Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2013.26

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 lutego 2013 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 5/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 12 lutego 2013 r.

Na podstawie § 5 ust. 2 pkt 1 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.1)), w związku z art. 16p ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 95) oraz § 4 ust. 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2012 r. w sprawie rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne (Dz. U. poz. 415), upoważniam
Pana generała Mieczysława CIENIUCHA

SZEFA SZTABU GENERALNEGO WOJSKA POLSKIEGO

do:

1) wykonywania uprawnień użytkownika rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne;
2) wskazania osób upoważnionych do dostępu do danych wpisanych do rejestru lekarzy odbywających szkolenie specjalizacyjne, nie będących danymi osobowymi.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" i uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. MON z 2007 r. Nr 4, poz. 38, Nr 6, poz. 73, Nr 17, poz. 176 i Nr 21, poz. 209, z 2008 r. Nr 8, poz. 85, Nr 15, poz. 188, Nr 20, poz. 260 i Nr 23, poz. 287, z 2009 r. Nr 2, poz. 17, z 2010 r. Nr 10, poz. 106 i Nr 23, poz. 304, z 2011 r. Nr 5, poz. 54 oraz z 2012 r. poz. 106, 307, 313 i 363.