Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.22.13

| Akt oczekujący
Wersja od: 24 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/89
z dnia 18 stycznia 2019 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromadiolonu, etofenproksu, paklobutrazolu i penkonazolu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) etofenproksu i paklobutrazolu określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP penkonazolu określono w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia. W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 nie określono NDP bromadiolonu, a ponieważ ta substancja czynna nie jest włączona do załącznika IV do tego rozporządzenia, stosuje się wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do bromadiolonu Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 2 . Wszystkie dotychczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające bromadiolon są ograniczone do stosowania wyłącznie w charakterze rodentycydu i nie obejmują bezpośredniego stosowania na roślinach jadalnych. Należy zatem wyznaczyć NDP na poziomie wzorcowej granicy oznaczalności. Te wartości wzorcowe należy określić w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 zgodnie z art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(3) W odniesieniu do etofenproksu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 3 . Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do kasztanów jadalnych, orzechów laskowych/orzechów leszczyny pospolitej, jabłek, gruszek, moreli, czereśni, śliwek, winogron, truskawek, jeżyn, malin (czerwonych i żółtych), borówek amerykańskich, porzeczek (czarnych, czerwonych i białych), agrestu (zielonego, czerwonego i żółtego), fig, szaronu/persymony/kaki/humy wschodniej, granatów/jabłek granatu, ziemniaków, czosnku, cebuli, pomidorów, papryki rocznej, oberżyn/bakłażanów, brukselki/kapusty brukselskiej, kapusty głowiastej, fasoli (w strąkach), fasoli (bez strąków), łubinu białego (suchego), zbóż, korzeni buraka cukrowego, towarów ze świń (mięśni, wątroby i nerki), z bydła (mięśni, wątroby i nerki), z owiec (mięśni, wątroby i nerki), z kóz (mięśni, wątroby i nerki), z koniowatych (mięśni, wątroby i nerki), z pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych (mięśni, wątroby i nerki) oraz mleka (owczego i koziego). W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim/limonek, mandarynek, brzoskwiń, kiwi (zielonego, czerwonego, żółtego), melonów, dyń olbrzymich, arbuzów, roszpunki warzywnej, sałat, endywii szerokolistnej, rzeżuchy i innych kiełków i pędów, rokietty siewnej/rukoli, szpinaku, boćwiny, trybuli, szczypiorku, liści selera, pietruszki - naci, szałwii lekarskiej, rozmarynu lekarskiego, tymianku pospolitego/macierzanki tymianku, bazylii pospolitej i kwiatów jadalnych, liści laurowych/wawrzynu szlachetnego/lauru szlachetnego, estragonu, soczewicy (świeżej), fasoli (suchej), ziaren rzepaku, tkanki tłuszczowej świń, bydła, owiec, kóz i koniowatych, towarów z drobiu (mięśni, tkanki tłuszczowej i wątroby), mleka (krowiego, owczego, koziego i końskiego) oraz jaj ptasich pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do paklobutrazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 4 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości na paklobutrazol (sumę izomerów składowych). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do jabłek, gruszek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owoców nieśplika japońskiego/owoców miszpelnika japońskiego, moreli, brzoskwiń, śliwek, winogron, oliwek stołowych, siemienia lnianego, ziaren sezamu, ziaren rzepaku, nasion gorczycy, nasion ogórecznika lekarskiego, nasion lnicznika siewnego, nasion konopi siewnych, oliwek do produkcji oliwy, towarów z bydła (mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki) oraz z koniowatych (mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki). NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd.

(5) W odniesieniu do penkonazolu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 5 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości na penkonazol (sumę izomerów składowych). Urząd zalecił obniżenie NDP w odniesieniu do migdałów, orzechów laskowych/orzechów leszczyny pospolitej, orzechów włoskich, jabłek, gruszek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owoców nieśplika japońskiego, moreli, truskawek, porzeczek (czarnych, czerwonych i białych), ogórków, korniszonów, cukinii, grochu (w strąkach i bez strąków), karczochów zwyczajnych, chmielu, towarów z bydła (mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki), z koniowatych (mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki), z drobiu (mięśni, tkanki tłuszczowej, wątroby i nerki), mleka oraz jaj ptasich. W odniesieniu do innych produktów Urząd zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących czereśni, brzoskwiń, śliwek, winogron, jeżyn, malin (czerwonych i żółtych), agrestu (zielonego, czerwonego i żółtego), papryki rocznej, oberżyn/bakłażanów, melonów, dyń olbrzymich i arbuzów pewne informacje nie są dostępne i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Te NDP zostaną poddane przeglądowi, w ramach którego uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje importowe ani kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL), NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub należy stosować wartość wzorcową NDP, jak przewidziano w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7) Komisja skonsultowała się z laboratoriami referencyjnymi Unii Europejskiej do spraw pozostałości pestycydów w związku z potrzebą dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w wyniku rozwoju technicznego w przypadku niektórych towarów konieczne jest ustalenie określonych granic oznaczalności.

(8) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(11) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepis przejściowy dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(12) Należy przewidzieć odpowiednio długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(13) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W odniesieniu do substancji czynnych etofenproks, paklobutrazol i penkonazol we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem stosuje się nadal w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane w Unii lub wwiezione do Unii przed dniem 13 sierpnia 2019 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 13 sierpnia 2019 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 stycznia 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) dodaje się kolumny dotyczące etofenproksu i paklobutrazolu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Etofenproks (F)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe1,5
0110010Grejpfruty(+)
0110020Pomarańcze(+)
0110030Cytryny(+)
0110040Limy/limonki(+)
0110050Mandarynki(+)
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka0,7
0130020Gruszki0,7
0130030Pigwy0,01 (*)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,01 (*)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,01 (*)
0130990Pozostałe (2)0,01 (*)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,6 (+)
0140020Czereśnie0,8 (+)
0140030Brzoskwinie0,6
0140040Śliwki0,01 (*)
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona4 (+)
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,01 (*)
0153000c) owoce leśne0,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle0,01 (*)
0161020Figi0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe0,01 (*)
0161040Kumkwat0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,8 (+)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0161990Pozostałe (2)0,01 (*)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)1 (+)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska0,01 (*)
0162030Marakuja/Męczennica jadalna0,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,01 (*)
0162990Pozostałe (2)0,01 (*)
0163000c) niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,7 (+)
0231020Papryka roczna0,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,01 (*)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,01 (*)
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące0,4
0241010Brokuły(+)
0241020Kalafiory(+)
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,01 (*)
0242020Kapusta głowiasta0,7 (+)
0242990Pozostałe (2)0,01 (*)
0243000c) kapustne liściowe0,01 (*)
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa0,01 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna3 (+)
0251020Sałaty3 (+)
0251030Endywia o liściach szerokich3 (+)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy3 (+)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola3 (+)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,01 (*)
0251990Pozostałe (2)0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście
0252010Szpinak3 (+)
0252020Portulaka pospolita0,01 (*)
0252030Boćwina3 (+)
0252990Pozostałe (2)0,01 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne3
0256010Trybula(+)
0256020Szczypiorek(+)
0256030Liście selera(+)
0256040Pietruszka - nać(+)
0256050Szałwia lekarska(+)
0256060Rozmaryn lekarski(+)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek(+)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne(+)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny(+)
0256100Estragon(+)
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)0,4 (+)
0260020Fasola (bez strąków)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,01 (*)
0260040Groch (bez strąków)0,01 (*)
0260050Soczewica0,01 (*)
0260990Pozostałe (2)0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010Fasola0,05 (+)
0300020Soczewica0,01 (*)
0300030Groch0,01 (*)
0300040Łubin biały0,01 (*)
0300990Pozostałe (2)0,01 (*)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)
0401030Nasiona maku0,01 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,01 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,05 (+)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,01 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,01 (*)
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,01 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe (2)0,01 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,05 (+)
1011020Tłuszcz1,5 (+)
1011030Wątroba0,05 (+)
1011040Nerka0,05 (+)
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1011990Pozostałe (2)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,06 (+)
1012020Tłuszcz2 (+)
1012030Wątroba0,06 (+)
1012040Nerka0,07 (+)
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)2
1012990Pozostałe (2)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,05 (+)
1013020Tłuszcz1,5 (+)
1013030Wątroba0,05 (+)
1013040Nerka0,05 (+)
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1013990Pozostałe (2)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,05 (+)
1014020Tłuszcz1,5 (+)
1014030Wątroba0,05 (+)
1014040Nerka0,05 (+)
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1014990Pozostałe (2)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,06 (+)
1015020Tłuszcz2 (+)
1015030Wątroba0,06 (+)
1015040Nerka0,07 (+)
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)2
1015990Pozostałe (2)0,01 (*)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,01 (*)
1016020Tłuszcz0,04 (+)
1016030Wątroba0,01 (*)
1016040Nerka0,01 (*)
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,04
1016990Pozostałe (2)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,05 (+)
1017020Tłuszcz1,5 (+)
1017030Wątroba0,05 (+)
1017040Nerka0,05 (+)
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)1,5
1017990Pozostałe (2)0,01 (*)
1020000Mleko(+)
1020010Bydło0,07
1020020Owce0,04
1020030Kozy0,04
1020040Konie0,07
1020990Pozostałe (2)0,04
1030000Jaja ptasie0,015 (+)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*)Granica oznaczalności
(**)Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
(F)Rozpuszczalny w tłuszczach
Etofenproks (F)
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0140010Morele
0140020Czereśnie
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0231010Pomidory
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0242020Kapusta głowiasta
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251060Rokietta siewna/rukola
0252010Szpinak
0252030Boćwina
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0260010Fasola (w strąkach)
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300010Fasola
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0401060Ziarna rzepaku
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011030Wątroba
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1011040Nerka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1012030Wątroba
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1012040Nerka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1013030Wątroba
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1013040Nerka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1014030Wątroba
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, metabolizmu i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1014040Nerka
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu i metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1016020Tłuszcz
(+)uropejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie
1030010Kury"

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Paklobutrazol

(suma izomerów składowych)

(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe0,05
0130010Jabłka(+)
0130020Gruszki(+)
0130030Pigwy(+)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej(+)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego(+)
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,15 (+)
0140020Czereśnie0,01 (*)
0140030Brzoskwinie0,15 (+)
0140040Śliwki0,01 (*)
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)
0840990Pozostałe (2)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*)Granica oznaczalności
(**)Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
Paklobutrazol (suma izomerów składowych)
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0140010Morele
0140030Brzoskwinie"
b) kolumna dotycząca penkonazolu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Penkonazol

(suma izomerów składowych) (F)

(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka0,15 (+)
0130020Gruszki0,15 (+)
0130030Pigwy0,15 (+)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,15 (+)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,07 (+)
0130990Pozostałe (2)0,01 (*)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,08 (+)
0140020Czereśnie0,15 (+)
0140030Brzoskwinie0,15 (+)
0140040Śliwki0,09 (+)
0140990Pozostałe (2)0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,5 (+)
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,3 (+)
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny0,1 (+)
0153020Jeżyny popielice0,01 (*)
0153030Maliny (czerwone i żółte)0,1 (+)
0153990Pozostałe (2)0,01 (*)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie0,01 (*)
0154020Żurawiny0,01 (*)
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)0,1 (+)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)0,1 (+)
0154050Róża dzika0,01 (*)
0154060Morwy (czarne i białe)0,01 (*)
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny0,01 (*)
0154990Pozostałe (2)0,01 (*)
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory0,1 (+)
0231020Papryka roczna0,2 (+)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,1 (+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe (2)0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,06
0232010Ogórki(+)
0232020Korniszony(+)
0232030Cukinie(+)
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,15 (+)
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)0,05 (*)
0840990Pozostałe (2)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Towary z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*)Granica oznaczalności
(**)Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.
(F)= Rozpuszczalny w tłuszczach
Penkonazol (suma izomerów składowych) (F)
(+)Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw i badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 24 stycznia 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153010Jeżyny
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)"
2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A skreśla się kolumny dotyczące etofenproksu i paklobutrazolu;
b) w części B skreśla się kolumnę dotyczącą penkonazolu;
3) w załączniku V dodaje się kolumnę dotyczącą bromadiolonu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Bromadiolon
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe (2)
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe (2)
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe (2)
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe (2)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe (2)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe (2)
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe (2)
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe (2)
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe (2)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE0,01 (*)
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe (2)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew zwyczajna
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe (2)
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe (2)
0230000Warzywa owocowe
0231000a) Solanaceae i Malvaceae
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe (2)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe (2)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe (2)
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe (2)
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe (2)
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe (2)
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe (2)
0252000b) szpinak i podobne liście
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe (2)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000d) rukiew wodna
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000f) zioła, kwiaty jadalne
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe (2)
0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe (2)
0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe (2)
0280000Grzyby, mchy i porosty
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe (2)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe (2)
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe (2)
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe (2)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,01 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe (2)
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe (2)
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe (2)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,01 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,01 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe (2)
0820000Przyprawy owocowe0,01 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe (2)
0830000Przyprawy korowe0,01 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe (2)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,01 (*)
0840020Imbir lekarski (10)0,01 (*)
0840030Kurkuma0,01 (*)
0840040Chrzan pospolity (11)0,01 (*)
0840990Pozostałe (2)
0850000Przyprawy pączkowe0,01 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe (2)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,01 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe (2)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,01 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe (2)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe (2)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE0,01 (*)
1010000Towary z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe (2)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe (2)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe (2)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe (2)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe (2)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe (2)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe (2)
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe (2)
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe (2)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele (7)
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
1100000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - RYBY, PRODUKTY RYBNE I POZOSTAŁE MORSKIE I SŁODKOWODNE PRODUKTY SPOŻYWCZE (8)
1200000PRODUKTY LUB CZĘŚCI PRODUKTÓW UŻYWANE WYŁĄCZNIE DO PRODUKCJI PASZ (8)
1300000PRZETWORZONE PRODUKTY SPOŻYWCZE (9)
(*)Granica oznaczalności
(a)Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I."
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels for bromadiolone according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromadiolonu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(5):4835.
3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels for etofenprox according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofenproksu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(8):4964.
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels for paclobutrazol according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości paklobutrazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(8):4974.
5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels for penconazole according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości penkonazolu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2017;15(6):4853.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.