Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.462

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 grudnia 2012 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 55/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 28 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.2)), § 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie szkoleń w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 229, poz. 1537 oraz z 2011 r. Nr 299, poz. 1778) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam
Pana generała Mieczysława CIENIUCHA -

Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

do wyznaczania i odwoływania koordynatora ratownictwa medycznego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Jednocześnie zezwalam na udzielanie, w moim imieniu, przez Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dalszych upoważnień w sprawach objętych niniejszym upoważnieniem - żołnierzom pełniącym zawodową służbę wojskową w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, z 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 167, poz. 1113, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i Nr 166, poz. 1172, z 2008 r. Nr 17, poz. 101 i Nr 237, poz. 1653, z 2009 r. Nr 11, poz. 59 i Nr 122, poz. 1007, z 2010 r. Nr 107, poz. 679 i Nr 219, poz. 1443, z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 208, poz. 1240 i Nr 208, poz. 1241oraz z 2012 r. poz. 742.