Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2020.158.7

| Akt indywidualny
Wersja od: 20 maja 2020 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2020/676
z dnia 18 maja 2020 r.
dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia (WE) nr 88/97

(notyfikowana jako dokument nr C(2020) 3137)

(Dz.U.UE L z dnia 20 maja 2020 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1036 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Unii Europejskiej 1 , w szczególności jego art. 13 ust. 4,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 71/97 z dnia 10 stycznia 1997 r. rozszerzające ostateczne cło antydumpingowe nałożone rozporządzeniem (EWG) nr 2474/93 na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej oraz stanowiące o ostatecznym pobraniu rozszerzonego cła w przypadku takiego przywozu zarejestrowanego na mocy rozporządzenia (WE) nr 703/96 2 , w szczególności jego art. 3,

uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr 88/97 z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie zezwolenia na zwolnienie przywozu niektórych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej z rozszerzenia, na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 71/97, cła antydumpingowego nałożonego rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 3 , w szczególności jego art. 4-7,

uwzględniając rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/1379 z dnia 28 sierpnia 2019 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej rozszerzone na przywóz rowerów wysyłanych z Indonezji, z Malezji, ze Sri Lanki, z Tunezji, z Kambodży, z Pakistanu i z Filipin, zgłoszonych lub niezgłoszonych jako pochodzące z tych państw, w następstwie przeglądu wygaśnięcia na podstawie art. 11 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036 4 ,

po poinformowaniu państw członkowskich, a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Do przywozu do Unii niektórych podstawowych części rowerowych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej ("ChRL") ma zastosowanie cło antydumpingowe będące wynikiem rozszerzenia cła antydumpingowego, nałożonego na przywóz rowerów pochodzących z ChRL rozporządzeniem (WE) nr 71/97.

(2) Zgodnie z art. 3 rozporządzenia (WE) nr 71/97 Komisja jest upoważniona do wprowadzenia niezbędnych środków zezwalających na zwolnienie z cła przywozu podstawowych części rowerowych, które nie stanowią obejścia cła antydumpingowego.

(3) Przedmiotowe środki wykonawcze określono w rozporządzeniu (WE) nr 88/97 ustanawiającym szczególny system zwolnień.

(4) Na tej podstawie Komisja zwolniła szereg podmiotów zajmujących się montażem rowerów z płatności rozszerzonego cła.

(5) Jak określono w art. 16 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 88/97, Komisja publikowała w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej kolejne wykazy zwolnionych stron 5 .

(6) Ostatnią decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2020/588 6  dotyczącą zwolnień na mocy rozporządzenia (WE) nr 88/97 przyjęto w dniu 22 kwietnia 2020 r.

(7) Do celów niniejszej decyzji stosuje się definicje zawarte w art. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97.

(8) Dnia 19 grudnia 2016 r. Komisja otrzymała od niderlandzkiego przedsiębiorstwa VanMoof B.V. ("VanMoof) wniosek o zwolnienie wraz z informacjami wymaganymi do ustalenia dopuszczalności tego wniosku zgodnie z art. 4 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97.

(9) Zgodnie z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97, począwszy od daty otrzymania przez Komisję wniosku o zwolnienie do czasu wydania decyzji co do zasadności wniosku, płatność rozszerzonego cła w odniesieniu do wszelkiego przywozu podstawowych części rowerowych zgłaszanych do swobodnego obrotu przez VanMoof została zawieszona.

(10) W celu określenia przywozu podstawowych części rowerowych zgłaszanych do swobodnego obrotu i podlegających zawieszeniu płatności rozszerzonego cła przedsiębiorstwu VanMoof przypisano dodatkowy kod TARIC C202.

(11) Następnie VanMoof poinformowało Komisję, że w celu wykazania zgodności z wymogami określonymi w art. 6 rozporządzenia (WE) nr 88/97 jego system ewidencji został zmieniony i usprawniony, i w związku z tym wniosło o zmianę daty wniosku o zwolnienie z dnia 19 grudnia 2016 r. na dzień 1 stycznia 2018 r.

(12) Dlatego należy znieść zawieszenie płatności rozszerzonego cła w okresie przed dniem 1 stycznia 2018 r. Rozszerzone cło należy pobrać od daty otrzymania wniosku o zwolnienie złożonego przez VanMoof, czyli dnia, w którym zawieszenie weszło w życie, to jest od dnia 19 grudnia 2016 r., do dnia 31 grudnia 2017 r. W związku z tym, do czasu wydania decyzji co do zasadności wniosku o zwolnienie, data, od której zawieszenie płatności rozszerzonego cła weszło w życie, została zmieniona na dzień 1 stycznia 2018 r.

(13) Komisja zakończyła badanie zasadności wniosku o zwolnienie otrzymanego od VanMoof.

(14) Podczas badania Komisja ustaliła, że wartość części pochodzących z ChRL była niższa niż 60 % całkowitej wartości części wszystkich montowanych przez VanMoof rowerów. Tak było również w przypadku większości rowerów zmontowanych przez VanMoof.

(15) W związku z tym Komisja stwierdziła, że odpowiednia działalność montażowa VanMoof nie wchodzi w zakres art. 13 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2016/1036. Z tych powodów oraz zgodnie z art. 7 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 88/97 VanMoof spełnia warunki zwolnienia z rozszerzonego cła.

(16) Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 88/97 zwolnienia powinny obowiązywać od dnia, w którym zawieszenie płatności cła rozszerzonego weszło w życie, tj. od dnia 1 stycznia 2018 r. Dług celny z tytułu rozszerzonego cła stron wnioskujących o zwolnienie powinien zatem zostać uznany za nieważny od tego samego dnia.

(17) Komisja poinformowała VanMoof o swoich ustaleniach co do zasadności jego wniosku o zwolnienie i dała mu możliwość przedstawienia uwag na ten temat. Nie otrzymano żadnych uwag.

(18) Z uwagi na fakt, że zwolnienie stosuje się jedynie wobec strony wyraźnie określonej w tabeli poniżej, zwolniona strona powinna niezwłocznie powiadamiać Komisję 7  o wszelkich zmianach w tym zakresie (na przykład zmianie nazwy, formy prawnej lub adresu lub o utworzeniu nowego podmiotu zajmującego się montażem lub wprowadzenia nowego procesu produkcji). W takich przypadkach VanMoof powinno przekazać wszystkie stosowne informacje, w szczególności dotyczące wszelkich zmian w jego działalności montażowej. W stosownych przypadkach Komisja odpowiednio zaktualizuje dane.

Dodatkowy

kod TARIC

NazwaAdres
C202VanMoof B.V.Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Niderlandy

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Strona wymieniona w tabeli w niniejszym artykule zostaje niniejszym zwolniona z wprowadzonego rozporządzeniem (WE) nr 71/97 rozszerzenia ostatecznego cła antydumpingowego nałożonego na rowery pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2474/93 8  na przywóz niektórych części rowerowych z Chińskiej Republiki Ludowej.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 88/97 zwolnienie obowiązuje od daty określonej w tabeli w kolumnie "Data wejścia w życie".

Zwolnienie stosuje się jedynie wobec strony wyraźnie określonej w tabeli w niniejszym artykule.

Zwolniona strona niezwłocznie powiadamia Komisję o wszelkich zmianach w zakresie swoich nazw i adresów i przekazuje wszystkie stosowne informacje, w szczególności dotyczące wszelkich zmian w swojej działalności montażowej w odniesieniu do warunków przyznawania zwolnienia.

Strona zwolniona

Dodatkowy kod TARIC

Nazwa

Adres

Data wejścia w życie

C202

VanMoof B.V.

Mauritskade 55,

NL-1092 AD Amsterdam, Niderlandy

1.1.2018 r.

Artykuł  2

Zawieszenie płatności rozszerzonego cła antydumpingowego, zgodnie z art. 5 rozporządzenia (WE) nr 88/97, zostaje niniejszym zniesione w stosunku do strony wymienionej w tabeli w art. 1.

Rozszerzone cło należy pobrać od dnia 19 grudnia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.

Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich oraz do strony wymienionej w art. 1 i zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 maja 2020 r.
W imieniu Komisji
Phil HOGAN
Członek Komisji
1 Dz.U. L 176 z 30.6.2016, s. 21.
2 Dz.U. L 16 z 18.1.1997, s. 55.
3 Dz.U. L 17 z 21.1.1997, s. 17.
4 Dz.U. L 225 z 29.8.2019, s. 1.
5 Dz.U. C 45 z 13.2.1997, s. 3, Dz.U. C 112 z 10.4.1997, s. 9, Dz.U. C 220 z 19.7.1997, s. 6, Dz.U. L 193 z 22.7.1997, s. 32, Dz.U. L 334 z 5.12.1997, s. 37, Dz.U. C 378 z 13.12.1997, s. 2, Dz.U. C 217 z 11.7.1998, s. 9, Dz.U. C 37 z 11.2.1999, s. 3, Dz.U. C 186 z 2.7.1999, s. 6, Dz.U. C 216 z 28.7.2000, s. 8, Dz.U. C 170 z 14.6.2001, s. 5, Dz.U. C 103 z 30.4.2002, s. 2, Dz.U. C 35 z 14.2.2003, s. 3, Dz.U. C 43 z 22.2.2003, s. 5, Dz.U. C 54 z 2.3.2004, s. 2, Dz.U. L 343 z 19.11.2004, s. 23, Dz.U. C 299 z 4.12.2004, s. 4, Dz.U. L 17 z 21.1.2006, s. 16, Dz.U. L 313 z 14.11.2006, s. 5, Dz.U. L 81 z 20.3.2008, s. 73, Dz.U. C 310 z 5.12.2008, s. 19, Dz.U. L 19 z 23.1.2009, s. 62, Dz.U. L 314 z 1.12.2009, s. 106, Dz.U. L 136 z 24.5.2011, s. 99, Dz.U. L 343 z 23.12.2011, s. 86, Dz.U. L 119 z 23.4.2014, s. 67, Dz.U. L 132 z 29.5.2015, s. 32, Dz.U. L 331 z 17.12.2015, s. 30, Dz.U. L 47 z 24.2.2017, s. 13, Dz.U. L 79 z 22.3.2018, s. 31, Dz.U. L 171 z 26.6.2019, s. 117, Dz.U. L 138 z 30.4.2020, s. 8.
6 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2020/588 z dnia 22 kwietnia 2020 r. dotycząca zwolnień z rozszerzonego cła antydumpingowego na niektóre części rowerowe pochodzące z Chińskiej Republiki Ludowej na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 88/97 (Dz.U. L 138 z 30.4.2020, s. 8).
7 Zaleca się, aby strona korzystała z następującego adresu e-mail: TRADE-BICYCLE-PARTS@ec.europa.eu.
8 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2474/93 z dnia 8 września 1993 r. nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz do Wspólnoty rowerów pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej oraz ustanawiające ostateczny pobór tymczasowego cła antydumpingowego (Dz.U. L 228 z 9.9.1993, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.