Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.383

| Akt indywidualny
Wersja od: 24 grudnia 2013 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 23/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 grudnia 2013 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z póź. zm.) w związku z art. 2 pkt 10 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 189 i 852) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) udzielam:
Panu gen. bryg. Sławomirowi SZCZEPANIAKOWI

SZEFOWI INSPEKTORATU UZBROJENIA

pełnomocnictwa do uzgodnienia zmian w umowie nr DZSZ/81/IX-17/ZO/WR/M/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r., dotyczącej świadczenia przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi przewozu (czarteru) najważniejszych osób w państwie (VIP) wskazanych przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów (Koordynatora KPRM), Kancelarię Sejmu Rzeczypospolite Polskiej, Kancelarię Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie zmiany własności jednego z samolotów, którymi wykonawca świadczy przedmiotową usługę i do zawarcia i podpisania aneksu do umowy nr DZSZ/81/IX-17/ZO/WR/M/2010 z dnia 8 czerwca 2010 r. zawierającego uzgodnione postanowienia.

W sprawach wskazanych w pełnomocnictwie Szef Inspektoratu Uzbrojenia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.