Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.1997.252.33

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 1997 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 3 września 1997 r.
w sprawie zmian szacunków PNB Państw Członkowskich do celów wykonania dyrektywy Rady 89/130/EWG, Euratom w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(97/619/WE, Euratom)

(Dz.U.UE L z dnia 16 września 1997 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

uwzględniając dyrektywę Rady 89/130/EWG, Euratom z dnia 13 lutego 1989 r. w sprawie harmonizacji obliczania produktu narodowego brutto w cenach rynkowych(1),

a także mając na uwadze, co następuje:

niezbędne jest zapewnienie porównywalności, wiarygodności i kompletności produktu narodowego brutto w cenach rynkowych;

realizacja tych celów wymaga ustalenia terminów przekazywania wszelkich zmian szacunków PNB w punktach zgłoszonych przed wykonaniem niniejszej decyzji, zgodnie z art. 10 ust. 8 zdanie ostatnie rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 z dnia 29 maja 1989 r. wykonującego decyzję 88/376/EWG, Euratom w sprawie systemu środków własnych Wspólnot(2), w celu umożliwienia Komisji wydania opinii na temat tych punktów;

wykaz działań, które muszą zostać przeprowadzone przez Państwa Członkowskie, podany w załącznikach A i B, dotyczy zastrzeżeń do tej pory niezniesionych oficjalnie przez Komisję, pomimo że wykonano niektóre związane z nimi działania, a wyniki zostały przekazane Komisji;

środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Komitetu powołanego na mocy art. 6 dyrektywy 89/130/EWG, Euratom,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Nieprzekraczalne terminy przekazania do Komisji wszelkich zmian szacunków PNB lub wszelkich dodatkowych informacji metodologicznych, jasno wykazujących, że podniesione zastrzeżenia są nieaktualne w punktach zgłoszonych przed wykonaniem niniejszej decyzji zgodnie z art. 10 ust. 8 zdanie ostatnie rozporządzenia Rady (EWG, Euratom) nr 1552/89 oraz informacji z tym związanych, ustala się na dzień 1 października 1998 r.

Punkty zgłoszone wymieniono w załącznikach A i B do niniejszej decyzji.

Zmiany dokonane przez Państwa Członkowskie zostaną przekazane Komisji wraz ze wszelkimi niezbędnymi obliczeniami i wyjaśnieniami.

Jednakże dla Austrii, Finlandii i Szwecji nieprzekraczalny termin przekazania zmian dotyczących zgłoszonych punktów wymienionych w załącznikach A i B ustala się na dzień 1 października 1999 r.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja jest skierowana do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 3 września 1997 r.

W imieniu Rady
Yves-Thibault DE SILGUY
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 49 z 21.2.1989, str. 26.

(2) Dz.U. L 155 z 7.6.1989, str. 1.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  A

ZASTRZEŻENIA ZGŁOSZONE DOTYCZĄCE PNB, INNE NIŻ KOMPLETNOŚĆ (1)

BELGIA

a)

- aktualizacja szacunków produkcji w usługach budowlanych i rynkowych, wskaźnika konsumpcji pośredniej w budownictwie, szacunków dochodów osób pracujących na własny rachunek,

- sprawdzenie szacunków konsumpcji pośredniej w produkcji przemysłu przetwórczego,

- korekta szacunków konsumpcji końcowej gospodarstw domowych, z wyłączeniem danych pochodzących ze źródeł administracyjnych, sposobu traktowania licencji, patentów i usług stołówkowych,

- korekta dochodu czynników produkcji w odniesieniu do reszty świata w zakresie podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i podziału odpowiednich składników bilansu płatniczego między Belgią i Luksemburgiem;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

DANIA

a)

- aktualizacja informacji cenowych w związku z metodą ilościowo-cenową dla obliczenia produkcji budownictwa,

- korekta niektórych niedokładności dotyczących traktowania napiwków,

- uwzględnienie wyników ogólnej kontroli rachunków podjętych ostatnio przez Danię (zastrzeżenie zgłoszone przez Danię);

b)

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

NIEMCY

a)

Stare Länder

- poprawa w odniesieniu do reprezentatywności, zakresu i częstotliwości przeprowadzania co cztery lata dobrowolnej ankiety dotyczącej struktury kosztów handlu hurtowego, detalicznego, transportu (z wyłączeniem kolei) i innych usług rynkowych

- niektóre niedokładności dotyczące konsumpcji końcowej gospodarstw domowych w zakresie usług transportu lotniczego i usług stołówkowych,

- wydatki na konsumpcję końcową gospodarstw domowych odnoszące się do prognozy zakupów samochodów (zastrzeżenie zgłoszone przez Niemcy);

Nowe Länder

- źródła i procedury stosowane przy obliczaniu szacunków produkcji i konsumpcji pośredniej w rolnictwie,

- źródła wykorzystywane przy obliczaniu produkcji i konsumpcji pośredniej energii, zaopatrzeniu w wodę, górnictwie, przemyśle wytwórczym i budownictwie,

- źródła wykorzystywane przy obliczaniu produkcji i konsumpcji pośredniej w handlu detalicznym, transporcie i komunikacji (z wyłączeniem Reichsbahn, Bundespost oraz Telefon),

- respektowanie precyzyjnych definicji ESA (tak zwane reklasyfikacje makroekonomicze),

- powtórne sprawdzenie wydatków na konsumpcję końcową gospodarstw domowych i szacunków inwestycji brutto;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

GRECJA

a)

Aktualizacja szacunków wartości dodanej dla następujących dziedzin:

- rolnictwo,

- górnictwo,

- produkcja,

- obiekty użyteczności publicznej,

- budownictwo,

- transport i komunikacja,

- handel,

- służba zdrowia,

- prywatne usługi oświatowe,

- nne usługi;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przenoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

HISZPANIA

a)

- poprawa bazy statystycznej dotyczącej produkcji i konsumpcji pośredniej usług rynkowych (z wyłączeniem handlu hurtowego, detalicznego, transportu, bankowości, ubezpieczeń) celem uwzględnienia zmian jakościowych w metodach ekstrapolacji opartych na wskaźnikach cenowych i ilościowych,

- korekta obliczeń produkcji i konsumpcji pośredniej w handlu hurtowym i detalicznym,

- włączenie prognozy podatków i składek na ubezpieczenie społeczne do dochodowych transakcji majątkowych z zagranicą,

- sprawdzenie, czy uwzględniono wpływ zmian jakościowych w ekstrapolacjach opartych na wskaźnikach cenowych i ilościowych;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

FRANCJA

a)

- poprawa niektórych baz statystycznych stosowanych przy sporządzaniu rachunków narodowych, w szczególności wykorzystanie badań ankietowych budżetów rodzinnych z roku 1989 oraz udoskonalona korekta dla przedsiębiorstw nieobjętych statystyką BIC (bénéfices industriels et comerciaux);

b)

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

IRLANDIA

a)

- poprawa metody doboru próby podatkowej i ekstrapolacji wyników dla obliczenia nadwyżki operacyjnej brutto przedsiębiorstw,

- poprawa prognozy nadwyżki operacyjnej brutto dla poszczególnych przedsiębiorstw, w szczególności przez skorygowanie definicji,

- różne problemy odnoszące się do szacunków wynagrodzeń w wyniku ekstrapolacji oraz metody aproksymacji;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

WŁOCHY

a)

- poprawa niektórych źródeł i metod stosowanych przy sporządzaniu rachunków narodowych, w szczególności systematyczne porównywanie wyników badań ankietowych gospodarstw domowych z danymi rachunków narodowych,

- hipotezy stosowane przy przeliczaniu całościowych wyników badań ankietowych zbiorowości zakładów pracy;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

LUKSEMBURG

a)

- korekta wyceny zapasów i traktowania działalności rynkowej i produktów administracji publicznej;

b)

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

NIDERLANDY

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji nienastawionych na przynoszenie dochodu,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

AUSTRIA

a)

- poprawa szacunków konsumpcji pośredniej w wynajmie budynków handlowych,

- szacunek wydatków na konsumpcję ostateczną samochodów,

- niektóre niedokładności dotyczące kompletności szacunków środków trwałych brutto;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią pośrednim.

PORTUGALIA

a)

- zatwierdzenie środków trwałych brutto i szacunków zmian poziomu zapasów opartych na metodzie strumieni towarów za pomocą wyników badań ankietowych przedsiębiorstw,

- wykorzystanie badań ankietowych budżetów gospodarstw domowych z roku 1981, w szczególności z roku 1989, do sprawdzenia wyników obliczeń na podstawie strumieni towarów,

- korekta traktowania leasingu w celu dostosowania do zasad ESA-79,

- stosowanie obiektywnych badań statystycznych produkcji roślinnej i zwierzęcej dla oceny produkcji rolnej (Nomenclatura das Contas Nacionais (NCN) 01),

- zatwierdzenie szacunków produkcji produktów rybołówstwa (NCN 03),

- zatwierdzenie szacunków konsumpcji pośredniej w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie (NCN 01, 02, 03),

- wykorzystanie badań dotyczących wydatków turystycznych w latach 1990, 1991 i 1992 w celu sprawdzenia struktury konsumpcji nierezydentów;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

FINLANDIA

a)

- szacunki konsumpcji pośredniej i wartości dodanej w budownictwie, handlu, hotelarstwie, restauracjach i kawiarniach, usługach dla przedsiębiorstw i dla osób prywatnych,

- szacunki konsumpcji w gospodarstwach domowych i środków trwałych brutto w usługach dla przedsiębiorstw i osób prywatnych,

- metody zatwierdzania i uzgadniania źródeł danych,

- szacunki wydatków gospodarstw domowych w odniesieniu do cen pojazdów silnikowych oraz traktowanie konsumpcji w gospodarstwach domowych dotyczącego napraw pojazdów silnikowych finansowanych przez firmy ubezpieczeniowe;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacji podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

SZWECJA

a)

- korekta szacunków konsumpcji końcowej w gospodarstwach domowych i środków trwałych brutto w odniesieniu do wykorzystania aktualnych, dostępnych danych statystycznych,

- zmiany poziomu zapasów w branży budowlanej i gałęziach usług rynkowych (z wyłączeniem handlu hurtowego i detalicznego),

- traktowanie zakupów dużego sprzętu gospodarstwa domowego (np. kuchenek, lodówek i pralek),

- korekta wywozu i przywozu usług odnosząca się do ostatniej korekty bilansu płatniczego i w odniesieniu do definicji ESA 1979, dotyczących traktowania wywozu i przywozu usług ubezpieczeniowych,

- korekta szacunków produkcji i wartości dodanej w odniesieniu do wykorzystania dostępnych, aktualnych danych statystycznych, w szczególności rocznych badań i statystyki podatku VAT,

- sprawdzenie produkcji brutto rolnictwa i gospodarki leśnej, wodociągów, elektrowni, produkcji gazu, budownictwa, jak również oddziałów serwisowych w celu zapewnienia, że zostanie ewentualnie uwzględniona produkcja przemysłu przetwórczego;

b)

- uwzględnienie subsydiów i klasyfikacja podatków,

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem końcowym a konsumpcją pośrednią.

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO

b)

- traktowanie usług mieszkaniowych,

- przejście z PKB na PNB,

- traktowanie administracji centralnej i prywatnych instytucji niedochodowych,

- traktowanie instytucji finansowych,

- rozróżnienie między wykorzystaniem ostatecznym a konsumpcją pośrednią.

______

(1) Zastrzeżenia szczególne dla każdego z Państw Członkowskich podano w lit. a), zaś dotyczące kilku Państw Członkowskich w lit. b). Wyjątkiem od tej zasady jest zastrzeżenie dotyczące kompletności podane w załączniku B.

ZAŁĄCZNIK  B

ZASTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KOMPLETNOŚCI PNB
1. Belgia
2. Dania
3. Niemcy
4. Grecja
5. Hiszpania
6. Francja
7. Irlandia
8. Włochyzasięg pomiaru PNB, w szczególności stopień uwzględnienia "szarej strefy"
9. Luksemburg
10. Niderlandy
11. Austria
12. Portugalia
13. Finlandia
14. Szwecja
15. Zjednoczone Królestwo
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.