(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2012.201

| Akt indywidualny
Wersja od: 4 czerwca 2012 r.

PEŁNOMOCNICTWO Nr 19/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 czerwca 2012 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), oraz § 2 pkt 2 i 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) w związku z art. 2 pkt 10, 17 i 20 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), udzielam
Panu płk. Józefowi WRONIE

ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU

NAUKI I SZKOLNICTWA WOJSKOWEGO

pełnomocnictwa do:

1)
zawierania w imieniu Ministra Obrony Narodowej umów:
a)
będących wynikiem przeprowadzonych postępowań o udzielenie zamówień, stosownie do kompetencji i zakresu odpowiedzialności, wynikających z § 27 regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 40/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 listopada 2006 r. (Dz. Urz. MON Nr 21, poz. 270, z późn. zm.),
b)
przenoszących na rzecz Ministra Obrony Narodowej prawa własności intelektualnej, wynikające z umów, o których mowa w lit. a, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117, z późn. zm.),
c)
o użyczenie aktywów trwałych, wytworzonych w wyniku realizacji badań naukowych ujętych w Planie badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, o którym mowa w Instrukcji o realizacji badań naukowych i prac studyjnych w resorcie obrony narodowej, stanowiącej załącznik do decyzji Nr 199/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 lipca 2005 r. (Dz. Urz. MON Nr 13, poz. 104, z późn. zm.),
d)
o sporządzenie opinii pracy badawczej (etapu pracy badawczej), zrealizowanej na podstawie Planu badań naukowych, prac rozwojowych i studyjnych, w oparciu o pkt 49 instrukcji, o której mowa w lit. c,
e)
o udzielenie dotacji celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne uczelni wojskowych, o których mowa w decyzjach budżetowych Ministra Obrony Narodowej na dany rok, w zakresie w nich określonym, przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych na podstawie centralnego planu inwestycji budowlanych resortu obrony narodowej na dany rok;
2)
potwierdzania zamówień na dostawy sprzętu komputerowego dla uczelni wojskowych, na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.);
3)
zatwierdzania dowodów księgowych, wynikających z zaciągniętych zobowiązań, z prawem pisemnego przeniesienia tego uprawnienia na podległe osoby funkcyjne.

W sprawach przekazanych niniejszym pełnomocnictwem umowy i inne dokumenty Zastępca Dyrektora Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego podpisuje z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" i uwierzytelnia odciskiem pieczęci urzędowej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107 Zmiany, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417 i Nr 141, poz. 692, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741 i Nr 117, poz. 751, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166, z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287, z 2008 r. Nr 116, poz. 731, Nr 163, poz. 1012, Nr 164, poz. 1166, Nr 220, poz. 1425 i 1431 i Nr 228, poz. 1506 z 2009 r. Nr 42, poz. 341 i Nr 79, poz. 662, z 2010 r. Nr 40, poz. 222 i Nr 155, poz. 1037 oraz z 2011 r. Nr 80, poz. 432 i Nr 85, poz. 458.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, 2007 r. Nr 107, poz. 732, z 2010 r. Nr 28, poz. 143 oraz z 2011 r. Nr 81, poz. 439 i Nr 185, poz. 1092.