Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.87

| Akt indywidualny
Wersja od: 9 kwietnia 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 14/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 8 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 poz. 392), w związku z art. 10 ust. 1, 2 i 4, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z późn. zm.1)) i art. 25 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.2)), upoważniam
Pana Piotra LISA

DYREKTORA GENERALNEGO

MINISTERSTWA OBRONY NARODOWEJ

do:

1) odbierania oświadczeń o stanie majątkowym od osób zobowiązanych do ich złożenia oraz przejęcia oświadczeń o stanie majątkowym, które zostały złożone bezpośrednio do Ministra Obrony Narodowej w 2013 r. i w latach poprzednich;
2) dokonywania analizy oświadczeń o stanie majątkowym, wymienionych w pkt 1, przy udziale członków Zespołu, o którym mowa w § 6 zarządzenia Nr 2 Dyrektora Generalnego Ministerstwa Obrony Narodowej z dnia 14 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia osób zatrudnionych w Ministerstwie Obrony Narodowej zobowiązanych do składania oświadczeń o stanie majątkowym, trybu składania oświadczeń oraz powołania Zespołu do dokonywania analizy danych zawartych w tych oświadczeniach;
3) porównywania treści analizowanych oświadczeń o stanie majątkowym z treścią złożonych oświadczeń o stanie majątkowym w latach poprzednich;
4) przechowywania oświadczeń o stanie majątkowym, o których mowa w pkt 1, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Generalny Ministerstwa Obrony Narodowej, podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 178, poz. 1375 oraz z 2010 r. Nr 182, poz. 1228.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. Nr 82, poz. 451, Nr 185, poz. 1092 i Nr 201, poz. 1183 oraz z 2012 r., poz. 1544.