Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.151.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 4 lipca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/978
z dnia 9 czerwca 2017 r.
zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu; heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyny i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) fluopyramu i nikotyny określono w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP profenofosu, heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksach-lorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru, a także lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) określono w załączniku II do tego rozporządzenia oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) Jeśli chodzi o fluopyram, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 270/2012 2  ustanowiono tymczasowe NDP tej substancji w odniesieniu do kilku produktów, obowiązujące do dnia 31 grudnia 2013 r., w oczekiwaniu na przedłożenie dalszych danych dotyczących pozostałości. Rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1004/2013 3  przedłużono ważność tych NDP do dnia 19 października 2015 r. w oczekiwaniu na ocenę tych danych. Na podstawie uzasadnionej opinii Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności 4 , zwanego dalej "Urzędem", należy obniżyć do odnośnej granicy oznaczalności tymczasowe NDP dotyczące roślin psiankowatych, pozostałych warzyw owocowych, karczochów hiszpańskich, selera, kopru włoskiego, pozostałych warzyw łodygowych, nasion bawełny, pozostałych nasion oleistych, prosa zwyczajnego, pozostałych zbóż, naparów ziołowych z wszelkich pozostałych części rośliny, przypraw nasiennych, kminku zwyczajnego i innych roślin cukrodajnych, w odniesieniu do których nie przedłożono danych, oraz kukurydzy cukrowej, w odniesieniu do której badania pozostałości dla upraw pierwotnych i roślin uprawianych zmianowo wykazują, że pozostałości są poniżej granicy oznaczalności.

(3) W odniesieniu do heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru i lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) Urząd przedstawił Komisji dane z monitorowania, ukazujące, że pozostałości nie występują już na poziomach powyżej odnośnych NDP lub granicy oznaczalności oraz że dzięki nowym metodom analitycznym są możliwe do osiągnięcia niższe granice oznaczalności, a ponadto metody te umożliwiają odróżnienie poszczególnych izomerów heksachlorocykloheksanu (HCH). Należy zatem zmienić niektóre obecne NDP i granice oznaczalności heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer i lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) oraz skreślić NDP heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru.

(4) Jeśli chodzi o nikotynę, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 401/2015 5  ustanowiono tymczasowe NDP tej substancji w odniesieniu do róży dzikiej, ziół i kwiatów jadalnych, grzybów dzikich, herbaty, naparów ziołowych i przypraw obowiązujące do dnia 19 października 2016 r., w oczekiwaniu na przedłożenie i ocenę nowych danych i informacji dotyczących naturalnego występowania lub tworzenia się nikotyny w przedmiotowych produktach. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowych produktach, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Urząd i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedstawiły najnowsze dane z monitorowania, które wskazują, że pozostałości tej substancji w dalszym ciągu występują w tych produktach. Należy zatem dalej monitorować poziomy nikotyny w tych produktach oraz przedłużyć ważność tych NDP do pięciu lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(5) Jeśli chodzi o profenofos, rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1096/2014 6  ustanowiono tymczasowe NDP tej substancji w odniesieniu do świeżych ziół i naparów ziołowych, w oczekiwaniu na przedłożenie danych z monitorowania dotyczących występowania tych substancji w wymienionych produktach. Urząd i podmioty prowadzące przedsiębiorstwa spożywcze przedstawiły najnowsze dane z monitorowania, które wskazują, że pozostałości tej substancji w dalszym ciągu występują w tych produktach. Należy zatem dalej monitorować poziomy profenofosu w tych produktach oraz przedłużyć ważność tych NDP do pięciu lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(7) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi zostały uwzględnione.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(9) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dla produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(10) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

W odniesieniu do substancji czynnych fluopyram; heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer; heksachlorocykloheksan (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru; lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)); nikotyna i profenofos we wszystkich produktach oraz na ich powierzchni rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem ma nadal zastosowanie do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 4 stycznia 2018 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 4 stycznia 2018 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 9 czerwca 2017 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 7  

W załącznikach II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) kolumna dotycząca profenofosu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Profenofos (F)
(1)(2)(3)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110 0120990Orzechy włoskie

Pozostałe

0130000Owoce ziarnkowe0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej(**)
0130050 0130990Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

Pozostałe

(**)
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040 0140990Śliwki

Pozostałe

0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,01 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika(**)
0154060Morwy (czarne i białe)(**)
0154070Głóg włoski(**)
0154080Bez czarny(**)
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola(**)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia(**)
0161070Czapetka kuminowa(**)
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska(**)
0162050Caimito(**)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej(**)
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany0,01 (*)
0163030Mango0,2
0163040Papaja0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja(**)
0163070Gujawa/Gruszla(**)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca(**)
0163100Owoce duriana właściwego(**)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany(**)
0163990Pozostałe0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata(**)
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe0,02 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory10
0231020Papryka roczna0,01 (*) (+)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,01 (*)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,01 (*)
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny(**)
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska(**)
0251080 0251990Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

Pozostałe

0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita(**)
0252030 0252990Boćwina Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki(**)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,05 (+)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska(**)
0256060Rozmaryn lekarski(**)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek(**)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne(**)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny(**)
0256100Estragon(**)
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa(**)
0270090Rdzenie palmowe(**)
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne(**)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,02 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,02 (*)
0401030Nasiona maku0,02 (*)
0401040Ziarna sezamu0,02 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,02 (*)
0401060Ziarna rzepaku0,02 (*)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,02 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,02 (*)
0401090Nasiona bawełny3
0401100Nasiona dyni0,02 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego(**)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego(**)
0401130Nasiona lnicznika siewnego(**)
0401140Nasiona konopi siewnych0,02 (*)
0401150Rącznik pospolity(**)
0401990Pozostałe0,02 (*)
0402000Owoce oleiste0,02 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych(**)
0402030Owoce palm olejowych(**)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe(**)
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000Herbaty0,05 (*)
0620000Ziarna kawy(**)
0630000Napary ziołowe z(**)
0631000a) kwiatów(**)
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski(**)
0631020Ketmia szczawiowa(**)
0631030Róża(**)
0631040Jaśmin(**)
0631050Lipa(**)
0631990Pozostałe(**)
0632000b) liści i ziół(**)
0632010Truskawka(**)
0632020Aspalat prosty(**)
0632030Ostrokrzew paragwajski(**)
0632990Pozostałe(**)
0633000c) korzeni(**)
0633010Kozłek lekarski(**)
0633020Żeń-szeń(**)
0633990Pozostałe(**)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny(**)
0640000Ziarna kakaowe(**)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański(**)
0700000CHMIEL0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY(**)
0810000Przyprawy nasienne(**)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż(**)
0810020Kminek czarny/Czarny kmin(**)
0810030Seler(**)
0810040Kolendra siewna(**)
0810050Kmin rzymski(**)
0810060Koper ogrodowy(**)
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski(**)
0810080Kozieradka pospolita(**)
0810090Gałka muszkatołowa(**)
0810990Pozostałe(**)
0820000Przyprawy owocowe(**)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski(**)
0820020Pieprz syczuański(**)
0820030Kminek zwyczajny(**)
0820040Kardamon malabarski(**)
0820050Jagody jałowca(**)
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)(**)
0820070Wanilia(**)
0820080Tamarynd(**)
0820990Pozostałe(**)
0830000Przyprawy korowe(**)
0830010Cynamon(**)
0830990Pozostałe(**)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe(**)
0840010Lukrecja(**)
0840020Imbir(**)
0840030Kurkuma(**)
0840040Chrzan pospolity(**)
0840990Pozostałe(**)
0850000Przyprawy pączkowe(**)
0850010Goździki(**)
0850020Kapary(**)
0850990Pozostałe(**)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych(**)
0860010Szafran(**)
0860990Pozostałe(**)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona(**)
0870010Kwiat muszkatołowy(**)
0870990Pozostałe(**)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE(**)
0900010Korzenie buraka cukrowego(**)
0900020Trzcina cukrowa(**)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie(**)
0900990Pozostałe(**)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,05
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050 1014990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

1015000e) koniowatych(**)
1015010Mięśnie(**)
1015020Tkanka tłuszczowa(**)
1015030Wątroba(**)
1015040Nerka(**)
1015050 1015990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

(**)

(**)

1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050 1016990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych(**)
1017010Mięśnie(**)
1017020Tkanka tłuszczowa(**)
1017030Wątroba(**)
1017040Nerka(**)
1017050 1017990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

(**)

(**)

1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040 1020990Konie

Pozostałe

1030000Jaja ptasie0,02 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki(**)
1030030Gęsi(**)
1030040 1030990Przepiórki

Pozostałe

(**)

(**)

1040000Miód i pozostałe produkty pszczele(**)
1050000Płazy i gady(**)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe(**)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe(**)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.

Profenofos (F)
(+) Następujący NDP ma zastosowanie do papryki ostrej: 3 mg/kg.
0231020 Papryka roczna
(+) Dane z monitorowania przeprowadzonego w latach 2012-2015 wykazują, że pozostałości profenofosu występują w ziołach. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0256000 f) zioła, kwiaty jadalne
0256010 Trybula
0256020 Szczypiorek
0256030 Liście selera
0256040 Pietruszka - nać
0256990 Pozostałe"
b) skreśla się kolumny dotyczące heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) oraz heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru;
2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A kolumny dotyczące fluopyramu i nikotyny otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Fluopyram (R)Nikotyna
(1)(2)(3)(4)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały0,05
0120020Orzechy brazylijskie0,05
0120030Orzechy nerkowca0,05
0120040Kasztany jadalne0,05
0120050Orzechy kokosowe0,04
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,05
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,05
0120080Orzechy pekan0,05
0120090Orzeszki piniowe0,05
0120100Orzeszki pistacjowe0,05
0120110Orzechy włoskie0,05
0120990Pozostałe0,05
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka0,6
0130020Gruszki0,5
0130030Pigwy0,5
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,5
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,5
0130990Pozostałe0,5
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele1,5
0140020Czereśnie1,5
0140030Brzoskwinie1,5
0140040Śliwki0,5
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona1,5
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki2
0153000c) owoce leśne3
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody3
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika0,3 (+)
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany0,8
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja0,01 (*)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki0,1
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,1
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,3
0213020Marchew0,4
0213030Seler zwyczajny0,3
0213040Chrzan pospolity0,3
0213050Słonecznik bulwiasty0,3
0213060Pasternak0,3
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,3
0213080Rzodkiew0,3
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,3
0213100Brukiew/Karpiel0,3
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,3
0213990Pozostałe0,3
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,1
0220020Cebula0,1
0220030Szalotka0,1
0220040 0220990Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

Pozostałe

2

0,1

0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,9
0231020Papryka roczna2
0231030Oberżyny/Bakłażany0,9
0231040 0231990Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra

Pozostałe

0,01 (*)

0,01 (*)

0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,5
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030 0232990Cukinie

Pozostałe

0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,4
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030 0233990Arbuzy

Pozostałe

0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły0,3
0241020 0241990Kalafiory

Pozostałe

0,2

0,2

0242000b) kapustne głowiaste0,3
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 0242990Kapusta głowiasta Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai0,7
0243020 0243990Jarmuż

Pozostałe

0,1

0,1

0244000d) kalarepa0,1
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna15
0251020Sałaty15
0251030Endywia o liściach szerokich1,5
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy15
0251050Gorczycznik wiosenny15
0251060Rokietta siewna/rukola15
0251070Gorczyca sarepska15
0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw

kapustnych)

15
0251990Pozostałe15
0252000b) szpinak i podobne liście0,2
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030 0252990Boćwina

Pozostałe

0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,1
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,3
0256000f) zioła, kwiaty jadalne80,4 (+)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100 0256990Estragon

Pozostałe

0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)1
0260020Fasola (bez strąków)0,2
0260030Groch (w strąkach)1,5
0260040Groch (bez strąków)0,2
0260050 0260990Soczewica

Pozostałe

0,2

0,9

0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi0,01 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)
0270030Seler0,01 (*)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne0,5
0270060Pory0,7
0270070Rabarbar0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie0,04 (+)
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,4
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,3
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,03
0401030Nasiona maku0,3
0401040Ziarna sezamu0,3
0401050Ziarna słonecznika0,3
0401060Ziarna rzepaku1
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,2
0401080Nasiona gorczycy0,3
0401090Nasiona bawełny0,02 (*)
0401100Nasiona dyni0,3
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,3
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,3
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,3
0401140Nasiona konopi siewnych0,3
0401150Rącznik pospolity0,3
0401990Pozostałe0,02 (*)
0402000Owoce oleiste0,02 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień0,2
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,2
0500030Kukurydza0,02
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)
0500050Owies zwyczajny0,2
0500060Ryż siewny0,01 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,8
0500080Sorgo japońskie1,5
0500090 0500990Pszenica zwyczajna

Pozostałe

0,8

0,01 (*)

0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000Herbaty0,05 (*)0,6 (+)
0620000Ziarna kawy0,05 (*)
0630000Napary ziołowe z0,5 (+)
0631000a) kwiatów0,1
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050 0631990Lipa

Pozostałe

0632000b) liści i ziół0,1
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030 0632990Ostrokrzew paragwajski

Pozostałe

0633000c) korzeni2,5
0633010Kozłek lekarski
0633020 0633990Żeń-szeń

Pozostałe

0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,05 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)
0700000CHMIEL3
0800000PRZYPRAWY(+)
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,3
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)0,3
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)4
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe4
0840010Lukrecja0,3
0840020Imbir0,3
0840030Kurkuma0,3
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,3
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)4
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)4
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)4
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego0,1
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,1
0900990Pozostałe0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,8
1011020Tkanka tłuszczowa0,5
1011030Wątroba5
1011040Nerka0,8
1011050 1011990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

0,7

0,02 (*)

1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,8
1012020Tkanka tłuszczowa0,5
1012030Wątroba5
1012040Nerka0,8
1012050 1012990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

0,7

0,02 (*)

1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,8
1013020Tkanka tłuszczowa0,5
1013030Wątroba5
1013040Nerka0,8
1013050 1013990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

0,7

0,02 (*)

1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,8
1014020Tkanka tłuszczowa0,5
1014030Wątroba5
1014040Nerka0,8
1014050 1014990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

0,7

0,02 (*)

1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,8
1015020Tkanka tłuszczowa0,5
1015030Wątroba0,7
1015040Nerka0,7
1015050 1015990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

0,7

0,02 (*)

1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,5
1016020Tkanka tłuszczowa0,2
1016030Wątroba2
1016040Nerka2
1016050 1016990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

2

0,02 (*)

1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,8
1017020Tkanka tłuszczowa0,5
1017030Wątroba0,7
1017040Nerka0,7
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,7
1017990Pozostałe0,02 (*)
1020000Mleko0,6
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie1
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Fluopyram (R)
(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:
Fluopyram - kod 1000000 oprócz 1040000: suma fluopyramu i fluopyramu-benzamidu (M25) wyrażona jako fluopyram
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Nikotyna
(+) Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0154050Róża dzika
0256000f) zioła, kwiaty jadalne
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
(+) Następujące NDP mają zastosowanie do suszonych grzybów dziko rosnących: 2,3 mg/kg w odniesieniu do borowików szlachetnych, 1,2 mg/kg w odniesieniu do suszonych grzybów dziko rosnących innych niż borowiki szlachetne. Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0280020Grzyby dzikie
(+) Dowody naukowe nie wskazują w sposób rozstrzygający, że nikotyna występuje naturalnie w przedmiotowej uprawie, ani nie wyjaśniają definitywnie mechanizmu jej powstawania. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0610000Herbaty
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja
0840020Imbir
0840030Kurkuma
0840040Chrzan pospolity
0840990Pozostałe
0850000Przyprawy pączkowe
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe"
b) w części B wprowadza się następujące zmiany:
(i) skreśla się kolumny dotyczące heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocykloheksanu (HCH), beta-izomer; lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) oraz heksachlorocykloheksanu (HCH), suma izomerów, z wyjątkiem gamma izomeru;
(ii) kolumna dotycząca profenofosu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Profenofos (F)
(1)(2)(3)
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej0,01 (*)
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego0,01 (*)
0154050Róża dzika0,01 (*)
0154060Morwy (czarne i białe)0,01 (*)
0154070Głóg włoski0,01 (*)
0154080Bez czarny0,01 (*)
0161050Karambola0,01 (*)
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia0,01 (*)
0161070Czapetka kuminowa0,01 (*)
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska0,01 (*)
0162050Caimito0,01 (*)
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0212040Maranta trzcinowata0,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251070 0252020Gorczyca sarepska

Portulaka pospolita

0,01 (*)

0,01 (*)

0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)
0256050Szałwia lekarska0,05 (+)
0256060Rozmaryn lekarski0,05 (+)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek0,05 (+)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne0,05 (+)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny0,05 (+)
0256100Estragon0,05 (+)
0270080 0270090Pędy bambusa

Rdzenie palmowe

0,01 (*)

0,01 (*)

0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,02 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,02 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,02 (*)
0401150Rącznik pospolity0,02 (*)
0402020Nasiona palm olejowych0,02 (*)
0402030 0402040Owoce palm olejowych

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

0,02 (*)

0,02 (*)

0620000Ziarna kawy0,05 (*)
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski0,05 (*)
0631020Ketmia szczawiowa0,05 (*)
0631030Róża0,1 (+)
0631040Jaśmin0,05 (*)
0631050Lipa0,05 (*)
0631990Pozostałe0,05 (*)
0632000b) liści i ziół0,05 (*)
0632010Truskawka0,05 (*)
0632020Aspalat prosty0,05 (*)
0632030Ostrokrzew paragwajski0,05 (*)
0632990Pozostałe0,05 (*)
0633000c) korzeni0,05 (*)
0633010Kozłek lekarski0,05 (*)
0633020Żeń-szeń0,05 (*)
0633990Pozostałe0,05 (*)
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny0,05 (*)
0640000Ziarna kakaowe0,05 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż0,05 (*)
0810020Kminek czarny/Czarny kmin0,05 (*)
0810030Seler0,05 (*)
0810040Kolendra siewna0,1
0810050Kmin rzymski5
0810060Koper ogrodowy0,05 (*)
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski0,1
0810080Kozieradka pospolita0,05 (*)
0810090Gałka muszkatołowa0,05 (*)
0820000Przyprawy owocowe
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski0,07
0820020Pieprz syczuański0,07
0820030Kminek zwyczajny0,07
0820040Kardamon malabarski3
0820050Jagody jałowca0,07
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)0,07
0820070Wanilia0,07
0820080Tamarynd0,07
0820990Pozostałe0,07
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)
0830010Cynamon0,05 (*)
0830990Pozostałe0,05 (*)
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)
0850010Goździki0,05 (*)
0850020Kapary0,05 (*)
0850990Pozostałe0,05 (*)
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)
0860010Szafran0,05 (*)
0860990Pozostałe0,05 (*)
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy0,05 (*)
0870990Pozostałe0,05 (*)
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,01 (*)
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,01 (*)
0900990Pozostałe0,01 (*)
1015000e) koniowatych0,05
1015010Mięśnie0,05
1015020Tkanka tłuszczowa0,05
1015030Wątroba0,05
1015040Nerka0,05
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05
1015990Pozostałe0,05
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych0,05
1017010Mięśnie0,05
1017020Tkanka tłuszczowa0,05
1017030Wątroba0,05
1017040Nerka0,05
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05
1017990Pozostałe0,05
1030020Kaczki0,02 (*)
1030030Gęsi0,02 (*)
1030040Przepiórki0,02 (*)
1030990Pozostałe0,02 (*)
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.
Profenofos (F)
(+) Dane z monitoringu przeprowadzonego w latach 2012-2015 wykazują, że pozostałości profenofosu występują w ziołach. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w ziołach. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0256050 Szałwia lekarska
0256060 Rozmaryn lekarski
0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100 Estragon
(+) Dane z monitoringu przeprowadzonego w latach 2012-2015 wykazują, że pozostałości profenofosu występują w płatkach róży. Potrzebne są dodatkowe dane z monitoringu, aby porównać ewolucję występowania profenofosu w płatkach róży. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 18 października 2021 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0631030 Róża
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"
3) w załączniku V dodaje się kolumny dotyczące heksachlorocykloheksanu (HCH), alfa-izomer; heksachlorocyklo-heksanu (HCH), beta-izomer i lindanu (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer (F)Heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer (F)Lindan (izomer gamma

heksachlorocykloheksanu

(HCH)) (F)

(1)(2)(3)(40(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050 0110990Mandarynki

Pozostałe

0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110 0120990Orzechy włoskie

Pozostałe

0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040 0140990Śliwki

Pozostałe

0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010 0151020Winogrona stołowe

Winogrona do produkcji wina

0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030 0153990Maliny (czerwone i żółte)

Pozostałe

0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070 0161990Czapetka kuminowa

Pozostałe

0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020 0241990Kalafiory

Pozostałe

0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020 0242990Kapusta głowiasta

Pozostałe

0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020 0243990Jarmuż

Pozostałe

0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030 0252990Boćwina

Pozostałe

0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000d) rukiew wodna
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000f) zioła, kwiaty jadalne
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100 0256990Estragon

Pozostałe

0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050 0260990Soczewica

Pozostałe

0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090 0270990Rdzenie palmowe

Pozostałe

0280000Grzyby, mchy i porosty
0280010Grzyby uprawne
0280020 0280990Grzyby dzikie

Mchy i porosty

0290000Algi i organizmy prokariotyczne
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040 0300990Łubin biały

Pozostałe

0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃ-CZYN STRĄKOWY0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0840020Imbir0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0840030Kurkuma0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050 1014990Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.
Heksachlorocykloheksan (HCH), alfa-izomer (F)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Heksachlorocykloheksan (HCH), beta-izomer (F)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Lindan (izomer gamma heksachlorocykloheksanu (HCH)) (F)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 270/2012 z dnia 26 marca 2012 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amidosulfuronu, azoksystrobiny, bentazonu, biksafenu, cyprokonazolu, fluopyramu, imazapiku, malationu, propikonazolu i spinosadu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 89 z 27.3.2012, s. 5).
3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1004/2013 z dnia 15 października 2013 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości 8-hydroksychinoliny, cyprokonazolu, cyprodynilu, fluopyramu, nikotyny, pendimetalinu, pentiopiradu i trifloksystrobiny w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 279 z 19.10.2013, s. 10).
4 "Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue levels for fluopyram in various crops" (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości fluopyramu w różnych uprawach). Dziennik EFSA (2016);14(6):4520.
5 Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/401 z dnia 25 lutego 2015 r. zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acetamipridu, chromafenozydu, cyjazofamidu, dikamby, difenokonazolu, fenpyrazaminy fluazynamu, formetanatu, nikotyny, penkonazolu, pimetrozyny pyraklostrobiny tau-fluwalinatu oraz tebukonazolu w określonych produktach oraz na ich powierzchni (Dz.U. L 71 z 14.3.2015, s. 114).
6 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1096/2014 zmieniające załączniki II, III i V do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbarylu, procymidonu i profenofosu w określonych produktach lub na ich powierzchni (Dz.U. L 300 z 18.10.2014, s. 5).
7 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 16 stycznia 2018 r. (Dz.U.UE.L.2018.11.7).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.