Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.434

| Akt indywidualny
Wersja od: 26 listopada 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 28/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 listopada 2012 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) oraz § 5 ust. 2 w związku z § 1 pkt 7 umowy o świadczenie usług zawartej w dniu 29 listopada 2010 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Wojskową Agencją Mieszkaniową, zwanej dalej "Umową", w brzmieniu określonym umową zawartą w dniu 22 sierpnia 2012 r. pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Wojskową Agencją Mieszkaniową o zmianie umowy o świadczenie usług, udzielam
Panu ppłk Grzegorzowi PYTLAKOWI

- Komendantowi 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,

legitymującemu się dowodem osobistym seria ADC Nr 319280, ważnym do dnia 31.10.2013 r., pełnomocnictwa do:

1) zawierania z Wojskową Agencją Mieszkaniową, zwaną dalej "Agencją", umów o świadczenie usług na rzecz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej w zakresie, o którym mowa w "Szczegółowym wykazie zadań planowanych do udzielenia Agencji w 2012 r. i w kolejnych latach obowiązywania Umowy", stanowiącym załącznik Nr 5 do Umowy, stosownie do art. 14 ust. 2b i ust. 2c ustawy z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2010 r. Nr 206, poz.1367, z 2011 r. Nr 22, poz. 114 i Nr 185, poz. 1092 oraz z 2012 r. poz. 908);
2) dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji uprawnienia określonego w pkt 1 niniejszego pełnomocnictwa.

W sprawach objętych niniejszym pełnomocnictwem Komendant 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego podpisuje dokumenty z zastosowaniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" i uwierzytelnia je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

Pełnomocnictwo niniejsze zostało udzielone na czas zajmowania przez Pana ppłk. Grzegorza Pytlaka stanowiska Komendanta 32 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz.668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001, Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506, z 2009 r. Nr 42, poz. 341, Nr 79, poz. 662 i Nr 131, poz. 1075, z 2010 r. Nr 40, poz. 222, Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432, Nr 85, poz. 458 i Nr 230, poz. 1370.