Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.138.1

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 czerwca 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2015/845
z dnia 27 maja 2015 r.
zmieniające załączniki II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku w określonych produktach lub na ich powierzchni
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 396/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w żywności i paszy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego oraz na ich powierzchni, zmieniające dyrektywę Rady 91/414/EWG 1 , w szczególności jego art. 14 ust. 1 lit. a),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W dniu 18 lipca 2014 r. Komisja Kodeksu Żywnościowego 2 przyjęła kodeksowe najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (CXL) w odniesieniu do azoksystrobiny, bentazonu, chlorantraniliprolu, chlotianidyny, cyja-notraniliprolu, cyprokonazolu, dikamby, difenokonazolu, dikwatu, ditianonu, fenbukonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, glifosatu, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, malationu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu, sulfoksafloru, tolfenpiradu, triazo-fosu, triflumizolu i trineksapaku.

(2) W rozporządzeniu (WE) nr 396/2005 ustanowiono najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) dla tych substancji, z wyjątkiem cyjanotraniliprolu, sulfoksafloru i tolfenpiradu. Ponieważ cyjanotraniliprol, sulfoksaflor i tolfenpirad nie są uwzględnione w załączniku IV do rozporządzenia (WE) nr 396/2005, w ich przypadku obowiązuje wartość wzorcowa 0,01 mg/kg ustanowiona w art. 18 ust. 1 lit. b).

(3) Zgodnie z Porozumieniem WTO w sprawie stosowania środków sanitarnych i fitosanitarnych (porozumienie SPS) NDP powinny być dostosowane do norm międzynarodowych z wyjątkiem przypadków, w których istnieje naukowe uzasadnienie dla utrzymania stopnia ochrony wyższego niż stopień ochrony zapewniony przez normy międzynarodowe.

(4) W związku z tym Unia zgłosiła do Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów zastrzeżenie dotyczące CXL zaproponowanych dla następujących kombinacji pestycydów i produktów: bentazonu (wszystkie produkty); chlo-rantraniliprolu (jaja; groch; ziarna kawy; chmiel); chlotianidyny (wszystkie produkty); cyjanotraniliprolu (warzywa liściowe, oprócz głów sałaty; warzywa owocowe inne niż dyniowate); difenokonazolu (warzywa kapustne; melony; warzywa owocowe inne niż dyniowate; podroby jadalne ze ssaków; mięso ze ssaków; jaja; mleko; ziemniaki); dikwatu (suszony groch; ziemniaki; ziarna soi); ditianonu (wszystkie produkty); fenbukonazolu (wszystkie produk-ty); fenpiroksymatu (mięso ze ssaków; podroby jadalne ze ssaków; owoce pestkowe); fludioksonilu (papryka ostra; dyniowate); glifosatu (wszystkie produkty); imazapiku (produkty pochodzenia zwierzęcego); malationu (wszystkie produkty); pentiopiradu (produkty pochodzenia zwierzęcego); propikonazolu (śliwki); spirotetramatu (jagody rosnące na krzewach); sulfoksafloru (wszystkie produkty); tolfenpiradu (wszystkie produkty); triazofosu (wszystkie produkty); triflumizolu (wszystkie produkty) i trineksapaku (podroby jadalne ze ssaków).

(5) Wartości CXL w odniesieniu do azoksystrobiny, chlorantraniliprolu, cyjanotraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, fludioksonilu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, indoksakarbu, izoksaflutolu, mandipropamidu, pentiopiradu, propikonazolu, pirymetanilu, spirotetramatu i trineksapaku należy zatem włączyć do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 jako NDP z wyjątkiem przypadków, w których odnoszą się one do produktów nieuwzględnionych w załączniku I do tego rozporządzenia lub w których zostały ustalone na poziomie niższym niż obecne NDP. Wspomniane CXL są bezpieczne dla konsumentów w Unii 3 .

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie (WE) nr 396/2005.

(7) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 27 maja 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK 4

W załącznikach II i III do rozporządzenia (WE) nr 396/2005 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku II kolumny dotyczące azoksystrobiny, fludioksonilu, indoksakarbu, izoksaflutolu, propikonazolu, piry-metanilu i trineksapaku otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)AzoksystrobinaFludioksonil (F) (R)Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F)Izoksaflutol (suma izoksaflutolu i jego metabolitu diketonitrylowgo wyrażona jako izoksaflutol)PropikonazolPirymetanil (R)Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)
01000001. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY0,02 (*)0,01 (*)
0110000(i) Owoce cytrusowe15100,02 (*)80,01 (*)
0110010Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)6
0110020Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)9
0110030Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))6
0110040Limy (limonki)6
0110050Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))6
0110990Pozostałe6
0120000(ii) Orzechy z drzew orzechowych0,02 (*)0,05 (*)
0120010Migdały0,1 (*)0,01 (*)0,2
0120020Orzechy brazylijskie0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120040Kasztany jadalne0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120060Orzechy laskowe (Filbert)0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120070Orzechy makadamia0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120080Orzeszki pekan0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120090Orzeszki sosnowe0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120100Pistacje10,20,2
0120110Orzechy włoskie0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0120990Pozostałe0,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0130000(iii) Owoce ziarnkowe0,05 (*)515
0130010Jabłka (Jabłoń płonka)0,5 (+)0,15
0130020Gruszki (Gruszka azjatycka)0,50,05 (*)
0130030Pigwy0,02 (*)0,05 (*)
0130040Nieszpułka zwyczajna(**)0,02 (*)(**)
0130050Nieśplik japoński(**)0,02 (*)(**)
0130990Pozostałe0,02 (*)0,05 (*)
0140000(iv) Owoce pestkowe21
0140010Morele50,210
0140020Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)50,05 (*)4
0140030Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)10510
0140040Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))50,05 (*)2
0140990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0150000(v) Jagody i drobne owoce
0151000a) Winogrona stołowe i do produkcji wina220,35
0151010Winogrona stołowe5
0151020Winogrona do produkcji wina4
0152000b) Truskawki104 (+)0,60,05 (*)5
0153000c) Owoce leśne550,05 (*)
0153010Jeżyny0,510
0153020Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinoje-żyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)0,02 (*)0,01 (*)
0153030Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))0,610
0153990Pozostałe0,02 (*)0,01 (*)
0154000d) Inne drobne owoce i jagody0,05 (*)
0154010Borówki amerykańskie (Borówki czarne)520,85
0154020Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))0,5215
0154030Porzeczki (czerwone, czarne i białe)520,85
0154040Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)520,85
0154050Róża dzika(**)0,01 (*)0,8(**)5
0154060Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)(**)0,01 (*)0,8(**)5
0154070Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Acti-nidia arguta))(**)0,01 (*)0,8(**)15
0154080Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)(**)0,80,8(**)5
0154990Pozostałe50,01 (*)0,85
0160000(vi) Owoce różne
0161000a) Z jadalną skórką0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)
0161010Daktyle0,05 (*)0,01 (*)
0161020Figi0,05 (*)0,01 (*)
0161030Oliwki stołowe0,05 (*)0,02 (*)
0161040Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))0,05 (*)0,01 (*)
0161050Karambola (Bilimbi)(**)(**)0,01 (*)
0161060Kaki (szaron, persymon)(**)(**)15
0161070Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))(**)(**)0,01 (*)
0161990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)
0162000b) Z niejadalną skórką, małe0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0162010Kiwi0,05 (*)15
0162020Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)0,05 (*)0,01 (*)
0162030Owoce męczennicy40,01 (*)
0162040Owoc opuncji (cactus fruit)(**)0,01 (*)(**)
0162050Caimito(**)0,01 (*)(**)
0162060Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazi-mira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)(**)0,01 (*)(**)
0162990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)
0163000c) Z niejadalną skórką, duże
0163010Awokado0,05 (*)0,40,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0163020Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)20,01 (*)0,20,10,1
0163030Mango0,720,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0163040Papaja0,30,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0163050Granaty0,05 (*)30,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0163060Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0163070Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0163080Ananasy0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0163090Chlebowiec właściwy (Jackfruit)(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0163100Durian (rościan)(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0163110Flaszowiec miękkociernisty(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0163990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
02000002. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE
0210000(i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0211000a) Ziemniaki750,02 (*)0,05 (*)
0212000b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste10,02 (*)0,01 (*)
0212010Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)(**)0,01 (*)(**)
0212020Słodkie ziemniaki10
0212030Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)10
0212040Maranta trzcinowata0,01 (*)
0212990Pozostałe0,01 (*)
0213000c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego1
0213010Buraki10,02 (*)0,01 (*)
0213020Marchew10,02 (*)1
0213030Seler korzeniowy0,20,02 (*)0,01 (*)
0213040Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)10,02 (*)0,01 (*)
0213050Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty - topi-nambur) (Czyściec bulwiasty)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0213060Pasternak10,02 (*)0,01 (*)
0213070Pietruszka zwyczajna - korzeń10,02 (*)0,01 (*)
0213080Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))0,30,30,01 (*)
0213090Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)10,02 (*)0,01 (*)
0213100Brukiew0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0213110Rzepa0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0213990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0220000(ii) Warzywa cebulowe100,02 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0220010Czosnek0,020,01 (*)
0220020Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)0,50,2
0220030Szalotka0,020,01 (*)
0220040Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)53
0220990Pozostałe0,01 (*)0,01 (*)
0230000(iii) Warzywa owocowe0,02 (*)0,01 (*)
0231000a) Rośliny psiankowate3
0231010Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)30,531
0231020Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))10,30,05 (*)2
0231030Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/bakłażan biały (S, macrocarpon))0,40,50,05 (*)1
0231040Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0231990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0232000b) Dyniowate - z jadalną skórką10,40,50,05 (*)0,7
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/ lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/ gorzki melon/przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/teroi)
0232990Pozostałe
0233000c) Dyniowate - z niejadalną skórką10,30,50,05 (*)0,01 (*)
0233010Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))
0233020Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0239000e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0240000(iv) Warzywa kapustne50,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0241000a) Kapustne kwitnące0,3
0241010Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)0,7(+)
0241020Kalafiory0,01 (*)(+)
0241990Pozostałe0,01 (*)
0242000b) Kapustne głowiaste
0242010Brukselka0,01 (*)0,06
0242020Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)20,2
0242990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)
0243000c) Kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chińska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekiń-ska/pe-tsai)103
0243020Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)0,01 (*)0,4
0243990Pozostałe0,01 (*)0,4
0244000d) Kalarepa0,01 (*)0,02 (*)
0250000(v) Warzywa liściowe i świeże zioła0,05 (*)
0251000a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne150,02 (*)0,01 (*)
0251010Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)15300,01 (*)
0251020Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))40320
0251030Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, folio-sum), zielone części mniszka lekarskiego)15120
0251040Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)1510,01 (*)
0251050Gorycznik wiosenny(**)151(**)0,01 (*)
0251060Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))152 (+)0,01 (*)
0251070Gorczyca sarepska(**)151(**)0,01 (*)
0251080Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)152 (+)20
0251990Pozostałe1510,01 (*)
0252000b) Szpinak i podobne (liście)150,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0252010Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bitawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)(**)302(**)
0252020Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))151
0252030Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)151
0252990Pozostałe151
0253000c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia penna-ta)(**)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)0,01 (*)
0254000d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipo-moea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)0,05 (*)100,02 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0255000e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)0,20,020,02 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0256000f) Zioła150,05 (*)200,02 (*)
0256010Trybula32(**)
0256020Szczypiorek702
0256030Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))702
0256040Pietruszka - nać (Liście pietruszki korzeniowej)702
0256050Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officinalis)(**)2 (**)
0256060Rozmaryn(**)2 (**)
0256070Tymianek (Majeranek, oregano)(**)2 (**)
0256080Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)(**)15
0256090Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)(**)2 (**)
0256100Estragon (Hizop)(**)2 (**)
0260000(vi) Warzywa strączkowe (świeże)30,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0260010Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)10,53
0260020Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguicula-ta))0,40,02 (*)0,01 (*)
0260030Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)10,02 (*)3
0260040Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecie-rzyca)0,050,02 (*)0,2
0260050Soczewica0,050,02 (*)0,01 (*)
0260990Pozostałe0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0270000(vii) Warzywa łodygowe (świeże)0,02 (*)0,01 (*)
0270010Szparagi0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0270020Karczochy (Łodygi Borago officinalis)150,01 (*)30,05 (*)0,01 (*)
0270030Seler151,520,05 (*)0,01 (*)
0270040Koper włoski100,0530,05 (*)0,01 (*)
0270050Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)50,01 (*)0,20,05 (*)0,01 (*)
0270060Por100,01 (*)0,02 (*)0,11
0270070Rabarbar0,60,01 (*)30,05 (*)0,01 (*)
0270080Pędy bambusa(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0270090Rdzenie palmowe(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0270990Pozostałe0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)
0280000(viii) Grzyby0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0280010Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegeta-tywne))
0280020Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachetny)
0280990Pozostałe
0290000(ix) Wodorosty morskie(**)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)0,01 (*)
03000003. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE0,10,02 (*)0,05 (*)
0300010Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))0,50,20,510 (+)
0300020Soczewica0,40,01 (*)0,50,02 (*)
0300030Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)0,40,20,50,02 (*)
0300040Łubin0,40,01 (*)0,50,02 (*)
0300990Pozostałe0,40,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
04000004. NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)
0401000(i) Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane0,05 (*)0,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0401020Orzeszki ziemne0,20,02 (*)0,20,01 (*)
0401030Mak0,40,02 (*)0,1 (*)2
0401040Ziarna sezamu0,05 (*)0,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0401050Ziarna słonecznika0,50,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0401060Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)0,50,050,1 (*)2
0401070Ziarna soi0,50,50,1 (*)0,01 (*)
0401080Nasiona gorczycy0,40,050,1 (*)0,01 (*)
0401090Nasiona bawełny0,710,1 (*)0,01 (*)
0401100Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)0,05 (*)0,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0401110Krokosz balwierski(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0401120Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0401130Lnicznik właściwy(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0401140Konopie0,05 (*)0,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0401150Rącznik pospolity(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0401990Pozostałe0,05 (*)0,02 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0402000(ii) Owoce oleiste0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy0,05 (*)
0402020Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)(**)(**)
0402030Olejowiec gwinejski(**)(**)
0402040Drzewo kapokowe(**)(**)
0402990Pozostałe0,1 (*)
05000005. ZBOŻA0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0500010Jęczmień1,50,20,05 (*) (+)3
0500020Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0500030Kukurydza0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0500040Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)
0500050Owies zwyczajny1,50,20,05 (*) (+)3
0500060Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))50,70,05 (*)0,02 (*)
0500070Żyto0,30,05 (*)0,05 (*) (+)0,5
0500080Sorgo100,05 (*)0,05 (*)0,02 (*)
0500090Pszenica (Orkisz, pszenżyto)0,30,05 (*)0,05 (*) (+)3
0500990Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,02 (*)
06000006. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)
0610000(i) Herbata0,1 (*)0,05 (*)50,05 (*)
0620000(ii) Ziarna kawy(**)0,05 (*)0,05 (*)(**)0,05 (*)
0630000(iii) Napary ziołowe (suszone)(**)0,05 (*)(**)
0631000a) Kwiaty(**)0,05 (*)(**)0,05 (*)
0631010Kwiaty rumianku(**)(**)
0631020Kwiat malwy sudańskiej(**)(**)
0631030Płatki róży(**)(**)
0631040Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sam-bucus nigra))(**)(**)
0631050Lipa drobnoziarnista(**)(**)
0631990Pozostałe(**)(**)
0632000b) Liście(**)0,05 (*)(**)0,05 (*)
0632010Liście truskawki(**)(**)
0632020Liście rooibos (Liście miłorzębu)(**)(**)
0632030Ostrokrzew paragwajski(**)(**)
0632990Pozostałe(**)(**)
0633000c) Korzenie(**)(**)
0633010Korzeń waleriany(**)1(**)0,05 (*)
0633020Korzeń żeńszenia(**)4(**)1,5
0633990Pozostałe(**)1(**)0,05 (*)
0639000d) Pozostałe napary ziołowe(**)0,05 (*)(**)0,05 (*)
0640000(iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)(**)0,05 (*)0,05 (*)(**)0,05 (*)
0650000(v) Chleb świętojański (st johns bread)(**)0,05 (*)0,05 (*)(**)0,05 (*)
07000007. CHMIEL (suszony)300,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)
08000008. PRZYPRAWY(**)(**)
0810000(i) Nasiona(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0810010Anyż(**)(**)
0810020Czarnuszka siewna(**)(**)
0810030Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowe-go)(**)(**)
0810040Kolendra(**)(**)
0810050Kmin rzymski(**)(**)
0810060Koper ogrodowy(**)(**)
0810070Koper włoski(**)(**)
0810080Kozieradka pospolita(**)(**)
0810090Gałka muszkatołowa(**)(**)
0810990Pozostałe(**)(**)
0820000(ii) Owoce i jagody(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0820010Ziele angielskie(**)(**)
0820020Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)(**)(**)
0820030Kminek(**)(**)
0820040Kardamon malabarski(**)(**)
0820050Jagody jałowca(**)(**)
0820060Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)(**)(**)
0820070Wanilia płaskolistna(**)(**)
0820080Tamarynd(**)(**)
0820990Pozostałe(**)(**)
0830000(iii) Kora(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0830010Cynamon (Kasja)(**)(**)
0830990Pozostałe(**)(**)
0840000(iv) Korzenie lub kłącza(**)(**)
0840010Lukrecja(**)10,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0840020Imbir(**)10,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0840030Kurkuma(**)10,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0840040Chrzan pospolity(**)(+)(+)(+)(**)(+)(+)
0840990Pozostałe(**)10,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0850000(v) Pąki(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0850010Goździki(**)(**)
0850020Kapary(**)(**)
0850990Pozostałe(**)(**)
0860000(vi) Słupki kwiatowe(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0860010Szafran(**)(**)
0860990Pozostałe(**)(**)
0870000(vii) Osnówka nasienia(**)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy(**)(**)
0870990Pozostałe(**)(**)
09000009. ROŚLINY CUKRODAJNE(**)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0900010Burak cukrowy (korzeń)(**)0,1(**)0,01 (*)
0900020Trzcina cukrowa(**)0,02 (*)(**)0,5
0900030Cykoria podróżnik korzenie(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
0900990Pozostałe(**)0,02 (*)(**)0,01 (*)
100000010. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE(+)
1010000(i) Tkanka
1011000a) Świnie0,01 (*)0,1 (*)
1011010Mięśnie0,05 (*)0,01 (*)20,02 (*)0,01 (*)
1011020Tłuszcz0,05 (*)0,05 (*)20,02 (*)0,01 (*)
1011030Wątroba0,070,05 (*)0,050,10,01 (*)
1011040Nerka0,070,05 (*)0,050,10,05
1011050Podroby jadalne0,070,05 (*)0,050,10,01 (*)
1011990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)0,050,02 (*)0,01 (*)
1012000b) Bydło(+)
1012010Mięśnie0,05 (*)0,0420,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1012020Tłuszcz0,05 (*)0,220,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1012030Wątroba0,070,20,050,10,10,1 (*)0,01 (*)
1012040Nerka0,070,20,050,10,050,20,05
1012050Podroby jadalne0,070,05 (*)0,050,10,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1012990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)0,050,02 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1013000c) Owce(+)
1013010Mięśnie0,05 (*)0,0420,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1013020Tłuszcz0,05 (*)0,220,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1013030Wątroba0,070,20,050,10,10,1 (*)0,01 (*)
1013040Nerka0,070,20,050,10,050,20,05
1013050Podroby jadalne0,070,05 (*)0,050,10,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1013990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)0,050,02 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1014000d) Kozy(+)
1014010Mięśnie0,05 (*)0,0420,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1014020Tłuszcz0,05 (*)0,220,02 (*)0,050,1 (*)0,01 (*)
1014030Wątroba0,070,20,050,10,10,1 (*)0,01 (*)
1014040Nerka0,070,20,050,10,050,20,05
1014050Podroby jadalne0,070,05 (*)0,050,10,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1014990Pozostałe0,05 (*)0,05 (*)0,050,02 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1015000e) Konie, osły, muły lub osłomuły(**)(**)
1015010Mięśnie(**)0,01 (*)20,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1015020Tłuszcz(**)0,220,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1015030Wątroba(**)0,20,050,1(**)0,1 (*)0,01 (*)
1015040Nerka(**)0,20,050,1(**)0,20,05
1015050Podroby jadalne(**)0,05 (*)0,050,1(**)0,1 (*)0,01 (*)
1015990Pozostałe(**)0,05 (*)0,050,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1016000f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie0,05 (*)0,01 (*) (+)0,01 (*)0,05 (*)
1016010Mięśnie0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)
1016020Tłuszcz0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)
1016030Wątroba0,05 (*)0,20,05
1016040Nerka0,05 (*)0,20,05
1016050Podroby jadalne0,05 (*)0,20,05
1016990Pozostałe0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)
1017000g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)(**)(**)
1017010Mięśnie(**)0,01 (*)20,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1017020Tłuszcz(**)0,220,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1017030Wątroba(**)0,20,050,1(**)0,1 (*)0,01 (*)
1017040Nerka(**)0,20,050,1(**)0,20,05
1017050Podroby jadalne(**)0,05 (*)0,050,1(**)0,1 (*)0,01 (*)
1017990Pozostałe(**)0,05 (*)0,050,02 (*)(**)0,1 (*)0,01 (*)
1020000(ii) Mleko0,01 (*)0,01 (*)0,10,02 (*)0,01 (*)0,050,01
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000(iii) Jaja ptasie0,05 (*)0,05 (*)0,02 (+)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki(**)(**)
1030030Gęsi(**)(**)
1030040Przepiórki(**)(**)
1030990Pozostałe(**)(**)
1040000(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plast-rze)(**)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)(**)0,05 (*)0,05 (*)
1050000(v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)(**)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,05 (*)0,01 (*)
1060000(vi) Ślimaki(**)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,05 (*)0,01 (*)
1070000(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)(**)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)(**)0,05 (*)0,01 (*)
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(**) Kombinacja pestycydu-numeru kodu, dla której stosuje się NDP określony w załączniku III część B.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczachFat soluble

Fludioksonil (F) (R)

(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Fludioksonil - kod 1000000 oprócz 1040000: suma fludioksonilu i jego metabolitów utlenionych do postaci metabolitu kwas 2,2-difluoro-benzo[1,3]dioksolo-4-karboksylowy

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.

0152000 b) Truskawki

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badania żywieniowego w odniesieniu do zwierząt gospodarskich są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 30 stycznia 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1012000b) Bydło
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne
1012990Pozostałe
1013000c) Owce
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne
1013990Pozostałe
1014000d) Kozy
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne
1014990Pozostałe
Indoksakarb (suma indoksakarbu i jego enancjomeru R) (F)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące hydrolizy są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0130010Jabłka (Jabłoń płonka)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0241010Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)
0241020Kalafiory
0251060Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp.))
0251080Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1016000f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne
1016990Pozostałe
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące stabilności przy przechowywaniu są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 13 lipca 2015 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
1030000(iii) Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
Izoksaf lutol (suma izoksaf lutolu i jego metabolitu diketonitrylowego wyrażona jako izoksaf lutol)
RPA 202248 to 2-cyjano-3-cyklopropylo-1-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylofenylo)propano-1,3-dion RPA 203328 to kwas 2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoesowy.
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
Pirymetanil (R)
(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Pirymetanil - kod 1020000: suma pirymetanilu i 2-anilino-4,6-dimetylopirymidyno-5-olu wyrażona jako pirymetanil

Pirymetanil - kody 1011000/1012000/1013000/1014000/1015000/1017000: suma pirymetanilu i 2-(4-hydroksyanilino)-4,6-dimetylopirymidynu, wyrażona jako pirymetanil

(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metabolizmu upraw przy zaprawianiu nasion są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0500010Jęczmień
0500050Owies zwyczajny
0500070Żyto
0500090Pszenica (Orkisz, pszenżyto)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące metod analitycznych są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
100000010. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000(i) Tkanka
1011000a) Świnie
1011010Mięśnie
1011020Tłuszcz
1011030Wątroba
1011040Nerka
1011050Podroby jadalne
1011990Pozostałe
1012000b) Bydło
1012010Mięśnie
1012020Tłuszcz
1012030Wątroba
1012040Nerka
1012050Podroby jadalne
1012990Pozostałe
1013000c) Owce
1013010Mięśnie
1013020Tłuszcz
1013030Wątroba
1013040Nerka
1013050Podroby jadalne
1013990Pozostałe
1014000d) Kozy
1014010Mięśnie
1014020Tłuszcz
1014030Wątroba
1014040Nerka
1014050Podroby jadalne
1014990Pozostałe
1015000e) Konie, osły, muły lub osłomuły
1015010Mięśnie
1015020Tłuszcz
1015030Wątroba
1015040Nerka
1015050Podroby jadalne
1015990Pozostałe
1016000f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne
1016990Pozostałe
1017000g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)
1017010Mięśnie
1017020Tłuszcz
1017030Wątroba
1017040Nerka
1017050Podroby jadalne
1017990Pozostałe
1020000(ii) Mleko
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000(iii) Jaja ptasie
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)
1050000(v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)
1060000(vi) Ślimaki
1070000(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)
Trineksapak (suma trineksapaku (w postaci kwasu) i jego soli wyrażona jako trineksapak)
(+) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że pewne informacje dotyczące badań pozostałości są niedostępne. Dokonując przeglądu NDP, Komisja uwzględni informacje, o których mowa w zdaniu pierwszym, jeśli zostaną one przedłożone do dnia 5 lutego 2016 r., lub, jeśli informacje te nie zostaną przedłożone w tym terminie, uwzględni ich brak.
0300010Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040Chrzan pospolity"

2) w załączniku III wprowadza się następujące zmiany:

a) w części A kolumny dotyczące chlorantraniliprolu, dikamby, difenokonazolu, fenpiroksymatu, glufosynatu amonowego, imazapiku, imazapyru, mandipropamidu, pentiopiradu i spirotetramatu otrzymują brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do

których odnoszą się najwyższe dopuszczalne

poziomy pozostałości (NDP) (a)

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)DikambaDifenokonazolFenpiroksymat (F)Glufosynat amonowy (suma glufosynatu, jego soli, MPP i NAG wyrażona jako równoważniki glufosynatu)ImazapikImazapyrMandipropamidPentiopiradSpirotetramat i jego cztery metabolity: BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy i BYI08330 enol-glukozyd wyrażone jako spirotetramat (R)
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)
01000001. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY0,01 (*)
0110000(i) Owoce cytrusowe0,70,05 (*)0,60,50,01 (*)0,01 (*)1
0110010Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)0,1 (*)
0110020Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)0,1 (*)
0110030Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodactylis))0,5
0110040Limy (limonki)0,5
0110050Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))0,1 (*)
0110990Pozostałe0,5
0120000(ii) Orzechy z drzew orzechowych0,050,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,050,5
0120010Migdały0,1 (*)
0120020Orzechy brazylijskie0,1 (*)
0120030Orzechy nerkowca0,1 (*)
0120040Kasztany jadalne0,1 (*)
0120050Orzechy kokosowe0,1 (*)
0120060Orzechy laskowe (Filbert)0,5
0120070Orzechy makadamia0,1 (*)
0120080Orzeszki pekan0,1 (*)
0120090Orzeszki sosnowe0,1 (*)
0120100Pistacje0,1 (*)
0120110Orzechy włoskie0,5
0120990Pozostałe0,1 (*)
0130000(iii) Owoce ziarnkowe0,50,80,01 (*)0,51
0130010Jabłka (Jabłoń płonka)0,10,30,1 (*)
0130020Gruszki (Gruszka azjatycka)0,05 (*)0,30,1 (*)
0130030Pigwy0,05 (*)0,50,5
0130040Nieszpułka zwyczajna0,05 (*)0,50,5
0130050Nieśplik japoński0,05 (*)0,50,5
0130990Pozostałe0,05 (*)0,50,5
0140000(iv) Owoce pestkowe10,05 (*)0,01 (*)3
0140010Morele0,50,30,50,01 (*)
0140020Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)0,320,5
0140030Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)0,50,30,1 (*)
0140040Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))0,50,30,51,5
0140990Pozostałe0,10,10,50,01 (*)
0150000(v) Jagody i drobne owoce0,05 (*)
0151000a) Winogrona stołowe i do produkcji wina130,01 (*)22
0151010Winogrona stołowe0,30,15
0151020Winogrona do produkcji wina20,5
0152000b) Truskawki10,410,50,01 (*)30,4
0153000c) Owoce leśne10,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0153010Jeżyny1,51,50,5
0153020Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)0,110,5
0153030Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))1,51,50,7
0153990Pozostałe0,110,5
0154000d) Inne drobne owoce i jagody0,50,01 (*)
0154010Borówki amerykańskie (Borówki czarne)1,50,10,50,01 (*)0,1 (*)
0154020Żurawiny (Borówki brusznice/bo-rówki czerwone (V, vitis-idaea))10,10,50,01 (*)0,2
0154030Porzeczki (czerwone, czarne i białe)10,210,01 (*)0,1 (*)
0154040Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)10,10,50,01 (*)0,1 (*)
0154050Róża dzika10,10,50,01 (*)0,1 (*)
0154060Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drzewem«)10,10,50,01 (*)0,1 (*)
0154070Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))0,01 (*)0,80,50,40,1 (*)
0154080Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)10,10,50,01 (*)0,1 (*)
0154990Pozostałe10,10,50,01 (*)0,1 (*)
0160000(vi) Owoce różne0,05 (*)0,01 (*)
0161000a) Z jadalną skórką0,01 (*)0,05 (*)
0161010Daktyle0,10,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0161020Figi0,10,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0161030Oliwki stołowe20,50,01 (*)4
0161040Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))0,60,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0161050Karambola (Bilimbi)0,10,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0161060Kaki (szaron, persymon)0,80,1 (*)0,40,1 (*)
0161070Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/ grumichama (Eugenia uniflora))0,10,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0161990Pozostałe0,10,1 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0162000b) Z niejadalną skórką, małe0,01 (*)0,10,05 (*)0,01 (*)
0162010Kiwi0,60,3
0162020Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)0,1 (*)15
0162030Owoce męczennicy0,1 (*)0,1 (*)
0162040Owoc opuncji (cactus fruit)0,1 (*)0,1 (*)
0162050Caimito0,1 (*)0,1 (*)
0162060Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calo-carpum sapota)0,1 (*)0,1 (*)
0162990Pozostałe0,1 (*)0,1 (*)
0163000c) Z niejadalną skórką, duże0,01 (*)
0163010Awokado0,01 (*)0,10,20,1 (*)0,7
0163020Banany (Musa acuminata, plan-tany, banan jabłkowy)0,01 (*)0,10,05 (*)0,20,6
0163030Mango0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,3
0163040Papaja0,01 (*)0,20,05 (*)0,1 (*)0,4
0163050Granaty0,40,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163060Flaszowiec peruwiański (czery-moja, jabłko budyniowe) (Fla-szowiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diver-sifolia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163070Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163080Ananasy0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,3
0163090Chlebowiec właściwy (Jackfruit)0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163100Durian (rościan)0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163110Flaszowiec miękkociernisty0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0163990Pozostałe0,01 (*)0,10,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
02000002. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE0,01 (*)
0210000(i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,05 (*)0,01 (*)
0211000a) Ziemniaki0,020,10,050,30,050,8
0212000b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste0,020,10,05 (*)0,1 (*)0,040,1 (*)
0212010Maniok (Dasheen, eddoe/Japa-nese taro, tannia)
0212020Słodkie ziemniaki
0212030Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego0,1 (*)0,1 (*)
0213010Buraki0,060,40,05 (*)0,6
0213020Marchew0,080,40,05 (*)0,6
0213030Seler korzeniowy0,0620,10,6
0213040Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)0,060,40,05 (*)0,6
0213050Karczoch jerozolimski (Sło-necznik bulwiasty - topinam-bur) (Czyściec bulwiasty)0,060,40,05 (*)0,6
0213060Pasternak0,060,40,05 (*)0,6
0213070Pietruszka zwyczajna - korzeń0,060,40,05 (*)0,6
0213080Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus escu-lentus))0,50,40,05 (*)
0213090Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)0,060,40,05 (*)0,6
0213100Brukiew0,060,40,05 (*)0,6
0213110Rzepa0,060,40,05 (*)0,6
0213990Pozostałe0,060,40,05 (*)0,6
0220000(ii) Warzywa cebulowe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)
0220010Czosnek0,50,01 (*)0,80,1 (*)
0220020Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)0,50,10,80,4
0220030Szalotka0,50,01 (*)0,80,4
0220040Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)9470,1 (*)
0220990Pozostałe0,50,01 (*)0,80,1 (*)
0230000(iii) Warzywa owocowe0,1 (*)
0231000a) Rośliny psiankowate0,05 (*)2
0231010Pomidory (Pomidory drobnoo-wocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinen-se), pomidor drzewiasty)0,620,232
0231020Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))10,80,312
0231030Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (S, macrocar-pon))0,60,60,212
0231040Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa0,60,05 (*)0,20,01 (*)1
0231990Pozostałe0,60,05 (*)0,20,01 (*)1
0232000b) Dyniowate - z jadalną skórką0,30,05 (*)0,30,70,2
0232010Ogórki0,30,2
0232020Korniszony0,10,1
0232030Cukinie (Kabaczek, dynia (pati-son), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/ przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokątna/ teroi)0,10,2
0232990Pozostałe0,10,1
0233000c) Dyniowate - z niejadalną skórką0,30,05 (*)0,20,05 (*)0,60,2
0233010Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))0,5
0233020Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))0,3
0233030Arbuzy0,3
0233990Pozostałe0,3
0234000d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)0,20,070,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,020,1 (*)
0239000e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach0,20,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0240000(iv) Warzywa kapustne0,05 (*)0,05 (*)
0241000a) Kapustne kwitnące0,1 (*)1
0241010Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)110,01 (*)2
0241020Kalafiory0,30,2
0241990Pozostałe0,30,05 (*)0,01 (*)
0242000b) Kapustne głowiaste0,2
0242010Brukselka0,01 (*)0,50,01 (*)0,01 (*)0,3
0242020Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)20,1 (*)342
0242990Pozostałe0,01 (*)0,50,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0243000c) Kapustne liściowe202250,01 (*)7
0243010Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chiń-ska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)0,5
0243020Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)0,1 (*)
0243990Pozostałe0,5
0244000d) Kalarepa0,01 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)2
0250000(v) Warzywa liściowe i świeże zioła200,05 (*)
0251000a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne0,05 (*)257
0251010Roszpunka warzywna (Rosz-punka jadalna)0,05 (*)0,515
0251020Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))30,515
0251030Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czer-wonolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0251040Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)0,05 (*)0,1 (*)15
0251050Gorycznik wiosenny0,05 (*)0,1 (*)15
0251060Rokietta siewna, rukola (Dwu-rząd (Diplotaxis spp,))20,1 (*)15
0251070Gorczyca sarepska0,05 (*)0,1 (*)15
0251080Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)0,05 (*)0,1 (*)50
0251990Pozostałe0,05 (*)0,1 (*)15
0252000b) Szpinak i podobne (liście)0,05 (*)25307
0252010Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitter-blad/bitawiri (Cestrum latifo-lium), zatrwian)20,5
0252020Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))20,1 (*)
0252030Boćwina (Liście buraka ćwikło-wego)0,20,1 (*)
0252990Pozostałe0,05 (*)0,1 (*)
0253000c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0254000d) Rukiew wodna (Wilec wodny/ szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)0,05 (*)0,50,1 (*)250,01 (*)7
0255000e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)0,05 (*)0,080,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0256000f) Zioła40,1 (*)104
0256010Trybula1020
0256020Szczypiorek20,01 (*)
0256030Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))100,01 (*)
0256040Pietruszka - nać (Liście pietruszki korzeniowej)1020
0256050Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago offici-nalis)20,01 (*)
0256060Rozmaryn20,01 (*)
0256070Tymianek (Majeranek, oregano)20,01 (*)
0256080Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)20,01 (*)
0256090Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)20,01 (*)
0256100Estragon (Hizop)20,01 (*)
0256990Pozostałe20,01 (*)
0260000(vi) Warzywa strączkowe (świeże)0,05 (*)0,01 (*)1,5
0260010Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)0,810,70,5
0260020Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))0,01 (*)10,420,4
0260030Groch (w strąkach) (Groszek śnież-ny/groszek cukrowy)0,01 (*)10,05 (*)0,1 (*)
0260040Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzy-ca)0,01 (*)10,05 (*)0,1 (*)0,3
0260050Soczewica0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0260990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0270000(vii) Warzywa łodygowe (świeże)0,05 (*)
0270010Szparagi0,01 (*)50,05 (*)0,40,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270020Karczochy (Łodygi Borago officina-lis)0,01 (*)0,05 (*)40,1 (*)0,01 (*)150,1 (*)
0270030Seler100,05 (*)50,1 (*)20154
0270040Koper włoski0,01 (*)0,05 (*)50,1 (*)0,01 (*)150,1 (*)
0270050Karczochy kuliste (Kwiat bananow-ca)20,05 (*)10,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)1
0270060Por0,01 (*)0,05 (*)0,50,1 (*)0,01 (*)30,1 (*)
0270070Rabarbar0,01 (*)0,05 (*)0,30,1 (*)0,01 (*)150,1 (*)
0270080Pędy bambusa0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0270990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0280000(viii) Grzyby0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0280010Grzyby uprawne (Pieczarka dwuza-rodnikowa, boczniak ostrygowaty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))
0280020Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szlachet-ny)
0280990Pozostałe
0290000(ix) Wodorosty morskie0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
03000003. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,32
0300010Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))0,05 (*)0,1 (*)0,3
0300020Soczewica0,05 (*)3
0300030Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)0,13
0300040Łubin0,05 (*)3
0300990Pozostałe0,05 (*)3
04000004. NASIONA I OWOCE OLEISTE0,01 (*)
0401000(i) Nasiona oleiste0,3
0401010Siemię lniane0,01 (*)0,05 (*)0,210,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401020Orzeszki ziemne0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,050,1 (*)
0401030Mak0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)10,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401040Ziarna sezamu0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401050Ziarna słonecznika20,05 (*)0,05 (*)50,01 (*)0,081,50,1 (*)
0401060Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)20,05 (*)0,550,05 (*)0,05 (*)0,50,1 (*)
0401070Ziarna soi0,01 (*)10 (+)0,05 (*)20,01 (*)30,34
0401080Nasiona gorczycy0,01 (*)0,05 (*)0,20,1 (*)0,01 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401090Nasiona bawełny0,30,05 (*)0,05 (*)50,01 (*)0,50,4
0401100Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401110Krokosz balwierski0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401120Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401130Lnicznik właściwy0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401140Konopie0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401150Rącznik pospolity0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0401990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0402000(ii) Owoce oleiste0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0402010Oliwki do produkcji oliwy20,5
0402020Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0402030Olejowiec gwinejski0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0402040Drzewo kapokowe0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
0402990Pozostałe0,05 (*)0,1 (*)0,1 (*)
05000005. ZBOŻA0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0500010Jęczmień0,0270,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,2
0500020Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżo-wa)0,020,30,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)
0500030Kukurydza0,020,50,05 (*)0,50,01 (*)0,05 (*)0,01
0500040Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)0,020,30,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,8
0500050Owies zwyczajny0,020,50,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,2
0500060Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))0,40,330,90,05 (*)0,01 (*)
0500070Żyto0,020,50,10,1 (*)0,01 (*)0,1
0500080Sorgo0,0240,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,8
0500090Pszenica (Orkisz, pszenżyto)0,0220,10,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1
0500990Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/ siemię kanarkowe (Phalaris canariensis))0,020,30,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)
06000006. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO0,02 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0610000(i) Herbata0,05 (*)0,05 (*)
0620000(ii) Ziarna kawy0,05 (*)0,05 (*)
0630000(iii) Napary ziołowe (suszone)20
0631000a) Kwiaty40
0631010Kwiaty rumianku
0631020Kwiat malwy sudańskiej
0631030Płatki róży
0631040Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))
0631050Lipa drobnoziarnista
0631990Pozostałe
0632000b) Liście40
0632010Liście truskawki
0632020Liście rooibos (Liście miłorzębu)
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) Korzenie0,05 (*)
0633010Korzeń waleriany
0633020Korzeń żeńszenia
0633990Pozostałe
0639000d) Pozostałe napary ziołowe0,05 (*)
0640000(iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)0,05 (*)0,05 (*)
0650000(v) Chleb świętojański (st johns bread)0,05 (*)0,05 (*)
07000007. CHMIEL (suszony)0,02 (*)0,05 (*)0,05 (*)100,1 (*)0,01 (*)900,02 (*)15
08000008. PRZYPRAWY
0810000(i) Nasiona0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0810010Anyż
0810020Czarnuszka siewna
0810030Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)
0810040Kolendra
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000(ii) Owoce i jagody0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0820010Ziele angielskie
0820020Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)
0820030Kminek
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)
0820070Wanilia płaskolistna
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000(iii) Kora0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0830010Cynamon (Kasja)
0830990Pozostałe
0840000(iv) Korzenie lub kłącza
0840010Lukrecja0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840020Imbir0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840030Kurkuma0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)(+)
0840990Pozostałe0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0850000(v) Pąki0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0850010 0850020Goździki Kapary
0850990Pozostałe
0860000(vi) Słupki kwiatowe0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000(vii) Osnówka nasienia0,02 (*)0,05 (*)0,30,10,1 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,02 (*)0,1 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
09000009. ROŚLINY CUKRODAJNE0,05 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,1 (*)
0900010Burak cukrowy (korzeń)0,020,05 (*)0,21,50,5
0900020Trzcina cukrowa0,510,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)
0900030Cykoria podróżnik korzenie0,020,05 (*)0,60,1 (*)0,01 (*)
0900990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,01 (*)
100000010. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘ-CEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000(i) Tkanka0,01 (*)0,05 (*)0,02 (*)0,01 (*)
1011000a) Świnie0,01 (*)
1011010Mięśnie0,20,05 (*)0,050,1 (*)0,05
1011020Tłuszcz0,20,070,050,1 (*)0,01 (*)
1011030Wątroba0,20,70,230,7
1011040Nerka0,20,70,230,7
1011050Podroby jadalne0,20,70,230,7
1011990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)
1012000b) Bydło
1012010Mięśnie0,20,50,050,01 (*)0,1 (*)0,05
1012020Tłuszcz0,20,070,050,020,1 (*)0,01 (*)
1012030Wątroba0,20,70,20,01 (*)30,7
1012040Nerka0,20,70,20,01 (*)30,7
1012050Podroby jadalne0,20,70,20,01 (*)30,7
1012990Pozostałe0,01 (*)0,50,10,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)
1013000c) Owce0,01 (*)
1013010Mięśnie0,20,05 (*)0,050,1 (*)0,05
1013020Tłuszcz0,20,070,050,1 (*)0,01 (*)
1013030Wątroba0,20,70,230,7
1013040Nerka0,20,70,230,7
1013050Podroby jadalne0,20,70,230,7
1013990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)
1014000d) Kozy0,01 (*)
1014010Mięśnie0,20,05 (*)0,050,1 (*)0,05
1014020Tłuszcz0,20,070,050,1 (*)0,01 (*)
1014030Wątroba0,20,70,230,7
1014040Nerka0,20,70,230,7
1014050Podroby jadalne0,20,70,230,7
1014990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)
1015000e) Konie, osły, muły lub osłomuły0,01 (*)
1015010Mięśnie0,20,05 (*)0,050,1 (*)0,05
1015020Tłuszcz0,20,070,050,1 (*)0,01 (*)
1015030Wątroba0,20,70,230,7
1015040Nerka0,20,70,230,7
1015050Podroby jadalne0,20,70,230,7
1015990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)
1016000f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie0,01 (*)0,10,01 (*)0,01 (*)
1016010Mięśnie0,020,1 (*)
1016020Tłuszcz0,040,1 (*)
1016030Wątroba0,070,2
1016040Nerka0,071
1016050Podroby jadalne0,070,1 (*)
1016990Pozostałe0,05 (*)0,1 (*)
1017000g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)0,01 (*)
1017010Mięśnie0,20,05 (*)0,10,1 (*)0,05
1017020Tłuszcz0,20,070,10,1 (*)0,01 (*)
1017030Wątroba0,20,70,230,7
1017040Nerka0,20,70,230,7
1017050Podroby jadalne0,20,70,230,7
1017990Pozostałe0,01 (*)0,05 (*)0,10,1 (*)0,01 (*)
1020000(ii) Mleko0,050,005 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,005 (*)
1020010Bydło0,5
1020020Owce0,2
1020030Kozy0,2
1020040Konie0,2
1020990Pozostałe0,2
1030000(iii) Jaja ptasie0,10,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,1 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,05 (*)
1050000(v) Płazy i gady (Żabie udka, kroko-dyle)0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1060000(vi) Ślimaki0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
1070000(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)0,01 (*)0,05 (*)0,05 (*)0,01 (*)0,1 (*)0,01 (*)0,01 (*)0,02 (*)0,01 (*)0,01 (*)
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

(F) = Rozpuszczalny w tłuszczach

Chlorantraniliprol (DPX E-2Y45) (F)

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Dikamba

(+) Następujący NDP ma zastosowanie do soi tolerującej dikambę: 0,4 mg/kg kwasu 3,6-dichlorosalicylowego (DCSA) i jego koniugatów wyrażone jako DCSA.

0401070 Ziarna soi

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity

Difenokonazol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity
Fenpiroksymat (F)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005. 0840040 Chrzan pospolity
Glufosynat amonowy (suma glufosynatu, jego soli, MPP i NAG wyrażona jako równoważniki glufosynatu)
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Imazapik
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Mandipropamid
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Pentiopirad
(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity
Spirotetramat i jego cztery metabolity: BYI08330-enol, BYI08330-ketohydroksy, BYI08330-monohydroksy i BYI08330 enol-glukozyd wyrażone jako spirotetramat (R)
(R) = Definicja pozostałości różni się dla następujących kombinacji pestycydu-numeru kodu:

Spirotetramat - kod 1000000 oprócz 1040000: Spirotetramat i jego metabolit BYI08330-enol wyrażone jako spirotetramat

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.
0840040 Chrzan pospolity"

b) w części A dodaje się kolumnę dotyczącą cyjanotraniliprolu w brzmieniu:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Cyjanotraniliprol
(1)(2)(3)
01000001. OWOCE, ŚWIEŻE LUB MROŻONE ORZECHY
0110000(i) Owoce cytrusowe
0110010Grejpfruty (Pomarańcza olbrzymia, pomelo, sweeties, tangelo (oprócz minneoli), ugli i podobne mieszańce)
0110020Pomarańcze (Pomarańcza bergamota, pomarańcza gorzka i podobne mieszańce)
0110030Cytryny (Cedrat, cytryna, ręka Buddy (Citrus medica var, sarcodac-tylis))
0110040Limy (limonki)
0110050Mandarynki (Klementynki, tangeriny, minneola i podobne mieszańce tangor (Citrus reticulata x sinensis))
0110990Pozostałe
0120000(ii) Orzechy z drzew orzechowych
0120010Migdały
0120020Orzechy brazylijskie
0120030Orzechy nerkowca
0120040Kasztany jadalne
0120050Orzechy kokosowe
0120060Orzechy laskowe (Filbert)
0120070Orzechy makadamia
0120080Orzeszki pekan
0120090Orzeszki sosnowe
0120100Pistacje
0120110Orzechy włoskie
0120990Pozostałe
0130000(iii) Owoce ziarnkowe0,8
0130010Jabłka (Jabłoń płonka)
0130020Gruszki (Gruszka azjatycka)
0130030Pigwy
0130040Nieszpułka zwyczajna
0130050Nieśplik japoński
0130990Pozostałe
0140000(iv) Owoce pestkowe
0140010Morele
0140020Wiśnie i czereśnie (Czereśnia, wiśnia pospolita)
0140030Brzoskwinie (Nektaryny i podobne mieszańce)1,5
0140040Śliwki (Śliwka lubaszka, śliwa renkloda, śliwa mirabela, śliwa tarnina, głożyna pospolita/daktyl chiński/jujuba pospolita (Ziziphus zizyphus))0,5
0140990Pozostałe
0150000(v) Jagody i drobne owoce
0151000a) Winogrona stołowe i do produkcji wina
0151010Winogrona stołowe
0151020Winogrona do produkcji wina
0152000b) Truskawki
0153000c) Owoce leśne
0153010Jeżyny
0153020Jeżyny popielice (Krzyżówka maliny z jeżyną, malinojeżyna, owoce Boysenberry, maliny moroszki i inne mieszańce Rubus)
0153030Maliny (Maliny moroszki, maliny tekszla (Rubus arcticus), krzyżówka maliny tekszli z maliną zwyczajną (Rubus arcticus x Rubus idaeus))
0153990Pozostałe
0154000d) Inne drobne owoce i jagody
0154010Borówki amerykańskie (Borówki czarne)
0154020Żurawiny (Borówki brusznice/borówki czerwone (V, vitis-idaea))
0154030Porzeczki (czerwone, czarne i białe)
0154040Agrest (Włączając mieszańce z innymi gatunkami Ribes)4
0154050Róża dzika
0154060Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drze-wem«)
0154070Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia arguta))0,8
0154080Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)
0154990Pozostałe
0160000(vi) Owoce różne
0161000a) Z jadalną skórką
0161010Daktyle
0161020Figi
0161030Oliwki stołowe
0161040Kumkwat (Marumi kumkwat, nagami kumkwat, limkwat (Citrus aurantifolia x Fortunella spp,))
0161050Karambola (Bilimbi)
0161060Kaki (szaron, persymon)0,8
0161070Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pome-rac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))
0161990Pozostałe
0162000b) Z niejadalną skórką, małe
0162010Kiwi
0162020Liczi (śliwa chińska) (Pulasan, rambutan, longan, mangostan, słodliwka pospolita/langsat, oszpilna jadalna/salak jadalny)
0162030Owoce męczennicy
0162040Owoc opuncji (cactus fruit)
0162050Caimito
0162060Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)
0162990Pozostałe
0163000c) Z niejadalną skórką, duże
0163010Awokado
0163020Banany (Musa acuminata, plantany, banan jabłkowy)
0163030Mango
0163040Papaja
0163050Granaty
0163060Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszo-wiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversi-folia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)
0163070Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))
0163080Ananasy
0163090Chlebowiec właściwy (Jackfruit)
0163100Durian (rościan)
0163110Flaszowiec miękkociernisty
0163990Pozostałe
02000002. WARZYWA ŚWIEŻE LUB MROŻONE
0210000(i) Warzywa korzeniowe i bulwiaste0,05
0211000a) Ziemniaki
0212000b) Tropikalne warzywa korzeniowe i bulwiaste
0212010Maniok (Dasheen, eddoe/Japanese taro, tannia)
0212020Słodkie ziemniaki
0212030Pochrzyn (Kłębiany kątowate (Pacchyrhizus erosus, yam bean), Mexican yam bean)
0212040Maranta trzcinowata
0212990Pozostałe
0213000c) Pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste oprócz buraka cukrowego
0213010Buraki
0213020Marchew
0213030Seler korzeniowy
0213040Chrzan pospolity (Korzenie dzięgielu, korzenie lubczyku ogrodowego, korzenie goryczki)
0213050Karczoch jerozolimski (Słonecznik bulwiasty - topinambur) (Czyściec bulwiasty)
0213060Pasternak
0213070Pietruszka zwyczajna - korzeń
0213080Rzodkiewka (Rzodkiew czarna, rzodkiew oleista, rzodkiew mała i podobne odmiany, cibora jadalna (Cyperus esculentus))
0213090Salsefia (Skorzonera, ostropest plamisty/skolimus hiszpański, łopian większy)
0213100Brukiew
0213110Rzepa
0213990Pozostałe
0220000(ii) Warzywa cebulowe
0220010Czosnek0,05
0220020Cebula (Pozostałe cebule, cebula srebrzysta)0,05
0220030Szalotka0,05
0220040Dymka i cebula siedmiolatka (Pozostałe cebule szczypiorowe i podobne odmiany)8
0220990Pozostałe0,05
0230000(iii) Warzywa owocowe
0231000a) Rośliny psiankowate
0231010Pomidory (Pomidory drobnoowocowe (czereśniowe), Physalis spp,/miechunka, kolcowój pospolity i kolcowój chiński (Lycium barbarum i L, chinense), pomidor drzewiasty)
0231020Papryka (Papryka ostra (chili, papryka krzewiasta))
0231030Bakłażan (oberżyna) (Psianka melonowa (pepino), antroewa/ bakłażan biały (S, macrocarpon))
0231040Ketmia jadalna (okra), ketmia piżmowa
0231990Pozostałe
0232000b) Dyniowate - z jadalną skórką0,3
0232010Ogórki
0232020Korniszony
0232030Cukinie (Kabaczek, dynia (patison), tykwa pospolita/lauki (Lagenaria siceraria), kolczoch jadalny, sopropo/gorzki melon/ przepękla ogórkowata, gurdlina ogórkowata, trukwa ostrokąt-na/teroi)
0232990Pozostałe
0233000c) Dyniowate - z niejadalną skórką0,3
0233010Melony (Ogórek kiwano (melon rogowaty))
0233020Dynie (Dynia olbrzymia (późna odmiana))
0233030Arbuzy
0233990Pozostałe
0234000d) Kukurydza cukrowa (Kukurydza miniaturowa)
0239000e) Pozostałe warzywa o jadalnych owocach
0240000(iv) Warzywa kapustne
0241000a) Kapustne kwitnące
0241010Brokuły (Odmiana kalabryjska, Brassica ruvo, brokuł chiński)
0241020Kalafiory
0241990Pozostałe
0242000b) Kapustne głowiaste
0242010Brukselka
0242020Kapusta głowiasta (Kapusta głowiasta, kapusta głowiasta czerwona, kapusta włoska, kapusta głowiasta biała)
0242990Pozostałe
0243000c) Kapustne liściowe
0243010Kapusta pekińska (Kapusta sitowa, pak choi, kapusta chiń-ska/tai goo choi, kapusta choi sum, kapusta pekińska/pe-tsai)
0243020Kale (Borecole/jarmuż średniowysoki kędzierzawy, kapusta pastewna, couve-galega, couve-portuguesa, kapusta bezgłowa zielona)
0243990Pozostałe
0244000d) Kalarepa
0250000(v) Warzywa liściowe i świeże zioła
0251000a) Sałata i inne warzywa sałatowe w tym kapustne
0251010Roszpunka warzywna (Roszpunka jadalna)
0251020Sałata (Sałata głowiasta, lollo rosso (sałata krojona), sałata lodowa, sałata rzymska (cos))5
0251030Endywia (cykoria endywia) (Dzika endywia, endywia czerwo-nolistna, endywia, endywia kędzierzawa, cykoria sałatowa (C, endivia var, crispum/C, intybus var, foliosum), zielone części mniszka lekarskiego)
0251040Rzeżucha (Kiełki fasoli mung, kiełki lucerny)
0251050Gorycznik wiosenny
0251060Rokietta siewna, rukola (Dwurząd (Diplotaxis spp,))
0251070Gorczyca sarepska
0251080Liście i pędy kapustnych, w tym nać rzepy (Mizuna, liście grochu i rzodkwi i inne liście, w tym gatunku brassica (zbiór do czasu tworzenia się 8 listka), liście kalarepy)
0251990Pozostałe
0252000b) Szpinak i podobne (liście)
0252010Szpinak (Szpinak nowozelandzki, Amaranthus powellii (pak-khom, tampara), liście żółtosoczy strzałkowatej, bitterblad/bi-tawiri (Cestrum latifolium), zatrwian)
0252020Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))
0252030Boćwina (Liście buraka ćwikłowego)
0252990Pozostałe
0253000c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)
0254000d) Rukiew wodna (Wilec wodny/szpinak wodny/kangkung (Ipomoea aquatica), Marsilea crenata, mimoza wodna)
0255000e) Cykoria warzywna (liściasta, brukselska)
0256000f) Zioła
0256010Trybula
0256020Szczypiorek
0256030Liście selera (Koper włoski, kolendra siewna, koper, kminek, lubczyk ogrodowy, dzięgiel, marchewnik anyżowy i liście innych selerowatych (baldaszkowatych), mikołajek (Eryngium foetidum))
0256040Pietruszka - nać (Liście pietruszki korzeniowej)
0256050Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago offici-nalis)
0256060Rozmaryn
0256070Tymianek (Majeranek, oregano)
0256080Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)
0256090Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)
0256100Estragon (Hizop)
0256990Pozostałe
0260000(vi) Warzywa strączkowe (świeże)
0260010Fasola (w strąkach) (Fasola szparagowa, fasola wielokwiatowa, slicing bean, Vigna unguiculata subsp, sesquipedalis, nasiona guar, ziarna soi)
0260020Fasola (bez strąków) (Bób, fasola szparagowa, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))
0260030Groch (w strąkach) (Groszek śnieżny/groszek cukrowy)
0260040Groch (bez strąków) (Groch siewny, groszek zielony, ciecierzyca)
0260050Soczewica
0260990Pozostałe
0270000(vii) Warzywa łodygowe (świeże)
0270010Szparagi
0270020Karczochy (Łodygi Borago officinalis)
0270030Seler15
0270040Koper włoski
0270050Karczochy kuliste (Kwiat bananowca)
0270060Por
0270070Rabarbar
0270080Pędy bambusa
0270090Rdzenie palmowe
0270990Pozostałe
0280000(viii) Grzyby
0280010Grzyby uprawne (Pieczarka dwuzarodnikowa, boczniak ostrygo-waty, twardziak shiitake, grzybnia (części wegetatywne))
0280020Grzyby dzikie (Pieprznik jadalny, trufle, smardze, borowik szla-chetny)
0280990Pozostałe
0290000(ix) Wodorosty morskie
03000003. NASIONA ROŚLIN STRĄCZKOWYCH, SUCHE
0300010Fasola (Bób, fasola zwykła, fasola jaś, fasola półksiężycowata, fasola polna, fasolnik chiński (Vigna unguiculata))
0300020Soczewica
0300030Groch (Ciecierzyca, groch polny, groszek siewny)
0300040Łubin
0300990Pozostałe
04000004. NASIONA I OWOCE OLEISTE
0401000(i) Nasiona oleiste
0401010Siemię lniane
0401020Orzeszki ziemne
0401030Mak
0401040Ziarna sezamu
0401050Ziarna słonecznika
0401060Nasiona rzepaku (Brukiew, rzepik)
0401070Ziarna soi
0401080Nasiona gorczycy
0401090Nasiona bawełny
0401100Nasiona dyni (Nasiona innych dyniowatych)
0401110Krokosz balwierski
0401120Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))
0401130Lnicznik właściwy
0401140Konopie
0401150Rącznik pospolity
0401990Pozostałe
0402000(ii) Owoce oleiste
0402010Oliwki do produkcji oliwy
0402020Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)
0402030Olejowiec gwinejski
0402040Drzewo kapokowe
0402990Pozostałe
05000005. ZBOŻA
0500010Jęczmień
0500020Gryka zwyczajna (Szarłat, komosa ryżowa)
0500030Kukurydza
0500040Proso zwyczajne (Włośnica ber, miłka abisyńska, manneczka łękowata/ korakan (Eleusine coracana), rosplenica perłowa)
0500050Owies zwyczajny
0500060Ryż (Zizania wodna/dziki ryż (Zizania aquatica))
0500070Żyto
0500080Sorgo
0500090Pszenica (Orkisz, pszenżyto)
0500990Pozostałe (Ziarno mozgi kanaryjskiej/siemię kanarkowe (Phalaris cana-riensis))
06000006. HERBATA, KAWA, NAPARY ZIOŁOWE I KAKAO
0610000(i) Herbata
0620000(ii) Ziarna kawy0,03
0630000(iii) Napary ziołowe (suszone)
0631000a) Kwiaty
0631010Kwiaty rumianku
0631020Kwiat malwy sudańskiej
0631030Płatki róży
0631040Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))
0631050Lipa drobnoziarnista
0631990Pozostałe
0632000b) Liście
0632010Liście truskawki
0632020Liście rooibos (Liście miłorzębu)
0632030Ostrokrzew paragwajski
0632990Pozostałe
0633000c) Korzenie
0633010Korzeń waleriany
0633020Korzeń żeńszenia
0633990Pozostałe
0639000d) Pozostałe napary ziołowe
0640000(iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)
0650000(v) Chleb świętojański (st johns bread)
07000007. CHMIEL (suszony)
08000008. PRZYPRAWY
0810000(i) Nasiona
0810010Anyż
0810020Czarnuszka siewna
0810030Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)
0810040Kolendra
0810050Kmin rzymski
0810060Koper ogrodowy
0810070Koper włoski
0810080Kozieradka pospolita
0810090Gałka muszkatołowa
0810990Pozostałe
0820000(ii) Owoce i jagody
0820010Ziele angielskie
0820020Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)
0820030Kminek
0820040Kardamon malabarski
0820050Jagody jałowca
0820060Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)
0820070Wanilia płaskolistna
0820080Tamarynd
0820990Pozostałe
0830000(iii) Kora
0830010Cynamon (Kasja)
0830990Pozostałe
0840000(iv) Korzenie lub kłącza
0840010Lukrecja
0840020Imbir
0840030Kurkuma
0840040Chrzan pospolity
0840990Pozostałe
0850000(v) Pąki
0850010Goździki
0850020Kapary
0850990Pozostałe
0860000(vi) Słupki kwiatowe
0860010Szafran
0860990Pozostałe
0870000(vii) Osnówka nasienia
0870010Kwiat muszkatołowy
0870990Pozostałe
09000009. ROŚLINY CUKRODAJNE
0900010Burak cukrowy (korzeń)0,05
0900020Trzcina cukrowa
0900030Cykoria podróżnik korzenie0,05
0900990Pozostałe
100000010. PRODUKTY POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO-ZWIERZĘTA LĄDOWE
1010000(i) Tkanka
1011000a) Świnie
1011010Mięśnie0,01
1011020Tłuszcz0,01
1011030Wątroba0,05
1011040Nerka0,05
1011050Podroby jadalne0,05
1011990Pozostałe0,01
1012000b) Bydło
1012010Mięśnie0,01
1012020Tłuszcz0,01
1012030Wątroba0,05
1012040Nerka0,05
1012050Podroby jadalne0,05
1012990Pozostałe0,01
1013000c) Owce
1013010Mięśnie0,01
1013020Tłuszcz0,01
1013030Wątroba0,05
1013040Nerka0,05
1013050Podroby jadalne0,05
1013990Pozostałe0,01
1014000d) Kozy
1014010Mięśnie0,01
1014020Tłuszcz0,01
1014030Wątroba0,05
1014040Nerka0,05
1014050Podroby jadalne0,05
1014990Pozostałe0,01
1015000e) Konie, osły, muły lub osłomuły
1015010Mięśnie0,01
1015020Tłuszcz0,01
1015030Wątroba0,05
1015040Nerka0,05
1015050Podroby jadalne0,05
1015990Pozostałe0,01
1016000f) Drób - kury, gęsi, kaczki, indyki, perliczki, strusie, gołębie0,01
1016010Mięśnie
1016020Tłuszcz
1016030Wątroba
1016040Nerka
1016050Podroby jadalne
1016990Pozostałe
1017000g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)
1017010Mięśnie0,01
1017020Tłuszcz0,01
1017030Wątroba0,05
1017040Nerka0,05
1017050Podroby jadalne0,05
1017990Pozostałe0,01
1020000(ii) Mleko0,02
1020010Bydło
1020020Owce
1020030Kozy
1020040Konie
1020990Pozostałe
1030000(iii) Jaja ptasie0,015
1030010Kury
1030020Kaczki
1030030Gęsi
1030040Przepiórki
1030990Pozostałe
1040000(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)0,05 (*)
1050000(v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)0,01
1060000(vi) Ślimaki0,01
1070000(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)0,01
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności."

c) w części B kolumna dotycząca propikonazolu otrzymuje brzmienie:

"Pozostałości pestycydów i najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg)

Numer koduGrupy i przykłady poszczególnych produktów, do których odnoszą się najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (NDP) (a)Propikonazol
(1)(2)(3)
0130040Nieszpułka zwyczajna0,05 (*)
0130050Nieśplik japoński0,05 (*)
0154050Róża dzika0,05 (*)
0154060Morwy (Chróścina jagodna zwana też: »poziomkowym drze-wem«)0,05 (*)
0154070Głóg (mediteranean medlar) (Aktinidia ostrolistna (Actinidia argu-ta))0,05 (*)
0154080Bez czarny (Aronia czarna, jarząb pospolity, kruszyna (rokitnik), głóg, jarząb brekinia i pozostałe jagody z drzew)0,05 (*)
0161050Karambola (Bilimbi)0,05 (*)
0161060Kaki (szaron, persymon)0,05 (*)
0161070Czapetka kuminowa (śliwka jawajska) (Jabłko jawajskie, pomerac, różane jabłko, goździkowiec brazylijski, owoce goździkowca jednokwiatowego/grumichama (Eugenia uniflora))0,05 (*)
0162040Owoc opuncji (cactus fruit)0,05 (*)
0162050Caimito0,05 (*)
0162060Oczar wirginijski (Wirginia kaki) (Diospyros digyna, kazimira jadalna (Casimiroa edulis) Llave (Pouteria viridis), canistel (Pouteria campechiana) i Calocarpum sapota)0,05 (*)
0163060Flaszowiec peruwiański (czerymoja, jabłko budyniowe) (Flaszo-wiec siatkowaty, flaszowiec łuskowaty, ilama (Annona diversifo-lia) i pozostałe średnich rozmiarów owoce Annonnacea)0,05 (*)
0163070Guajawa (Pitaja/smoczy owoc (Hylocereus undatus))0,05 (*)
0163090Chlebowiec właściwy (Jackfruit)0,05 (*)
0163100Durian (rościan)0,05 (*)
0163110Flaszowiec miękkociernisty0,05 (*)
0212040Maranta trzcinowata0,05 (*)
0251050Gorycznik wiosenny0,05 (*)
0251070Gorczyca sarepska0,05 (*)
0252020Portulaka pospolita (Portulaka zimowa (miner's lettuce), portulaka ogrodowa, portulaka pospolita, szczaw zwyczajny, soliród, solanka sodowa (Salsola soda))0,05 (*)
0253000c) Liście winorośli (Basella alba, liście bananowca, Acacia pennata)0,05 (*)
0256050Szałwia (Cząber górski, cząber ogrodowy, liście Borago officina-lis)0,05 (*)
0256060Rozmaryn0,05 (*)
0256070Tymianek (Majeranek, oregano)0,05 (*)
0256080Bazylia (Melisa lekarska, mięta, mięta pieprzowa, bazylia azjatycka, bazylia pospolita, bazylia amerykańska, kwiaty jadalne (aksamitka wzniesiona i inne), wąkrotka azjatycka (Centella asiatica), liście dzikiego betelu (Piper sarmentosum), liście curry)0,05 (*)
0256090Liście laurowe (laurel) (Palczatka cytrynowa)0,05 (*)
0256100Estragon (Hizop)0,05 (*)
0270080Pędy bambusa0,05 (*)
0270090Rdzenie palmowe0,05 (*)
0290000(ix) Wodorosty morskie0,05 (*)
0401110Krokosz balwierski0,1 (*)
0401120Ogórecznik (Żmijowiec babkowaty (Echium plantagineum), nawrot polny (Buglossoides arvensis))0,1 (*)
0401130Lnicznik właściwy0,1 (*)
0401150Rącznik pospolity0,1 (*)
0402020Orzechy palmowe (nasiona palmy oleistej)0,1 (*)
0402030Olejowiec gwinejski0,1 (*)
0402040Drzewo kapokowe0,1 (*)
0620000(ii) Ziarna kawy0,1 (*)
0630000(iii) Napary ziołowe (suszone)0,1 (*)
0631000a) Kwiaty0,1 (*)
0631010Kwiaty rumianku0,1 (*)
0631020Kwiat malwy sudańskiej0,1 (*)
0631030Płatki róży0,1 (*)
0631040Kwiaty jaśminu (Kwiaty dzikiego bzu czarnego (Sambucus nigra))0,1 (*)
0631050Lipa drobnoziarnista0,1 (*)
0631990Pozostałe0,1 (*)
0632000b) Liście0,1 (*)
0632010Liście truskawki0,1 (*)
0632020Liście rooibos (Liście miłorzębu)0,1 (*)
0632030Ostrokrzew paragwajski0,1 (*)
0632990Pozostałe0,1 (*)
0633000c) Korzenie0,1 (*)
0633010Korzeń waleriany0,1 (*)
0633020Korzeń żeńszenia0,1 (*)
0633990Pozostałe0,1 (*)
0639000d) Pozostałe napary ziołowe0,1 (*)
0640000(iv) Ziarna kakaowe (fermentowane lub suszone)0,1 (*)
0650000(v) Chleb świętojański (st johns bread)0,1 (*)
08000008. PRZYPRAWY
0810000(i) Nasiona0,1 (*)
0810010Anyż0,1 (*)
0810020Czarnuszka siewna0,1 (*)
0810030Nasiona selera zwyczajnego (Nasiona lubczyku ogrodowego)0,1 (*)
0810040Kolendra0,1 (*)
0810050Kmin rzymski0,1 (*)
0810060Koper ogrodowy0,1 (*)
0810070Koper włoski0,1 (*)
0810080Kozieradka pospolita0,1 (*)
0810090Gałka muszkatołowa0,1 (*)
0810990Pozostałe0,1 (*)
0820000(ii) Owoce i jagody0,1 (*)
0820010Ziele angielskie0,1 (*)
0820020Pieprz syczuański (żółtodrzew pieprzowy, pieprz japoński)0,1 (*)
0820030Kminek0,1 (*)
0820040Kardamon malabarski0,1 (*)
0820050Jagody jałowca0,1 (*)
0820060Pieprz, czarny, zielony i biały (Pieprz długi, pieprz różowy)0,1 (*)
0820070Wanilia płaskolistna0,1 (*)
0820080Tamarynd0,1 (*)
0820990Pozostałe0,1 (*)
0830000(iii) Kora0,1 (*)
0830010Cynamon (Kasja)0,1 (*)
0830990Pozostałe0,1 (*)
0840000(iv) Korzenie lub kłącza
0840010Lukrecja0,1 (*)
0840020Imbir0,1 (*)
0840030Kurkuma0,1 (*)
0840040Chrzan pospolity(+)
0840990Pozostałe0,1 (*)
0850000(v) Pąki0,1 (*)
0850010Goździki0,1 (*)
0850020Kapary0,1 (*)
0850990Pozostałe0,1 (*)
0860000(vi) Słupki kwiatowe0,1 (*)
0860010Szafran0,1 (*)
0860990Pozostałe0,1 (*)
0870000(vii) Osnówka nasienia0,1 (*)
0870010Kwiat muszkatołowy0,1 (*)
0870990Pozostałe0,1 (*)
09000009. ROŚLINY CUKRODAJNE0,05 (*)
0900010Burak cukrowy (korzeń)0,05 (*)
0900020Trzcina cukrowa0,05 (*)
0900030Cykoria podróżnik korzenie0,05 (*)
0900990Pozostałe0,05 (*)
1015000e) Konie, osły, muły lub osłomuły0,01 (*)
1015010Mięśnie0,01 (*)
1015020Tłuszcz0,01 (*)
1015030Wątroba0,01 (*)
1015040Nerka0,01 (*)
1015050Podroby jadalne0,01 (*)
1015990Pozostałe0,01 (*)
1017000g) Inne zwierzęta hodowlane (Królik, kangur, zwierzyna płowa)0,01 (*)
1017010Mięśnie0,01 (*)
1017020Tłuszcz0,01 (*)
1017030Wątroba0,01 (*)
1017040Nerka0,01 (*)
1017050Podroby jadalne0,01 (*)
1017990Pozostałe0,01 (*)
1030020Kaczki0,01 (*)
1030030Gęsi0,01 (*)
1030040Przepiórki0,01 (*)
1030990Pozostałe0,01 (*)
1040000(iv) Miód (Mleczko pszczele, pyłek kwiatowy, miód w plastrze)0,05 (*)
1050000(v) Płazy i gady (Żabie udka, krokodyle)0,01 (*)
1060000(vi) Ślimaki0,01 (*)
1070000(vii) Inne produkty ze zwierząt lądowych (Zwierzęta łowne)0,01 (*)
(a) Pełny wykaz produktów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, do których stosują się NDP, można znaleźć w załączniku I.

(*) Wskazuje granicę oznaczalności.

Propikonazol

(+) Najwyższym dopuszczalnym poziomem pozostałości mającym zastosowanie dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w grupie przypraw (kod 0840040) jest poziom określony dla chrzanu pospolitego (Armoracia rusticana) w kategorii warzyw, w grupie warzyw korzeniowych i bulwiastych (kod 0213040), przy uwzględnieniu zmian w poziomach w wyniku przetwarzania (suszenia) zgodnie z art. 20 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 396/2005.

0840040 Chrzan pospolity"

1 Dz.U. L 70 z 16.3.2005, s. 1.
2 http://www.codexalimentarius.org/download/report/917/REP14_PRe.pdf Wspólny program FAO i WHO dotyczący standardów żywieniowych, Komisja Kodeksu Żywnościowego. Dodatki II i III. Sesja trzydziesta siódma. Genewa, Szwajcaria, 14-18 lipca 2014 r.
3 Wsparcie naukowe w przygotowaniu stanowiska UE na 46. sesji Komitetu KKŻ ds. Pozostałości Pestycydów. Dziennik EFSA 2014;12(7):3737 [182 strony]. doi:10.2903/j.efsa.2014.3737.
4 Załącznik zmieniony przez sprostowanie z dnia 24 października 2015 r. (Dz.U.UE.L.2015.280.38/1).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.