Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.72

| Akt indywidualny
Wersja od: 21 marca 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 12/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 18 marca 2013 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267) oraz art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.1)) udzielam
Panu kmdr. Januszowi WALCZAKOWI

DYREKTOROWI DEPARTAMENTU PRASOWO-INFORMACYJNEGO

upoważnienia do wydawania wszelkich decyzji wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Dyrektor Departamentu Prasowo-Informacyjnego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.