Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.446

| Akt indywidualny
Wersja od: 11 grudnia 2012 r.

UPOWAŻNIENIE Nr 53/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 11 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.1)), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), upoważniam
Pana gen. dyw. Andrzeja WASILEWSKIEGO

czasowo pełniącego obowiązki Dyrektora Departamentu Kadr

do wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, decyzji dotyczących kierowania żołnierzy zawodowych do udziału w kursach specjalistycznych, których celem jest podniesienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku służbowym od stopnia etatowego generała brygady (kontradmirała) do stopnia etatowego generała broni (admirała floty), w zakresie kursów, w których udział nie jest związany ze zwolnieniem z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesieniem do rezerwy kadrowej - z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach służbowych bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem czasowo pełniący obowiązki Dyrektora Departamentu Kadr podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188 i Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524, z 2008 r. Nr 229, poz. 1539, 2009 r. Nr 195, poz. 1501 i Nr 216, poz. 1676, z 2010 r. Nr 40, poz. 230, Nr 182, poz. 1228 i Nr 254, poz. 1700, z 2011 r. Nr 6, poz. 18, Nr 34, poz. 173, Nr 106, poz. 622 i Nr 186, poz. 1100 oraz z 2012 r. poz. 1101.