Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2018.42.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 15 lutego 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) 2018/216
z dnia 14 grudnia 2017 r.
zmieniające załączniki V i IX do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającego ogólny system preferencji taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 1 , w szczególności jego art. 6 ust. 2 i art. 11 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 stanowi, że produkty, do których stosuje się preferencje taryfowe w ramach ogólnego systemu preferencji, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a) rozporządzenia (UE) nr 978/2012, wymienione są w załączniku V.

(2) Art. 11 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 stanowi, że produkty, do których stosuje się preferencje taryfowe w ramach szczególnego rozwiązania motywacyjnego dotyczącego zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 978/2012, wymienione są w załączniku IX.

(3) Nomenklaturę scaloną ("CN") ustanowioną rozporządzeniem Rady (EWG) nr 2658/87 2  zmieniono rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2016/1821 3 , które weszło w życie w dniu 1 stycznia 2017 r.

(4) Załączniki V i IX do rozporządzenia (UE) nr 978/2012 powinny zostać odpowiednio zmienione, aby uwzględnić zmiany konieczne ze względu na zmiany wprowadzane do CN i zapewnić spójność z wykazem produktów CN,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Zmiany do rozporządzenia (UE) nr 978/2012

W rozporządzeniu (UE) nr 978/2012 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik V zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku I do niniejszego rozporządzenia;
2) załącznik IX zastępuje się tekstem znajdującym się w załączniku II do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

Wejście w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 14 grudnia 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK  I 

"ZAŁĄCZNIK V

Wykaz produktów objętych rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. A)

Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury scalonej (»CN«) poniższy opis produktów należy uznać za orientacyjny, ponieważ dla preferencji taryfowych decydujące znaczenie mają kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody »ex« CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i wyszczególnienia.

Wprowadzenie produktów objętych kodem CN oznaczonym gwiazdką (*) podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii.

W kolumnie »Sekcja« znajdują się sekcje GSP (art. 2 lit. h)).

W kolumnie »Dział« znajdują się działy CN objęte sekcją GSP (art. 2 lit. i)).

Kolumna »Wrażliwe/niewrażliwe« odnosi się do produktów objętych rozwiązaniem ogólnym, o którym mowa w art. 6. Produkty te są ujęte jako NS (niewrażliwe dla celów art. 7 ust. 1) lub S (wrażliwe dla celów art. 7 ust. 2).

Dla uproszczenia produkty w wykazie zostały pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej, lub produkty, dla których cło cofnięto lub na które cło zostało zawieszone.

SekcjaDziałKod CNOpisWrażliwe

(S)/niewrażliwe

(NS)

S-1a010101 29 90Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, inne niż do ubojuS
0101 30 00Osły żyweS
0101 90 00Muły i osłomuły żyweS
0104 20 10*Kozy żywe, hodowlane czystorasoweS
0106 14 10Króliki domowe żyweS
0106 39 10Gołębie żyweS
020205 00Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożoneS
0206 80 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznychS
0206 90 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznychS
0207 14 91Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticusS
0207 27 91Wątróbki, zamrożone, z indykówS
0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsiS
0208 90 70Żabie udkaNS
0210 99 10Mięso z koni, solone, w solance lub suszoneS
0210 99 59Podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienkaS
ex 0210 99 85Podroby z owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzoneS
ex 0210 99 85Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kózS
040403 10 51Jogurt, zawierający dodatek środka aromatycznego lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakaoS
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, zawierające dodatek środka aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakaoS
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405 20 10Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masyS
0405 20 30
0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiuS
0410 00 00Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
050511 99 39Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż suroweS
S-1b03ex Dział 3Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0301 19 00S
0301 19 00Morskie ryby ozdobne, żyweNS
S-2 a06ex Dział 6Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0603 12 00 i 0604 20 40S
0603 12 00Świeże goździki cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczychNS
0604 20 40Gałązki iglaste, świeżeNS
S-2b070701Ziemniaki, świeże lub schłodzoneS
0703 10Cebule i szalotka, świeże lub schłodzoneS
0703 90 00Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzoneS
0704Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzoneS
0705Sałaty (Lactuca sativa) i cykorie (Cichorium spp.), świeże lub schłodzoneS
0706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzoneS
ex 0707 00 05Ogórki, świeże lub schłodzone, od dnia 16 maja do dnia 31 październikaS
0708Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzoneS
0709 20 00Szparagi, świeże lub schłodzoneS
0709 30 00Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzoneS
0709 40 00Selery, inne niż seler korzeniowy, świeże lub schłodzoneS
0709 51 00

ex 0709 59

Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0709 59 50S
0709 60 10Słodka papryka, świeża lub schłodzonaS
0709 60 99Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznychS
0709 70 00Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzonyS
ex 0709 91 00Karczochy, świeże lub schłodzone, od dnia 1 lipca do dnia 31 październikaS
0709 92 10*Oliwki świeże lub schłodzone do celów innych niż produkcja oliwyS
0709 93 10Cukinia, świeża lub schłodzonaS
0709 93 90

0709 99 90

Inne warzywa, świeże lub schłodzoneS
0709 99 10Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)S
0709 99 20Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzoneS
0709 99 40Kapary, świeże lub schłodzoneS
0709 99 50Koper, świeży lub schłodzonyS
ex 0710Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0710 80 85S
ex 0711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0711 20 90S
ex 0712Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19S
0713Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzieloneS
0714 20 10*Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludziNS
0714 20 90Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludziS
0714 90 90Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowcaNS
080802 11 90Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, inne niż gorzkieS
0802 12 90
0802 21 00Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneS
0802 22 00
0802 31 00Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneS
0802 32 00
0802 41 00

0802 42 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneS
0802 51 00

0802 52 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 61 00

0802 62 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 90 50Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0802 90 85Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obraneNS
0803 10 10Plantany, świeżeS
0803 10 90

0803 90 90

Banany, włącznie z plantanami, suszoneS
0804 10 00Daktyle, świeże lub suszoneS
0804 20 10Figi, świeże lub suszoneS
0804 20 90
0804 30 00Ananasy, świeże lub suszoneS
0804 40 00Awokado, świeże lub suszoneS
ex 0805 21Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumy); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od dnia 1 marca do dnia 31 październikaS
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
0805 40 00Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszoneNS
0805 50 90Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszoneS
0805 90 00Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszoneS
ex 0806 10 10Winogrona stołowe, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 lipca oraz od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia, z wyjątkiem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera c.v.) od dnia 1 do dnia 31 grudniaS
0806 10 90Pozostałe winogrona, świeżeS
ex 0806 20Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30, w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kgS
0807 11 00Melony (włącznie z arbuzami), świeżeS
0807 19 00
0808 10 10Jabłka na cydr, świeże, luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudniaS
0808 30 10Gruszki na perry, świeże, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudniaS
ex 0808 30 90Pozostałe gruszki, świeże, od dnia 1 maja do dnia 30 czerwcaS
0808 40 00Pigwy, świeżeS
ex 0809 10 00Morele, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudniaS
0809 21 00Wiśnie (Prunus cerasus), świeżeS
ex 0809 29 00Wiśnie i czereśnie, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 maja i od dnia 11 sierpnia do dnia 31 grudnia, inne niż wiśnie (Prunus cerasus)S
ex 0809 30Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudniaS
ex 0809 40 05Śliwki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudniaS
0809 40 90Owoce tarniny, świeżeS
ex 0810 10 00Truskawki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudniaS
0810 20Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeżeS
0810 30Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeżeS
0810 40 30Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeżeS
0810 40 50Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corym-bosum, świeżeS
0810 40 90Pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeżeS
0810 50 00Owoce kiwi, świeżeS
0810 60 00Duriany właściwe, świeżeS
0810 70 00Owoce persymony (kaki), świeżeS
0810 90 75Pozostałe owoce, świeże
ex 0811Owoce i orzechy, niegotowane lub gotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0811 10 i 0811 20S
ex 0812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0812 90 30S
0812 90 30PapajeNS
0813 10 00Morele, suszoneS
0813 20 00Śliwki, suszoneS
0813 30 00Jabłka, suszoneS
0813 40 10Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszoneS
0813 40 30Gruszki, suszoneS
0813 40 50Papaje, suszoneNS
0813 40 95Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806NS
0813 50 12Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pita-haya, ale niezawierające śliwekS
0813 50 15Pozostałe mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwekS
0813 50 19Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwkiS
0813 50 31Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802S
0813 50 39Mieszanki wyłącznie orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalneS
0813 50 91Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8, niezawierające śliwek ani figS
0813 50 99Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8S
0814 00 00Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwującychNS
S-2c09ex Dział 9Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 i 0904 21 10, pozycjami 0905 i 0907 oraz podpozycjami 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 i 0910 99 99NS
0901 12 00Kawa, niepalona, bezkofeinowaS
0901 21 00Kawa, palona, niepozbawiona kofeinyS
0901 22 00Kawa, palona, bezkofeinowaS
0901 90 90Substytuty kawy zawierające kawę naturalnąS
0904 21 10Słodka papryka (Capsicum annuum), suszona, nierozgniatana ani niemielonaS
0905WaniliaS
0907Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)S
0910 91 90Mieszanki z dwóch lub większej ilości produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910, rozgniatane lub mieloneS
0910 99 33Tymianek; liście lauroweS
0910 99 39
0910 99 50
0910 99 99Pozostałe przyprawy, rozgniatane lub mielone, inne niż mieszanki dwóch lub więcej produktów objętych różnymi pozycjami od pozycji 0904 do 0910S
S-2d101008 50 00Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)S
111104 29 17Łuszczone ziarna zbóż, z wyjątkiem jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu i pszenicyS
1105Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczaneS
1106 10 00Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713S
1106 30Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8S
1108 20 00InulinaS
12ex Dział 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00,

1209 91 80 i 1209 99 91; rośliny przemysłowe lub lecznicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1211 90 30 i z wyjątkiem produktów objętych pozycją

1210 i podpozycjami 1212 91 i 1212 93 00

S
1209 21 00Nasiona lucerny (alfalfa), w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 23 80Pozostałe nasiona kostrzewy, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 29 50Nasiona łubinu, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 29 80Pozostałe nasiona roślin pastewnych, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 30 00Nasiona roślin zielnych (ziołowych) hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 91 80Pozostałe nasiona warzyw, w rodzaju stosowanym do siewuNS
1209 99 91Nasiona roślin hodowanych głównie dla ich kwiatów, w rodzaju stosowanym do siewu, inne niż objęte podpozycją 1209 30 00NS
1211 90 30Tonkowiec wonny, świeży lub suszony, nawet krojony, kruszony lub proszkowanyNS
13ex Dział 13Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1302 12 00S
1302 12 00Soki i ekstrakty roślinne, z lukrecjiNS
S-3151501 90 00Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycją 0209 lub 1503S
1502 10 90

1502 90 90

Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1503 00 19Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowychS
1503 00 90Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1505 00 10Tłuszcz z wełny, surowyS
1507Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1511 10 90Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludziS
1511 90Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowyS
1512Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1513Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1514Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
1515Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznieS
ex 1516Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1516 20 10S
1516 20 10Uwodorniony olej rycynowy, tzw. »wosk opalowy«NS
1517Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516S
1518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym albo w inny sposób modyfikowane chemicznie z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
1521 90 99Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż suroweS
1522 00 10DegrasS
1522 00 91Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwyS
S-4 a161601 00 10Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątrobyS
1602 20 10Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowanaS
1602 41 90Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 42 90Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 49 90Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, łącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domoweS
1602 90 31Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królikówS
1602 90 69Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowychS
1602 90 91
1602 90 95
1602 90 99
1603 00 10Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszejS
1604Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiejS
1605Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowaneS
S-4b171702 50 00Fruktoza chemicznie czystaS
1702 90 10Maltoza chemicznie czystaS
1704Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakaoS
18Dział 18Kakao i przetwory z kakaoS
19ex Dział 19Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 1901 20 00 i 1901 90 91S
1901 20 00Mieszaniny i ciasta, do wytworzenia wyrobów piekarniczych objętych pozycją 1905NS
1901 90 91Pozostałe, niezawierające tłuszczu mleka, sacharozy, izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej niż 1,5 % tłuszczu mleka, 5 % sacharozy (włącznie z cukrem inwertowanym) lub izoglukozy, 5 % glukozy lub skrobi, z wyłączeniem przetworów spożywczych w postaci proszku z towarów objętych pozycjami od 0401 do 0404NS
20ex Dział 20Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2008 20 19, 2008 20 39 oraz wyłączając produkty objęte pozycją 2002 i podpozycjami 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, 2008 40 51 do 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, 2008 70 61 do 2008 70 98S
2008 20 19Ananasy, inaczej przetworzone lub zakonserwowane, zawierające dodatek alkoholu, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneNS
2008 20 39
21ex Dział 21Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2101 20 i 2102 20 19, oraz wyłączając produkty objęte podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59S
2101 20Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub maté (herbaty paragwajskiej) i przetwory na bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów, lub na bazie herbaty, lub maté (herbaty paragwajskiej)NS
2102 20 19Pozostałe drożdże nieaktywneNS
22ex Dział 22Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, wyłączając produkty objęte pozycją 2207 oraz podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 i podpozycją 2208 40S
232302 50 00Pozostałości i odpady podobne, nawet granulowane, powstałe w wyniku przemiału lub innej obróbki roślin strączkowychS
2307 00 19Pozostały osad winny z drożdżyS
2308 00 19Pozostałe wytłoki winogronS
2308 00 90Pozostałe materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneNS
2309 10 90Pozostała karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęta podpozycjami od 1702 30 50 do 1702 30 90, podpozycjami 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczneS
2309 90 10Roztwory z ryb lub z ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierzątNS
2309 90 91Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierzątS
2309 90 96Pozostałe preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznejS
S-4c24ex Dział 24Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2401 10 60S
2401 10 60Tytoń typu Oriental suszony na słońcu, nieodżyłowanyNS
S-5252519 90 10Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezuNS
2522Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825NS
2523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieruNS
27Dział 27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralneNS
S-6 a282801Fluor, chlor, brom i jodNS
2802 00 00Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalnaNS
ex 2804Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 2804 69 00NS
2805 19Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych, inne niż sód i wapńNS
2805 30Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopyNS
2806Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfo-nowyNS
2807 00 00Kwas siarkowy; oleumNS
2808 00 00Kwas azotowy; mieszaniny nitrująceNS
2809Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
2810 00 90Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy boroweNS
2811Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetaliNS
2812Halogenki i tlenohalogenki niemetaliNS
2813Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforuNS
2814Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnymS
2815Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasuS
2816Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baruNS
2817 00 00Tlenek cynku; nadtlenek cynkuS
2818 10Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznieS
2818 20 00Tlenek glinu inny niż elektrokorundNS
2819Tlenki i wodorotlenki chromuS
2820Tlenki manganuS
2821Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu na Fe2O3NS
2822 00 00Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltuNS
2823 00 00Tlenki tytanuS
2824Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowaNS
ex 2825Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2825 10 00 i 2825 80 00NS
2825 10 00Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczneS
2825 80 00Tlenki antymonuS
2826Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluoroweNS
ex 2827Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2827 10 00 i 2827 32 00; bromki i tlenobromki; jodki i tlenojodkiNS
2827 10 00Chlorek amonuS
2827 32 00Chlorek glinuS
2828Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominyNS
2829Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodanyNS
ex 2830Siarczki, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2830 10 00; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
2830 10 00Siarczki soduS
2831Ditioniny i sulfoksylanyNS
2832Siarczyny; tiosiarczanyNS
2833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)NS
2834 10 00AzotynyS
2834 21 00AzotanyNS
2834 29
2835Podfosforyny (fosforany I), fosforyny i fosforany (V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznieS
ex 2836Węglany, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2836 20 00, 2836 40 00 i 2836 60 00; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonuNS
2836 20 00Węglan soduS
2836 40 00Węglany potasuS
2836 60 00Węglan baruS
2837Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożoneNS
2839Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznychNS
2840Borany; nadtlenoborany (nadborany)NS
ex 2841Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2841 61 00NS
2841 61 00Nadmanganian potasuS
2842Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydkiNS
2843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnychNS
ex 2844 30 11Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobioneNS
ex 2844 30 51Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobioneNS
2845 90 90Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom), inne niż deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)NS
2846Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metaliNS
2847 00 00Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiemNS
ex 2849Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2849 20 00 i 2849 90 30NS
2849 20 00Węgliki krzemu, nawet niezdefiniowane chemicznieS
2849 90 30Węgliki wolframu, nawet niezdefiniowane chemicznieS
ex 2850 00Wodorki, azotki, azydki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849NS
ex 2850 00 60Krzemki, nawet niezdefiniowane chemicznieS
2852Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatówNS
2853Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu; pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnychNS
292903Fluorowcowane pochodne węglowodorówS
ex 2904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2904 20 00NS
2904 20 00Pochodne zawierające tylko grupy nitrowe lub tylko nitrozoweS
ex 2905Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2905 45 00 i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44S
2905 45 00GlicerolNS
2906Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
ex 2907Fenole, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2907 15 90 i ex 2907 22 00; fenoloalkoholeNS
2907 15 90Naftole i ich sole, inne niż 1-naftolS
ex 2907 22 00Hydrochinon (chinol)S
2908Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholiNS
2909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneS
2910Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2911 00 00Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
ex 2912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2912 41 00NS
2912 41 00Wanilina (aldehyd 4-hydroksy-3-metoksybenzoesowy)S
2913 00 00Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912NS
ex 2914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2914 11 00, ex 2914 29 i 2914 22 00NS
2914 11 00AcetonS
ex 2914 29KamforaS
2914 22 00Cykloheksanon i metylocykloheksanonyS
2915Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneS
ex 2916Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami ex 2916 11 00, 2916 12 00 i 2916 14 00NS
ex 2916 11 00Kwas akrylowyS
2916 12 00Estry kwasu akrylowegoS
2916 14 00Estry kwasu metakrylowegoS
ex 2917Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 i 2917 36 00NS
2917 11 00Kwas szczawiowy, jego sole i estryS
ex 2917 12 00Kwas adypinowy i jego soleS
2917 14 00Bezwodnik maleinowyS
2917 32 00Ortoftalany dioktyluS
2917 35 00Bezwodnik ftalowyS
2917 36 00Kwas tereftalowy i jego soleS
ex 2918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 i ex 2918 29 00NS
2918 14 00Kwas cytrynowyS
2918 15 00Sole i estry kwasu cytrynowegoS
2918 21 00Kwas salicylowy i jego soleS
2918 22 00Kwas o-acetylosalicylowy, jego sole i estryS
ex 2918 29 00Kwasy sulfosalicylowe, kwasy hydroksynaftoesowe; ich sole i estryS
2919Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodneNS
2921Związki z aminową grupą funkcyjnąS
2922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjnąS
2923Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznieNS
ex 2924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2924 23 00S
2924 23 00Kwas 2-acetamidobenzoesowy (kwas N-acetyloantranilowy) i jego soleNS
2925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjnąNS
ex 2926Związki z nitrylową grupą funkcyjną, z wyjątkiem produktu objętego podpozycją 2926 10 00NS
2926 10 00AkrylonitrylS
2927 00 00Diazo-, azo- lub azoksyzwiązkiS
2928 00 90Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy (z wyłączeniem N,N-bis(2-metoksyetylo)hydroksyloaminy)NS
2929 10 00IzocyjanianyS
2929 90 00Inne związki z inną azotową grupą funkcyjnąNS
2930 20 00Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany i tiuram mono-, di- lub tetrasulfidy; ditiowęglany (ksantogeniany)NS
2930 30 00
ex 2930 90 98
2930 40 90Metionina, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO), i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)S
2930 60 00
2930 70 00
2930 80 00
2930 90 13
2930 90 16
ex 2930 90 98
2931 00Pozostałe związki organiczno-nieorganiczneNS
ex 2932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2932 12 00, 2932 13 00 i ex 2932 20 90NS
2932 12 00Aldehyd 2-furylowy (furoaldehyd, furfural)S
2932 13 00Alkohol furfurylowy i alkohol tetrahydrofurfurylowyS
ex 2932 20 90Kumaryna, metylokumaryny i etylokumarynyS
ex 2933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 2933 61 00NS
2933 61 00MelaminaS
2934Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczneNS
2935 10 00N-metyloperfluorooktanosulfonoamidS
2935 20 00N-etyloperfluorooktanosulfonoamid
2935 30 00N-etylo-N-(2-hydroksyetylo) perfluorooktanosulfonoamid
2935 40 00N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloperfluorooktanosulfonoamid
2935 50 00Pozostałe perfluorooktanosulfonoamidy
2935 90 90Pozostałe sulfonamidy
2938Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodneNS
ex 2940 00 00Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza oraz z wyjątkiem ramnozy, rafinozy i mannozy; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939S
ex 2940 00 00Ramnoza, rafinoza i mannozaNS
2941 20 30Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodzianyNS
2942 00 00Pozostałe związki organiczneNS
S-6b313102 21 00Siarczan amonuNS
3102 40Mieszaniny azotanu amonu z węglanem wapnia lub pozostałymi nieorganicznymi substancjami niebędącymi nawozamiNS
3102 50 00Azotan soduNS
3102 60 00Sole podwójne i mieszaniny azotanu wapnia i azotanu amonuNS
3103 11 00SuperfosfatyS
3103 19 00
3105Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kgS
32ex Dział 32Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3204 i 3206, i z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)NS
3201 20 00Ekstrakt akacjiNS
3204Środki barwiące organiczne syntetyczne, nawet zdefiniowane chemicznie; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, na bazie środków barwiących organicznych syntetycznych; produkty organiczne syntetyczne, w rodzaju stosowanych jako fluorescencyjne środki rozjaśniające lub jako luminofory, nawet zdefiniowane chemicznieS
3206Pozostałe środki barwiące; preparaty wymienione w uwadze 3 do niniejszego działu, inne niż te objęte pozycjami 3203, 3204 lub 3205; produkty nieorganiczne, w rodzaju stosowanych jako luminofory, nawet niezdefiniowane chemicznieS
33Dział 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletoweNS
34Dział 34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsuNS
353501Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinoweS
3502 90 90Albuminiany i pozostałe pochodne albuminNS
3503 00Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501NS
3504 00Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowanyNS
3505 10 50Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowaneNS
3506Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub środki klejące, nieprzekraczające 1 kg masy nettoNS
3507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
36Dział 36Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalneNS
37Dział 37Materiały fotograficzne lub kinematograficzneNS
38ex Dział 38Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3802 i 3817 00, podpozycjami 3823 12 00 i 3823 70 00 i pozycją 3825, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60NS
3802Węgiel aktywowany; aktywowane naturalne produkty mineralne; czerń kostna, włącznie ze zużytą czernią kostnąS
3817 00Mieszane alkilobenzeny i mieszane alkilonaftaleny, inne niż objęte pozycjami 2707 lub 2902S
3823 12 00Kwas oleinowyS
3823 70 00Przemysłowe alkohole tłuszczoweS
3825Produkty odpadowe przemysłu chemicznego lub przemysłów pokrewnych, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; odpady komunalne; osady ze ścieków kanalizacyjnych; pozostałe odpady wymienione w uwadze 6 do niniejszego działuS
S-7 a39ex Dział 39Tworzywa sztuczne i artykuły z nich, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 3901, 3902, 3903 i 3904, podpozycjami 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 61 00, 3907 69 00 i 3907 99, pozycjami 3908 i 3920 oraz podpozycjami ex 3921 90 10 i 3923 21 00NS
3901Polimery etylenu w formach podstawowychS
3902Polimery propylenu lub innych alkenów, w formach podstawowychS
3903Polimery styrenu, w formach podstawowychS
3904Polimery chlorku winylu lub innych fluorowcowanych alkenów, w formach podstawowychS
3906 10 00Poli(metakrylan metylu)S
3907 10 00PoliacetaleS
3907 61 00Poli(tereftalan etylenu), w formach podstawowych, o liczbie lepkościowej 78 ml/g lub większejNS
3907 69 00Pozostały poli(tereftalan etylenu)S
3907 99Pozostałe poliestry, inne niż nienasyconeS
3908Poliamidy w formach podstawowychS
3920Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych niekomórkowych, niewzmocnionych, nielaminowanych, nieosadzonych na podłożu ani niepołączonych w podobny sposób z innymi materiałamiS
ex 3921 90 10Pozostałe płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy, z tworzyw sztucznych, inne niż komórkowe i inne niż arkusze falowane i płytyS
3923 21 00Worki, torby (włącznie ze stożkami), z polimerów etylenuS
S-7b40ex Dział 40Kauczuk i artykuły z kauczuku, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4010NS
4010Pasy lub taśmy, przenośnikowe lub napędowe, z gumyS
S-8 a41ex 4104Skóry i skórki garbowane lub »crust« bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19S
ex 4106 31 00Skóry i skórki garbowane lub »crust« ze świń, bez włosa, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet-blue«), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone lub w stanie suchym (»crust«), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzoneNS
4106 32 00
4107Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114S
4112 00 00Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114S
ex 4113Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 4113 10 00NS
4113 10 00Z kóz lub koźlątS
4114Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowaneS
4115 10 00Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojachS
S-8b42ex Dział 42Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników); z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4202 i 4203NS
4202Kufry, walizy, saszetki, teczki, aktówki, tornistry, futerały na lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, broń palną, kabury i podobne pojemniki; torby podróżne, izolowane torby na artykuły żywnościowe lub napoje, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, pudełka na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce oraz podobne pojemniki, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, lub całkowicie lub głównie pokryte takimi materiałami, lub papieremS
4203Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, ze skóry wyprawionej lub skóry wtórnejS
43Dział 43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nichNS
S-9 a44ex Dział 44Drewno i artykuły z drewna, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 4410, 4411, 4412, podpozycjami 4418 10, 4418 20 10, 4418 73 10, 4418 74 00, 4420 10 11, 4420 90 10 i 4420 90 91; węgiel drzewnyNS
4410Płyta wiórowa, płyta o wiórach zorientowanych (»oriented strand board« OSB) i podobna płyta (na przykład płyta płatkowa (płyta ze średniodużych wiórów »waferboard«)) z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet aglomerowanych żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymiS
4411Płyta pilśniowa, z drewna lub pozostałych zdrewniałych materiałów, nawet związana za pomocą żywic lub innych substancji organicznychS
4412Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwoweS
4418 10Okna, okna balkonowe i ich ramy, z drewnaS
4418 20 10Drzwi i ich futryny oraz progi z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44S
4418 73 10Połączone płyty podłogowe na podłogi mozaikowe, z drewnaS
4418 74 00
4420 10 11Statuetki i pozostałe ozdoby, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44; intarsje i mozaiki, z drewna; kasety i szkatułki na biżuterię lub sztućce i podobne artykuły oraz drewniane artykuły meblarskie nieobjęte działem 94, z drewna tropikalnego, wymienionego w uwadze dodatkowej 2 do działu 44S
4420 90 10
4420 90 91
S-9b45ex Dział 45Korek i artykuły z korka, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 4503NS
4503Artykuły z korka naturalnegoS
46Dział 46Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wiklinyS
S-11 a50Dział 50JedwabS
51ex Dział 51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiegoS
52Dział 52BawełnaS
53Dział 53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowejS
54Dział 54Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznychS
55Dział 55Włókna odcinkowe chemiczneS
56Dział 56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nichS
57Dział 57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókienniczeS
58Dział 58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; haftyS
59Dział 59Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły w rodzaju nadających się do użytku przemysłowegoS
60Dział 60DzianinyS
S-11b61Dział 61Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dzianeS
62Dział 62Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedzianeS
63Dział 63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmatyS
S-12 a64Dział 64Obuwie, getry i podobne; części tych artykułówS
S-12b65Dział 65Nakrycia głowy i ich częściNS
66Dział 66Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich częściS
67Dział 67Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkichNS
S-1368Dział 68Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałówNS
69Dział 69Wyroby ceramiczneS
70Dział 70Szkło i wyroby ze szkłaS
S-1471ex Dział 71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety; z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7117NS
7117Sztuczna biżuteriaS
S-15 a727202ŻelazostopyS
73Dział 73Artykuły z żeliwa lub staliNS
S-15b74Dział 74Miedź i artykuły z miedziS
757505 12 00Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów nikluNS
7505 22 00Druty, ze stopów nikluNS
7506 20 00Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów nikluNS
7507 20 00Łączniki rur lub przewodów rurowych, z nikluNS
76ex Dział 76Aluminium i artykuły z aluminium, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7601S
78ex Dział 78Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7801S
7801 99Ołów nieobrobiony plastycznie, inny niż ołów rafinowany i inny niż zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masąNS
79ex Dział 79Cynk i artykuły z cynku, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903S
81ex Dział 81Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 i 8108 30 00S
8101 94 00Wolfram nieobrobiony plastycznie, włączając sztaby i pręty otrzymane przez zwykłe spiekanieNS
8104 11 00Magnez nieobrobiony plastycznie, zawierający co najmniej 99,8 % masy magnezuNS
8104 19 00Magnez nieobrobiony plastycznie inny niż objęty pozycją 8104 11 00NS
8107 20 00Kadm nieobrobiony plastycznie; proszkiNS
8108 20 00Tytan nieobrobiony plastycznie; proszkiNS
8108 30 00Odpady tytanu i złomNS
82Dział 82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnychS
83Dział 83Artykuły różne z metali nieszlachetnychS
S-1684ex Dział 84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8401 10 00 i 8407 21 10NS
8401 10 00Reaktory jądrowe (Euratom)S
8407 21 10Silniki przyczepne o pojemności skokowej nieprzekraczającej 325 cm3S
85ex Dział 85Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8516 50 00, 8517 69 30, ex 8517 70 00, 8519 20, 8519 30 00, 8519 81 11 do 8519 81 45, 8519 81 70, ex 8519 89 00, pozycjami 8521, 8525 i 8527, podpozycjami 8528 49, 8528 59 i 8528 69 do 8528 72, pozycją 8529 i podpozycjami 8540 11 oraz 8540 12NS
8516 50 00Kuchenki mikrofaloweS
8517 69 30Aparatura odbiorcza do radiotelefonii lub radiotelegrafiiS
ex 8517 70 00Anteny i reflektory anten wszelkich typów, inne niż anteny do radiotelefonów lub radiotelegrafów; części nadające się do stosowania do nichS
8519 20Aparatura uruchamiana monetami, banknotami, kartami bankowymi, żetonami lub innymi środkami płatniczymi; gramofony bez wzmacniaczaS
8519 30 00
8519 81 11

do

8519 81 45

Sprzęt do odtwarzania dźwięku (włącznie z odtwarzaczami kasetowymi), niezawierający urządzenia do rejestracji dźwiękuS
8519 81 70Pozostałe magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania dźwiękuS
ex 8519 89 00Pozostały sprzęt do odtwarzania dźwięku, niezawierający urządzenia do rejestracji dźwiękuS
ex 8521Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo), z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 8521 90 00S
8521 90 00Aparatura do zapisu lub odtwarzania obrazu i dźwięku, nawet z wbudowanym urządzeniem do odbioru sygnałów wizyjnych i dźwiękowych (tunerem wideo) (z wyłączeniem stosujących taśmy magnetyczne)NS
8525Aparatura nadawcza do radiofonii lub telewizji, nawet zawierająca aparaturę odbiorczą lub aparaturę zapisującą lub odtwarzającą dźwięk; kamery telewizyjne; kamery i aparaty cyfrowe oraz rejestrujące kamery wideoS
8527Aparatura odbiorcza do radiofonii, nawet połączona w tej samej obudowie z aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub zegaremS
8528 49 00Monitory i projektory, niezawierające aparatury odbiorczej do telewizji, inne niż w rodzaju wyłącznie lub głównie do użycia z maszyną do automatycznego przetwarzania danych objętą pozycją 8471; aparatura odbiorcza do telewizji, nawet zawierająca odbiorniki radiowe lub aparaturę do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazuS
8528 59 00
8528 69 do

8528 72

8529Części nadające się do stosowania wyłącznie lub głównie z aparaturą objętą pozycjami od 8525 do 8528S
8540 11 00Kineskopy do odbiorników telewizyjnych, włącznie z kineskopami do monitorów wideo, kolorowe lub monochromatyczneS
8540 12 00
S-17 a86Dział 86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)NS
S-17b87ex Dział 87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 i 8714NS
8702Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcąS
8703Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymiS
8704Pojazdy silnikowe do transportu towarówS
8705Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)S
8706 00Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8707Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8708Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705S
8709Pojazdy do transportu wewnątrzzakładowego, z własnym napędem, niewyposażone w urządzenia podnośnikowe, w rodzaju stosowanych w zakładach produkcyjnych, magazynach, portach lub lotniskach, do przewozu towarów na niewielkie odległości; ciągniki typu stosowanych na peronach kolejowych; części powyższych pojazdówS
8711Motocykle (włączając motorowery) oraz rowery wyposażone w pomocnicze silniki, z wózkiem bocznym lub bez; wózki boczneS
8712 00Rowery dwukołowe i pozostałe rowery (włączając trzykołowe wózki-rowery dostawcze), bezsilnikoweS
8714Części i akcesoria pojazdów objętych pozycjami od 8711 do 8713S
88Dział 88Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich częściNS
89Dział 89Statki, łodzie oraz konstrukcje pływająceNS
S-1890Dział 90Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoriaS
91Dział 91Zegary i zegarki oraz ich częściS
92Dział 92Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułówNS
S-2094ex Dział 94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 9405NS
9405Lampy i oprawy oświetleniowe, włącznie z reflektorami poszukiwawczymi i punktowymi, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne, ze źródłem światła zamontowanym na stałe, oraz ich części, gdzie indziej niewymienione ani niewłączoneS
95ex Dział 95Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 9503 00 35 do 9503 00 99NS
9503 00 35

do

9503 00 99

Pozostałe zabawki; modele redukcyjne (w skali) i podobne modele rekreacyjne, z napędem lub bez; układanki dowolnego rodzajuS
96Dział 96Artykuły przemysłowe różneNS"

ZAŁĄCZNIK  II

"ZAŁĄCZNIK IX

Wykaz produktów objętych szczególnym rozwiązaniem motywacyjnym dotyczącym zrównoważonego rozwoju i dobrych rządów, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. B)

Bez względu na reguły interpretacji Nomenklatury scalonej (»CN«) poniższy opis produktów należy uznać za orientacyjny, ponieważ dla preferencji taryfowych decydujące znaczenie mają kody CN. W przypadku gdy wskazane są kody »ex« CN, preferencje taryfowe mają być ustalane zarówno na podstawie kodu CN, jak i wyszczególnienia.

Wprowadzenie produktów objętych kodem CN oznaczonym gwiazdką (*) podlega warunkom ustanowionym w odpowiednich przepisach Unii.

W kolumnie »Sekcja« znajdują się sekcje GSP (art. 2 lit. h)).

W kolumnie »Dział« znajdują się działy CN objęte sekcją GSP (art. 2 lit. i)).

Dla uproszczenia produkty w wykazie zostały pogrupowane. Grupy mogą obejmować produkty, które są zwolnione od cła Wspólnej Taryfy Celnej, lub produkty, dla których cło cofnięto lub na które cło zostało zawieszone.

SekcjaDziałKod CNOpis
S-1a010101 29 90Konie żywe, inne niż zwierzęta hodowlane czystorasowe, inne niż do uboju
0101 30 00Osły żywe
0101 90 00Muły i osłomuły żywe
0104 20 10*Kozy żywe, hodowlane czystorasowe
0106 14 10Króliki domowe żywe
0106 39 10Gołębie żywe
020205 00Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże, schłodzone lub zamrożone
0206 80 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, świeże lub schłodzone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych
0206 90 91Jadalne podroby z koni, osłów, mułów lub osłomułów, zamrożone, inne niż przeznaczone do produkcji wyrobów farmaceutycznych
0207 14 91Wątróbki, zamrożone, z ptactwa z gatunku Gallus domesticus
0207 27 91Wątróbki, zamrożone, z indyków
0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Wątróbki, zamrożone, z kaczek, gęsi lub perliczek, inne niż wątróbki otłuszczone z kaczek lub gęsi
ex 0208Pozostałe mięso i podroby jadalne, świeże, schłodzone lub zamrożone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0208 40 20
0210 99 10Mięso z koni, solone, w solance lub suszone
0210 99 59Podroby z bydła, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż przepona gruba i przepona cienka
ex 0210 99 85Podroby z owiec lub kóz, solone, w solance, suszone lub wędzone
ex 0210 99 85Podroby, solone, w solance, suszone lub wędzone, inne niż wątróbki drobiowe, inne niż ze świń domowych, z bydła lub z owiec i kóz
040403 10 51Jogurt, zawierający dodatek środka aromatycznego lub zawierający dodatek owoców, orzechów lub kakao
0403 10 53
0403 10 59
0403 10 91
0403 10 93
0403 10 99
0403 90 71Maślanka, mleko zsiadłe i śmietana ukwaszona, kefir i inne sfermentowane lub zakwaszone mleko i śmietana, zawierające dodatek środka aromatycznego lub zawierające dodatek owoców, orzechów lub kakao
0403 90 73
0403 90 79
0403 90 91
0403 90 93
0403 90 99
0405 20 10Produkty mleczarskie do smarowania o zawartości tłuszczu 39 % masy i większej, ale nieprzekraczającej 75 % masy
0405 20 30
0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Jaja ptasie w skorupkach, świeże, zakonserwowane lub gotowane, inne niż drobiu
0409 00 00Miód naturalny
0410 00 00Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
050511 99 39Gąbki naturalne pochodzenia zwierzęcego, inne niż surowe
S-1b03Dział 3 (1)Ryby i skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne
S-2 a06Dział 6Drzewa żywe i pozostałe rośliny; bulwy, korzenie i podobne; kwiaty cięte i liście ozdobne
S-2b070701Ziemniaki, świeże lub schłodzone
0703 10Cebule i szalotka, świeże lub schłodzone
0703 90 00Pory i pozostałe warzywa cebulowe, świeże lub schłodzone
0704Kapusty, kalafiory, kalarepa, jarmuż i podobne jadalne kapusty, świeże lub schłodzone
0705Sałaty (Lactuca sativa) i cykorie (Cichorium spp.), świeże lub schłodzone
0706Marchew, rzepa, buraki sałatkowe, salsefia, selery, rzodkiewki i podobne korzenie jadalne, świeże lub schłodzone
ex 0707 00 05Ogórki, świeże lub schłodzone, od dnia 16 maja do dnia 31 października
0708Warzywa strączkowe, łuskane lub niełuskane, świeże lub schłodzone
0709 20 00Szparagi, świeże lub schłodzone
0709 30 00Oberżyny (bakłażany), świeże lub schłodzone
0709 40 00Selery, inne niż seler korzeniowy, świeże lub schłodzone
0709 51 00Grzyby, świeże lub schłodzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0709 59 50
ex 0709 59
0709 60 10Słodka papryka, świeża lub schłodzona
0709 60 99Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, świeże lub schłodzone, inne niż słodka papryka, inne niż do produkcji pieprzu tureckiego lub barwników oleożywicznych Capsicum oraz inne niż do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub żywicznych
0709 70 00Szpinak, szpinak nowozelandzki i szpinak ogrodowy, świeży lub schłodzony
0709 92 10*Oliwki świeże lub schłodzone do celów innych niż produkcja oliwy
0709 99 10Warzywa sałatowe, świeże lub schłodzone, inne niż sałata (Lactuca sativa) i cykoria (Cichorium spp.)
0709 99 20Burak boćwina (lub boćwina szerokoogonowa) i karczoch hiszpański, świeże lub schłodzone
0709 93 10Cukinia, świeża lub schłodzona
0709 99 40Kapary, świeże lub schłodzone
0709 99 50Koper, świeży lub schłodzony
ex 0709 91 00Karczochy, świeże lub schłodzone, od dnia 1 lipca do dnia 31 października
0709 93 90

0709 99 90

Inne warzywa, świeże lub schłodzone
0710Warzywa (niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie), zamrożone
ex 0711Warzywa zakonserwowane tymczasowo (na przykład w gazowym ditlenku siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 0711 20 90
ex 0712Warzywa suszone, całe, cięte w kawałki, w plasterkach, łamane lub w proszku, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem oliwek i produktów objętych podpozycją 0712 90 19
0713Warzywa strączkowe, suszone, łuskane, nawet bez skórki lub dzielone
0714 20 10*Ziemniaki słodkie, świeże, całe, przeznaczone do spożycia przez ludzi
0714 20 90Ziemniaki słodkie, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek, inne niż świeże i całe oraz przeznaczone do spożycia przez ludzi
0714 90 90Topinambur i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości inuliny, świeże, schłodzone, zamrożone lub suszone, nawet w plastrach lub w postaci granulek; rdzeń sagowca
080802 11 90Migdały, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane, inne niż gorzkie
0802 12 90
0802 21 00Orzechy leszczyny (Corylus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 22 00
0802 31 00Orzechy włoskie, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 32 00
0802 41 00

0802 42 00

Kasztany (Castanea spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 51 00

0802 52 00

Pistacje, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 61 00

0802 62 00

Orzechy makadamia, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 90 50Orzechy sosny (Pinus spp.), świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0802 90 85Pozostałe orzechy, świeże lub suszone, nawet łuskane lub obrane
0803 10 10Plantany, świeże
0803 10 90

0803 90 90

Banany, włącznie z plantanami, suszone
0804 10 00Daktyle, świeże lub suszone
0804 20 10Figi, świeże lub suszone
0804 20 90
0804 30 00Ananasy, świeże lub suszone
0804 40 00Awokado, świeże lub suszone
ex 0805 21Mandarynki (włącznie z tangerynami i satsumy); klementynki, wilkingi i podobne hybrydy cytrusowe, świeże lub suszone, od dnia 1 marca do dnia 31 października
ex 0805 22 00
ex 0805 29 00
0805 40 00Grejpfruty, włącznie z pomelo, świeże lub suszone
0805 50 90Limony (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), świeże lub suszone
0805 90 00Pozostałe owoce cytrusowe, świeże lub suszone
ex 0806 10 10Winogrona stołowe, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 lipca oraz od dnia 21 listopada do dnia 31 grudnia, z wyjątkiem winogron odmiany Emperor (Vitis vinifera c.v.) od dnia 1 do dnia 31 grudnia
0806 10 90Pozostałe winogrona, świeże
ex 0806 20Suszone winogrona, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją ex 0806 20 30, w bezpośrednich pojemnikach o zawartości netto nieprzekraczającej 2 kg
0807 11 00Melony (włącznie z arbuzami), świeże
0807 19 00
0808 10 10Jabłka na cydr, świeże, luzem, od dnia 16 września do dnia 15 grudnia
0808 30 10Gruszki na perry, świeże, luzem, od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
ex 0808 30 90Pozostałe gruszki, świeże, od dnia 1 maja do dnia 30 czerwca
0808 40 00Pigwy, świeże
ex 0809 10 00Morele, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
0809 21 00Wiśnie (Prunus cerasus), świeże
ex 0809 29 00Wiśnie i czereśnie, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 20 maja i od dnia 11 sierpnia do dnia 31 grudnia, inne niż wiśnie (Prunus cerasus)
ex 0809 30Brzoskwinie, włącznie z nektarynami, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia
ex 0809 40 05Śliwki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 10 czerwca i od dnia 1 października do dnia 31 grudnia
0809 40 90Owoce tarniny, świeże
ex 0810 10 00Truskawki, świeże, od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia i od dnia 1 sierpnia do dnia 31 grudnia
0810 20Maliny, jeżyny, morwy oraz owoce mieszańców malin z jeżynami, świeże
0810 30Porzeczki czarne, białe lub czerwone i agrest, świeże
0810 40 30Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus, świeże
0810 40 50Owoce z gatunków Vaccinium macrocarpon i Vaccinium corym-bosum, świeże
0810 40 90Pozostałe owoce z rodzaju Vaccinium, świeże
0810 50 00Owoce kiwi, świeże
0810 60 00Duriany właściwe, świeże
0810 70 00Owoce persymony (kaki), świeże
0810 90 75Pozostałe owoce, świeże
0811Owoce i orzechy, niepoddane obróbce cieplnej lub ugotowane na parze lub w wodzie, zamrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego
0812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym ditlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub w innych roztworach konserwujących), ale nienadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia
0813 10 00Morele, suszone
0813 20 00Śliwki, suszone
0813 30 00Jabłka, suszone
0813 40 10Brzoskwinie, łącznie z nektarynami, suszone
0813 40 30Gruszki, suszone
0813 40 50Papaje, suszone
0813 40 95Pozostałe owoce, suszone, inne niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806
0813 50 12Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806) papai, tamarynd, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoców męczennicy, oskomianu (carambola) i pita-haya, ale niezawierające śliwek
0813 50 15Pozostałe mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), niezawierające śliwek
0813 50 19Mieszanki z suszonych owoców (innych niż te objęte pozycjami od 0801 do 0806), zawierające śliwki
0813 50 31Mieszanki wyłącznie tropikalnych orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802
0813 50 39Mieszanki wyłącznie orzechów objęte pozycjami 0801 i 0802, inne niż orzechy tropikalne
0813 50 91Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8, niezawierające śliwek ani fig
0813 50 99Pozostałe mieszanki orzechów i suszonych owoców objętych działem 8
0814 00 00Skórki owoców cytrusowych lub melonów (włącznie z arbuzami), świeże, zamrożone, suszone lub zakonserwowane tymczasowo w solance, wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących
S-2c09Dział 9Kawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy
S-2d101008 50 00Komosa ryżowa (Chenopodium quinoa)
111104 29 17Łuszczone ziarna zbóż, z wyjątkiem jęczmienia, owsa, kukurydzy, ryżu i pszenicy
1105Mąka, mączka, proszek, płatki i granulki, ziemniaczane
1106 10 00Mąka, mączka i proszek z suszonych warzyw strączkowych objętych pozycją 0713
1106 30Mąka, mączka i proszek z produktów objętych działem 8
1108 20 00Inulina
12ex Dział 12Nasiona i owoce oleiste; ziarna, nasiona i owoce różne; rośliny przemysłowe lub lecznicze; słoma i pasza, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 1210 oraz podpozycjami 1212 91 i 1212 93 00
13Dział 13Szelak; gumy, żywice oraz pozostałe soki i ekstrakty roślinne
S-3151501 90 00Tłuszcz z drobiu, inny niż ten objęty pozycją 0209 lub 1503
1502 10 90 1502 90 90Tłuszcze z bydła, owiec lub kóz, inne niż te objęte pozycją 1503 oraz inne niż te do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
1503 00 19Stearyna smalcowa i oleostearyna, inne niż do zastosowań przemysłowych
1503 00 90Olej smalcowy, oleina i olej łojowy, nieemulgowane lub niezmieszane, lub nieprzygotowane inaczej, inne niż olej łojowy do zastosowań przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
1504Tłuszcze i oleje i ich frakcje, z ryb lub ze ssaków morskich, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1505 00 10Tłuszcz z wełny, surowy
1507Olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1511 10 90Olej palmowy, surowy, inny niż do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi
1511 90Olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowany, ale niemodyfikowany chemicznie, inny niż olej surowy
1512Olej z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1513Olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1514Olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy oraz ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1515Pozostałe ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie
1516Tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone
1517Margaryna; jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów, z działu 15, inne niż jadalne tłuszcze lub oleje lub ich frakcje, objęte pozycją 1516
1518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzewanie w próżni lub w gazie obojętnym albo w inny sposób modyfikowane chemicznie z wyłączeniem objętych pozycją 1516; niejadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów lub olejów z działu 15, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
1521 90 99Wosk pszczeli i pozostałe woski owadzie, nawet rafinowane lub barwione, inne niż surowe
1522 00 10Degras
1522 00 91Osady i szlamy olejowe; sopstoki, inne niż zawierające olej o właściwościach oliwy
S-4 a161601 00 10Kiełbasy i podobne wyroby z wątroby (wątróbek), przetwory żywnościowe na bazie wątroby
1602 20 10Wątróbka gęsia lub kacza, przetworzona lub zakonserwowana
1602 41 90Szynki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe
1602 42 90Łopatki i ich kawałki, przetworzone lub zakonserwowane, ze świń innych niż świnie domowe
1602 49 90Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, łącznie z mieszankami, ze świń innych niż świnie domowe
1602 50 31

1602 50 95

Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, poddane obróbce cieplnej, z bydła, inne niż niepoddane obróbce cieplnej, inne niż mieszanki poddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z niepoddanym obróbce cieplnej mięsem lub podrobami, nawet w hermetycznych pojemnikach
1602 90 31Pozostałe przetworzone lub zakonserwowane mięso lub podroby, z dziczyzny lub z królików
1602 90 69Pozostałe mięso lub podroby, przetworzone lub zakonserwowane, z owiec lub kóz lub pozostałych zwierząt, niezawierające niepoddanego obróbce cieplnej mięsa lub podrobów z bydła i niezawierające mięsa lub podrobów ze świń domowych
1602 90 91
1602 90 95
1602 90 99
1603 00 10Ekstrakty i soki, z mięsa, ryb lub skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg lub mniejszej
1604Ryby przetworzone lub zakonserwowane; kawior i namiastki kawioru przygotowane z ikry rybiej
1605Skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne, przetworzone lub zakonserwowane
S-4b171702 50 00Fruktoza chemicznie czysta
1702 90 10Maltoza chemicznie czysta
1704 (2)Wyroby cukiernicze (włączając białą czekoladę), niezawierające kakao
18Dział 18Kakao i przetwory z kakao
19Dział 19Przetwory ze zbóż, mąki, skrobi lub mleka; pieczywa cukiernicze
20Dział 20Przetwory z warzyw, owoców, orzechów lub pozostałych części roślin
21ex Dział 21Różne przetwory spożywcze, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 i 2106 90 59
22ex Dział 22Napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2204 10 11 do 2204 30 10 i podpozycją 2208 40
232302 50 00Pozostałości i odpady podobne, nawet granulowane, powstałe w wyniku przemiału lub innej obróbki roślin strączkowych
2307 00 19Pozostały osad winny z drożdży
2308 00 19Pozostałe wytłoki winogron
2308 00 90Pozostałe materiały roślinne i odpady roślinne, pozostałości roślinne i produkty uboczne, nawet w postaci granulek, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
2309 10 90Pozostała karma dla psów lub kotów, pakowana do sprzedaży detalicznej, inna niż zawierająca skrobię lub glukozę, syrop glukozowy, maltodekstrynę lub syrop z maltodekstryny objęta podpozycjami od 1702 30 50 do 1702 30 90, podpozycjami 1702 40 90, 1702 90 50 i 2106 90 55 lub produkty mleczne
2309 90 10Roztwory z ryb lub z ssaków morskich, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
2309 90 91Wysłodki buraczane z dodatkiem melasy, w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt
2309 90 96Pozostałe preparaty w rodzaju stosowanych do karmienia zwierząt, zawierające 49 % masy chlorku choliny lub więcej, na bazie organicznej lub nieorganicznej
S-4c24Dział 24Tytoń i przemysłowe namiastki tytoniu
S-5252519 90 10Tlenek magnezu, inny niż kalcynowany naturalny węglan magnezu
2522Wapno palone, wapno gaszone i wapno hydrauliczne, inne niż tlenek wapnia i wodorotlenek wapnia, objęte pozycją 2825
2523Cement portlandzki, cement glinowy, cement żużlowy, cement anhydrytowy i podobne cementy hydrauliczne, nawet barwione lub w postaci klinkieru
27Dział 27Paliwa mineralne, oleje mineralne i produkty ich destylacji; substancje bitumiczne; woski mineralne
S-6 a282801Fluor, chlor, brom i jod
2802 00 00Siarka, sublimowana lub strącona; siarka koloidalna
ex 2804Wodór, gazy szlachetne i pozostałe niemetale, z wyłączeniem produktów objętych podpozycją 2804 69 00
2805 19Metale alkaliczne lub metale ziem alkalicznych, inne niż sód i wapń
2805 30Metale ziem rzadkich, skand i itr, nawet ich mieszaniny lub stopy
2806Chlorowodór (kwas chlorowodorowy); kwas chlorosulfo-nowy
2807 00 00Kwas siarkowy; oleum
2808 00 00Kwas azotowy; mieszaniny nitrujące
2809Pentatlenek difosforu; kwas fosforowy; kwasy polifosforowe, nawet niezdefiniowane chemicznie
2810 00 90Tlenki boru, inne niż tritlenek boru; kwasy borowe
2811Pozostałe kwasy nieorganiczne i pozostałe nieorganiczne związki tlenowe niemetali
2812Halogenki i tlenohalogenki niemetali
2813Siarczki niemetali; techniczny trisiarczek fosforu
2814Amoniak, bezwodny lub w roztworze wodnym
2815Wodorotlenek sodu (soda kaustyczna); wodorotlenek potasu (potaż żrący); nadtlenki sodu lub potasu
2816Wodorotlenek i nadtlenek magnezu; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki strontu lub baru
2817 00 00Tlenek cynku; nadtlenek cynku
2818 10Elektrokorund (korund sztuczny), nawet niezdefiniowany chemicznie
2818 20 00Tlenek glinu inny niż elektrokorund
2819Tlenki i wodorotlenki chromu
2820Tlenki manganu
2821Tlenki i wodorotlenki żelaza; pigmenty mineralne zawierające 70 % masy lub więcej związanego żelaza w przeliczeniu

na Fe2O3

2822 00 00Tlenki i wodorotlenki kobaltu; techniczne tlenki kobaltu
2823 00 00Tlenki tytanu
2824Tlenki ołowiu; minia ołowiana i minia pomarańczowa
2825Hydrazyna i hydroksyloamina i ich sole nieorganiczne; pozostałe zasady nieorganiczne; tlenki, wodorotlenki i nadtlenki pozostałych metali
2826Fluorki; fluorokrzemiany, fluorogliniany i pozostałe złożone sole fluorowe
2827Chlorki, tlenochlorki i chlorki zasadowe; bromki i tleno-bromki; jodki i tlenojodki
2828Podchloryny (chlorany (I)); techniczny podchloryn wapnia; chloryny; podbrominy
2829Chlorany i nadchlorany; bromiany i nadbromiany; jodany i nadjodany
2830Siarczki; polisiarczki, nawet niezdefiniowane chemicznie
2831Ditioniny i sulfoksylany
2832Siarczyny; tiosiarczany
2833Siarczany; ałuny; nadtlenosiarczany (nadsiarczany)
2834 10 00Azotyny
2834 21 00Azotany
2834 29
2835Podfosforyny (fosforany I), fosforyny i fosforany (V); polifosforany, nawet niezdefiniowane chemicznie
2836Węglany; nadtlenowęglany (nadwęglany); techniczny węglan amonu zawierający karbaminian amonu
2837Cyjanki, tlenocyjanki i cyjanki złożone
2839Krzemiany; techniczne krzemiany metali alkalicznych
2840Borany; nadtlenoborany (nadborany)
2841Sole tlenowych lub nadtlenowych kwasów metalicznych
2842Pozostałe sole kwasów nieorganicznych lub nadtlenokwasów (włącznie z glinokrzemianami, nawet niezdefiniowanymi chemicznie), inne niż azydki
2843Koloidy metali szlachetnych; nieorganiczne i organiczne związki metali szlachetnych, nawet niezdefiniowane chemicznie; amalgamaty metali szlachetnych
ex 2844 30 11Cermetale zawierające uran zubożony w U-235 lub związki tego produktu, inne niż nieobrobione
ex 2844 30 51Cermetale zawierające tor lub związki toru, inne niż nieobrobione
2845 90 90Izotopy, inne niż objęte pozycją 2844; związki nieorganiczne lub organiczne takich izotopów, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż ciężka woda (tlenek deuteru) (Euratom), inne niż deuter i jego związki; wodór i jego związki, wzbogacone w deuter; mieszaniny i roztwory zawierające te produkty (Euratom)
2846Związki nieorganiczne lub organiczne metali ziem rzadkich, itru lub skandu lub mieszanin tych metali
2847 00 00Nadtlenek wodoru, nawet zestalony mocznikiem
2849Węgliki, nawet niezdefiniowane chemicznie
2850 00Wodorki, azotki, azydki, krzemki i borki, nawet niezdefiniowane chemicznie, inne niż związki, które są również węglikami objętymi pozycją 2849
2852Nieorganiczne lub organiczne związki rtęci, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem amalgamatów
2853Fosforki, nawet niezdefiniowane chemicznie, z wyłączeniem żelazofosforu; pozostałe związki nieorganiczne (włącznie z wodą destylowaną lub wodą do pomiarów przewodnictwa oraz wodą o podobnej czystości); ciekłe powietrze (nawet pozbawione gazów szlachetnych); sprężone powietrze; amalgamaty, inne niż amalgamaty metali szlachetnych
292903Fluorowcowane pochodne węglowodorów
2904Sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne węglowodorów, nawet fluorowcowane
ex 2905Alkohole alifatyczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 2905 43 00 i 2905 44
2906Alkohole cykliczne i ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2907Fenole; fenoloalkohole
2908Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne fenoli lub fenoloalkoholi
2909Etery, eteroalkohole, eterofenole, eteroalkoholofenole, nadtlenki alkoholowe, nadtlenki eterowe, nadtlenki ketonowe (nawet niezdefiniowane chemicznie) oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2910Epoksydy, epoksyalkohole, epoksyfenole i epoksyetery, z pierścieniem trójczłonowym oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2911 00 00Acetale i półacetale, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro-zowane pochodne
2912Aldehydy, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną; cykliczne polimery aldehydów; paraformaldehyd
2913 00 00Fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne produktów objętych pozycją 2912
2914Ketony i chinony, nawet z inną tlenową grupą funkcyjną oraz ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitro-zowane pochodne
2915Nasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe i ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorow-cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2916Nienasycone alifatyczne kwasy monokarboksylowe, cykliczne kwasy monokarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2917Kwasy polikarboksylowe, ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2918Kwasy karboksylowe z dodatkową tlenową grupą funkcyjną oraz ich bezwodniki, halogenki, nadtlenki i nadtlenokwasy; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2919Estry fosforowe i ich sole, włącznie z fosforanami kwasu mlekowego; ich fluorowcowane, sulfonowane, nitrowane lub ni-trozowane pochodne
2920Estry pozostałych kwasów nieorganicznych niemetali (z wyłączeniem estrów halogenków wodoru) i ich sole; ich fluorow-cowane, sulfonowane, nitrowane lub nitrozowane pochodne
2921Związki z aminową grupą funkcyjną
2922Związki aminowe z tlenową grupą funkcyjną
2923Czwartorzędowe sole amoniowe i wodorotlenki; lecytyny i pozostałe fosfoaminolipidy, nawet niezdefiniowane chemicznie
2924Związki z karboksyamidową grupą funkcyjną; związki z amidową grupą funkcyjną kwasu węglowego
2925Związki z karboksyimidową grupą funkcyjną (włącznie z sacharyną i jej solami) oraz związki z iminową grupą funkcyjną
2926Związki z nitrylową grupą funkcyjną
2927 00 00Diazo-, azo- lub azoksyzwiązki
2928 00 90Pochodne organiczne hydrazyny lub hydroksyloaminy (z wyłączeniem N,N-bis(2-metoksyetylo)hydroksyloaminy)
2929 10 00Izocyjaniany
2929 90 00Inne związki z inną azotową grupą funkcyjną
2930 20 00Tiokarbaminiany i ditiokarbaminiany i tiuram mono-, di- lub tetrasulfidy; ditiowęglany (ksantogeniany)
2930 30 00
ex 2930 90 98
2930 40 90Metionina, kaptafol (ISO), metamidofos (ISO), i pozostałe organiczne związki siarki inne niż ditiowęglany (ksantogeniany)
2930 60 00
2930 70 00
2930 80 00
2930 90 13
2930 90 16
ex 2930 90 98
2931 00Pozostałe związki organiczno-nieorganiczne
2932Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) tlenu
2933Związki heterocykliczne tylko z heteroatomem(-ami) azotu
2934Kwasy nukleinowe i ich sole, nawet niezdefiniowane chemicznie; pozostałe związki heterocykliczne
2935 10 00N-metyloperfluorooktanosulfonoamid
2935 20 00N-etyloperfluorooktanosulfonoamid
2935 30 00N-etylo-N-(2-hydroksyetylo) perfluorooktanosulfonoamid
2935 40 00N-(2-hydroksyetylo)-N-metyloperfluorooktanosulfonoamid
2935 50 00Pozostałe perfluorooktanosulfonoamidy
2935 90 90Pozostałe sulfonamidy
2938Glikozydy, naturalne lub syntetyczne, oraz ich sole, etery, estry i pozostałe pochodne
2940 00 00Cukry, chemicznie czyste, inne niż sacharoza, laktoza, maltoza, glukoza i fruktoza; etery cukrów, acetale cukrów i estry cukrów i ich sole, inne niż produkty objęte pozycjami 2937, 2938 lub 2939Poprawione zgodnie z opisem CN
2941 20 30Dihydrostreptomycyna, jej sole, estry i wodziany
2942 00 00Pozostałe związki organiczne
S-6b313102Nawozy mineralne lub chemiczne, azotowe
3103 11 00Superfosfaty
3103 19 00
3105Nawozy mineralne lub chemiczne, zawierające dwa lub trzy z pierwiastków nawozowych: azot, fosfor i potas; pozostałe nawozy; towary niniejszego działu w tabletkach lub podobnych postaciach, lub w opakowaniach o masie brutto nieprzekraczającej 10 kg
32ex Dział 32Ekstrakty garbników lub środków barwiących; garbniki i ich pochodne; barwniki, pigmenty i pozostałe substancje barwiące; farby i lakiery; kit i pozostałe masy uszczelniające; atramenty; z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie z eukaliptusa), ex 3201 90 90 (ekstrakty garbarskie uzyskane z owoców gambiru i migdałecznika) i ex 3201 90 90 (pozostałe ekstrakty garbników pochodzenia roślinnego)
33Dział 33Olejki eteryczne i rezinoidy; preparaty perfumeryjne, kosmetyczne lub toaletowe
34Dział 34Mydło, organiczne środki powierzchniowo czynne, preparaty piorące, preparaty smarowe, woski syntetyczne, woski preparowane, preparaty do czyszczenia lub szorowania, świece i artykuły podobne, pasty modelarskie, »woski dentystyczne« oraz preparaty dentystyczne produkowane na bazie gipsu
353501Kazeina, kazeiniany i pozostałe pochodne kazeiny; kleje kazeinowe
3502 90 90Albuminiany i pozostałe pochodne albumin
3503 00Żelatyna (włącznie z żelatyną w arkuszach prostokątnych (włączając kwadratowe), nawet powierzchniowo obrobionych lub barwionych) oraz pochodne żelatyny; karuk; pozostałe kleje pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem klejów kazeinowych objętych pozycją 3501
3504 00Peptony i ich pochodne; pozostałe substancje białkowe oraz ich pochodne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; proszek skórzany, nawet chromowany
3505 10 50Skrobie, estryfikowane lub eteryfikowane
3506Kleje gotowe i pozostałe gotowe środki klejące, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; produkty odpowiednie do stosowania jako kleje lub środki klejące, pakowane do sprzedaży detalicznej jako kleje lub środki klejące, nieprzekraczające 1 kg masy netto
3507Enzymy; preparaty enzymatyczne, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone
36Dział 36Materiały wybuchowe; wyroby pirotechniczne; zapałki; stopy piroforyczne; niektóre materiały łatwopalne
37Dział 37Materiały fotograficzne lub kinematograficzne
38ex Dział 38Produkty chemiczne różne, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 3809 10 i 3824 60
S-7 a39Dział 39Tworzywa sztuczne i artykuły z nich
S-7b40Dział 40Kauczuk i artykuły z kauczuku
S-8 a41ex 4104Skóry i skórki garbowane lub »crust« bydlęce (włączając bawole) lub ze zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 4104 41 19 i 4104 49 19
ex 4106 31 00Skóry i skórki garbowane lub »crust« ze świń, bez włosa, w stanie mokrym (włączając w stanie »wet-blue«), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone lub w stanie suchym (»crust«), nawet dwojone, ale dalej nieprzetworzone
4106 32 00
4107Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, bydlęca (włączając bawolą) lub zwierząt jednokopytnych, bez włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
4112 00 00Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, owcza lub jagnięca, bez wełny, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
4113Skóra wyprawiona dalej przetworzona po garbowaniu lub po kondycjonowaniu, włączając skórę wyprawioną na pergamin, z pozostałych zwierząt, bez wełny lub włosa, nawet dwojona, inna niż skóra wyprawiona objęta pozycją 4114
4114Skóra zamszowa (włączając zamsz kombinowany); skóry lakierowane i lakierowane skóry laminowane; skóry metalizowane
4115 10 00Skóra wtórna na bazie skóry wyprawionej lub na bazie włókien ze skóry wyprawionej, w płytach, arkuszach lub pasach, nawet w zwojach
S-8b42Dział 42Artykuły ze skóry wyprawionej; wyroby siodlarskie i rymarskie; artykuły podróżne, torebki i podobne pojemniki; artykuły z jelit zwierzęcych (innych niż z jelit jedwabników)
43Dział 43Skóry futerkowe i futra sztuczne; wyroby z nich
S-9 a44Dział 44Drewno i artykuły z drewna, węgiel drzewny
S-9b45Dział 45Korek i artykuły z korka
46Dział 46Wyroby ze słomy, z esparto lub pozostałych materiałów stosowanych do wyplatania; wyroby koszykarskie oraz wyroby z wikliny
S-11 a50Dział 50Jedwab
51ex Dział 51Wełna, cienka lub gruba sierść zwierzęca, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 5105; przędza i tkanina z włosia końskiego
52Dział 52Bawełna
53Dział 53Pozostałe włókna roślinne; przędza papierowa i tkaniny z przędzy papierowej
54Dział 54Włókna ciągłe chemiczne; pasek i podobne z materiałów włókienniczych chemicznych
55Dział 55Włókna odcinkowe chemiczne
56Dział 56Wata, filc i włókniny; przędze specjalne; szpagat, powrozy, linki i liny oraz artykuły z nich
57Dział 57Dywany i pozostałe pokrycia podłogowe, włókiennicze
58Dział 58Tkaniny specjalne; materiały włókiennicze igłowe; koronki; tkaniny obiciowe; pasmanteria; hafty
59Dział 59Tekstylia impregnowane, powleczone, pokryte lub laminowane; artykuły w rodzaju nadających się do użytku przemysłowego
60Dział 60Dzianiny
S-11b61Dział 61Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, dziane
62Dział 62Artykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe, niedziane
63Dział 63Pozostałe gotowe artykuły włókiennicze; zestawy; odzież używana i używane artykuły włókiennicze; szmaty
S-12 a64Dział 64Obuwie, getry i podobne; części tych artykułów
S-12b65Dział 65Nakrycia głowy i ich części
66Dział 66Parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, stołki myśliwskie, bicze, szpicruty i ich części
67Dział 67Pióra i puch, preparowane oraz artykuły z piór lub puchu; kwiaty sztuczne; artykuły z włosów ludzkich
S-1368Dział 68Artykuły z kamieni, gipsu, cementu, azbestu, miki lub podobnych materiałów
69Dział 69Wyroby ceramiczne
70Dział 70Szkło i wyroby ze szkła
S-1471Dział 71Perły naturalne lub hodowlane, kamienie szlachetne lub półszlachetne, metale szlachetne, metale platerowane metalem szlachetnym i artykuły z nich; sztuczna biżuteria; monety
S-15 a727202Żelazostopy
73Dział 73Artykuły z żeliwa lub stali
S-15b74Dział 74Miedź i artykuły z miedzi
757505 12 00Sztaby, pręty i kształtowniki, ze stopów niklu
7505 22 00Druty, ze stopów niklu
7506 20 00Blachy grube, cienkie, taśma i folia ze stopów niklu
7507 20 00Łączniki rur lub przewodów rurowych, z niklu
76ex Dział 76Aluminium i artykuły z aluminium, z wyjątkiem produktów objętych pozycją 7601
78ex Dział 78Ołów i artykuły z ołowiu, z wyjątkiem produktów objętych podpozycją 7801 99
7801 99Ołów nieobrobiony plastycznie, inny niż ołów rafinowany i inny niż zawierający antymon jako główny inny pierwiastek dominujący masą
79ex Dział 79Cynk i artykuły z cynku, z wyjątkiem produktów objętych pozycjami 7901 i 7903
81ex Dział 81Pozostałe metale nieszlachetne; cermetale; artykuły z tych materiałów, z wyjątkiem produktów objętych podpozycjami 8101 10 00, 8101 94 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00, 8108 30 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 i 8113 00 20
82Dział 82Narzędzia, przybory, noże, łyżki, widelce i pozostałe sztućce z metali nieszlachetnych; ich części z metali nieszlachetnych
83Dział 83Artykuły różne z metali nieszlachetnych
S-1684Dział 84Reaktory jądrowe, kotły, maszyny i urządzenia mechaniczne; ich części
85Dział 85Maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów
S-17 a86Dział 86Lokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy i jego części; osprzęt i elementy torów kolejowych lub tramwajowych, i ich części; komunikacyjne urządzenia sygnalizacyjne wszelkich typów, mechaniczne (włączając elektromechaniczne)
S-17b87Dział 87Pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria
88Dział 88Statki powietrzne, statki kosmiczne i ich części
89Dział 89Statki, łodzie oraz konstrukcje pływające
S-1890Dział 90Przyrządy i aparatura, optyczne, fotograficzne, kinematograficzne, pomiarowe, kontrolne, precyzyjne, medyczne lub chirurgiczne; ich części i akcesoria
91Dział 91Zegary i zegarki oraz ich części
92Dział 92Instrumenty muzyczne; części i akcesoria do takich artykułów
S-2094Dział 94Meble; pościel, materace, stelaże pod materace, poduszki i podobne wypychane artykuły wyposażeniowe; lampy i oprawy oświetleniowe, gdzie indziej niewymienione ani niewłączone; podświetlane znaki, podświetlane tablice i tabliczki, i tym podobne; budynki prefabrykowane
95Dział 95Zabawki, gry i przybory sportowe; ich części i akcesoria
96Dział 96Artykuły przemysłowe różne
(1) Dla produktów objętych podpozycją 0306 13 cło wynosi 3,6 %.

(2) W przypadku produktów objętych podpozycją 1704 10 90 cło specyficzne ogranicza się do 16 % wartości celnej."

1 Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie Rady (EWG) nr 2658/87 z dnia 23 lipca 1987 r. w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 256 z 7.9.1987, s. 1).
3 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/1821 z dnia 6 października 2016 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia Rady (EWG) nr 2658/87 w sprawie nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz w sprawie Wspólnej Taryfy Celnej (Dz.U. L 294 z 28.10.2016, s. 1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.