Dziennik resortowy

Dz.Urz.MON.2007.21.219

| Akt indywidualny
Wersja od: 22 listopada 2007 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 16 października 2007 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) oraz § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426), w związku z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) upoważniam
Pana płk. Marka PATERKA

- Dyrektora Departamentu Wychowania i Promocji Obronności Ministerstwa Obrony Narodowej

do:

1) podpisywania pism związanych z realizacją nadzoru nad fundacjami, dla których Minister Obrony Narodowej jest właściwy ze względu na zakres działania oraz cele fundacji;
2) zatwierdzania dowodów księgowych dotyczących zaciągniętych zobowiązań, wynikających z zawartych, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa, umów cywilno-prawnych - z prawem pisemnego przeniesienia tego upoważnienia na podległe osoby funkcyjne.

W sprawach objętych niniejszym upoważnieniem, Dyrektor Departamentu Wychowania i Promocji Obronności podpisuje dokumenty z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej", uwierzytelniając je odciskiem własnej pieczęci urzędowej.