Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.146

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 20/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 199d ust. 2 i 4 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461, 1101, 1407 i 1445), upoważniam
Pana gen. broni Mieczysława GOCUŁA

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

do podpisywania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji w sprawie udzielenia zgody (lub odmowy jej udzielenia) na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej, wobec byłych żołnierzy zawodowych.

Upoważnienie jest udzielone do samodzielnego działania na czas zajmowania stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje decyzje z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.