Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2018.317.22

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 grudnia 2018 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/1983
z dnia 26 października 2018 r.
zmieniająca załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE w odniesieniu do uznania niektórych regionów Włoch za oficjalnie wolne od gruźlicy i oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła

(notyfikowana jako dokument nr C(2018) 6981)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 14 grudnia 2018 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 64/432/EWG z dnia 26 czerwca 1964 r. w sprawie problemów zdrowotnych zwierząt wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy bydłem i trzodą chlewną 1 , w szczególności jej załącznik A sekcja I pkt 4 oraz załącznik A sekcja II pkt 7,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa 64/432/EWG ma zastosowanie do handlu bydłem w Unii. Określono w niej warunki, zgodnie z którymi region państwa członkowskiego może być uznany za oficjalnie wolny od gruźlicy lub oficjalnie wolny od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(2) W rozdziale 2 załącznika I do decyzji Komisji 2003/467/WE 2  wymieniono regiony państw członkowskich uznane za oficjalnie wolne od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(3) Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wykazującą, że prowincja Frosinone w regionie Lacjum spełnia określone w dyrektywie 64/432/EWG warunki uzyskania statusu oficjalnie wolnej od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła. W związku z powyższym prowincję tę należy wymienić w rozdziale 2 załącznika I do decyzji 2003/467/WE jako region oficjalnie wolny od gruźlicy w odniesieniu do stad bydła.

(4) W rozdziale 2 załącznika II do decyzji 2003/467/WE wymieniono regiony państw członkowskich uznane za oficjalnie wolne od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(5) Włochy przedłożyły Komisji dokumentację wykazującą, że prowincja Rzym w regionie Lacjum spełnia określone w dyrektywie 64/432/EWG warunki uzyskania statusu oficjalnie wolnej od brucelozy w odniesieniu do stad bydła. Ponieważ wszystkim pozostałym prowincjom regionu Lacjum przyznano wcześniej status oficjalnie wolnych od brucelozy w odniesieniu do stad bydła, cały region Lacjum powinien zostać wymieniony w rozdziale 2 załącznika II do decyzji 2003/467/WE jako region oficjalnie wolny od brucelozy w odniesieniu do stad bydła.

(6) Należy zatem odpowiednio zmienić załączniki I i II do decyzji 2003/467/WE.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 26 października 2018 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

W załącznikach I i II do decyzji 2003/467/WE wprowadza się następujące zmiany:
1) w załączniku I rozdział 2 wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"We Włoszech:

- region Abruzja: prowincja Pescara,

- prowincja Bolzano,

- region Emilia-Romania,

- region Friuli-Wenecja Julijska,

- region Lacjum: prowincje Frosinone, Rieti, Viterbo,

- region Liguria,

- region Lombardia,

- region Marche: prowincje Ankona, Ascoli Piceno, Fermo, Pesaro-Urbino,

- region Piemont,

- region Sardynia: prowincje Cagliari, Medio Campidano, Ogliastra, Olbia-Tempio, Oristano,

- region Toskania,

- prowincja Trydent,

- region Umbria,

- region Wenecja Euganejska.";

2) w załączniku II rozdział 2 wpis dotyczący Włoch otrzymuje brzmienie:

"We Włoszech:

- region Abruzja: prowincja Pescara,

- prowincja Bolzano,

- region Emilia-Romania,

- region Friuli-Wenecja Julijska,

- region Lacjum,

- region Liguria,

- region Lombardia,

- region Marche,

- region Molise: prowincja Campobasso,

- region Piemont,

- region Apulia: prowincja Brindisi,

- region Sardynia,

- region Toskania,

- prowincja Trydent,

- region Umbria,

- region Dolina Aosty,

- region Wenecja Euganejska.".

1 Dz.U. 121 z 29.7.1964, s. 1977/64.
2 Decyzja Komisji 2003/467/WE z dnia 23 czerwca 2003 r. ustanawiająca status bydła oficjalnie wolnego od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki bydła dla stad w niektórych państwach członkowskich i regionach państw członkowskich (Dz.U. L 156 z 25.6.2003, s. 74).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.