Dz.U.UE.L.2019.16.141

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 stycznia 2019 r.

DECYZJA NR 1/2018 KOMITETU STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA
z dnia 27 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany warunków stosowania preferencji taryfowych dla produktów rolnych i przetworzonych produktów rolnych, o których mowa w art. 14 Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony [2019/74]

KOMITET STOWARZYSZENIA UE-ALGIERIA,

uwzględniając Układ eurośródziemnomorski ustanawiający stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony 1 ,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W związku z trudnościami napotkanymi przez Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną (zwaną dalej "Algierią") w trakcie znoszenia ceł na produkty rolne i przetworzone produkty rolne, określonych zgodnie z warunkami protokołów nr 2 i 5 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem o stowarzyszeniu"), w okresie od września 2010 r. do lipca 2011 r. odbyło się sześć posiedzeń grupy ekspertów Komisji Europejskiej i Algierii.

(2) Konsultacje te pozwoliły osiągnąć kompromis w sprawie możliwych do przyjęcia zmian pierwotnie ustalonych ceł podstawowych, ilości i harmonogramu znoszenia ceł, przy poszanowaniu warunków ustanowionych w protokołach nr 2 i 5 do Układu o stowarzyszeniu.

(3) Art. 16 Układu o stowarzyszeniu przewiduje, pod pewnymi warunkami, możliwość jednostronnej zmiany uzgodnionych postanowień taryfowych. Jednak Strona, która wnosi o wprowadzenie zmian, ma zgodzić się na przyznanie drugiej Stronie porównywalną ulgę w odniesieniu do jej przywozu. Zgodnie z art. 16 ust. 2 Układu o stowarzyszeniu Komitet Stowarzyszenia UE-Algieria (zwany dalej "Komitetem Stowarzyszenia") ma zebrać się w celu uwzględnienia interesów tej drugiej Strony.

(4) Art. 97 Układu stanowi, że Komitet Stowarzyszenia ma prawo do podejmowania decyzji w sprawie zarządzania tym Układem. Jest zatem konieczne, aby Komitet Stowarzyszenia przyjął decyzję w odniesieniu do proponowanych zmian,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

Warunki dotyczące stawek i terminów uzgodnione podczas trwania dwustronnych konsultacji, znajdujące się w załączniku do niniejszej decyzji zmieniają pierwotnie przewidziane warunki taryfowe na odpowiednie produkty rolne i przetworzone produkty rolne w protokołach nr 2 i 5 do Układu o stowarzyszeniu.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie następnego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 grudnia 2018 r.
W imieniu Komitetu Stowarzyszenia UE-Algieria
Ali MOKRANI
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

1. W następstwie złożenia przez Algierską Republikę Ludowo-Demokratyczną (zwaną dalej "Algierią") formalnego wniosku o zmianę harmonogramu znoszenia ceł na produkty rolne i przetworzone produkty rolne podczas 5. posiedzenia Komitetu Stowarzyszenia, które odbyło się 15 czerwca 2010 r., i po sześciu sesjach konsultacyjnych, Strony uzgodniły w dniu 11 lipca 2011 r. nowe przepisy zmieniające przepisy taryfowe przewidziane w protokołach nr 2 i 5 do Układu eurośródziemnomorskiego ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Algierską Republiką Ludowo-Demokratyczną, z drugiej strony (zwanego dalej "Układem o stowarzyszeniu"), w oparciu o listę 36 podpozycji taryfowych (34 podpozycji dla produktów rolnych i dwóch podpozycji dla przetworzonych produktów rolnych).
2. Art. 16 Układu o stowarzyszeniu przewiduje, że Strona, która zmienia ustalenia określone w tym Układzie, ma dać drugiej Stronie rekompensatę o równoważnym skutku.

Algierskie memorandum z czerwca 2010 r. przewidywało wyeliminowanie 34 preferencyjnych dla Unii podpozycji taryfowych dla produktów rolnych i dwóch podpozycji dla przetworzonych produktów rolnych.

3. W wyniku sześciu spotkań (od września 2010 r. do lipca 2011 r.) zakończonych porozumieniem w formie protokołu w dniu 11 lipca 2011 r., Strony uzgodniły zniesienie w protokole nr 2 do Układu o stowarzyszeniu 25 podpozycji preferencyjnych dla produktów rolnych i w protokole nr 5 do Układu o stowarzyszeniu dwóch podpozycji dla przetworzonych produktów rolnych w odniesieniu do wywozu z Unii do Algierii i rekompensatę dla Unii o skutku równoważnym pod względem utraty wpływów z ceł dla podmiotów unijnych poprzez podniesienie ceł na dwie inne podpozycje preferencyjne dla produktów rolnych: bydło żywe - zwierzęta hodowlane czystorasowe i pszenicę zwyczajną, inną niż przeznaczoną do siewu.

Szczegóły tych zmian znajdują się w niniejszym załączniku.

4. Preferencje taryfowe, pierwotnie ustanowione w protokołach nr 2 i 5 do Układu o stowarzyszeniu, stosuje się do pozostałych produktów, o których mowa w art. 14 ust. 2 tego Układu.
5. Zmiany ustaleń taryfowych przedstawione w protokołach nr 2 i 5 do Układu o stowarzyszeniu zostały wdrożone jednostronnie przez Algierię od dnia 1 stycznia 2011 r., a następnie zmienione w wyniku konsultacji między Stronami. Następujące przepisy są stosowane przez Algierię od dnia 1 października 2012 r.

Od dnia 1 października 2012 r. zostały uchylone przez Algierię kontyngenty preferencyjne przyznane Unii w protokole nr 2 do Układu o stowarzyszeniu UE-Algieria, dotyczące następujących produktów rolnych:

Nomeklatura algierskaOpisStosowana taryfa (%)Redukcja należności celnych (%)Preferencyjne

kontyngenty

taryfowe

(w tonach)

Kod unijny
0105.11.10Pisklęta jednodniowe, "mięsne"5100200105.11
0105.11.20Pisklęta jednodniowe, "nioski"5
0105.11.30Pisklęta jednodniowe, "reprodukcja i mięsne"5
0105.11.40Pisklęta jednodniowe, "reprodukcja i nioski"5
0713.10.90Groch51003 0000713.10.90
0713.20.90Ciecierzyca50713.20.00
0713.31.90Fasola z gatunku mungo, hepper lub radiata50713.31.00
0713.32.90Fasolka czerwona mała (Adzuki)50713.32.00
0713.33.90Fasola, włącznie z białą groszkową50713.33.90
0713.39.90Pozostała fasola50713.39.00
0713.40.90Soczewica50713.40.00
0713.50.90Bób50713.50.00
0713.90.90Pozostałe warzywa strączkowe50713.90.00
0805.10.00Pomarańcze30201000805.10
0805.20.00Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumami); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe300805.20
0805.40.00Grejpfruty, włącznie z pomelo300805.40
0805.50.00Cytryny (Citrus limon, Citrus limonum) i Limy (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)300805.50
0805.90.00Pozostałe owoce cytrusowe300805.90
1105.20.00Płatki i granulki ziemniaczane30201001105.20.00
1107.10.00Słód niepalony301001 5001107.10
1108.12.00Skrobia kukurydziana30201 0001108.12
2005.40.00Groch (Pisum Sativum), przetworzony lub zakonserwowany inaczej niż octem lub kwasem octowym, niezamrożony, inny niż wyroby objęte pozycją 20.06.301002002005.40
2005.60.00Szparagi301005002005.60
2005.90.00Pozostałe warzywa i mieszanki warzywne30202002005.99
2007.99.00Niehomogenizowane przetwory, inne niż z owoców cytrusowych30202002007.99

Od dnia 1 października 2012 r. zostały uchylone przez Algierię kontyngenty preferencyjne przyznane Unii w załączniku 2 do protokolu nr 5 do Układu o stowarzyszeniu, dotyczące następujących produktów rolnych:

Nomenklatura algierskaOpisStosowana taryfa (%)Redukcja należności celnych (%)Preferencyjne

kontyngenty

taryfowe

(w tonach)

Kod unijny
2105.00.00Lody i pozostałe lody jadalne3020
3505.10.00Dekstryny i pozostałe skrobie modyfikowane15100

Kontyngenty preferencyjne przyznane Unii w protokole nr 2 do Układu o stowarzyszeniu zostały od dnia 1 października 2012 r. zastąpione przez Algierię następującymi przepisami:

Nomenklatura algierskaOpis towarówStosowana taryfa (%)Redukcja należności celnych (%)Preferencyjne

kontyngenty

taryfowe

(w tonach)

Kod unijny
0102.10.00Bydło żywe - zwierzęta hodowlane czystorasowe51004 9500102.10.00
1001.90.90Pszenica inna niż pszenica durum, inna niż przeznaczona do siewu5100403 0001001.90.99

Od dnia 1 października 2012 r. przywrócone zostały przez Algierię w całości kontyngenty preferencyjne przyznane Unii w protokole nr 2 do Układu o stowarzyszeniu dla następujących produktów rolnych:

Nomenklatura algierskaOpis towarówStosowana taryfa (%)Redukcja należności celnych (%)Preferencyjne

kontyngenty

taryfowe

(w tonach)

Kod unijny
0102.90.10Krowy mleczne51005 0000102.90
0102.90.20Cielne jałówki i krowy5
0102.90.90Inne30
0406.90.10Miękki ser niegotowany lub inny ser prasowany, półgotowany lub gotowany301008000406.90

(z wyjątkiem 90.01)

0406.90.90Inne sery (typu włoskiego i gouda)30
10.03.00.90Jęczmień, inny niż przeznaczony do siewu1550200 0001003.00.90
1517.10.00Margaryna, z wyłączeniem margaryny płynnej:301002 0001517.10
1517.90.00Inne301517.90
1701.99.00Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, inny niż cukier surowy, niezawierający dodatku środków aromatyzujących lub barwiących30100150 0001701.99
1 Dz.U. L 265 z 10.10.2005, s. 2.