Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.5.61

| Akt indywidualny
Wersja od: 3 kwietnia 2006 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 marca 2006 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam
Pana Marka ZAJĄKAŁĘ

Podsekretarza Stanu

w Ministerstwie Obrony Narodowej

do:

1) do wydawania opinii, o których mowa w art. 23 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502 z późn. zm.);
2) wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń wynikających z ustawy z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 163, poz. 1711 z późn. zm.)*.

W sprawach przekazanych niniejszym upoważnieniem decyzje, postanowienia i zaświadczenia winny być podpisywane z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej".

______

* Niniejsze upoważnienie było poprzedzone upoważnieniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 8 lutego 2006 r.