Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2015.302.15

| Akt jednorazowy
Wersja od: 9 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/2075
z dnia 18 listopada 2015 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości abamektyny, desmedifamu, dichlorpropu-P, haloksyfopu-P, oryzalinu i fenmedifamu w określonych produktach oraz na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a), art. 18 ust. 1 lit. b) oraz art. 49 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dichlorpropu-P, haloksyfopu-P i oryzalinu zostały określone w części A załącznika III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005. NDP abamektyny, desmedifamu i fenmedifamu zostały określone w załączniku II oraz w części B załącznika III do tego rozporządzenia.

(2) W odniesieniu do abamektyny Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (zwany dalej "Urzędem") przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 2 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości oraz zalecił obniżenie NDP dotyczących mięśni i nerek bydła. W odniesieniu do innych produktów zalecił podwyższenie lub utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących owoców cytrusowych, migdałów, orzechów laskowych, orzechów włoskich, jabłek, gruszek, pigw, owoców nieszpułki zwyczajnej, owocu nieśplika japońskiego, brzoskwiń, śliwek, winogron stołowych, winogron do produkcji wina, truskawek, jeżyn, malin, porzeczek (czerwonych, czarnych i białych), agrestu, papai, ziemniaków, rzodkiewek, czosnku, cebuli, szalotki, dymki, pomidorów, papryki, oberżyn, ogórków, korniszonów, cukinii, melonów, dyń olbrzymich, arbuzów, kapusty pekińskiej, roszpunki warzywnej, sałaty, endywii szerokolistnej, rokietty, liści i kiełków kapustnych, cykorii warzywnej, trybuli, szczypiorku, liści selera, naci pietruszki, szałwii lekarskiej, rozmarynu lekarskiego, macierzanki pospolitej, bazylii pospolitej, wawrzynu szlachetnego, estragonu, fasoli (świeżej, w strąkach), grochu (świeżego, w strąkach) oraz pora brakuje pewnych informacji i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących czereśni, awokado, grochu (świeżego, bez strąków) i karczochów zwyczajnych nie były dostępne żadne informacje, a w przypadku NDP dotyczących rzeżuchy i selera dostępne informacje są niewystarczające, aby uzyskać wstępne NDP, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. W świetle dodatkowych informacji na temat dobrych praktyk rolniczych przekazanych przez Francję po opublikowaniu uzasadnionej opinii oraz ze względu na fakt, iż konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące moreli powinny zostać określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie.

(3) W odniesieniu do desmedifamu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 3 . Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących buraków, boćwiny, korzeni buraka cukrowego; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki świń; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki bydła; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki owiec; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki kóz brakuje pewnych informacji i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(4) W odniesieniu do dichlorpropu-P Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 4 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd zalecił obniżenie NDP dotyczących jabłek, gruszek, czereśni, śliwek, ziarna jęczmienia, ziarna owsa zwyczajnego, ziarna żyta zwyczajnego i ziarna pszenicy zwyczajnej. W odniesieniu do pomarańczy zalecił podniesienie dotychczasowego NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki świń; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki bydła; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki owiec; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki kóz; oraz mleka krowiego, owczego i koziego brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(5) W odniesieniu do haloksyfopu-P Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 5 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących marchwi, cebuli, fasoli (suchej), grochu (suchego), ziaren słonecznika, korzeni buraka cukrowego; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki świń; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki bydła; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki owiec; mięśni, tłuszczu, wątroby i nerki kóz; mięśni, tłuszczu i wątroby drobiu; mleka krowiego, mleka owczego, mleka koziego i jaj ptasich brakuje pewnych informacji i osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących dymki i nasion rzepiku dostępne informacje są niewystarczające, aby uzyskać wstępne NDP, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dotyczące dymki należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności. W świetle dodatkowych informacji na temat dobrych praktyk rolniczych przekazanych przez Australię oraz ze względu na fakt, iż konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące nasion rzepiku powinny zostać określone w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie. Wspomniany NDP poddany zostanie przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia.

(6) W odniesieniu do oryzalinu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie dotychczasowych NDP zgodnie z art. 12 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 6 . Zalecił także obniżenie NDP dotyczącego winogron stołowych. W odniesieniu do innych produktów zalecił utrzymanie obecnych NDP. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących kiwi i szparagów brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczącego bananów dostępne informacje są niewystarczające, aby uzyskać wstępne NDP, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dotyczące tego produktu należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(7) W odniesieniu do fenmedifamu Urząd przedłożył uzasadnioną opinię w sprawie obecnych NDP zgodnie z art. 12 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005 w związku z jego art. 12 ust. 1 7 . Urząd zaproponował zmianę definicji pozostałości. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących truskawek, buraków, szpinaku, boćwiny, trybuli, szczypiorku, liści selera, naci pietruszki, szałwii lekarskiej, rozmarynu lekarskiego, macierzanki pospolitej, bazylii, wawrzynu szlachetnego i estragonu brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. Ponieważ konsumenci nie są narażeni na ryzyko, NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na dotychczasowym poziomie lub na poziomie określonym przez Urząd. Wspomniane NDP poddane zostaną przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczącego korzeni buraka cukrowego brakuje pewnych informacji i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. W świetle dodatkowych informacji na temat badań pozostałości, które zostały przekazane przez Finlandię po opublikowaniu uzasadnionej opinii, NDP dotyczący korzeni buraka cukrowego powinien zostać określony w załączniku II do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 na poziomie "0,05 (*) mg/kg". Wspomniany NDP poddany zostanie przeglądowi, w którym uwzględnione zostaną informacje dostępne w ciągu dwóch lat od opublikowania niniejszego rozporządzenia. Urząd stwierdził, że w przypadku NDP dotyczących mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki świń; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki bydła; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki owiec; mięśni, tłuszczu, wątroby, nerki kóz; mleka krowiego, owczego i koziego; mięśni, tłuszczu i wątroby drobiu oraz jaj ptasich dostępne informacje nie są wystarczające, aby uzyskać wstępne NDP, i że osoby zarządzające ryzykiem powinny przeprowadzić dalszą analizę. NDP dotyczące tych produktów należy wyznaczyć na poziomie określonej granicy oznaczalności.

(8) W odniesieniu do produktów, w przypadku których nie zezwala się na stosowanie danego środka ochrony roślin i dla których nie istnieją tolerancje przywozowe ani CXL, NDP należy ustalić na poziomie określonej granicy oznaczalności lub wartości wzorcowej NDP, jak określono w art. 18 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(9) Komisja zasięgnęła rady laboratoriów referencyjnych UE do spraw pozostałości pestycydów odnośnie do potrzeby dostosowania niektórych granic oznaczalności. W odniesieniu do kilku substancji laboratoria te stwierdziły, że w przypadku niektórych towarów rozwój techniczny wymaga ustalenia określonych granic oznaczalności.

(10) Na podstawie uzasadnionych opinii Urzędu oraz po uwzględnieniu czynników istotnych dla rozpatrywanej kwestii stwierdzono, że odnośne zmiany NDP spełniają wymogi art. 14 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

(11) Za pośrednictwem Światowej Organizacji Handlu przeprowadzono konsultacje na temat nowych NDP z partnerami handlowymi Unii, a ich uwagi uwzględniono.

(12) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(13) Aby umożliwić normalny obrót produktami, ich przetwarzanie i konsumpcję, w niniejszym rozporządzeniu należy przewidzieć przepisy przejściowe dotyczące produktów, które zostały wyprodukowane przed zmianą NDP i w przypadku których informacje wskazują, że utrzymany jest wysoki poziom ochrony konsumentów.

(14) Należy przewidzieć rozsądnie długi termin przed rozpoczęciem stosowania zmienionych NDP, aby umożliwić państwom członkowskim, państwom trzecim i podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze przygotowanie się do spełnienia nowych wymogów wynikających ze zmiany NDP.

(15) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2 8

Rozporządzenie (WE) nr 396/2005 w brzmieniu przed zmianami wprowadzonymi niniejszym rozporządzeniem jest nadal stosowane w odniesieniu do produktów, które zostały wyprodukowane przed dniem 8 czerwca 2016 r.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 9 czerwca 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 18 listopada 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II wprowadza się następujące zmiany:

a) kolumny dotyczące abamektyny, desmedifamu i fenmedifamu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Abamektyna (suma

awermektyny B1a, awermektyny B1b

i izomeru delta-8,9 awermektyny B1a,

wyrażona jako awermektyna B1a) (F) (R)

DesmedifamFenmedifam
(1)(2)(3)(4)(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe0,015 (+)0,01 (*)
0110010Grejpfruty
0110020Pomarańcze
0110030Cytryny
0110040Limy/limonki
0110050Mandarynki
0110990Pozostałe
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,01 (*)
0120010Migdały0,02 (+)
0120020Orzechy brazylijskie0,01 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,01 (*)
0120040Kasztany jadalne0,01 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,01 (*)
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej0,02 (+)
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej0,01 (*)
0120080Orzechy pekan0,01 (*)
0120090Orzeszki piniowe0,01 (*)
0120100Orzeszki pistacjowe0,01 (*)
0120110Orzechy włoskie0,02 (+)
0120990Pozostałe0,01 (*)
0130000Owoce ziarnkowe0,03 (+)0,01 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe0,01 (*)
0140010Morele0,02 (+)
0140020Czereśnie0,01 (*)
0140030Brzoskwinie0,02 (+)
0140040Śliwki0,01 (*) (+)
0140990Pozostałe0,01 (*)
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce
0151000a) winogrona0,01 (*) (+)0,01 (*)
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki0,15 (+)0,3 (+)
0153000c) owoce leśne0,01 (*)
0153010Jeżyny0,08 (+)
0153020Jeżyny popielice0,01 (*)
0153030Maliny (czerwone i żółte)0,08 (+)
0153990Pozostałe0,01 (*)
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody0,01 (*)0,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)(+)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)(+)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z0,01 (*)
0161000a) jadalną skórką0,01 (*)
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe0,01 (*)
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,01 (*)
0163020Banany0,01 (*)
0163030Mango0,01 (*)
0163040Papaja0,03 (+)
0163050Granaty/Jabłka granatu0,01 (*)
0163060Czerymoja0,01 (*)
0163070Gujawa/Gruszla0,01 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)
0163090Owoce chlebowca0,01 (*)
0163100Owoce duriana właściwego0,01 (*)
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany0,01 (*)
0163990Pozostałe0,01 (*)
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0211000a) ziemniaki(+)0,01 (*)0,01 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki(+)0,05 (*) (+)0,15 (+)
0213020Marchew0,01 (*)0,01 (*)
0213030Seler zwyczajny0,01 (*)0,01 (*)
0213040Chrzan pospolity0,01 (*)0,01 (*)
0213050Słonecznik bulwiasty0,01 (*)0,01 (*)
0213060Pasternak0,01 (*)0,01 (*)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,01 (*)0,01 (*)
0213080Rzodkiew0,01 (*)0,01 (*)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,01 (*)0,01 (*)
0213100Brukiew/Karpiel0,01 (*)0,01 (*)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,01 (*)0,01 (*)
0213990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek(+)
0220020Cebula(+)
0220030Szalotka(+)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka(+)
0220990Pozostałe
0230000Warzywa owocowe0,01 (*)0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory0,09 (+)
0231020Papryka roczna0,07 (+)
0231030Oberżyny/Bakłażany0,09 (+)
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)
0232000b) dyniowate z jadalną skórką0,04
0232010Ogórki(+)
0232020Korniszony(+)
0232030Cukinie(+)
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką0,01 (*)
0233010Melony(+)
0233020Dynie olbrzymie(+)
0233030Arbuzy(+)
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa0,01 (*)
0239000e) pozostałe warzywa owocowe0,01 (*)
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai(+)
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,01 (*)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna2 (+)
0251020Sałaty0,09 (+)
0251030Endywia o liściach szerokich0,1 (+)
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy0,01 (*)
0251050Gorczycznik wiosenny0,01 (*)
0251060Rokietta siewna/rukola0,015 (+)
0251070Gorczyca sarepska0,01 (*)
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)2 (+)
0251990Pozostałe0,01 (*)
0252000b) szpinak i podobne liście0,01 (*)
0252010Szpinak0,01 (*)0,3 (+)
0252020Portulaka pospolita0,01 (*)0,01 (*)
0252030Boćwina0,05 (*) (+)0,3 (+)
0252990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,01 (*) (+)0,01 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,02 (*)
0256010Trybula2 (+)7 (+)
0256020Szczypiorek2 (+)7 (+)
0256030Liście selera0,09 (+)7 (+)
0256040Pietruszka - nać2 (+)7 (+)
0256050Szałwia lekarska2 (+)7 (+)
0256060Rozmaryn lekarski2 (+)7 (+)
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek2 (+)7 (+)
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne2 (+)7 (+)
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny2 (+)7 (+)
0256100Estragon2 (+)0,3 (+)
0256990Pozostałe0,02 (*)0,02 (*)
0260000Warzywa strączkowe0,01 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)0,03 (+)
0260020Fasola (bez strąków)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach)0,03 (+)
0260040Groch (bez strąków)0,01 (*)
0260050Soczewica0,01 (*)
0260990Pozostałe0,01 (*)
0270000Warzywa łodygowe0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi(+)
0270020Karczochy hiszpańskie
0270030Seler
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski
0270050Karczochy zwyczajne
0270060Pory
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000Grzyby, mchy i porosty0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300010Fasola
0300020Soczewica
0300030Groch
0300040Łubin biały
0300990Pozostałe
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe
0401030Nasiona maku
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Ziarna rzepaku
0401070Ziarna soi zwyczajnej
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego
0401130Nasiona lnicznika siewnego
0401140Nasiona konopi siewnych
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż siewny
0500070Żyto zwyczajne
0500080Sorgo japońskie
0500090Pszenica zwyczajna
0500990Pozostałe
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,10,05 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,05 (*) (+)0,05 (*) (+)
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,01 (*)0,01 (*)
0900990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE0,05 (*)0,05 (*)
1010000Tkanki z
1011000a) świń0,01 (*)
1011010Mięśnie(+)
1011020Tkanka tłuszczowa(+)
1011030Wątroba(+)
1011040Nerka(+)
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1011990Pozostałe
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,01 (*)(+)
1012020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)(+)
1012030Wątroba0,02(+)
1012040Nerka0,01 (*)(+)
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02
1012990Pozostałe0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,02(+)
1013020Tkanka tłuszczowa0,05(+)
1013030Wątroba0,025(+)
1013040Nerka0,02(+)
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05
1013990Pozostałe0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,01 (*)(+)
1014020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)(+)
1014030Wątroba0,02(+)
1014040Nerka0,01 (*)(+)
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02
1014990Pozostałe0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,01 (*)
1015020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)
1015030Wątroba0,02
1015040Nerka0,01 (*)
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02
1015990Pozostałe0,01 (*)
1016000f) drobiu0,01 (*)
1016010Mięśnie
1016020Tkanka tłuszczowa
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)
1016990Pozostałe
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,01 (*)
1017020Tkanka tłuszczowa0,01 (*)
1017030Wątroba0,02
1017040Nerka0,01 (*)
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,02
1017990Pozostałe0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Abamektyna (suma awermekcyny B1a, awermekcyny B1b i izomeru delta-8,9 awermekcyny B1a) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Abamektyna - kod 1000000 oprócz 1040000: awermektyna B1a

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0110000 Owoce cytrusowe

0110010 Grejpfruty

0110020 Pomarańcze

0110030 Cytryny

0110040 Limy/limonki

0110050 Mandarynki

0110990 Pozostałe

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0120010 Migdały

0120060 Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej

0120110 Orzechy włoskie

0130000 Owoce ziarnkowe

0130010 Jabłka

0130020 Gruszki

0130030 Pigwy

0130040 Owoce nieszpułki zwyczajnej

0130050 Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0140010 Morele

0140030 Brzoskwinie

0140040 Śliwki

0151000 a) winogrona

0151010 Winogrona stołowe

0151020 Winogrona do produkcji wina

0152000 b) truskawki

0153010 Jeżyny

0153030 Maliny (czerwone i żółte)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0154030 Porzeczki (czarne, czerwone i białe)

0154040 Agrest (zielony, czerwony i żółty)

0163040 Papaja

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0211000 a) ziemniaki

0213080 Rzodkiew

0220010 Czosnek

0220020 Cebula

0220030 Szalotka

0220040 Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231010 Pomidory

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0231020 Papryka roczna

0231030 Oberżyny/Bakłażany

0232010 Ogórki

0232020 Korniszony

0232030 Cukinie

0233010 Melony

0233020 Dynie olbrzymie

0233030 Arbuzy

0243010 Kapusta pekińska/Kapusta petsai

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251010 Roszpunka warzywna

0251020 Sałaty

0251030 Endywia o liściach szerokich

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251060 Rokietta siewna/rukola

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0251080 Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)

0255000 e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256010 Trybula

0256020 Szczypiorek

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych oraz badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256030 Liście selera

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0256040 Pietruszka - nać

0256050 Szałwia lekarska

0256060 Rozmaryn lekarski

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0256100 Estragon

0260010 Fasola (w strąkach)

0260030 Groch (w strąkach)

0270060 Pory

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Desmedifam

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213010 Buraki

0252030 Boćwina

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010 Korzenie buraka cukrowego

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tkanka tłuszczowa

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

Fenmedifam

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000 b) truskawki

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213010 Buraki

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252010 Szpinak

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0252030 Boćwina

0256010 Trybula

0256020 Szczypiorek

0256030 Liście selera

0256040 Pietruszka - nać

0256050 Szałwia lekarska

0256060 Rozmaryn lekarski

0256070 Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek

0256080 Bazylia pospolita i kwiaty jadalne

0256090 Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny

0256100 Estragon

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości, metabolizmu upraw oraz metabolizmu roślin następczych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010 Korzenie buraka cukrowego"

b) dodaje się kolumny dotyczące dichlorpropu, haloksyfopu i oryzalinu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Dichlorprop (suma dichlorpropu

(wraz z dichlorpropem-P) i jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako dichlorprop) (R)

Haloksyfop (suma haloksyfopu,

jego estrów, soli i koniugatów,

wyrażona jako haloksyfop (suma

izomerów R i S w dowolnej proporcji)) (F) (R)

Oryzalin (F)
(1)(2)(3)(4)(5)
0100000OWOCE, ŚWIEŻE lub MROŻONE; ORZECHY Z DRZEW ORZECHOWYCH0,01 (*)0,01 (*)
0110000Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty0,02 (*)
0110020Pomarańcze0,3
0110030Cytryny0,02 (*)
0110040Limy/limonki0,02 (*)
0110050Mandarynki0,02 (*)
0110990Pozostałe0,02 (*)
0120000Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe/Orzechy leszczyny pospolitej
0120070Orzechy makadamiowe/Orzechy makadamii trójlistnej
0120080Orzechy pekan
0120090Orzeszki piniowe
0120100Orzeszki pistacjowe
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000Owoce ziarnkowe0,02 (*)
0130010Jabłka
0130020Gruszki
0130030Pigwy
0130040Owoce nieszpułki zwyczajnej
0130050Owoc nieśplika japońskiego/Owoc miszpelnika japońskiego
0130990Pozostałe
0140000Owoce pestkowe0,02 (*)
0140010Morele
0140020Czereśnie
0140030Brzoskwinie
0140040Śliwki
0140990Pozostałe
0150000Owoce jagodowe i drobne owoce0,02 (*)
0151000a) winogrona
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) truskawki
0153000c) owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice
0153030Maliny (czerwone i żółte)
0153990Pozostałe
0154000d) pozostałe drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie
0154020Żurawiny
0154030Porzeczki (czarne, czerwone i białe)
0154040Agrest (zielony, czerwony i żółty)
0154050Róża dzika
0154060Morwy (czarne i białe)
0154070Głóg włoski
0154080Bez czarny
0154990Pozostałe
0160000Owoce różne z0,02 (*)
0161000a) jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat
0161050Karambola
0161060Szaron/Persymona/Kaki/Huma wschodnia
0161070Czapetka kuminowa
0161990Pozostałe
0162000b) niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi (zielone, czerwone, żółte)(+)
0162020Liczi chińskie/Śliwka chińska
0162030Marakuja/Męczennica jadalna
0162040Owoc opuncji figowej/Figa indyjska
0162050Caimito
0162060Owoc hebanowca wirginijskiego/Owoc hurmy wirginijskiej
0162990Pozostałe
0163000c) niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty/Jabłka granatu
0163060Czerymoja
0163070Gujawa/Gruszla
0163080Ananasy
0163090Owoce chlebowca
0163100Owoce duriana właściwego
0163110Owoce flaszowca miękkociernistego/Owoce guanabany
0163990Pozostałe
0200000WARZYWA, ŚWIEŻE lub MROŻONE
0210000Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02 (*)0,01 (*)
0211000a) ziemniaki0,01 (*)
0212000b) tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,01 (*)
0212010Maniok jadalny/Podpłomycz najużyteczniejszy
0212020Kartofel słodki/Batat
0212030Pochrzyn
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki0,01 (*)
0213020Marchew0,09 (+)
0213030Seler zwyczajny0,01 (*)
0213040Chrzan pospolity0,01 (*)
0213050Słonecznik bulwiasty0,01 (*)
0213060Pasternak0,01 (*)
0213070Korzeń pietruszki zwyczajnej0,01 (*)
0213080Rzodkiew0,01 (*)
0213090Kozibród porolistny/Salsefia0,01 (*)
0213100Brukiew/Karpiel0,01 (*)
0213110Rzepa biała/Rzepa jadalna0,01 (*)
0213990Pozostałe0,01 (*)
0220000Warzywa cebulowe0,02 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek0,01 (*)
0220020Cebula0,2 (+)
0220030Szalotka0,01 (*)
0220040Dymka/Cebula szczypiorowa i cebula siedmiolatka0,01 (*)
0220990Pozostałe0,01 (*)
0230000Warzywa owocowe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0231000a) rośliny psiankowate
0231010Pomidory
0231020Papryka roczna
0231030Oberżyny/Bakłażany
0231040Piżmian jadalny/Ketmia jadalna/Okra
0231990Pozostałe
0232000b) dyniowate z jadalną skórką
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie
0232990Pozostałe
0233000c) dyniowate z niejadalną skórką
0233010Melony
0233020Dynie olbrzymie
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) kukurydza cukrowa
0239000e) pozostałe warzywa owocowe
0240000Warzywa kapustne (oprócz korzeni warzyw kapustnych oraz oprócz kapustnych o młodych/drobnych liściach)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) kapustne kwitnące
0241010Brokuły
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) kapustne głowiaste
0242010Brukselka/Kapusta brukselska
0242020Kapusta głowiasta
0242990Pozostałe
0243000c) kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska/Kapusta petsai
0243020Jarmuż
0243990Pozostałe
0244000d) kalarepa
0250000Warzywa liściowe, zioła, kwiaty jadalne
0251000a) sałaty i warzywa sałatowe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna
0251020Sałaty
0251030Endywia o liściach szerokich
0251040Rzeżucha i inne kiełki i pędy
0251050Gorczycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna/rukola
0251070Gorczyca sarepska
0251080Warzywa o młodych/drobnych liściach (w tym gatunki warzyw kapustnych)
0251990Pozostałe
0252000b) szpinak i podobne liście0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0252010Szpinak
0252020Portulaka pospolita
0252030Boćwina
0252990Pozostałe
0253000c) liście winorośli lub podobne gatunki0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) rukiew wodna0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) cykoria warzywna/cykoria liściasta/cykoria brukselska0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0256000f) zioła, kwiaty jadalne0,05 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera
0256040Pietruszka - nać
0256050Szałwia lekarska
0256060Rozmaryn lekarski
0256070Tymianek pospolity/Macierzanka tymianek
0256080Bazylia pospolita i kwiaty jadalne
0256090Liście laurowe/Wawrzyn szlachetny/Laur szlachetny
0256100Estragon
0256990Pozostałe
0260000Warzywa strączkowe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach)
0260020Fasola (bez strąków)
0260030Groch (w strąkach)
0260040Groch (bez strąków)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000Warzywa łodygowe0,02 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi0,05 (*) (+)
0270020Karczochy hiszpańskie0,01 (*)
0270030Seler0,01 (*)
0270040Fenkuł włoski/Koper włoski0,01 (*)
0270050Karczochy zwyczajne0,01 (*)
0270060Pory0,01 (*)
0270070Rabarbar0,01 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)
0280000Grzyby, mchy i porosty0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne
0280020Grzyby dzikie
0280990Mchy i porosty
0290000Algi i organizmy prokariotyczne0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0300000JADALNE NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH0,02 (*)0,01 (*)
0300010Fasola0,15 (+)
0300020Soczewica0,01 (*)
0300030Groch0,15 (+)
0300040Łubin biały0,01 (*)
0300990Pozostałe0,01 (*)
0400000NASIONA I OWOCE OLEISTE0,02 (*)0,01 (*)
0401000Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne/Orzechy arachidowe0,01 (*)
0401030Nasiona maku0,01 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,4 (+)
0401060Ziarna rzepaku0,2 (+)
0401070Ziarna soi zwyczajnej0,01 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,01 (*)
0401100Nasiona dyni0,01 (*)
0401110Nasiona krokoszu barwierskiego0,01 (*)
0401120Nasiona ogórecznika lekarskiego0,01 (*)
0401130Nasiona lnicznika siewnego0,01 (*)
0401140Nasiona konopi siewnych0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)
0401990Pozostałe0,01 (*)
0402000Owoce oleiste0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Nasiona palm olejowych
0402030Owoce palm olejowych
0402040Puchowiec pięciopręcikowy/Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
0500000ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)
0500010Jęczmień0,1
0500020Gryka zwyczajna i pozostałe zboża rzekome0,02 (*)
0500030Kukurydza0,02 (*)
0500040Proso zwyczajne0,02 (*)
0500050Owies zwyczajny0,1
0500060Ryż siewny0,02 (*)
0500070Żyto zwyczajne0,1
0500080Sorgo japońskie0,02 (*)
0500090Pszenica zwyczajna0,1
0500990Pozostałe0,02 (*)
0600000HERBATY, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE, KAKAO I SZARAŃCZYN STRĄKOWY0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0610000Herbaty
0620000Ziarna kawy
0630000Napary ziołowe z
0631000a) kwiatów
0631010Rumian szlachetny/Rumianek rzymski
0631020Ketmia szczawiowa
0631030Róża
0631040Jaśmin
0631050Lipa
0631990Pozostałe
0632000b) liści i ziół
0632010Truskawka
0632020Aspalat prosty
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) korzeni
0633010Kozłek lekarski
0633020Żeń-szeń
0633990Pozostałe
0639000d) wszelkich pozostałych części rośliny
0640000Ziarna kakaowe
0650000Szarańczyn strąkowy/Chleb świętojański
0700000CHMIEL0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0800000PRZYPRAWY
0810000Przyprawy nasienne0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż/Anyżek/Biedrzeniec anyż
0810020Kminek czarny/Czarny kmin
0810030Seler
0810040Kolendra siewna
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski/Fenkuł włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000Przyprawy owocowe0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie/pieprz angielski
0820020Pieprz syczuański
0820030Kminek zwyczajny
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Ziarna pieprzu (czarnego, zielonego i białego)
0820070Wanilia
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000Przyprawy korowe0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon
0830990Pozostałe
0840000Przyprawy korzeniowe lub kłączowe
0840010Lukrecja0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850000Przyprawy pączkowe0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000Przyprawy ze słupków kwiatowych0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000Przyprawy z osnówki nasiona0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
0900000ROŚLINY CUKRODAJNE0,02 (*)0,01 (*)
0900010Korzenie buraka cukrowego0,2 (+)
0900020Trzcina cukrowa0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik, korzenie0,01 (*)
0900990Pozostałe0,01 (*)
1000000PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO - ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000Tkanki z0,01 (*)
1011000a) świń
1011010Mięśnie0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1011020Tkanka tłuszczowa0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1011030Wątroba0,05 (*) (+)0,03 (+)
1011040Nerka0,1 (+)0,06 (+)
1011050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,10,06
1011990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)
1012000b) bydła
1012010Mięśnie0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1012020Tkanka tłuszczowa0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1012030Wątroba0,06 (+)0,03 (+)
1012040Nerka0,7 (+)0,07 (+)
1012050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,70,07
1012990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
1013000c) owiec
1013010Mięśnie0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1013020Tkanka tłuszczowa0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1013030Wątroba0,06 (+)0,03 (+)
1013040Nerka0,7 (+)0,07 (+)
1013050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,70,07
1013990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
1014000d) kóz
1014010Mięśnie0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1014020Tkanka tłuszczowa0,02 (*) (+)0,01 (*) (+)
1014030Wątroba0,06 (+)0,03 (+)
1014040Nerka0,7 (+)0,07 (+)
1014050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,70,07
1014990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
1015000e) koniowatych
1015010Mięśnie0,02 (*)0,01 (*)
1015020Tkanka tłuszczowa0,02 (*)0,01 (*)
1015030Wątroba0,060,03
1015040Nerka0,70,07
1015050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,70,07
1015990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
1016000f) drobiu
1016010Mięśnie0,02 (*)0,01 (*) (+)
1016020Tkanka tłuszczowa0,02 (*)0,015 (+)
1016030Wątroba0,05 (*)0,03 (+)
1016040Nerka0,05 (*)0,01 (*)
1016050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,05 (*)0,03
1016990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)
1017000g) pozostałych zwierząt lądowych utrzymywanych w warunkach fermowych
1017010Mięśnie0,02 (*)0,01 (*)
1017020Tkanka tłuszczowa0,02 (*)0,01 (*)
1017030Wątroba0,060,03
1017040Nerka0,70,07
1017050Podroby jadalne (inne niż wątroba i nerki)0,70,07
1017990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
1020000Mleko0,01 (*)0,0150,01 (*)
1020010Bydło(+)(+)
1020020Owce(+)(+)
1020030Kozy(+)(+)
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000Jaja ptasie0,02 (*)0,01 (*) (+)0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000Miód i pozostałe produkty pszczele0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000Płazy i gady0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1060000Bezkręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1070000Dzikie kręgowe zwierzęta lądowe0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Dichlorprop (suma dichlorpropu (wraz z dichlorpropem-P) i jego soli, estrów i koniugatów, wyrażona jako dichlorprop) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Dichlorprop - kod 1000000 oprócz 1040000: Suma dichlorpropu (wraz z dichlorpropem P) i jego soli, wyrażona jako dichlorprop

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tkanka tłuszczowa

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

Haloksyfop (suma haloksyfopu, jego estrów, soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)) (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Haloksyfop - kod 1000000 oprócz 1040000: Suma haloksyfopu, jego soli i koniugatów, wyrażona jako haloksyfop (suma izomerów R i S w dowolnej proporcji)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0213020 Marchew

0220020 Cebula

0300010 Fasola

0300030 Groch

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401050 Ziarna słonecznika

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu oraz północnej dobrej praktyki rolniczej są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0401060 Ziarna rzepaku

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach, badań pozostałości, warunków przechowywania stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach pozostałości, metod analitycznych stosowanych w badaniach stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0900010 Korzenie buraka cukrowego

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1011010 Mięśnie

1011020 Tkanka tłuszczowa

1011030 Wątroba

1011040 Nerka

1012010 Mięśnie

1012020 Tkanka tłuszczowa

1012030 Wątroba

1012040 Nerka

1013010 Mięśnie

1013020 Tkanka tłuszczowa

1013030 Wątroba

1013040 Nerka

1014010 Mięśnie

1014020 Tkanka tłuszczowa

1014030 Wątroba

1014040 Nerka

1016010 Mięśnie

1016020 Tkanka tłuszczowa

1016030 Wątroba

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu, rodzaju pozostałości w przetworzonych towarach i metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1020010 Bydło

1020020 Owce

1020030 Kozy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

1030000 Jaja ptasie

1030010 Kury

1030020 Kaczki

1030030 Gęsi

1030040 Przepiórki

1030990 Pozostałe

Oryzalin (F)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0162010 Kiwi (zielone, czerwone, żółte)

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu oraz metabolizmu upraw są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 19 listopada 2017 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0270010 Szparagi

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity"

2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A skreśla się kolumny dotyczące dichlorpropu, haloksyfopu, w tym haloksyfopu-R, i oryzalinu;

b) w części B skreśla się kolumny dotyczące abamektyny, desmedifamu i fenmedifamu.

1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for abamectin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) abamektyny zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(9):3823.
3 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for desmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) desmedifamu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(7):3803.
4 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for dichlorprop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) dichlorpropu-P zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(2):3552.
5 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for haloxyfop-P according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) haloksyfopu-P zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(10):3861.
6 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for oryzalin according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) oryzalinu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(8):3819.
7 Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności; "Review of the existing maximum residue levels (MRLs) for phenmedipham according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005" (Przegląd obecnych najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości (NDP) fenmedifamu zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 396/2005). Dziennik EFSA 2014;12(8):3807.
8 Art. 2 zmieniony przez sprostowanie z dnia 1 grudnia 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.314.72).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.