Fundusz w Systemie Informatycznym Monitorowania Profilaktyki (SIMP) wartość jednostki rozliczeniowej, o której mowa w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

2) II kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 30% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej, o której mowa w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

3) III kwartału, świadczeniodawca który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 45% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej, o której mowa w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1;

4) IV kwartału, świadczeniodawca, który udzielił świadczeń począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. co najmniej 60% populacji zakwalifikowanej do programu profilaktyki ChUK, zgodnie z liczbą osób znajdujących się na listach świadczeniobiorców na dzień 1 stycznia 2020 r., udostępnionej przez Fundusz w SIMP wartość jednostki rozliczeniowej wskazanej w l.p. 1.2 załącznika nr 1 do zarządzenia w odniesieniu do zrealizowanych świadczeń w tym kwartale, korygowana jest współczynnikiem korygującym o wartości 1,1.

13. W przypadku rozliczania świadczeń lekarza poz dotyczących świadczeniobiorców zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy zgodnie z ust. 12, zastosowanie ma cena jednostki rozliczeniowej określona w l.p. 1.9 załącznika nr 1 do zarządzenia.

14. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego łącznie wymagania określone w ust. 9 i 11, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 1.1f - 1.1i załącznika nr 1 do zarządzenia.";

3) w § 19 dodaje się ust. 7-9 w brzmieniu:

"7. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 2.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

8. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę - pielęgniarkę POZ recept w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), która udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 2.1b - 2.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.

9. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego łącznie wymagania określone w ust. 7 i 8, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 2.1f - 2.1i załącznika do zarządzenia.";

4) w § 23 dodaje się ust. 4-6 w brzmieniu:

"4. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającej ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 3.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

5. W przypadku wystawiania przez świadczeniodawcę - położną POZ recept w postaci elektronicznej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty (Dz. U. poz. 697), która udziela świadczeń finansowanych z zastosowaniem stawki kapitacyjnej w ramach których wystawione zostały recepty w postaci elektronicznej (w danym okresie sprawozdawczym), do rozliczenia mają zastosowanie ceny jednostek rozliczeniowych określone w l.p. 3.1b - 3.1e załącznika nr 1 do zarządzenia.

6. W przypadku świadczeniodawcy realizującego świadczenia, spełniającego łącznie wymagania określone w ust. 4 i 5, rozliczenia świadczeń dokonuje się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, o których mowa w l.p. 3.1f - 3.1i załącznika do zarządzenia.";

5) w § 27 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

"3a. Finansowanie świadczeń dla których jednostką rozliczeniową jest stawka kapitacyjna odbywa się na podstawie cen jednostek rozliczeniowych, ustalonych dla świadczeniodawcy posiadającego ważny certyfikat akredytacyjny w zakresie POZ, wydany przez Ministra Zdrowia, określonych w l.p. 4.1a załącznika nr 1 do zarządzenia, od 1. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym świadczeniodawca przekazał dyrektorowi oddziału Funduszu kopię posiadanego certyfikatu akredytacyjnego.

6) załącznik 1 nr do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
7) we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do zarządzenia:
a) w § 1 w ust. 5 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki okołoporodowej (Dz.U. poz. 1756).",

b) w § 10 w ust. 1 dodaje się pkt 6 i 7 w brzmieniu:

"6) ryczałt miesięczny w wysokości....... zł (słownie..................... zł) związany z zapewnieniem dostępności do świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia;

7) ryczałt miesięczny w wysokości....... zł (słownie..................... zł) związany ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicy.",

c) w § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Potwierdzeniem przeznaczenia środków, o których mowa w § 11 ust. 2, zgodnie z postanowieniami § 11 ust. 3, jest rachunek z realizacji umowy za okres sprawozdawczy wystawiony przez świadczeniodawcę; nieprzeznaczenie uzyskanych środków zgodnie z postanowieniami, o których mowa w § 11 ust. 3, skutkuje obowiązkiem ich zwrotu na podstawie noty księgowej wystawionej przez Oddział Funduszu oraz nałożeniem kary umownej w wysokosci 5% wartości tych środków.",

d) uchyla się załącznik nr 6 do zarządzenia;
8) dodaje się załącznik nr 20 do zarządzenia w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§  2.  Zobowiązuje się dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia do wprowadzenia niezbędnych zmian wynikających z wejścia w życie przepisów zarządzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami.
§  3.  Sposób rozliczania świadczeń, o których mowa w:
1) § 15 ust. 11 i 14;
2) § 19 ust. 8 i 9;
3) § 23 ust. 5 i 6

- zarządzenia zmienianego w § 1 znajduje zastosowanie do dnia 31 grudnia 2019 r.

§  4.  Przepisy § 1:
1) pkt 2 lit. a i lit. b w zakresie § 15 ust. 10,12 i 13;
2) pkt 7 lit. b w zakresie § 10 ust. 1 pkt 7

- stosuje się do rozliczania świadczeń począwszy od dnia 1 kwietnia 2020 r.

§  5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r.

Uzasadnienie

Niniejsze zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 159 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.).

Zmiana wprowadzona niniejszym zarządzeniem ma na celu zwiększenie dostępności, podniesienie jakości świadczeń udzielanych oraz usuwania barier biurokratycznych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej poprzez:

a) dopuszczenie do udzielania świadczeń na obszarach wiejskich o małej gęstości zaludnienia, na których występuje deficyt zatrudnionych lekarzy w POZ, lekarzy, którzy po zdaniu LEK nie rozpoczęli kształcenia specjalistycznego w ramach rezydentury,
b) zwiększenie poziomu finansowania placówek POZ, które uzyskały certyfikaty jakości po zakończeniu procesy akredytacji przez CMJwOZ,
c) poprawę opieki nad pacjentami chorymi przewlekle na choroby układu krążenia, cukrzycę i choroby tarczycy,
d) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania w przypadku wystawiania e-recept,
e) motywacyjne zwiększenie poziomu finansowania świadczeń profilaktyki chorób układu krążenia oraz raka szyjki macicy,
f) wykreślenie załącznika nr 6 do umowy - oświadczenie o przeznaczeniu środków podwyżkowych.

Zarządzenie wchodzi w życie od 1 września 2019 r., z możliwością rozliczania świadczeń udzielonych w zakresie pktt. a), b) i d) od 1 września 2019 r. a, w zakresie pkt. c) od 1 stycznia 2020 r. zastosowaniem do rozliczania świadczeń od 1 kwietnia 2020 r.

Przewidywane maksymalne skutki finansowe wyniosą w zakresie pkt a), b) i c) :

- 2019 r. około 12 mln. PLN.,
- 2020 r. około 863 mln. PLN.

W zakresie pkt. d) i e) brak możliwości oszacowania skutków finansowych.

Zarządzenie podlegało opiniowaniu. Zgłoszono 129 uwag.

Uwzględniono 44 uwagi.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr120/2018/DSOZ

Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, z dnia 29 listopada 2018 r.

WARTOŚCI

STAWEK KAPITACYJNYCH, PORAD I RYCZAŁTÓW W POZ

L.p.Nazwa świadczeniaJednostka rozliczeniowaWartość rocznej stawki kapitacyjnej, ceny jednostkowej jednostek rozliczeniowych
do

30 czerwca 2019 r.

od

1 lipca

2019 r.

od

1 września 2019 r.

od

1 października 2019 r.

od 1 listopada 2019 r.od

1 grudnia 2019 r.

Zakres świadczeń lekarza poz
1.1Świadczenia lekarza pozStawka kapitacyjna154,20156,60159,00
1.1aŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnegoStawka kapitacyjna00158,16160,56
1.1bŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00161,28162,12160,56159,00
1.1cŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00162,84163,80162,12160,56
1.1dŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00164,40165,36163,80162,12
1.1eŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00165,96166,92165,36163,80
1.1fŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00162,84165,36162,12160,56
1.1gŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00164,40166,92163,80162,12
1.1hŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00165,96168,60165,36163,80
1.1iŚwiadczenia lekarza poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku porad w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby porad w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna00168,00170,16166,92165,36
1.2Świadczenie lekarza poz w profilaktyce CHUKPorada110,00
1.3Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada49,00
1.4Świadczenie lekarza poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada49,00
1.5Świadczenie lekarza poz udzielane w stanach zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada49,00
1.6Świadczenie lekarza poz w ramach kwalifikacji do realizacji transportu "dalekiego" w POZPorada20,00
1.7Świadczenie lekarza poz związane z wydaniem kartyPorada50,00
1.8Świadczenie lekarza poz związane z zapewnieniem dostępności do świadczeń na terenach o małej gęstości zaludnienia (od 1 września 2019 r.)Ryczałt miesięczny5000,00
1.9Świadczenie lekarza poz związane ze zgłaszalnością pacjentek zakwalifikowanych do realizacji świadczeń profilaktyki raka szyjki macicyRyczałt miesięczny300,00
Zakres świadczeń pielęgniarki poz
2.1Świadczenia pielęgniarki pozStawka kapitacyjna40,8041,76
2.1aŚwiadczenia pielęgniarki poz - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna0042,12
2.1bŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0042,9642,6042,1641,76
2.1cŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0043,4442,9642,6042,16
2.1dŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0043,8043,4442,9642,60
2.1eŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w czasie których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0044,2843,8043,4442,96
2.1fŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0043,4443,0842,6042,12
2.1gŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0043,8043,4443,0842,60
2.1hŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0044,2843,8043,4443,08
2.1iŚwiadczenia pielęgniarki poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0044,6444,2843,8043,44
2.2Świadczenie pielęgniarki poz w ramach realizacji profilaktyki gruźlicyPorada5,00
2.3Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań ubezpieczonym spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
2.4Świadczenie pielęgniarki poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
2.5Świadczenie pielęgniarki poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
Zakres świadczeń położnej poz
3.1Świadczenia położnej pozStawka kapitacyjna26,6427,60
3.1aŚwiadczenia położnej poz - certyfikat akredytacji Stawka kapitacyjna0027,84
3.1bŚwiadczenia położnej poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0028,4428,2027,8027,60
3.1cŚwiadczenia położnej poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0028,6828,4428,2027,80
3.1dŚwiadczenia położnej poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0028,9228,6828,4428,20
3.1eŚwiadczenia położnej poz - w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0029,2828,9228,6828,44
3.1fŚwiadczenia położnej poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono od 5% do 30% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0028,6828,4428,0827,84
3.1gŚwiadczenia położnej poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 30% do 50% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0028,9228,6828,4428,08
3.1hŚwiadczenia położnej poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 50% do 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0029,2828,9228,6828,44
3.1iŚwiadczenia położnej poz - w przypadku posiadania certyfikatu akredytacyjnego oraz w przypadku wizyt w ramach których wystawiono powyżej 80% e-recept z ogólnej liczby wizyt w ramach których wystawiono receptyStawka kapitacyjna0029,5229,2828,9228,68
3.2Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowejWizyta31,00
3.3Wizyta położnej poz w edukacji przedporodowej - wada letalna płoduWizyta46,50
3.4Wizyta patronażowa położnej pozWizyta29,00
3.5Wizyta patronażowa położnej poz / wizyta w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży - wada letalna płoduWizyta39,00
3.6Wizyta położnej poz w opiece pooperacyjnej nad kobietami po operacjach ginekologicznych i onkologiczno-ginekologicznychWizyta15,00
3.7Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań świadczeniobiorcom spoza OW oraz z terenu OW ale spoza gminy własnej i sąsiadujących i spoza listy zadeklarowanych pacjentówPorada13,00
3.8Świadczenie położnej poz udzielane osobom spoza listy świadczeniobiorców innym niż ubezpieczone uprawnionym do świadczeń zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 pkt. 2-4 oraz art. 54 ustawy, osobom uprawnionym jedynie na podstawie przepisów art. 12 pkt 6 lub 9 ustawy oraz obcokrajowcom posiadającym ubezpieczenie zdrowotne na podstawie zgłoszenia, w związku z czasowym zatrudnieniem na terytorium RPPorada13,00
3.9Świadczenie położnej poz udzielane w stanach nagłych zachorowań osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji (EKUZ, Certyfikat)Porada13,00
3.10Świadczenie położnej poz - pobranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznegoPorada20,00
3.11Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej, w okresie do 10. tyg. ciążyWizyta215,00
3.12Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 11. do 14. tyg. ciążyWizyta140,00
3.13Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 15. do 20. tyg. ciążyWizyta140,00
3.14Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 21. do 26. tyg. ciążyWizyta168,00
3.15Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 27. do 32. tyg. ciążyWizyta140,00
3.16Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 33. do 37. tyg. ciążyWizyta140,00
3.17Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie od 38. do 39. tyg. ciążyWizyta140,00
3.18Wizyta położnej poz w prowadzeniu ciąży fizjologicznej w okresie po 40. tyg. ciążyWizyta140,00
3.19Wizyta związana z wykonaniem Holtera RRWizyta121,00
Zakres świadczeń pielęgniarki szkolnej
4.1Świadczenia pielęgniarki szkolnejStawka kapitacyjna87,1290,12
4.1aŚwiadczenia pielęgniarki szkolnej - certyfikat akredytacjiStawka kapitacyjna0091,08
4.2Świadczenia pielęgniarki szkolnej udzielane w ramach grupowej profilaktyki fluorkowejStawka kapitacyjna5,40
Zakres świadczeń transportu sanitarnego w poz
5.1Świadczenia transportu sanitarnego w POZ - przewozy realizowane w ramach gotowościStawka kapitacyjna5,16
5.2Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewóz na odległość (tam i z powrotem) 121 - 400 kmRyczałt za przewóz210,00
5.3Świadczenie transportu sanitarnego "dalekiego" w POZ - przewozy na odległość (tam i z powrotem) powyżej 400 kmRyczałt za każdy km przewozu ponad 4000,84

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Załącznik nr 20 do Zarządzenia NR 120/2018/DSOZ

Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 2018 r.

Wykaz przyczyn udzielonych porad lekarskich wg klasyfikacji ICD 10 kwalifikujących do stosowania współczynnika 3,2 korygującego stawkę kapitacyjną, przy finansowaniu świadczeń lekarza poz dla osób przewlekle chorych na cukrzycę, choroby układu krążenia lub choroby tarczycy

(E10-E14) Cukrzyca

E10Cukrzyca insulinozależna
E11Cukrzyca insulinoniezależna
E14Cukrzyca nie określona

(I10 - I15) Choroba nadciśnieniowa

(I20 - I25) Choroba niedokrwienna serca

(I26 - I28) Zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego

(I30 - I52) Inne choroby serca

(I60 - I69) Choroby naczyń mózgowych

(I70 - I79) Choroby tętnic, tętniczek i naczyń włosowatych

(E00 - E07)Choroby tarczycy

E00Wrodzony zespół niedoboru jodu
E01Niedoczynność tarczycy z powodu niedoboru jodu i pokrewnych przyczyn
E02Subkliniczna postać niedoczynności tarczycy z powodu niedoboru jodu
E03Inne postacie niedoczynności tarczycy
E04Wole nietoksyczne, inne
E05Tyreotoksykoza (nadczynność tarczycy)
E06Zapalenie tarczycy
E07Choroby tarczycy, inne
1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego lub danych pozyskanych z jednostek samorządu terytorialnego - według stanu na dzień 1 września 2019 r. i każdorazowo na dzień 1 stycznia w latach kolejnych.