Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2013.145

| Akt indywidualny
Wersja od: 7 czerwca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 7 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 44 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 138 ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn. zm.1)), upoważniam
Pana gen. broni Mieczysława GOCUŁA

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

do podpisywania w imieniu Ministra Obrony Narodowej rozkazów personalno-mobilizacyjnych w sprawie nadawania i unieważniania przydziałów mobilizacyjnych:

1) żołnierzom zawodowym w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych od pułkownika (komandora) do generała (admirała);
2) żołnierzom zawodowym i żołnierzom pełniącym służbę kandydacką w odniesieniu do stanowisk służbowych o stopniach etatowych do podpułkownika (komandora porucznika), w przypadku nadawania i unieważniania przydziału mobilizacyjnego do innej jednostki wojskowej niż ta, w której żołnierz pełni służbę, w sytuacji gdy obie z tych jednostek podlegają Ministrowi Obrony Narodowej.

Upoważnienie jest udzielone do samodzielnego działania na czas zajmowania stanowiska Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje decyzje z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679, Nr 113, poz. 745, Nr 127, poz. 857, Nr 182, poz. 1228 i Nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114, Nr 112, poz. 654, Nr 122, poz. 696, Nr 171, poz. 1016 i Nr 236, poz. 1396.