Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2017.93.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 6 kwietnia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/623
z dnia 30 marca 2017 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości acekwinocylu, amitrazu, kumafosu, diflufenikanu, flumechiny, metribuzyny, permetryny, pyraklostrobiny i streptomycyny w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) diflufenikanu i pyraklostrobiny zostały określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP amitrazu i permetryny określono w załączniku II oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia. NDP acekwinocylu i metribuzyny określono w części A załącznika III do tego rozporządzenia. W przypadku kumafosu, flumechiny i streptomycyny nie określono NDP ani nie włączono tych substancji do załącznika IV do tego rozporządzenia, wobec czego stosuje się do nich wartość wzorcową wynoszącą 0,01 mg/kg, określoną w art. 18 ust. 1 lit. b) tego rozporządzenia.

(2) W ramach procedury udzielania zezwolenia na stosowanie środka ochrony roślin zawierającego substancję czynną acekwinocyl na powierzchni korniszonów złożono wniosek, na podstawie art. 6 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w sprawie zmiany obecnego NDP.

(3) W przypadku diflufenikanu i metribuzyny wniosek taki złożono w odniesieniu do oliwek do produkcji oliwy. W przypadku pyraklostrobiny wniosek taki złożono w odniesieniu do boćwiny.

(4) Zgodnie z art. 8 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wnioski te zostały poddane ocenie przez państwa członkowskie, których dotyczyły, a sprawozdania z oceny przekazano Komisji.

(5) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") dokonał oceny wniosków i sprawozdań z oceny, analizując w szczególności ryzyko dla konsumentów oraz w odpowiednich przypadkach dla zwierząt, i wydał uzasadnione opinie dotyczące proponowanych NDP 2 . Urząd przekazał te opinie wnioskodawcom, Komisji i państwom członkowskim oraz podał je do publicznej wiadomości.

(6) W odniesieniu do wszystkich tych wniosków Urząd stwierdził, że spełniono wszystkie wymogi dotyczące danych oraz że zmiany NDP, o które wystąpili wnioskodawcy, są dopuszczalne z punktu widzenia bezpieczeństwa konsumentów na podstawie oceny narażenia konsumentów przeprowadzonej dla 27 określonych grup konsumentów europejskich. Urząd wziął pod uwagę najnowsze informacje na temat właściwości toksykologicznych wymienionych substancji. Ani w przypadku długotrwałego narażenia na przedmiotowe substancje w wyniku spożywania wszystkich produktów spożywczych mogących je zawierać, ani w przypadku narażenia krótkoterminowego w wyniku dużej konsumpcji odnośnych produktów nie wykazano istnienia ryzyka przekroczenia dopuszczalnego dziennego spożycia ani ostrej dawki referencyjnej.

(7) Amitraz, flumechina, permetryna i streptomycyna są substancjami farmakologicznie czynnymi stosowanymi w weterynarii. NDP w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego należy w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 wyznaczyć na takich samych poziomach jak poziomy przewidziane w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 37/2010 3 , ponieważ spodziewane narażenie w wyniku stosowania w weterynaryjnych produktach leczniczych jest wyższe niż w wyniku stosowania w środkach ochrony roślin. Wspomniane NDP są bezpieczne dla konsumentów w Unii 4 .

(8) W odniesieniu do kumafosu Urząd wskazał na obawy w związku z oceną przewlekłego ryzyka, którymi należy się zająć w drodze decyzji w sprawie zarządzania ryzykiem. Biorąc pod uwagę, że w rozporządzeniu (UE) nr 37/2010 ustanowiono NDP kumafosu tylko w miodzie, i zważywszy na niski udział tego produktu w długoterminowym narażeniu konsumentów, w rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 należy określić NDP w odniesieniu do miodu i pozostałych produktów pszczelich na takim samym poziomie.

(9) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(10) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(11) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 marca 2017 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:
a) kolumny dotyczące amitrazu, diflufenikanu, permetryny i pyraklostrobiny otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a) (a)Amitraz (suma amitrazu i jego

metabolitów zawierających

2,4 dimetylanilinę wyrażona jako amitraz)

Diflufenikan (F)Permetryna (suma izomerów) (F)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)
0110000Owoce cytrusowe(+)
0110010Grejpfruty1
0110020Pomarańcze2
0110030Cytryny1
0110040Limy/limonki1
0110050Mandarynki1
0110990Pozostałe1
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały(+)0,02 (*)
0120020Orzechy brazylijskie0,02 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,02 (*)
0120040Kasztany jadalne0,02 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,02 (*)
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,02 (*)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,02 (*)
0120080Orzechy pekan0,02 (*)
0120090Orzeszki piniowe0,02 (*)
0120100Orzeszki pistacjowe1
0120110Orzechy włoskie(+)0,02 (*)
0120990Pozostałe0,02 (*)
0130000Owoce ziarnkowe(+)0,5
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe(+)
0140010Morele1
0140020Czereśnie3
0140030Brzoskwinie0,3
0140040Śliwki0,8
0140990Pozostałe0,02 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona(+)
0151010Winogrona stołowe1 (+)
0151020Winogrona do produkcji wina2
0152000b) truskawki1,5
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny3
0153020Jeżyny popielice2
0153030Maliny (czerwone i żółte)3
0153990Pozostałe2
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie4
0154020Żurawiny3
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)3
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)3
0154050Róża dzika3
0154060Morwy (czarne i białe)3
0154070Głóg włoski3
0154080Bez czarny3
0154990Pozostałe3
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką0,02 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe0,02 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)(+)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,02 (*)
0163020Banany0,02 (*)
0163030Mango0,05
0163040Papaja0,07
0163050Granaty/Jabłka granatu0,02 (*)
0163060Czerymoja0,02 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,02 (*)
0163080Ananasy0,02 (*)
0163090Owoce chlebowca0,02 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,02 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,02 (*)
0163990Pozostałe0,02 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE0,05 (*)0,05 (*)
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,02 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,1
0213020Marchew0,5
0213030Seler zwyczajny0,3
0213040Chrzan pospolity0,3
0213050Słonecznik bulwiasty0,06
0213060Pasternak0,3
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,1
0213080Rzodkiew0,5
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,1
0213100Brukiew/Karpiel0,09
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,09
0213990Pozostałe0,02 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)
0220010Czosnek0,3
0220020Cebula1,5
0220030Szalotka0,3
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka1,5
0220990Pozostałe0,02 (*)
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,3
0231020Papryka roczna0,5
0231030Oberżyny/Bakłażany0,3
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,02 (*)
0231990Pozostałe0,02 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,5
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,5
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa0,02 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,02 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące0,1
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska0,3
0242020Kapusta głowiasta0,2
0242990Pozostałe0,02 (*)
0243000c) kapustne liściowe1,5
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa0,02 (*)
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna10
0251020Sałaty2
0251030Endywia o liściach szerokich0,4
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy10
0251050Gorczycznik wiosenny10
0251060Rokietta siewna/rukola10
0251070Gorczyca sarepska10
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)10
0251990Pozostałe10
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak0,5
0252020Portulaka pospolita0,02 (*)
0252030Boćwina1,5
0252990Pozostałe0,02 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,02 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)0,02 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*)0,02 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)2
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,02 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)
0270010Szparagi0,02 (*)
0270020Karczochy hiszpańskie0,02 (*)
0270030Seler0,02 (*) (+)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,02 (*)
0270050Karczochy zwyczajne2
0270060Pory0,7
0270070Rabarbar0,02 (*)
0270080Pędy bambusa0,02 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,02 (*)
0270990Pozostałe0,02 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,02 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,02 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)
0300010Fasola0,3
0300020Soczewica0,5
0300030Groch0,3
0300040Łubin biały0,05
0300990Pozostałe0,3
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,05 (*)
0401000Nasiona oleiste0,01 (*)
0401010Siemię lniane0,05 (*)0,2
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,05 (*)0,04
0401030Nasiona maku0,05 (*)0,2
0401040Ziarna sezamu0,05 (*)0,2
0401050Ziarna słonecznika0,05 (*)0,3
0401060Ziarna rzepaku0,05 (*)0,2
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,05 (*)0,05
0401080Nasiona gorczycy0,05 (*)0,2
0401090Nasiona bawełny0,05 (*)0,3
0401100Nasiona dyni0,05 (*)0,02 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,1 (*)0,2
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,1 (*)0,2
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,1 (*)0,2
0401140Nasiona konopi siewnych0,05 (*)0,02 (*)
0401150Rącznik pospolity0,1 (*)0,2
0401990Pozostałe0,05 (*)0,02 (*)
0402000Owoce oleiste0,02 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,60,05 (*)
0402020Nasiona palm olejowych0,01 (*)0,1 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,01 (*)0,1 (*)
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe0,01 (*)0,1 (*)
0402990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)
0500000ZBOŻA0,05 (*)0,05 (*)
0500010Jęczmień0,021
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,01 (*)0,02 (*)
0500030Kukurydza0,01 (*)0,02 (*)
0500040Proso zwyczajne0,01 (*)0,02 (*)
0500050Owies zwyczajny0,021
0500060Ryż siewny0,01 (*)0,02 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,020,2
0500080Sorgo japońskie0,01 (*)0,5
0500090Pszenica zwyczajna0,020,2
0500990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)
0610000Herbaty0,1 (*)
0620000Ziarna kawy0,3 (+)
0630000Napary ziołowe z0,1 (*)
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe0,1 (*)
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański0,1 (*)
0700000CHMIEL0,1 (*)0,05 (*)0,1 (*)15
0800000PRZYPRAWY0,1 (*)0,1 (*)
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,1 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)0,1 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,1 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)0,1 (*)
0840020Imbir0,05 (*)0,1 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)0,1 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)0,1 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)0,1 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)0,1 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,1 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,05 (*)0,01 (*)0,05 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,2
0900020Trzcina cukrowa0,02 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,08
0900990Pozostałe0,02 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,02 (*)0,05 (*)
1011000a) świń0,05 (*)
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa0,4
1011030Wątroba0,2
1011040Nerka0,2
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie(+)0,05
1012020Tkanka tłuszczowa0,2(+)0,5
1012030Wątroba0,2(+)0,05
1012040Nerka0,2(+)0,05
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)
1012990Pozostałe0,05 (*)
1013000c) owiec0,05 (*)
1013010Mięśnie(+)
1013020Tkanka tłuszczowa0,4(+)
1013030Wątroba0,1(+)
1013040Nerka0,2(+)
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz0,05 (*)
1014010Mięśnie(+)
1014020Tkanka tłuszczowa0,2(+)
1014030Wątroba0,1(+)
1014040Nerka0,2(+)
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu0,05 (*)0,05 (*)
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko0,01 (*)0,01 (*)
1020010Bydło0,01(+)0,05
1020020Owce0,01(+)0,05 (*)
1020030Kozy0,01(+)0,05 (*)
1020040Konie0,05 (*)
1020990Pozostałe0,05 (*)
1030000Jaja ptasie0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)
1030010Kury0,05 (*)
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,20,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)0,05 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,05 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,05 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach.
Diflufenikan (F)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0110000 Owoce cytrusowe
0110010 Grejpfruty
0110020 Pomarańcze
0110030 Cytryny
0110040 Limy/limonki
0110050 Mandarynki
0110990 Pozostałe
0120010 Migdały
0120110 Orzechy włoskie
0130000 Owoce ziarnkowe
0130010 Jabłka
0130020 Gruszki
0130030 Pigwy
0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990 Pozostałe
0140000 Owoce pestkowe
0140010 Morele
0140020 Czereśnie
0140030 Brzoskwinie
0140040 Śliwki
0140990 Pozostałe
(+)Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, ze pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, badań pozostałości i dobrej praktyki rolniczej w zakresie zastosowań na zewnątrz na obszarze północnoeuropejskim są niedostępne Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r, lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak
0151000 a) winogrona
0151010 Winogrona stołowe
0151020 Winogrona do produkcji wina
(+)Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, ze pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r, lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak
0162010 Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rushcana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art 20 ust 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005
0840040 Chrzan pospolity
(+)Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, ze pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 17 kwietnia 2017 r, lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak
1012010 Mięśnie
1012020 Tkanka tłuszczowa
1012030 Wątroba
1012040 Nerka
1013010 Mięśnie
1013020 Tkanka tłuszczowa
1013030 Wątroba
1013040 Nerka
1014010 Mięśnie
1014020 Tkanka tłuszczowa
1014030 Wątroba
1014040 Nerka
1020010 Bydło
1020020 Owce
1020030 Kozy
Pyraklostrobina (F)
(+)Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, ze pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r, lub, jeśli informacje te me zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak
0151010 Winogrona stołowe
0270030 Seler
(+)Europejski Urząd ds Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, ze pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w pierwszym zdaniu, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r, lub, jeśli informacje te me zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak
0620000 Ziarna kawy
(+)Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rushcana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art 20 ust 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005
0840040 Chrzan pospolity"
b) dodaje się kolumny dotyczące kumafosu, flumechiny i streptomycyny w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)KumafosFlumechinaStreptomycyna
(1)(2)(3)(4)(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste
0211000a) ziemniaki
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki
0254000d) rukiew wodna
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska
0256000f) zioła, kwiaty jadalne
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajsk
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja
0840020Imbir
0840030Kurkuma
0840040Chrzan pospolity
0840990Pozostałe
0850000Przyprawy pączkowe
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik, korzenie
0900990Pozostałe
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,20,5
1011020Tkanka tłuszczowa0,30,5
1011030Wątroba0,50,5
1011040Nerka1,51
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,20,5
1012020Tkanka tłuszczowa0,30,5
1012030Wątroba0,50,5
1012040Nerka1,51
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1012990Pozostałe
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,20,5
1013020Tkanka tłuszczowa0,30,5
1013030Wątroba0,50,5
1013040Nerka1,51
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,20,5
1014020Tkanka tłuszczowa0,30,5
1014030Wątroba0,50,5
1014040Nerka1,51
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,2
1015020Tkanka tłuszczowa0,25
1015030Wątroba0,5
1015040Nerka1
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,4
1016020Tkanka tłuszczowa0,25
1016030Wątroba0,8
1016040Nerka1
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,20,5
1017020Tkanka tłuszczowa0,250,5
1017030Wątroba0,50,5
1017040Nerka11
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko
1020010Bydło0,050,2
1020020Owce0,050,2
1020030Kozy0,050,2
1020040

1020990

Konie

Pozostałe

1030000Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,1
1050000Płazy i gady
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I."

2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:
a) w części A kolumny dotyczące acekwinocylu i metribuzyny otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)AcekwinocylMetribuzyna
(1)(2)(3)(4)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,1 (*)
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty0,2
0110020Pomarańcze0,4
0110030Cytryny0,2
0110040Limy/limonki0,2
0110050Mandarynki0,4
0110990Pozostałe0,2
0120000Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały0,02
0120020Orzechy brazylijskie0,01 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,01 (*)
0120040Kasztany jadalne0,01 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,01 (*)
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,01 (*)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,01 (*)
0120080Orzechy pekan0,01 (*)
0120090Orzeszki piniowe0,01 (*)
0120100Orzeszki pistacjowe0,01 (*)
0120110Orzechy włoskie0,01 (*)
0120990Pozostałe0,01 (*)
0130000Owoce ziarnkowe0,1
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe
0140010Morele0,01 (*)
0140020Czereśnie0,1
0140030Brzoskwinie0,04
0140040Śliwki0,02
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,3
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,01 (*)
0153000c) owoce leśne0,01 (*)
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,1 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy0,2
0212020Kartofel słodki/Batat0,1 (*)
0212030Pochrzyn0,1 (*)
0212040Maranta trzcinowata0,1 (*)
0212990Pozostałe0,1 (*)
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,1 (*)
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler zwyczajny
0213040Chrzan pospolity
0213050Słonecznik bulwiasty
0213060Pasternak
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej
0213080Rzodkiew
0213090Kozibród porolistny/Salsefia
0213100Brukiew/Karpiel
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna
0213990Pozostałe
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,1 (*)
0220010Czosnek
0220020Cebula
0220030Szalotka
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe0,1 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,2
0231020Papryka roczna0,01 (*)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,2
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki0,08
0232020Korniszony0,04
0232030Cukinie0,01 (*)
0232990Pozostałe0,01 (*)
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,1 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne0,01 (*)
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe
0251010Roszpunka warzywna0,1 (*)
0251020Sałaty0,1 (*)
0251030Endywia o liściach szerokich0,1 (*)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,1 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,5
0251060Rokietta siewna/rukola0,1 (*)
0251070Gorczyca sarepska0,1 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)0,1 (*)
0251990Pozostałe0,5
0252000b) szpinak i podobne liście0,1 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,1 (*)
0254000d) rukiew wodna0,1 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,1 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,1 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,1 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,1 (*)
0270010Szparagi
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090

0270990

Rdzenie palmowe

Pozostałe

0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,1 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020

0280990

Grzyby dzikie

Mchy i porosty

0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,1 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,1 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040

0300990

Łubin biały

Pozostałe

0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste0,1 (*)
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150

0401990

Rącznik pospolity

Pozostałe

0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,2
0402020Nasiona palm olejowych0,1 (*)
0402030Owoce palm olejowych0,1 (*)
0402040

0402990

Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe

Pozostałe

0,1 (*)

0,1 (*)

0500000ZBOŻA0,01 (*)0,1 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090

0500990

Pszenica zwyczajna

Pozostałe

0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,02 (*)0,1 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050

0631990

Lipa

Pozostałe

0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030

0632990

Ostrokrzew paragwajski

Pozostałe

0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020

0633990

Żeń-szeń

Pozostałe

0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL150,1 (*)
0800000PRZYPRAWY0,1 (*)
0810000Przyprawy nasienne0,02 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090

0810990

Gałka muszkatołowa

Pozostałe

0820000Przyprawy owocowe0,02 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,02 (*)
0830010

0830990

Cynamon

Pozostałe

0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,02 (*)
0840020Imbir0,02 (*)
0840030Kurkuma0,02 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,02 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,02 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,02 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,02 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)0,1 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego
0900020Trzcina cukrowa
0900030

0900990

Cykoria podróżnik, korzenie

Pozostałe

1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE0,1 (*)
1010000Tkanki z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie
1011020Tkanka tłuszczowa
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050

1011990

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

1012000b) bydła
1012010Mięśnie
1012020Tkanka tłuszczowa
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050

1012990

Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)

Pozostałe

1013000c) owiec
1013010Mięśnie
1013020Tkanka tłuszczowa
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1013990Pozostałe
1014000d) kóz
1014010Mięśnie
1014020Tkanka tłuszczowa
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1014990Pozostałe
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie
1015020Tkanka tłuszczowa
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1015990Pozostałe
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie
1017020Tkanka tłuszczowa
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1017990Pozostałe
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

Acekwinocyl
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"
b) w części B skreśla się kolumny dotyczące amitrazu i permetryny.
1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Sprawozdania naukowe EFSA są dostępne na stronie internetowej: http://www.efsa.europa.eu:

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for acequinocyl in gherkins". (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości acekwinocylu w korniszonach). Dziennik EFSA 2016;14(8):4568 [13 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for diflufenican in olives for oil production". (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości diflufenikanu w oliwkach do produkcji oliwy). Dziennik EFSA 2016;14(10):4585 [15 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for metribuzin in olives for oil production". (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości metribuzyny w oliwkach do produkcji oliwy). Dziennik EFSA 2016;14(10):4591 [13 s.].

"Reasoned opinion on the modification of the existing maximum residue level for pyraclostrobin in beet leaves (chards)". (Uzasadniona opinia dotycząca zmiany obecnego najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości pyraklostrobiny w boćwinie). Dziennik EFSA 2016;14(8):4552 [14 s.].

3 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 37/2010 z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie substancji farmakologicznie czynnych i ich klasyfikacji w odniesieniu do maksymalnych limitów pozostałości w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego (Dz.U. L 15 z 20.1.2010, s. 1).
4 Uzasadniona opinia dotycząca najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu, kumafosu, flumechiny, oksytetracykliny, permetryny i streptomycyny w określonych produktach pochodzenia zwierzęcego. Dziennik EFSA 2016;14(8):4570 [39 s.].
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.