Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.189

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 lipca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 27/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 10 lipca 2013 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 3 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. Min. Obr. Nar. Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z art. 16c ust. 8, art. 16e ust. 5, art. 16l ust. 4 i art. 16m ust. 7 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95 i 1456) oraz § 4 ust. 3 i § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 marca 2013 r. w sprawie trybu i sposobu odbywania szkolenia specjalizacyjnego przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. poz. 401), upoważniam
Pana płk. Piotra DZIĘGIELEWSKIEGO

PEŁNOMOCNIKA MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

DO SPRAW WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA

do przyjmowania, rozpatrywania, zatwierdzania wniosków i dokonywania innych czynności w sprawach dotyczących uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach medycznych przez lekarza będącego żołnierzem w czynnej służbie wojskowej oraz pełniącego służbę lub zatrudnionego w podmiocie leczniczym utworzonym przez Ministra Obrony Narodowej, w szczególności:

1) przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego do odbywania szkolenia specjalizacyjnego;
2) kierowania lekarzy zakwalifikowanych do odbywania szkolenia specjalizacyjnego do podmiotów leczniczych celem realizacji programu tego szkolenia;
3) określania i ogłaszania liczby wolnych miejsc szkoleniowych dla lekarzy będących żołnierzami w czynnej służbie wojskowej oraz pełniących służbę lub zatrudnionych w podmiotach leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej;
4) rozpatrywania wniosków skierowanych przez kierowników specjalizacji o przerwanie szkolenia specjalizacyjnego przez lekarzy, którzy nie realizują programu specjalizacji oraz o przedłużenie szkolenia specjalizacyjnego;
5) przedłużania okresu szkolenia specjalizacyjnego na zasadach określonych przepisami ustawy o zawodzie lekarza i lekarza dentysty;
6) wskazywania nowego miejsca odbywania specjalizacji w przypadku przekazania, utraty akredytacji lub likwidacji podmiotów leczniczych utworzonych przez Ministra Obrony Narodowej prowadzących szkolenie specjalizacyjne;
7) wnioskowania do organów administracji rządowej o udostępnienie miejsc do szkolenia specjalizacyjnego w podmiotach leczniczych akredytowanych do szkolenia specjalizacyjnego poza resortem obrony narodowej;
8) występowania do wojewodów z wnioskami w sprawach dotyczących uzyskiwania tytułu specjalisty w dziedzinach medycznych.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej do Spraw Wojskowej Służby Zdrowia podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" i uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. Min. Obr. Nar. z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.