Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2012.410

| Akt indywidualny
Wersja od: 23 października 2012 r.

OGŁOSZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 23 października 2012 r.

W związku z zakończonymi ugodami postępowaniami w sprawie o ochronę dóbr osobistych osób, których nazwiska znalazły się w Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1 - 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. "Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego" oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej", stanowiącym załącznik do postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 16 lutego 2007 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości Raportu o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (M. P. Nr 11, poz. 110) - ogłaszam:
1. Protokół z rozprawy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. (sygn. akt I C 1157/10) w sprawie ugody z powództwa Pana Andrzeja GRAJEWSKIEGO:

"Minister Obrony Narodowej, działający w imieniu Skarbu Państwa, przeprasza Pana Andrzeja Grajewskiego, za bezpodstawne i sprzeczne z faktami pomówienie go w opublikowanym w Monitorze Polskim z 2007 r., w nr 11 z dnia 16 lutego 2007 r. "Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy z dnia 09 lipca 2003 r. o Wojskowych Służbach Informacyjnych w zakresie określonym w art. 67 ust. 1 pkt 1-10 ustawy z dnia 09 czerwca 2006 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego oraz ustawę o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego oraz o innych działaniach wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" na stronach 98-100, jakoby Pan Andrzej Grajewski "wystąpić miał do przedstawicieli WSI" "z ofertą pomocy w działaniach mających na celu publikowanie w prasie korzystnych dla WSI artykułów prasowych, a także podjęcia w prasie akcji dezinformacyjnych" oraz, że do jego zadań należało "wyszukiwanie i zaproponowanie do wykorzystania kandydatów z grona dziennikarzy, mogących prowadzić działalność informacyjną". W istocie współpraca Pana Andrzeja Grajewskiego z WSI nie tylko nie wykraczała poza dopuszczalne ramy, lecz służyła ważnym interesom Państwa Polskiego./-/ Minister Obrony Narodowej. ".

Pozwany zobowiązuje się do opublikowania na swój koszt w dzienniku "Rzeczpospolita" oraz tygodniku "Gość Niedzielny" tekstu powyższego oświadczenia, w formie ogłoszenia, wytłuszczonym drukiem w ramkach, z tym, że w "Gościu Niedzielnym" na połowie strony zaś w "Rzeczpospolitej" na obszarze ok. 200 cm kwadratowych powierzchni strony, niezwłocznie po otrzymaniu odpisu ugody, w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty zawarcia ugody.

2. Protokół z rozprawy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 8 maja 2008 r. (sygn. akt II C 701/07) w sprawie ugody z powództwa Pana Jana WEJCHERTA:

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa przeprasza Pana Jana Wejcherta za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w raporcie Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej w Monitorze Polskim nr 11 z 16.02.2007 r. nieuprawnionych, krzywdzących i podważających wiarygodność biznesową informacji o tym, iż Pan Jan Wejchert współpracował z Wojskowymi Służbami PRL i brał udział w plasowaniu Agentury Wywiadu Wojskowego PRL w Krajach Zachodniej Europy oraz finansowaniu takiej agentury. Minister Obrony Narodowej wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. ".

Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się opublikować wyżej wskazane oświadczenie na jednej ze stron - od 1 do 4 poniedziałkowego ogólnopolskiego wydania dziennika "Gazeta Wyborcza" w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody, czcionką nie mniejszą niż Arial 13, a treść oświadczenia nie będzie zajmowała mniej niż 1/20 strony.

3. Protokół z rozprawy Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 21 maja 2008 r. (sygn. akt I C 802/07) w sprawie ugody z powództwa International Trading and Investments Holdings S.A. Luxemburg z siedzibą w Luxemburgu.

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa przeprasza International Trading and Investments Holdings S.A. Luxemburg z siedzibą w Luxemburgu za naruszenie jej dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w raporcie Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z 16 lutego 2007 roku nieuprawnionych, krzywdzących i podważających jej wiarygodność biznesową informacji o tym, iż International Trading and Investments Holdings S.A. Luxemburg z siedzibą w Luxemburgu współpracowała z Wojskowymi Służbami PRL i brał udział w plasowaniu Agentury Wywiadu Wojskowego PRL w Krajach Zachodniej Europy oraz finansowaniu takiej agentury. Minister Obrony Narodowej wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. ".

Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się opublikować wyżej wskazane oświadczenie na jednej ze stron - od pierwszej do czwartej, poniedziałkowego ogólnopolskiego wydania dziennika "Gazeta Wyborcza" w terminie 14 dni od daty zawarcia niniejszej ugody, czcionką nie mniejszą niż Arial 13, a treść oświadczenia nie będzie zajmowała mniej niż 1/20 strony.

Oświadczenie obejmować będzie oprócz International Trading and Investments Holdings S.A. Luxemburg z siedzibą w Luxemburgu również Mariusza Waltera i Jana Wejcherta.

4. Ugoda zawarta w Warszawie w dniu 5 czerwca 2008 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Panem Mariuszem WALTEREM w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniu o sygn. akt II C 699/07.

"Minister Obrony Narodowej działając w imieniu Skarbu Państwa przeprasza Pana Mariusza Waltera, Pana Jana Wejcherta i grupę ITI za naruszenie ich dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w raporcie Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z 16.02.2007 r. nieuprawnionych, krzywdzących i podważających wiarygodność biznesową informacji o tym, iż Pan Mariusz Walter, Pan Jan Wejchert i grupa ITI, współpracowali z Wojskowymi Służbami PRL i brali udział w plasowaniu agentury wywiadu wojskowego PRL w krajach zachodniej Europy oraz w finansowaniu takiej agentury. Minister Obrony Narodowej wyraża głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji. ".

Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się opublikować wyżej wskazane oświadczenie na jednej ze stron - od pierwszej do czwartej, poniedziałkowego ogólnopolskiego wydania dziennika "Gazeta Wyborcza" w terminie 14 dni od daty zawarcia ugody, czcionką nie mniejszą niż Arial 13, a treść oświadczenia nie będzie zajmowała mniej niż 1/20 strony.

5. Ugoda zawarta w Warszawie w dniu 9 listopada 20011 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Panem Janem ZAŁUSKĄ w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniu o sygn. akt II C 12/08.

"Minister Obrony Narodowej w imieniu Skarbu Państwa przeprasza powoda Jana Załuskę za wielokrotne, umyślne rażące naruszenie jego dóbr osobistych w postaci czci i dobrego imienia poprzez podanie nieprawdziwych informacji o nim stwierdzających jego współpracę z WSI w "Raporcie o działaniach żołnierzy i pracowników WSI oraz wojskowych jednostek organizacyjnych realizujących zadania w zakresie wywiadu i kontrwywiadu wojskowego przed wejściem w życie ustawy o Wojskowych Służbach Informacyjnych wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej" (tzw. Raport Macierewicza). ".

Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się opublikować wyżej wskazane oświadczenie, w terminie 30 dni od dnia doręczenia pełnomocnikowi pozwanego protokołu rozprawy ugodowej, w Gazecie Wyborczej wydanie ogólnopolskie na stronie 4, w Rzeczypospolitej na stronie 2, w Gazecie Olsztyńskiej Dziennik Elbląski wydanie ogólnoregionalne na stronie 2 - w wydaniach piątkowych każdego z tych dzienników. Wielkość ogłoszenia na 1/4 strony, wielkość liter maksymalna, dostosowana do powierzchni - modułu ogłoszenia.

6. Ugoda zawarta w Warszawie w dniu 16 listopada 2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Panem Andrzejem MADERĄ w toczącym się przed Sądem Okręgowym w Warszawie postępowaniu o sygn. akt I C 361/11.

"Minister Obrony Narodowej, działając w imieniu Skarbu Państwa, przeprasza Pana Andrzeja Maderę za naruszenie jego dóbr osobistych poprzez zamieszczenie w Raporcie Przewodniczącego Komisji Weryfikacyjnej opublikowanym w Monitorze Polskim nr 11 z dnia 16 lutego 2007 roku nieprawdziwych informacji dotyczących rzekomej współpracy z Wojskowymi Służbami Informacyjnymi w zakresie działań wykraczających poza sprawy obronności państwa i bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP. ".

Skarb Państwa - Minister Obrony Narodowej zobowiązuje się opublikować wyżej wskazane oświadczenie, w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej ugody, na 4 stronie Gazety Wyborczej, o wielkości 6 modułów oraz na dowolnej stronie Dziennika Puls Biznesu, o wielkości 6 modułów, a także na stronie internetowej http:www.wp.mil.pl/pl/index.