Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2007.23.245

| Akt indywidualny
Wersja od: 19 grudnia 2007 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 4 grudnia 2007 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam:
1. Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej Panią Marię WĄGROWSKĄ

do:

1) wydawania, w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie oraz pracowników resortu obrony narodowej, dotyczących:
a) wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych,
b) przenoszenia do rezerwy kadrowej,
c) przenoszenia do dyspozycji,
d) stwierdzenia objęcia stanowisk służbowych aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz wyznaczania na stanowiska służbowe aplikantów, asesorów i prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
e) kierowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa i odwoływania z tej służby,
f) dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
g) zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
h) wniosków o stwierdzenie nieważności, wznowienia postępowania, uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych, wydanych przez Ministra Obrony Narodowej, dowódców rodzajów Sił Zbrojnych,
i) kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowisko służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
j) zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
k) odwołań od decyzji wydanych w sprawach uposażeniowych,
l) odwołań mianowanych urzędników państwowych w sprawach wynikających ze stosunku pracy,
m) udzielania pomocy związanej z pobieraniem nauki,
n) zgody i odmowy wyrażenia zgody na pracę dodatkową,
o) zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę,
p) przekazywania spraw do organu właściwego,
q) powiadamiania strony o konieczności wniesienia odrębnego podania,
r) zgody na zawarcie kontraktu na pełnienie służby terminowej lub służby stałej;
2) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie oraz byłych kandydatów na żołnierzy zawodowych dotyczących:
a) wniosków o stwierdzenie nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia lub zmiany decyzji ostatecznych - wydanych przez Ministra Obrony Narodowej, lub dyrektora departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej właściwego do spraw kadr,
b) zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę;
3) udzielania odpowiedzi na kierowane do Ministra Obrony Narodowej skargi, wnioski i pytania oraz meldunki, wnoszone przez osoby indywidualne, żołnierzy zawodowych, byłych żołnierzy zawodowych - posiadających stopień wojskowy do stopnia podpułkownika (komandora porucznika) włącznie;
4) rozpatrywania skarg na bezczynność organów bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
5) mianowania byłych żołnierzy zawodowych na kolejny stopień wojskowy do stopnia podpułkownika (komandora porucznika) włącznie;
6) podpisywania aktów mianowań żołnierzy nie podlegających obowiązkowi obrony, zamieszkałych na stałe poza granicami kraju;
7) wstępnej akceptacji wniosków o nadanie Medalu Wojska Polskiego, w celu uhonorowania cudzoziemców oraz obywateli polskich zamieszkałych poza granicami Polski;
8) wyrażania zgody na przyjęcie przez żołnierzy zawodowych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej odznaczeń resortowych lub państwowych nadanych przez władze innego państwa.
2. Dyrektora Departamentu Kadr

do:

1) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w II instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie i pracowników resortu obrony narodowej oraz kandydatów na żołnierzy zawodowych i byłych kandydatów na żołnierzy zawodowych dotyczących:
a) odmowy powołania do zawodowej służby wojskowej,
b) zwolnienia ze służby kandydackiej,
c) ustalania wysokości i zwrotu równowartości kosztów, poniesionych na utrzymanie i naukę,
d) umarzania równowartości kosztów nauki;
2) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, zajmujących stanowiska służbowe (pozostających w rezerwie kadrowej albo dyspozycji) do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie oraz pracowników resortu obrony narodowej, dotyczących:
a) wyznaczania i zwalniania ze stanowisk służbowych,
b) przenoszenia do rezerwy kadrowej Ministra Obrony Narodowej,
c) przenoszenia do dyspozycji,
d) stwierdzenia objęcia stanowisk służbowych aplikantów, asesorów i sędziów w sądach wojskowych oraz wyznaczania na stanowiska służbowe prokuratorów w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury i odwoływanie z tych stanowisk,
e) kierowania do pełnienia zawodowej służby wojskowej poza granicami państwa i odwoływania z tej służby,
f) dokonywania wypowiedzeń stosunku służbowego przez organ wojskowy,
g) zwalniania z zawodowej służby wojskowej,
h) kierowania do instytucji cywilnej w celu wyznaczenia na stanowiska służbowe i odwoływanie z pełnienia służby w instytucji cywilnej,
i) kierowania oficerów na studia przygotowujące do objęcia wyższych stanowisk służbowych,
j) udzielania pomocy związanej z pobieraniem nauki,
k) zwalniania z obowiązku zwrotu równowartości kosztów poniesionych na utrzymanie i naukę,
l) zezwolenia i odmowy wyrażenia zezwolenia na przynależność do stowarzyszenia i innej organizacji zagranicznej lub międzynarodowej,
m) powoływania do służby stałej kandydatów do korpusu osobowego oficerów sprawiedliwości i obsługi prawnej - w grupie osobowej sądownictwa,
n) kierowania żołnierzy zawodowych, do udziału w kursach specjalistycznych, których celem jest podniesienie kwalifikacji na zajmowanym stanowisku służbowym (udział w kursach nie jest związany ze zwolnieniem z zajmowanego stanowiska służbowego i przeniesieniem do rezerwy kadrowej), z wyjątkiem żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej,
o) zgody i odmowy wyrażenia zgody na pracę dodatkową,
p) stwierdzenia nieważności decyzji, wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji ostatecznych z zastrzeżeniem pkt 1 ppkt 2 lit. a,
q) stwierdzenia nieważności, wznowienia postępowania oraz uchylenia decyzji w stosunku do byłych żołnierzy zawodowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji,
r) stwierdzenia niedopuszczalności odwołania,
s) przekazywania spraw do organu właściwego,
t) powiadamiania strony o konieczności wniesienia odrębnego podania;
3) wydawania w imieniu Ministra Obrony Narodowej decyzji i postanowień w I instancji, w sprawach dotyczących żołnierzy zawodowych i byłych żołnierzy zawodowych, dotyczących:
a) uposażenia zasadniczego,
b) dodatków do uposażenia zasadniczego,
c) innych należności pieniężnych, z wyłączeniem przyznawania nagród pieniężnych;
4) załatwiania spraw dotyczących:
a) rozpatrywania wniosków o zwolnienie z zawodowej służby wojskowej lub pozostawienie w służbie,
b) wyrażenia zgody na wycofanie wypowiedzeń stosunku służbowego,
c) zwalniania z zawodowej służby wojskowej z mocy prawa (decyzje dla celów ewidencyjnych),
d) występowania do Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnego kontraktu na pełnienie służby terminowej lub stałej oraz opiniowanie wniosków w tych sprawach,
e) kierowania żołnierzy zawodowych do wojskowych komisji lekarskich,
f) zawierania z żołnierzami zawodowymi kontraktów na pełnienie zawodowej służby wojskowej,
g) przenoszenia żołnierzy zawodowych pomiędzy rodzajami Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej i urzędu Ministra Obrony Narodowej oraz innych podmiotów organizacyjnych Sił Zbrojnych, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie,
h) mianowania na kolejny stopień wojskowy w korpusie oficerów, do stopnia kapitana (kapitana marynarki) włącznie,
i) weryfikacji i konkretyzacji prognoz dalszej służby wojskowej, określonych w opiniach okresowych, podlegających akceptacji Ministra Obrony Narodowej, do stopnia etatowego podpułkownika (komandora porucznika) włącznie,
j) zatwierdzania Planu doskonalenia zawodowego kadry i pracowników wojska za granicą,
k) odwołań od opinii okresowych z wyłączeniem opinii sporządzonych osobiście przez Ministra Obrony Narodowej,
l) podpisywania legitymacji o nadaniu medali resortowych,
m) wydawania, podpisywania, wymiany, dokonywania wpisów w legitymacjach służbowych żołnierzy zawodowych pełniących służbę na stanowiskach bezpośrednio podległych Ministrowi Obrony Narodowej oraz posiadających stopień wojskowy od stopnia generała brygady (kontradmirała),
n) potwierdzania zamówień na sprzęt komputerowy,
o) odpowiedzi przedstawicielom administracji rządowej i samorządowej oraz władzom naczelnym stowarzyszeń i organizacji społecznych, w zakresie przebiegu służby żołnierzy zawodowych oraz mianowań i odznaczeń żołnierzy nie będących w czynnej służbie wojskowej oraz innych osób,
3. Osoby, o których mowa w pkt 1 i 2:
1) podpisują decyzje administracyjne, postanowienia i inne dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej";
2) uwierzytelniają podpisaną decyzję administracyjną i postanowienie odciskiem własnej pieczęci urzędowej.