Dz.U.UE.L.2019.10.8

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/50
z dnia 11 stycznia 2019 r.
zmieniające załączniki II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlorantraniliprolu, chlomazonu, cyklaniliprolu, fenazachiny, fenpikoksamidu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu, oleju cebulowego, tiakloprydu i walifenalatu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 5 ust. 1, art. 14 ust. 1 lit. a) oraz art. 18 ust. 1 lit. b),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) chlomazonu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu i tiakloprydu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP chlorantrani-liprolu, fenazachiny i walifenalatu określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. W przypadku cyklaniliprolu, fenpikoksamidu i oleju cebulowego nie określono NDP ani nie włączono tych substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do nich wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2) W dniu 4 lipca 2009 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) lambda-cyhalotryny w życie zwyczajnym 2 .

(3) Zgodnie z art. 5 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 3 , jeżeli istnieją normy międzynarodowe lub jeżeli spodziewane jest ich wprowadzenie, mają one zostać wzięte pod uwagę podczas opracowywania lub dostosowywania prawa żywnościowego, z wyjątkiem sytuacji, w których normy takie - lub ich część - nie stanowiłyby skutecznego lub odpowiedniego środka realizacji celów prawa żywnościowego, sytuacji, w których ich niestosowanie jest uzasadnione naukowo, oraz gdyby miały one spowodować zmianę poziomu ochrony w stosunku do poziomu określonego jako właściwy w Unii. Ponadto - zgodnie z art. 13 lit. e) tego rozporządzenia - Unia ma wspierać spójność międzynarodowych norm technicznych i prawa żywnościowego, dbając jednocześnie o to, aby wysoki poziom ochrony przyjęty w Unii nie został obniżony.

(4) CXL lambda-cyhalotryny w życie zwyczajnym jest bezpieczny dla konsumentów w Unii 4  i w związku z tym należy go uwzględnić w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 jako NDP.

(5) W ramach procedury udzielania zezwoleń na stosowanie środków ochrony roślin zawierających substancję czynną chlomazon w odniesieniu do kwiatów i liści rumianku i babki zwyczajnej złożono wniosek zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w sprawie zmiany obecnych NDP.

(6) W przypadku fluoksastrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do czosnku, ziaren rzepaku, siemienia lnianego, nasion maku, nasion gorczycy i nasion lnicznika siewnego. W przypadku mepikwatu wniosek taki złożono w odniesieniu do ziaren rzepaku, siemienia lnianego, nasion maku, nasion gorczycy, nasion lnicznika

Wspólny program FAO i WHO dotyczący norm żywnościowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki III i IV. Sesja trzydziesta druga. Rzym, Włochy, 29 czerwca-4 lipca 2009 r. siewnego, ziaren słonecznika, wątroby (ze świń, owiec i kóz), nerki (ze świń), mleka i jaj. W przypadku tiakloprydu wniosek taki złożono w odniesieniu do nasion ogórecznika lekarskiego i do rzodkwi zwyczajnej. W przypadku walifenalatu wniosek taki złożono w odniesieniu do pomidorów, oberżyn, sałat, cebuli, szalotki i czosnku.

(7) Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 złożono wnioski dotyczące chlorantraniliprolu i fenazachiny stosowanych w Stanach Zjednoczonych na powierzchni, odpowiednio, chmielu i migdałów. Wnioskodawcy twierdzą, że dozwolone zastosowania tych substancji na wspomnianych uprawach w Stanach Zjednoczonych skutkują pozostałościami przekraczającymi NDP wskazane w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 oraz że konieczne jest ustanowienie wyższych NDP, aby uniknąć barier handlowych w odniesieniu do przywozu tych upraw.

(8) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(9) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, zwany dalej "Urzędem", dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz, w stosownych przypadkach, dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP 5 . Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(10) Jeżeli chodzi o fluoksastrobinę w czosnku, Urząd dokonał oceny wniosku w celu ustanowienia NDP dla cebuli i wydał uzasadnioną opinię dotyczącą proponowanego NDP 6 . Zgodnie z obowiązującymi unijnymi wytycznymi w sprawie ekstrapolacji NDP należy ustanowić taki sam NDP dla czosnku jak NDP dla cebuli.

(11) W odniesieniu do wszystkich pozostałych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów w Europie. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wspomnianych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(12) Tymczasowe NDP mepikwatu zostały określone rozporządzeniem Komisji (UE) 2016/1003 7  w odniesieniu do grzybów uprawnych na okres do dnia 31 grudnia 2018 r., aby zapobiec zanieczyszczeniom krzyżowym, którym ulegały nieoczyszczone grzyby uprawne w wyniku kontaktu ze słomą poddaną w sposób zgodny z przepisami działaniu mepikwatu. Państwa członkowskie i Urząd przedłożyły najnowsze dane z monitorowania, z których wynika, że pozostałości mepikwatu wciąż występują na poziomach przekraczających odpowiednią granicę oznaczalności. Należy zatem przedłużyć ważność obecnego NDP wynoszącego 0,09 mg/kg. Ten NDP zostanie poddany przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu czterech lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(13) W przypadku lambda-cyhalotryny niektóre NDP zostały zmienione rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/960 8 . Na mocy tego rozporządzenia od dnia 26 stycznia 2019 r. NDP dla żyta zwyczajnego obniżono do granicy oznaczalności, pomijając obecny CXL dla żyta zwyczajnego. Ze względu na pewność prawa NDP przewidziany w niniejszym rozporządzeniu powinien mieć zastosowanie od tej samej daty.

(14) W kontekście zatwierdzania substancji czynnej fenpikoksamid do dokumentacji skróconej włączono wniosek w sprawie NDP zgodnie z art. 8 ust. 1 lit. g) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 9 . Odpowiednie państwo członkowskie dokonało oceny tego wniosku zgodnie z art. 11 ust. 2 wspomnianego rozporządzenia. Urząd dokonał oceny wniosku i wydał wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej przedmiotowej substancji czynnej, w których zalecił określenie NDP uwzględniających reprezentatywne zastosowania na powierzchni żyta zwyczajnego i pszenicy zwyczajnej zgodnie ze stosowanymi w Unii dobrymi praktykami rolniczymi oraz wniosek dotyczący tolerancji importowej dla bananów pochodzących z Panamy 10 .

(15) Olej cebulowy zatwierdzono jako substancję podstawową rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2018/1295 11 . Nie oczekuje się, aby warunki stosowania tej substancji prowadziły do obecności w towarach spożywczych lub paszowych pozostałości, które mogłyby stwarzać ryzyko dla konsumentów. Należy zatem włączyć tę substancję do załącznika IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(16) Rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2017/357 12  nie zatwierdzono substancji czynnej cyklaniliprol. Ponieważ w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 nie określono NDP, należy włączyć tę substancję do załącznika V do tego rozporządzenia.

(17) Na podstawie uzasadnionych opinii i wniosków Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(18) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(19) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2019 r. Jednakże w odniesieniu do NDP lambda-cyhalotryny w życie zwyczajnym stosuje się je od dnia 26 stycznia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 11 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III, IV i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) kolumny dotyczące chlomazonu, fluoksastrobiny, lambda-cyhalotryny, mepikwatu i tiakloprydu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do

których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

ChlomazonFluoksastrobina (suma fluoksastrobiny i jej izomeru Z) (R)Lambda-cyhalotryna (F) (R)Mepikwat (suma mepikwatu

i jego soli wyrażona jako

chlorek mepikwatu)

Tiaklopryd
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)0,2 (+)0,02 (*)0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)0,01 (*) (+)0,05 (*)0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)(+)0,02 (*)
0130010Jabłka0,080,3
0130020Gruszki0,080,3
0130030Pigwy0,20,7
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,20,7
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,20,7
0130990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)0,02 (*)0,5
0140010Morele0,15 (+)
0140020Czereśnie0,3 (+)
0140030Brzoskwinie0,15 (+)
0140040Śliwki0,2 (+)
0140990Pozostałe (2)0,01 (*) (+)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)(+)0,02 (*)
0151000a) winogrona0,01 (*)
0151010Winogrona stołowe0,08
0151020Winogrona do produkcji wina0,2
0152000b) truskawki0,21
0153000c) owoce leśne0,2
0153010Jeżyny1
0153020Jeżyny popielice1
0153030Maliny (czerwone i żółte)6
0153990Pozostałe (2)0,01 (*)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody1
0154010Borówki amerykańskie0,2
0154020Żurawiny0,2
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)0,2
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)0,2
0154050Róża dzika0,2
0154060Morwy (czarne i białe)0,2
0154070Głóg włoski0,2
0154080Bez czarny0,2
0154990Pozostałe (2)0,01 (*)
0160000Owoce różne z0,01 (*)0,02 (*)
0161000a) jadalną skórką(+)
0161010Daktyle0,01 (*)0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)0,5
0161030Oliwki stołowe14
0161040Kumkwat0,01 (*)0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,090,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)0,01 (*)
0161990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe(+)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)0,050,2
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska0,01 (*)0,01 (*)
0162030Marakuja/Męczennica jadalna0,01 (*)0,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,01 (*)0,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/O-woc hurmy wirginijskiej0,01 (*)0,01 (*)
0162990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże(+)
0163010Awokado0,01 (*)0,01 (*)
0163020Banany0,150,01 (*)
0163030Mango0,20,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)0,5
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkocierniste-go/Owoce guanabany0,01 (*)0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE(+)
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,02 (*)
0211000a) ziemniaki0,10,01 (*)0,02
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,01 (*)
0213010Buraki0,040,05
0213020Marchew0,040,05
0213030Seler zwyczajny0,070,05
0213040Chrzan pospolity0,040,05
0213050Słonecznik bulwiasty0,040,05
0213060Pasternak0,040,05
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,040,05
0213080Rzodkiew zwyczajna0,150,7
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,040,05
0213100Brukiew/Karpiel0,040,01 (*)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,040,01 (*)
0213990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,20,02 (*)
0220010Czosnek0,040,01 (*)
0220020Cebula0,040,01 (*)
0220030Szalotka0,040,01 (*)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,01 (*)0,15
0220990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,070,5
0231020Papryka roczna0,11
0231030Oberżyny/Bakłażany0,30,7
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadal-na/Okra0,30,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,5
0232010Ogórki(+)0,05
0232020Korniszony0,15
0232030Cukinie0,15(+)
0232990Pozostałe (2)0,01 (*)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,06
0233010Melony(+)0,2
0233020Dynie olbrzymie0,01 (*)
0233030Arbuzy0,2
0233990Pozostałe (2)0,01 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,050,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0241000a) kapustne kwitnące0,10,3 (+)
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste0,3
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,04
0242020Kapusta głowiasta0,15
0242990Pozostałe (2)0,01 (*)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai0,31
0243020Jarmuż0,01 (*)0,4
0243990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0244000d) kalarepa(+)0,01 (*)0,04
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0251010Roszpunka warzywna1,58
0251020Sałaty0,151
0251030Endywia o liściach szerokich0,070,15 (+)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,70,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,70,7 (+)
0251060Rokietta siewna/rukola0,72 (+)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,72 (+)
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0252010Szpinak0,60,15 (+)
0252020Portulaka pospolita0,01 (*)0,01 (*)
0252030Boćwina0,20,15 (+)
0252990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,150,02 (*)0,70,05 (*)5
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260010Fasola (w strąkach)0,40,4 (+)
0260020Fasola (bez strąków)0,20,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,20,2
0260040Groch (bez strąków)0,20,2
0260050Soczewica0,20,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,40,4 (+)
0260020Fasola (bez strąków)0,20,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,20,2
0260040Groch (bez strąków)0,20,2
0260050Soczewica0,20,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0270010Szparagi0,020,01 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)0,01 (*)
0270030Seler0,030,7
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,20,7
0270050Karczochy zwyczajne0,150,01 (*)
0270060Pory0,070,1
0270070Rabarbar0,01 (*)0,02
0270080Pędy bambusa0,01 (*)0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)0,01 (*)
0270990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne0,01 (*)0,09 (+)
0280020Grzyby dzikie0,50,02 (*)
0280990Mchy i porosty0,01 (*)0,02 (*)
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,01 (*)0,05 (+)0,02 (*)
0300010Fasola0,08 (+)
0300020Soczewica0,01 (*)
0300030Groch0,08 (+)
0300040Łubin biały0,01 (*)
0300990Pozostałe (2)0,01 (*)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,02 (*)(+)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,050,2400,02 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401030Nasiona maku0,050,2400,3
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,01 (*)0,01 (*)400,02 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,050,2150,6 (+)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,02 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,050,2400,6 (+)
0401090Nasiona bawełny0,01 (*)0,20,5 (+)0,15
0401100Nasiona dyni0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)0,20,05 (*)0,3
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,050,2400,02 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)0,20,05 (*)0,02 (*)
0401990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,02 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)0,05 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,54
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)0,02 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,01 (*)0,02 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)0,02 (*)
0402990Pozostałe (2)0,01 (*)0,02 (*)
0500000ZBOŻA0,01 (*)(+)
0500010Jęczmień0,5 (+)0,540,9
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)0,020,02 (*)0,01 (*) (+)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,5 (+)0,330,9
0500060Ryż siewny0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02
0500070Żyto zwyczajne0,030,0530,06
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,030,0530,1
0500990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)0,01 (*) (+)0,1 (*)
0610000Herbaty0,05 (*)10 (+)
0620000Ziarna kawy0,05 (*)0,05 (*)
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów0,05 (*)
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski0,5
0631020Ketmia szczawiowa0,05 (*)
0631030Róża0,05 (*)
0631040Jaśmin0,05 (*)
0631050Lipa0,05 (*)
0631990Pozostałe (2)0,05 (*)
0632000b) liści i ziół50 (+)
0632010Truskawka0,5
0632020Aspalat prosty0,05 (*)
0632030Ostrokrzew paragwajski0,05 (*)
0632990Pozostałe (2)0,05 (*)
0633000c) korzeni0,05 (*)0,02 (+)
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05 (*)0,05 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,05 (*)0,05 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)0,05 (*)
0700000CHMIEL0,05 (*)0,05 (*)10 (+)0,1 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY(+)
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,08 (+)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski0,03
0820020Pieprz syczuański0,03
0820030Kminek zwyczajny0,03
0820040Kardamon malabarski2
0820050Jagody jałowca0,03
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)0,03
0820070Wanilia0,03
0820080Tamarynd0,03
0820990Pozostałe (2)0,01 (*)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)0,05 (*)0,050,1 (*)0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)0,05 (*)0,050,1 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)0,05 (*)0,050,1 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)0,05 (*)0,050,1 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,01 (*)(+)0,02 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 (*)0,02
0900020Trzcina cukrowa0,050,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,01 (*)0,05
0900990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO -ZWIERZĘTA LĄDOWE(+)
1010000Towary z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,02 (*)0,150,05 (*)0,1
1011020Tłuszcz0,02 (*)30,05 (*)0,01 (*)
1011030Wątroba0,05 (*)0,050,070,5
1011040Nerka0,05 (*)0,20,070,5
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,05 (*)0,5
1011990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,02 (*)0,020,090,1
1012020Tłuszcz0,0530,060,04
1012030Wątroba0,05 (*)0,050,50,5
1012040Nerka0,10,20,80,5
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,80,5
1012990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,02 (*)0,020,090,1
1013020Tłuszcz0,0530,060,04
1013030Wątroba0,05 (*)0,050,60,5
1013040Nerka0,10,20,80,5
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,80,5
1013990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,02 (*)0,150,090,1
1014020Tłuszcz0,0530,060,04
1014030Wątroba0,05 (*)0,050,60,5
1014040Nerka0,10,20,80,5
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,80,5
1014990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,02 (*)0,020,090,1
1015020Tłuszcz0,0530,060,04
1015030Wątroba0,05 (*)0,050,50,5
1015040Nerka0,10,20,80,5
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,80,5
1015990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu0,01 (*)0,05 (*)
1016010Mięśnie0,02 (*)0,02
1016020Tłuszcz0,02 (*)0,01 (*)
1016030Wątroba0,05 (*)0,02
1016040Nerka0,05 (*)0,01 (*)
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)0,02
1016990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,02 (*)0,020,090,1
1017020Tłuszcz0,0530,060,04
1017030Wątroba0,05 (*)0,050,50,5
1017040Nerka0,10,20,80,5
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)30,80,5
1017990Pozostałe (2)0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)0,02 (*)0,020,05
1020010Bydło0,07
1020020Owce0,15
1020030Kozy0,15
1020040Konie0,07
1020990Pozostałe (2)0,07
1030000Jaja ptasie0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,070,02 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,2
1050000Płazy i gady0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Chlomazon

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 sierpnia 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010 Ogórki

0233010 Melony

0244000 d) kalarepa

Fluoksastrobina (suma fluoksastrobiny i jej izomeru Z) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fluoksastrobina - kod 1000000 oprócz 1040000: »Fluoksastrobina (suma fluoksastrobiny, jej izomeru Z i jej metabolitu 6-(2-chlorofenoksy)-5-fluoro-4-pirymidynolu, wyrażona jako fluoksastrobina) (F)«

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 29 czerwca 2018 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500010 Jęczmień

0500050 Owies zwyczajny

Lambda-cyhalotryna (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Lambda-cyhalotryna - kod 1000000 z wyjątkiem 1040000: lambda-cyhalotryna, w tym inne mieszaniny izomerów składowych (suma izomerów)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120000 Orzechy z drzew orzechowych

0130000 Owoce ziarnkowe

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010 Morele

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140020 Czereśnie

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140030 Brzoskwinie

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140040 Śliwki

0140990 Pozostałe (2)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz niektórych metabolitów (związków Ia i XI) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0150000 Owoce jagodowe i drobne owoce

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0151000 a) winogrona

0152000 b) truskawki

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, stabilności przy przechowywaniu oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0153000 c) owoce leśne

0154000 d) pozostałe drobne owoce i jagody

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0161000 a) jadalną skórką

0162000 b) niejadalną skórką, małe

0163010 Awokado

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163020 Banany

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0163030 Mango

0163040 Papaja

0163050 Granaty/Jabłka granatu

0163060 Czerymoja

0163070 Gujawa/Gruszla

0163080 Ananasy

0163090 Owoce chlebowca

0163100 Owoce duriana właściwego

0163110 Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany

0163990 Pozostałe (2)

0210000 Warzywa korzeniowe i bulwiaste

0220010 Czosnek

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220020 Cebula

0220030 Szalotka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

0220990 Pozostałe (2)

0231000 a) Solanaceae i Malvaceae

0232000 b) dyniowate z jadalną skórką

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232010 Ogórki

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232020 Korniszony

0232030 Cukinie

0232990 Pozostałe (2)

0233000 c) dyniowate z niejadalną skórką

0234000 d) kukurydza cukrowa

0239000 e) pozostałe warzywa owocowe

0241000 a) kapustne kwitnące

0242000 b) kapustne głowiaste

0243000 c) kapustne liściowe

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0243010 Kapusta pekińska/Kapusta petsai

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0243020 Jarmuż

0243990 Pozostałe (2)

0244000 d) kalarepa

0251010 Roszpunka warzywna

0251020 Sałaty

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251030 Endywia o liściach szerokich

0251040 Rzeżucha i inne kiełki i pędy

0251050 Gorczycznik wiosenny

0251060 Rokietta siewna/rukola

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251070 Gorczyca sarepska

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251990 Pozostałe (2)

0252000 b) szpinak i podobne liście

0253000 c) liście winorośli lub podobne gatunki

0254000 d) rukiew wodna

0255000 e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256000 f) zioła, kwiaty jadalne

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0260000 Warzywa strączkowe

0270010 Szparagi

0270020 Karczochy hiszpańskie

0270030 Seler

0270040 Fenkuł włoski/Koper włoski

0270050 Karczochy zwyczajne

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270060 Pory

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270070 Rabarbar

0270080 Pędy bambusa

0270090 Rdzenie palmowe

0270990 Pozostałe (2)

0280000 Grzyby, mchy i porosty

0290000 Algi i organizmy prokariotyczne

0300000 JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH

0400000 NASIONA I OWOCE OLEISTE

0500010 Jęczmień

0500020 Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome

0500030 Kukurydza

0500040 Proso zwyczajne

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500050 Owies zwyczajny

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500060 Ryż siewny

0500070 Żyto zwyczajne

0500080 Sorgo japońskie

0500090 Pszenica zwyczajna

0500990 Pozostałe (2)

0600000 HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metod analitycznych oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0700000 CHMIEL

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0800000 PRZYPRAWY

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900000 ROŚLINY CUKRODAJNE

1000000 PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE

1010000 Towary z

1011000 a) świń

1011010 Mięśnie

1011020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1011990 Pozostałe (2)

1012000 b) bydła

1012010 Mięśnie

1012020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1012050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1012990 Pozostałe (2)

1013000 c) owiec

1013010 Mięśnie

1013020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1013050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1013990 Pozostałe (2)

1014000 d) kóz

1014010 Mięśnie

1014020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1014050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1014990 Pozostałe (2)

1015000 e) koniowatych

1015010 Mięśnie

1015020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015030 Wątroba

1015040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1015050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1015990 Pozostałe (2)

1016000 f) drobiu

1016010 Mięśnie

1016020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016030 Wątroba

1016040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1016050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1016990 Pozostałe (2)

1017000 g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych

1017010 Mięśnie

1017020 Tłuszcz

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji oraz dotyczące właściwości toksykologicznych niektórych innych metabolitów (związków Ia i XI) są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017030 Wątroba

1017040 Nerka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące niektórych metabolitów (związków Ia, IV i gamma-laktonu) powstałych w warunkach sterylizacji są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 6 lipca 2020 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1017050 Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

1017990 Pozostałe (2)

1020000 Mleko

Mepikwat (suma mepikwatu i jego soli wyrażona jako chlorek mepikwatu)

(+) Najnowsze dane pochodzące z monitorowania wskazują, że może wystąpić zanieczyszczenie krzyżowe nieoczyszczonych grzybów uprawnych pochodzące ze słomy poddanej w sposób zgodny z przepisami działaniu mepikwatu. Takiego zanieczyszczenia krzyżowego nie można całkowicie uniknąć we wszystkich przypadkach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni te informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 31 grudnia 2022 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0280010 Grzyby uprawne

(+) NDP obowiązujący do dnia 30 czerwca 2021 r. Po tej dacie obowiązywać będzie poziom 0,05 (*) mg/kg, chyba że zostanie on zmieniony rozporządzeniem.

0401090 Nasiona bawełny

Tiaklopryd

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0232030 Cukinie

0241000 a) kapustne kwitnące

0251030 Endywia o liściach szerokich

0251050 Gorczycznik wiosenny

0251060 Rokietta siewna/rukola

0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

0252010 Szpinak

0252030 Boćwina

0260010 Fasola (w strąkach)

0300010 Fasola

0300030 Groch

0401060 Ziarna rzepaku

0401080 Nasiona gorczycy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zaprawianiu nasion są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0500030 Kukurydza

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 23 lipca 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0610000 Herbaty

0632000 b) liści i ziół

0633000 c) korzeni

0810000 Przyprawy nasienne"

b) dodaje się kolumnę dotyczącą fenpikoksamidu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

Fenpikoksamid (F) (R)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany0,15
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,01 (*)
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,01 (*)
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,6
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,6
0500990Pozostałe (2)0,01 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z
1011000a) świń0,01 (*)
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,01 (*)
1012020Tłuszcz0,01 (*)
1012030Wątroba0,01 (*)
1012040Nerka0,02
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)
1012990Pozostałe (2)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,01 (*)
1013020Tłuszcz0,01 (*)
1013030Wątroba0,02
1013040Nerka0,02
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,01 (*)
1013990Pozostałe (2)0,01 (*)
1014000d) kóz0,01 (*)
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych0,01 (*)
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu0,01 (*)
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych0,01 (*)
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Fenpikoksamid (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fenpikoksamid - kod 1000000 oprócz 1040000: X12326349 wyrażony jako fenpikoksamid"

2) w części A załącznika III kolumny dotyczące chlorantraniliprolu, fenazachiny i walifenalatu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których

odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(NDP) (a)

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)FenazachinaWalifenalat
(1)(2)(3)(4)(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,70,50,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,050,01 (*)
0120010Migdały0,02
0120020Orzechy brazylijskie0,01 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,01 (*)
0120040Kasztany jadalne0,01 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,01 (*)
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,01 (*)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,01 (*)
0120080Orzechy pekan0,01 (*)
0120090Orzeszki piniowe0,01 (*)
0120100Orzeszki pistacjowe0,01 (*)
0120110Orzechy włoskie0,01 (*)
0120990Pozostałe (2)0,01 (*)
0130000Owoce ziarnkowe0,50,10,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe10,01 (*)
0140010Morele0,3
0140020Czereśnie0,3
0140030Brzoskwinie0,5
0140040Śliwki0,3
0140990Pozostałe (2)0,3
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona10,20,2
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki110,01 (*)
0153000c) owoce leśne10,01 (*)0,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie1,5
0154020Żurawiny1
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)1
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)1
0154050Róża dzika1
0154060Morwy (czarne i białe)1
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny1
0154990Pozostałe (2)1
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)0,01 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)0,01 (*)
0163020Banany0,01 (*)0,2
0163030Mango0,01 (*)0,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,40,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)0,01 (*)
0163990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,02
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,06
0213020Marchew0,08
0213030Seler zwyczajny0,06
0213040Chrzan pospolity0,06
0213050Słonecznik bulwiasty0,06
0213060Pasternak0,06
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,06
0213080Rzodkiew zwyczajna0,5
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,06
0213100Brukiew/Karpiel0,06
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,06
0213990Pozostałe (2)0,06
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek0,5
0220020Cebula0,5
0220030Szalotka0,5
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,01 (*)
0220990Pozostałe (2)0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,60,50,8
0231020Papryka roczna10,50,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,60,50,8
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,60,01 (*)0,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,60,01 (*)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,30,01 (*)
0232010Ogórki0,2
0232020Korniszony0,01 (*)
0232030Cukinie0,2
0232990Pozostałe (2)0,01 (*)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,30,01 (*)
0233010Melony0,1
0233020Dynie olbrzymie0,01 (*)
0233030Arbuzy0,1
0233990Pozostałe (2)0,01 (*)
0234000d) kukurydza cukrowa0,20,01 (*)0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,20,01 (*)0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły1
0241020Kalafiory0,6
0241990Pozostałe (2)0,6
0242000b) Ljp ustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,01 (*)
0242020Kapusta głowiasta2
0242990Pozostałe (2)0,01 (*)
0243000c) Ljp ustne liściowe20
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa0,01 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne200,01 (*)
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna0,01 (*)
0251020Sałaty8
0251030Endywia o liściach szerokich0,01 (*)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola0,01 (*)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,01 (*)
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta jcykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,01 (*)
0256010Trybuła
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,80,1
0260020Fasola (bez strąków)0,01 (*)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)20,01 (*)
0260040Groch (bez strąków)0,01 (*)0,01 (*)
0260050Soczewica0,01 (*)0,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi0,01 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)
0270030Seler10
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne2
0270060Pory0,01 (*)
0270070Rabarbar0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)
0270990Pozostałe (2)0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,06
0401030Nasiona maku0,01 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika2
0401060Ziarna rzepaku2
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,05
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,3
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,01 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe (2)0,01 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień0,02
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,02
0500030Kukurydza0,02
0500040Proso zwyczajne0,02
0500050Owies zwyczajny0,02
0500060Ryż siewny0,4
0500070Żyto zwyczajne0,02
0500080Sorgo japońskie0,02
0500090Pszenica zwyczajna0,02
0500990Pozostałe (2)0,02
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃ-CZYN STRĄKOWY0,02 (*)0,02 (*)
0610000Herbaty10
0620000Ziarna kawy0,01 (*)
0630000Napary ziołowe z0,01 (*)
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe0,01 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,01 (*)
0700000CHMIEL400,01 (*)0,02 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0840030Kurkuma0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,02 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,02
0900020Trzcina cukrowa0,5
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,02
0900990Pozostałe (2)0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE0,01 (*)0,01 (*)
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,2
1011020Tłuszcz0,2
1011030Wątroba0,2
1011040Nerka0,2
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,2
1011990Pozostałe (2)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,2
1012020Tłuszcz0,2
1012030Wątroba0,2
1012040Nerka0,2
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,2
1012990Pozostałe (2)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,2
1013020Tłuszcz0,2
1013030Wątroba0,2
1013040Nerka0,2
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,2
1013990Pozostałe (2)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,2
1014020Tłuszcz0,2
1014030Wątroba0,2
1014040Nerka0,2
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,2
1014990Pozostałe (2)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,2
1015020Tłuszcz0,2
1015030Wątroba0,2
1015040Nerka0,2
1015050 1015990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki) Pozostałe (2)0,2 0,01 (*)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,01 (*)
1016020Tłuszcz0,08
1016030Wątroba0,07
1016040Nerka0,07
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,07
1016990Pozostałe (2)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,2
1017020Tłuszcz0,2
1017030Wątroba0,2
1017040Nerka0,2
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,2
1017990Pozostałe (2)0,01 (*)
1020000Mleko0,05
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,2
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I."

3) w załączniku IV dodaje się następującą pozycję w porządku alfabetycznym: "Olej cebulowy";
4) w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą cyklaniliprolu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

Cyklaniliprol
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)

(*) Granica oznaczalności

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I."

1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
3 Rozporządzenie (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiające procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz.U. L 31 z 1.2.2002, s. 1).
4 "Revision of the review of the existing maximum residue levels for the active substance lambda-cyhalothrin" (Rewizja przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lambda-cyhalotryny). Dziennik EFSA 2015;13(12):4324.
5 Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for clomazone in chamomiles and plantains"

(Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chlomazonu w kwiatach

i liściach rumianku i babki zwyczajnej). Dziennik EFSA 2018;16(6):5316.

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluoxastrobin in oilseeds" (Uzasadniona opinia

dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluoksastrobiny w nasionach oleistych). Dziennik

EFSA 2018;16(7):5381."Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for mepiquat in various oilseeds and animal

commodities" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości mepikwatu

w różnych nasionach oleistych i produktach pochodzenia zwierzęcego). Dziennik EFSA 2018;16(7):5380.

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for thiacloprid in corn gromwell seeds and radish"

(Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tiakloprydu w nasionach

nawrotu polnego i w rzodkwi). Dziennik EFSA 2018;16(6):5313."Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for valifenalate in various crops" (Uzasadnionaopinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości walifenalatu w różnych uprawach).Dziennik EFSA 2018;16(6):5289."Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for chlorantraniliprole in hops" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia tolerancji importowej w odniesieniu do chlorantraniliprolu w chmielu). Dziennik EFSA 2018;16(6):5312."Reasoned opinion on the setting of an import tolerance for fenazaquin in almonds" (Uzasadniona opinia dotycząca określenia

tolerancji importowej w odniesieniu do fenazachiny w migdałach). Dziennik EFSA 2018;16(7):5330.

6 "Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels (MRLs) for fluoxastrobin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Uzasadniona opinia dotycząca przeglądu obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) fluoksastrobiny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2012;10(12):3012.
7 Rozporządzenie Komisji (UE) 2016/1003 z dnia 17 czerwca 2016 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny acekwinocylu, acetamiprydu, benzowyndiflupyru, bromoksynilu, fludioksonilu, fluopikolidu, fosetylu, mepikwatu, prochinazydu, propamokarbu, proheksadionu i tebukonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 167 z 24.6.2016, s. 46).
8 Rozporządzenie Komisji (UE) 2018/960 z dnia 5 lipca 2018 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości lambda-cyhalotryny w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 169 z 6.7.2018, s. 27).
9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczące wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylające dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz.U. L 309 z 24.11.2009, s. 1).
10 "Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenpicoxamid (XDE-777)" (Wnioski z wzajemnej weryfikacji oceny ryzyka stwarzanego przez pestycydy, dotyczącej substancji czynnej fenpikoksamid (XDE-777)). Dziennik EFSA 2018;16(1):5146.
11 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/1295 z dnia 26 września 2018 r. w sprawie zatwierdzenia substancji podstawowej olej cebulowy, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin, oraz w sprawie zmiany załącznika do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 540/2011 (Dz.U. L 243 z 27.9.2018, s. 7).
12 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/357 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie niezatwierdzenia substancji czynnej cyklani-liprol, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 dotyczącym wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin (Dz.U. L 54 z 1.3.2017, s. 4).