(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KPWiG.2006.11.32

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 września 2006 r.

DECYZJA Nr DFI/P/4761/06/35/3486/06
z dnia 25 lipca 2006 r.

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 2 w związku z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, zm.: z 2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387, z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692, z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524, Nr 64, poz. 565), art. 228 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, zm.: z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i poz. 1538, Nr 184, poz. 1539) oraz uchwały Nr 207/2006 Komisji Papierów Wartościowych i Giełd z dnia 25 lipca 2006 r., po rozpoznaniu wniosku Commercial Union Polska Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie z dnia 16 czerwca 2006 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy dotyczącej ustalenia, czy fundusze Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapitału Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, reprezentowane przez Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA z siedzibą w Warszawie, nie naruszyły art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, postanawia się uchylić decyzję Komisji Papierów Wartościowych i Giełd Nr DFI/P/4761/06/21-2053/2006 z dnia 16 maja 2006 r. w sprawie nałożenia na Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA kary pieniężnej w wysokości 50.000 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych) za naruszenie przez fundusze Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapitału Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, reprezentowane przez Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych, w części dotyczącej wysokości nałożonej kary pieniężnej oraz nałożyć na Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA karę pieniężną w wysokości 40.000 zł (czterdziestu tysięcy złotych) za naruszenie przez fundusze Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Obligacji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Polskich Akcji, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Depozyt Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilnego Inwestowania, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Ochrony Kapitału Plus, Commercial Union Fundusz Inwestycyjny Otwarty Walutowy, reprezentowane przez Commercial Union Polska Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, art. 24 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych.