Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2008.4.40

| Akt indywidualny
Wersja od: 18 marca 2008 r.

PEŁNOMOCNICTWO
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 14 lutego 2008 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.1)), w związku z art. 2 pkt 9, 10, 16 i 17 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. Nr 10, poz. 56, z późn. zm.2)), oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), udzielam
Panu płk. Sławomirowi Filipczakowi

Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych

Ministerstwa Obrony Narodowej

pełnomocnictwa do:

1) reprezentowania Skarbu Państwa - Ministra Obrony Narodowej we wszystkich postępowaniach przed właściwymi sądami oraz właściwymi organami administracji publicznej, z prawem udzielania dalszych pełnomocnictw, w zakresie spraw związanych z dochodzeniem roszczeń Skarbu Państwa wojskowych domów wypoczynkowych (wojskowych zespołów wypoczynkowych) - zakładów budżetowych, wojskowych biur emerytalnych i Domu Emeryta Wojskowego w Warszawie;
2) zawierania oraz wypowiadania umów w przedmiocie udzielania dotacji na inwestycje wojskowych domów wypoczynkowych (wojskowych zespołów wypoczynkowych) - zakładów budżetowych;
3) zawierania oraz wypowiadania porozumień i umów z podmiotami świadczącymi usługi pocztowe na rzecz jednostek organizacyjnych bezpośrednio podporządkowanych Dyrektorowi Departamentu Spraw Socjalnych Ministerstwa Obrony Narodowej;
4) reprezentowania Ministra Obrony Narodowej oraz sprawowania nadzoru w sprawie realizacji umowy o Partnerstwie na rzecz Rozwoju - "Partnerstwa na Rzecz Aktywizacji Zawodowej Mieszkańców Terenów Powojskowych" w ramach programu operacyjnego Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL.

Porozumienia i umowy Dyrektor Departamentu Spraw Socjalnych podpisuje z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej" oraz uwierzytelnia odciskiem własnej pieczęci urzędowej.

______

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r. Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210, z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27, poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191, z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz. 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 141, poz. 1176, z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 60, poz. 535, Nr 64, poz. 592 i Nr 124, poz. 1151, z 2004 r. Nr 91, poz. 870, Nr 96, poz. 959, Nr 162, poz. 1692, Nr 172, poz. 1804 i Nr 281, poz. 2783, z 2005 r. Nr 48, poz. 462, Nr 157, poz. 1316 i Nr 172, poz. 1438, z 2006 r. Nr 133, poz. 935 i Nr 164, poz. 1166 oraz z 2007 r. Nr 80, poz. 538, Nr 82, poz. 557 i Nr 181, poz. 1287.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 102, poz. 474, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1999 r. Nr 11, poz. 95, z 2001 r. Nr 123, poz. 1353 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 156, poz. 1301, z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2006 r. Nr 104, poz. 711 oraz z 2007 r. Nr 107, poz. 732.