Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.153.28

| Akt obowiązujący
Wersja od: 16 czerwca 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/1013
z dnia 30 marca 2017 r.
ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 1927)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 16 czerwca 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego oraz zmieniające rozporządzenia Rady (EWG) nr 3821/85 i (WE) nr 2135/98, jak również uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3820/85 1 , w szczególności jego art. 25 ust. 2,

uwzględniając opinię Komitetu ds. Transportu Drogowego ustanowionego w art. 42 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 165/2014 z dnia 4 lutego 2014 r. w sprawie tachografów stosowanych w transporcie drogowym i uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3821/85 w sprawie urządzeń rejestrujących stosowanych w transporcie drogowym oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie harmonizacji niektórych przepisów socjalnych odnoszących się do transportu drogowego 2 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Znormalizowany formularz, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006, powinien być stosowany jako środek służący przekazywaniu Komisji przez państwa członkowskie, co 2 lata, informacji niezbędnych do sporządzenia sprawozdania na temat wdrożenia tego rozporządzenia, rozporządzenia (UE) nr 165/2014 oraz postępów w dziedzinach objętych tymi aktami.

(2) Należy uchylić znormalizowany formularz ustanowiony decyzją Komisji 2009/810/WE 3  i przyjąć nową decyzję w celu uwzględnienia między innymi rozwoju sytuacji w Unii, np. przystąpienia Chorwacji, oraz nowych przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i czasu odpoczynku wprowadzonych od czasu przyjęcia tej decyzji.

(3) Wymagania dotyczące sprawozdawczości ustanowione w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006 oraz w dyrektywie 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 4  ustanawiającej minimalne warunki wykonania tego rozporządzenia, obejmują w szczególności informacje o krajowych wyjątkach przyznanych przez państwa członkowskie na podstawie art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 oraz bardziej szczegółowe informacje z kontroli, którym poddawane są pojazdy.

(4) Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 5  uzupełnia przepisy dotyczące czasu kierowania pojazdem, przerw i okresów odpoczynku określone w rozporządzeniu (WE) nr 561/2006.

(5) Zgodnie z art. 13 ust. 1 dyrektywy 2002/15/WE państwa członkowskie powinny sporządzać co 2 lata sprawozdanie z wdrażania tej dyrektywy. Ten dwuletni okres jest zbieżny z okresem wskazanym w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006. W związku z tym należy przewidzieć - mając na względzie udogodnienia administracyjne oraz skuteczne monitorowanie skutków przepisów Unii w tej dziedzinie - uwzględnienie tych informacji w znormalizowanym formularzu,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Znormalizowany formularz przewidziany w art. 17 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 jest sporządzany zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do niniejszej decyzji.

Artykuł  2
1.  Decyzja 2009/810/WE traci moc.
2.  Odesłania do uchylonej decyzji odczytuje się jako odesłania do niniejszej decyzji.
Artykuł  3

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2017 r.
W imieniu Komisji
Violeta BULC
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

Znormalizowany formularz sprawozdawczy dotyczący wdrażania przez państwa członkowskie rozporządzenia (WE) nr 561/2006, rozporządzenia (UE) nr 165/2014 i dyrektywy 2002/15/WE zgodnie z art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 i art. 13 dyrektywy 2002/15/WE

1. PAŃSTWO CZŁONKOWSKIE

2. OKRES ODNIESIENIA (Art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006) Od dnia: Do dnia:

3. OBLICZANIE MINIMALNEJ LICZBY KONTROLI

(Art. 2 dyrektywy 2006/22/WE)

a) Liczba dni przepracowanych przez kierowcę podczas okresu odniesienia .................

b) Całkowita liczba pojazdów objętych rozporządzeniem (WE) nr 561/2006 ................

c) Całkowita liczba dni przepracowanych [(a) * (b)]: ......................................................

d) Minimalna liczba kontroli [3 % od stycznia 2010 r.]: ..................................................

4. KONTROLE DROGOWE

4.1. Liczba kierowców poddanych kontrolom drogowym według państwa rejestracji pojazdu oraz głównego typu przewozu

Główny typ przewozuUE/EOG/SzwajcariaPaństwa trzecie
KrajowiZ zagranicy
Przewóz osób
Przewóz rzeczy
Razem

4.2. Liczba pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według kategorii drogi i państwa rejestracji pojazdu

Kategoria drogiABBGCYCZDDKEESTFFINGBGRHHRIIRL
Autostrada
Droga krajowa
Droga niższej kategorii
Kategoria drogiLLTLVMNLPPLROSSKSLOFLISNCHInneRazem
Autostrada
Droga krajowa
Droga niższej kategorii

4.3. Liczba pojazdów zatrzymanych w celu poddania kontroli drogowej według rodzaju tachografu

Rodzaj tachografuUE/EOG/SzwajcariaPaństwa trzecie
KrajoweZ zagranicy
Analogowy
Cyfrowy
Inteligentny (1)
Razem
(1) Obowiązkowy od daty rozpoczęcia stosowania załącznika IC do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 2016/799 (Dz.U. L 139 z 26.5.2016, s. 1).

Jeżeli krajowe dane statystyczne na to pozwalają, proszę uzupełnić również poniższą tabelę, podając dokładne liczby dotyczące pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe:

a) Liczba pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe
b) Udział pojazdów wyposażonych w tachografy cyfrowe w całym parku samochodowym podlegającym przepisom

4.4. Liczba dni roboczych skontrolowanych w ramach kontroli drogowej według głównych typów przewozu i państwa rejestracji pojazdu

Główny typ przewozuUE/EOG/SzwajcariaPaństwa trzecie
KrajoweZ zagranicy
Przewóz osób
Przewóz rzeczy
Razem

4.5. Wykroczenia - liczba i rodzaj wykroczeń wykrytych w czasie kontroli drogowych

(R - wykroczenie przeciwko rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, D - wykroczenie przeciwko dyrektywie 2006/22/WE)

ArtykułRodzaj wykroczeniaPrzewóz osóbPrzewóz rzeczy
UE/EOG/SzwajcariaPaństwa trzecieUE/EOG/SzwajcariaPaństwa trzecie
KrajowiZ zagranicyKrajowiZ zagranicy
R 6Czas prowadzenia pojazdu:

- limit dzienny

- limit tygodniowy

- limit ustalony na dwa tygodnie

R 6Brak danych dotyczących innej pracy lub dyspozycyjności
R 7Przerwy w czasie prowadzenia pojazdu (prowadzenie pojazdu przez ponad 4,5 godz. bez przerwy lub ze zbyt krótką przerwą)
R 8Okresy odpoczynku:

- minimum dzienne

- minimum tygodniowe

R 10 & 26Zarejestrowany czas prowadzenia pojazdu:

- dane z poprzednich 28 dni

D Załącznik I AUrządzenia rejestrujące:

- nieprawidłowe funkcjonowanie

- nieprawidłowe użycie urządzenia rejestrującego lub manipulowanie urządzeniem

5. KONTROLE NA TERENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

5.1. Liczba kierowców poddanych kontroli i liczba dni roboczych skontrolowanych w ramach kontroli na terenie przedsiębiorstwa

Typ przewozuLiczba poddanych kontroli kierowcówLiczba skontrolowanych dni roboczych
I. Typologia
Przewóz osób
Przewóz rzeczy
II. Typologia
Przewóz w ramach wynajmu i za opłatą
Przewóz na własny rachunek

5.2. Wykroczenia - liczba i rodzaj wykroczeń wykrytych w czasie kontroli na terenie przedsiębiorstwa

(R - wykroczenie przeciwko rozporządzeniu (WE) nr 561/2006, D - wykroczenie przeciwko dyrektywie 2006/22/WE)

ArtykułRodzaj wykroczeniaPrzewóz osóbPrzewóz rzeczy
R 6Czas prowadzenia pojazdu:

- limit dzienny

- limit tygodniowy

- limit ustalony na dwa tygodnie

R 6Brak danych dotyczących innej pracy lub dyspozycyjności
R 7Przerwy w czasie prowadzenia pojazdu (prowadzenie pojazdu przez ponad 4,5 godz. bez przerwy lub ze zbyt krótką przerwą)
R 8Okresy odpoczynku:

- minimum dzienne

- minimum tygodniowe

R 10 & 26Zarejestrowany czas prowadzenia pojazdu: - dane przechowywane przez 1 rok
D Załącznik I AUrządzenia rejestrujące:

- nieprawidłowe funkcjonowanie

- nieprawidłowe użycie urządzenia rejestrującego lub manipulowanie urządzeniem

5.3. Liczba przedsiębiorstw i kierowców poddanych kontrolom drogowym na terenie przedsiębiorstwa według wielkości parku samochodowego przedsiębiorstwa

Wielkość parku samochodowegoLiczba poddanych kontroli przedsiębiorstwLiczba poddanych kontroli kierowcówLiczba wykrytych wykroczeń
1
2-5
6-10
11-20
21-50
51-200
201-500
Ponad 500

6. KRAJOWE ZDOLNOŚCI W ZAKRESIE EGZEKWOWANIA PRZEPISÓW

a) Liczba funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole drogowe i kontrole na terenie przedsiębiorstwa: ............................................

b) Liczba funkcjonariuszy przeprowadzających kontrole, przeszkolonych tak, aby mogli analizować dane uzyskane dzięki tachografom cyfrowym zarówno w trakcie kontroli drogowych, jak i na terenie przedsiębiorstwa: ............................................

c) Liczba jednostek wyposażenia udostępnionych funkcjonariuszom przeprowadzającym kontrole w celu pozyskania, odczytania i przeanalizowania danych otrzymanych z tachografów cyfrowych w czasie kontroli drogowych i kontroli na terenie przedsiębiorstwa: ............................................

7. INICJATYWY KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE

7.1. Krajowe

a) Regulacyjne (w tym aktualne informacje o zastosowaniu wyjątków na podstawie art. 13 ust. 1)

b) Administracyjne

c) Inne

7.2. Międzynarodowe

a) Kontrole skoordynowane: liczba dla każdego roku, współpracujące kraje

b) Wymiana doświadczeń, danych i personelu: liczba inicjatyw, personel, tematy wymiany, współpracujące kraje

8. SANKCJE

8.1. Skale w roku odniesienia

8.2. Zmiany

a) Data i charakter ostatnich zmian (na podstawie roku odniesienia)

b) Odniesienia administracyjne lub prawne

9. WNIOSKI I KOMENTARZE, ŁĄCZNIE Z POSTĘPAMI W OKREŚLONYCH DZIEDZINACH

10. SPRAWOZDANIE Z WPROWADZANIA W ŻYCIE DYREKTYWY 2002/15/WE W SPRAWIE CZASU PRACY

Sekcja ta powinna zwykle obejmować następujące informacje:

- w jaki sposób zostało sporządzone sprawozdanie i z jakimi zainteresowanymi stronami się skonsultowano,

- wdrażanie [sytuacja prawna, w jaki sposób transpozycja zmieniła wcześniejszą sytuację prawną w zakresie godzin pracy, wszelkie specyficzne trudności napotkane w trakcie stosowania tej dyrektywy, środki podjęte w odpowiedzi na te trudności, wszelkie środki towarzyszące mające na celu ułatwienie wdrożenia przepisów w praktyce],

- kontrola wdrażania [organy odpowiedzialne za kontrolę zgodności z przepisami, stosowane metody kontroli, napotkane problemy i zastosowane rozwiązania],

- interpretacja prawna [proszę wskazać, czy na szczeblu krajowym zostały wydane orzeczenia sądowe interpretujące bądź stosujące dyrektywę w jakichkolwiek istotnych sprawach oraz jakie były kluczowe aspekty prawne tych spraw],

- ocena skuteczności [dane wykorzystane do oceny skuteczności środków transponujących, pozytywne i negatywne aspekty wdrażania przepisów w praktyce],

- perspektywy [wszelkie priorytety w tej dziedzinie, sugerowane dostosowania lub zmiany dyrektywy ze wskazaniem ich przyczyn, określenie wszelkich zmian uważanych za niezbędne do osiągnięcia postępu technicznego, wszelkie środki towarzyszące sugerowane na poziomie UE].

11. OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA SPORZĄDZENIE NINIEJSZEGO SPRAWOZDANIA

Imię i nazwisko: ...................................................................................................................

Stanowisko: ..........................................................................................................................

Organizacja: .........................................................................................................................

Adres służbowy: ..................................................................................................................

Tel./faks: ...............................................................................................................................

E-mail: ..................................................................................................................................

Data: ....................................................................................................................................

1 Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 1.
2 Dz.U. L 60 z 28.2.2014, s. 1.
3 Decyzja Komisji 2009/810/WE z dnia 22 września 2008 r. ustalająca znormalizowany formularz sprawozdawczy przewidziany w art. 17 rozporządzenia (WE) nr 561/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 289 z 5.11.2009, s. 9).
4 Dyrektywa 2006/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. w sprawie minimalnych warunków wykonania rozporządzeń Rady (EWG) nr 3820/85 i (EWG) nr 3821/85 dotyczących przepisów socjalnych odnoszących się do działalności w transporcie drogowym oraz uchylająca dyrektywę Rady 88/599/EWG (Dz.U. L 102 z 11.4.2006, s. 35).
5 Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego (Dz.U. L 80 z 23.3.2002, s. 35).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.