Dziennik UE

Dz.U.UE.L.1990.108.104

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 kwietnia 1990 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 19 kwietnia 1990 r.
zwalniająca Państwa Członkowskie z obowiązku stosowania w odniesieniu do niektórych gatunków przepisów dyrektywy Rady 70/458/EWG w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw, zmieniająca decyzje 73/122/EWG i 74/358/EWG oraz uchylająca decyzję 74/363/EWG

(90/209/EWG)

(Dz.U.UE L z dnia 28 kwietnia 1990 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą,

uwzględniając dyrektywę Rady 70/458/EWG z dnia 29 września 1970 r. w sprawie obrotu materiałem siewnym warzyw(1), ostatnio zmienioną dyrektywą 88/380/EWG(2), w szczególności jej art. 42 lit. a),

uwzględniając wnioski przedłożone przez Państwa Członkowskie,

a także mając na uwadze, co następuje:

na mocy art. 42 lit. a) dyrektywy 70/458/EWG, w odniesieniu do szparagów, endywii, cykorii liściowej, Państwa Członkowskie mogą być, na wniosek, całkowicie lub częściowo zwolnione z obowiązku stosowania przepisów tej dyrektywy, z wyjątkiem wypadków, gdy byłoby to sprzeczne z przepisami ustanowionymi w art. 16 ust. 1 i art. 30 ust. 1;

w następstwie wniosków przedłożonych przez różne Państwa Członkowskie właściwe jest zwolnienie Państw Członkowskich, na czas ograniczony lub nieograniczony, z obowiązku stosowania do wyżej wymienionych gatunków:

- przepisów dyrektywy odnoszących się do ustanowienia krajowych katalogów odmian, lub

- przepisów dyrektywy odnoszących się do certyfikacji i kontroli materiału siewnego, lub

- w niektórych przypadkach, wszystkich przepisów dyrektywy,

we wszystkich przypadkach, z wyjątkiem art. 16 ust. 1 i art. 30 ust. 1;

niniejsza decyzja zastępuje wszystkie wcześniejsze decyzje przyznające zwolnienia dla tych gatunków; stosownie do tego, decyzje Komisji 73/122/EWG(3) i 74/358/EWG(4), które przyznały takie zwolnienia odpowiedni, Niemcom i Luksemburgowi oraz Irlandii, powinny zostać zmienione, a decyzja Komisji 74/363/EWG(5), która przyznała takie zwolnienie Zjednoczonemu Królestwu, powinna zostać uchylona;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Nasion i Materiału Rozmnożeniowego dla Rolnictwa, Ogrodnictwa i Leśnictwa,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. W odniesieniu do Asparagus officinalis L. - szparagu, Państwa Członkowskie wskazane w Załączniku część I kolumna 1 zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 70/458/EWG wykazanych w kolumnie 2 na okres wskazany w kolumnie 3.
2. W odniesieniu do Cichorium intybus L. (partim) - endywii, Państwa Członkowskie wskazane w Załączniku część II kolumna 1 zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 70/458/EWG wskazanych w kolumnie 2 na okres wskazany w kolumnie 3.
3. W odniesieniu do Cichorium intybus L. (partim) - cykorii liściowej, Państwa Członkowskie wskazane w Załączniku część III kolumna 1 zwolnione są z obowiązku stosowania przepisów dyrektywy 70/458/EWG wskazanych w kolumnie 2 na okres wskazany w kolumnie 3.
Artykuł  2

W art. 1 decyzji 73/122/EWG wprowadza się następujące zmiany:

1. w ust. 1 skreśla się lit. b) i e);

2. w ust. 2 skreśla się lit. b) i g).

Artykuł  3

W art. 1 decyzji 74/358/EWG skreśla się lit. b).

Artykuł  4

Decyzja 74/363/EWG traci moc.

Artykuł  5

Niniejsza decyzja skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 19 kwietnia 1990 r.

W imieniu Komisji
Ray MAC SHARRY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 225 z 12.10.1970, str. 7.

(2) Dz.U. L 187 z 16.7.1988, str. 31.

(3) Dz.U. L 145 z 2.6.1973, str. 41.

(4) Dz.U. L 196 z 19.7.1974, str. 15.

(5) Dz.U. L 196 z 19.7.1974, str. 21.

ZAŁĄCZNIK

..................................................

Notka Wydawnictwa Prawniczego "Lex"

Grafiki zostały zamieszczone wyłącznie w Internecie. Obejrzenie grafik podczas pracy z programem Lex wymaga dostępu do Internetu.

..................................................

grafika
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.