Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MF.1975.19.45

| Akt indywidualny
Wersja od: 28 lutego 1976 r.

KOMUNIKAT Nr 3/75
PAŃSTWOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA BIEGŁYCH KSIĘGOWYCH

1. Państwowa Komisja Egzaminacyjna dla biegłych księgowych (PKE) zawiadamia osoby ubiegające się o tytuł zawodowy dyplomowanego biegłego księgowego, że egzamin państwowy przeprowadzony zostanie w wiosennej sesji egzaminacyjnej. Egzamin składa się z dwóch części: I ogólnej i części II specjalistycznej.
2. Część I ogólna egzaminu przeprowadzona będzie w czerwcu 1976 r. z przedmiotów:
1) 1 rachunkowości - egzamin pisemny,
2) wybranych zagadnień z zakresu prawa - egzamin ustny,
3) polityki ekonomicznej i organizacji gospodarki narodowej - egzamin ustny,
4) elementów statystyki ekonomicznej - egzamin ustny,
5) zasad ogólnych analizy działalności gospodarczej (analiza finansowa) - egzamin pisemny.
3. Część II specjalistyczna egzaminu dla specjalizacji: przemysł, budownictwo i handel przeprowadzona będzie również w czerwcu 1976 r., z przedmiotów:
1) rachunkowości - egzamin pisemny,
2) ekonomiki - egzamin ustny,
3) wybranych zagadnień analizy i rachunku ekonomicznego - egzamin ustny,
4) wybranych zagadnień z finansów - egzamin ustny,
5) metod i techniki kontroli - egzamin ustny.
4. Osoby ubiegające się po raz pierwszy o dopuszczenie do egzaminu z części I ogólnej, powinny złożyć osobiście lub przesłać listem poleconym do Sekretariatu PKE, ul. Hibnera 13, 00-012 Warszawa - nie później jednak niż do dnia 15 marca 1976 r. następujące dokumenty:
1) zgłoszenie do egzaminu na specjalnym formularzu w jednym egzemplarzu,
2) 3 podpisane czytelnie fotografie formatu 4×6 cm,
3) uwierzytelniony notarialnie lub poświadczony przez szkołę odpis świadectwa szkolnego wraz z wyciągiem z dowodu osobistego o zmianie nazwiska kandydatki, gdy świadectwo szkolne wystawione jest na nazwisko panieńskie,
4) opinię z aktualnego miejsca pracy kandydata oraz zaświadczenia z innych miejsc pracy, jeżeli są one konieczne do udokumentowania wymaganego stażu pracy i zajmowanych stanowisk,
5) dowód uiszczonej opłaty egzaminacyjnej w kwocie zł 300.
5. Osobom niedopuszczonym do egzaminu zostaną zwrócone dokumenty oraz opłata egzaminacyjna.
6. Formularze zgłoszeń do egzaminu można otrzymać w oddziałach Wojewódzkich Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, a mianowicie:
Oddział Wojewódzki w:KodAdresTelefonDziałający na terenie województwa:
Białymstoku15-093ul. Wesołowskiego 1 m. 52259-00białostockiego, łomżyńskiego i suwalskiego
Bydgoszczy85-066ul. Konarskiego nr 1241-37bydgoskiego, toruńskiego i włocławskiego
Gdańsku87-286ul. Jaśkowa Dolina 47A412-530gdańskiego i elbląskiego
Katowicach40-063ul. Żwirki i Wigury 17513-315katowickiego, bielskiego i częstochowskiego
Kielcach25-502ul. Buczka 44442-75kieleckiego i radomskiego
Koszalinie75-003ul. Asnyka 18243-85koszalińskiego i słupskiego
Krakowie30-069ul. Warmijska 7705-13krakowskiego, nowosądeckiego i tarnowskiego
Lublinie20-007ul. Pstrowskiego 12228-17lubelskiego, bialskopodlaskiego, chełmskiego i zamojskiego
Łodzi90-417ul. Piotrkowska 53375-02łódzkiego, piotrkowskiego, sieradzkiego i skierniewickiego
Olsztynie10-524ul. Partyzantów 17/2049-23olsztyńskiego
Opolu45-066ul. Reymonta 31b343-23opolskiego
Poznaniu61-806ul. Armii Czerwonej 49522-89poznańskiego, kaliskiego, konińskiego, leszczyńskiego i pilskiego
Rzeszowie35-080ul. Słowackiego 24374-81 w. 186-187rzeszowskiego, krośnieńskiego, przemyskiego i tarnobrzeskiego
Szczecinie70-222ul. Partyzantów 1398-32szczecińskiego
Warszawie00-012ul. Hibnera 13273-565warszawskiego, ciechanowskiego, ostrołęckiego, płockiego i siedleckiego
Wrocławiu50-073ul. Antoniego 12376-27wrocławskiego, jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego
Zielonej Górze65-075ul. Powstańców Wielkopolskich 935-91zielonogórskiego i gorzowskiego
7. Osoby, które zdały egzamin z części I ogólnej i zamierzają zdawać egzamin z części specjalistycznej powinny nadesłać listem poleconym zawiadomienie do Sekretariatu PKE i uiścić opłatę egzaminacyjną w kwocie zł 300 i dowód wpłaty dołączyć do zawiadomienia w terminie do dnia 15 marca 1976 r.
8. Dopuszczenie do egzaminów poprawkowych może nastąpić pod warunkiem nadesłania do Sekretariatu PKE zawiadamiania z dołączonym dowodem uiszczenia opłaty egzaminacyjnej w terminie do dnia 15 marca 1976 r. (jeden egzamin poprawkowy zł 100, dwa egzaminy poprawkowe - zł 200).
9. Opłaty egzaminacyjne należy wpłacać na rachunek bieżący w I Oddziale PKO w Warszawie Nr 1531-4561 nazwa rachunku: Sekretariat Państwowej Komisji Egzaminacyjnej dla biegłych księgowych przy Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce.
10. Ośrodki egzaminacyjne zostaną ustalone przez PKE w zależności od liczby kandydatów z poszczególnych województw, zgłoszonych do egzaminów. Informacje dla osób dopuszczonych do egzaminu - zostaną podane do wiadomości zainteresowanym na 10 dni przed sesją egzaminacyjną.
11. Kandydatom na biegłego dopuszczonym do egzaminu, którzy nie stawią się z uzasadnionej przyczyny na sesję egzaminacyjną - PKE może wyrazić zgodę na zaliczenie wniesionej opłaty egzaminacyjnej na następną sesję egzaminacyjną lub na jej zwrot. Za przyczynę uzasadnioną uznaje się - po jej udokumentowaniu - nie później jednak niż w ciągu 10 dni po dacie rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej:
1) chorobę uniemożliwiającą stawiennictwo, stwierdzoną urzędowym świadectwem lekarskim,
2) powołanie do służby wojskowej,
3) wypadki losowe.
12. Jeżeli kandydat, pomimo zgłoszonego uprzednio zawiadomienia nie przystąpi do egzaminu z innych przyczyn, niż wymienione w ust. 11, opłata egzaminacyjna zostanie zaliczona na następną sesję egzaminacyjną, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniego wniosku do Sekretariatu PKE listem poleconym w terminie do dnia 30 kwietnia 1976 r.
1 Pkt 2 ppkt 1 zmieniony przez komunikat z dnia 28 lutego 1976 r. o sprostowaniu błędu (Dz.Urz.MF.76.4.8).