(bez tytułu).

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2006.1.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 31 stycznia 2006 r.

UPOWAŻNIENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 9 stycznia 2006 r.

Na podstawie art. 268a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z § 2 pkt 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1996 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. Nr 94, poz. 426) upoważniam
Pana Aleksandra Marka SZCZYGŁO

Sekretarza Stanu

w Ministerstwie Obrony Narodowej

do:

1)
administrowania celowym funduszem zapomóg Ministra, w tym wydawania decyzji w sprawach indywidualnych, o przyznaniu zapomóg;
2)
wydawania decyzji administracyjnych w postępowaniu w sprawach wojskowego zaopatrzenia emerytalnego;
3)
wydawania decyzji, jako organ drugiej instancji, w sprawach uprawnień emerytów i rencistów wojskowych oraz członków ich rodzin do kwatery stałej;
4)
wydawania decyzji oraz podpisywania pism procesowych w sprawach rekonwersji kadry zawodowej;
5)
zawierania w imieniu Ministra Obrony Narodowej porozumień o współpracy z organizacjami (stowarzyszeniami, fundacjami) prowadzącymi działalność bezpośrednio związaną z obronnością państwa.

W sprawach, o których mowa w pkt 1-5, decyzje, postanowienia i porozumienia winny być podpisywane z zamieszczeniem klauzuli "z upoważnienia Ministra Obrony Narodowej".